Skip to main content

Full text of "Förhandlingar och uppsatser"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 


at|http : //books . google . com/ 


yt 


I 


• J- 


i- 


^m *  #    rr 


r. 


^^ 


ICA 


p Scan 369.6 


1 
1 
i 


Harvard College 
Library 


!mI 


i 


FROM THE BEQUEST OF 

SUSAN GREENE DEXTER  1 

I 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


SKRIFTER 


UTGEFNA  AF 


SraSKi LITEMTlSiLLSKAPET 


FINLAND. 


XXXYI. 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


FÖRHANDLINGAR 

OCH 

UPPSATSER. 


11. 


1897. 


HELSINGFORS, 

TIDNINGS- & TRTCKERI-ÅKTIBBOLAOETS  TRYCKERI. 
1898. 


Digiti 


zed by Google 


Tinioo I.'  riii 


9 Scan 369. b 


HARVARD COLLEGE LSPAr^ 
DEXIER FUNU 


Digiti 


zed by Google 


INNEHALL. 

FOrhandlingrar : 

Protokoll, förda vid Svenska Literatarsällskapets bestyi-else- och 

funktionärssammantrÄden år 1897: S*^- 

den 21 januari I. 

den 30 januari IV. 

Protokoll, fördt vid årsmOtet den 5 februari 1897 XVI. 

Sekreterarens årsberättelse den 5 februari 1897 XX. 

Arkivaricns årsberättelse den 5 februari 1897 XXV. 

Revisionsberättelse den 5 februari 1897 XXVII. 

Protokoll, fbrda vid Sällskapets bestyrelse- och funktionäi-ssam- 
mantrftden år 1897: 

den 16 februari XXIX. 

den 18 februari XXX. 

den 18 mars XXXIII. 

den 22 april XXXVI. 

den 20 maj XLI. 

den 23 september LIII. 

den 21 oktober LXII. 

den 18 november LXIII. 

den 16 december LXV. 


Uppsatser: 

Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet.  Föredrag af Ivar 

A, Heikel 1. 

En vändpunkt uti Alexander I:s regering, af G. Frosterus ... 87. 

Zelis.  Drama af Jakob Tengström, af M. G. Schyhergson .  .  . 138. 

Finland i den utländska reseliteraturen under slutet af sjuttonhundra- 
talet, af Yrjö Him 149. 

l^ågot om Porthans finsk-ryska ordjämftJrelser, af Ernst Lagus   . 174. 

När dog Sigfrid Aronus Forsius?, af O. F, Hultman 180. 

Ett litet bidrag till „Finska deputationens" historia, af O. F. Hult7nan 1 83. 

Ännu en abbedissa i Nådendals kloster, af K G. Leinberg .  .  . 188. 


Digiti 


zed by Google 


Sid. 

Tvänne bref från tiden för Finlands skilsmässa från Sverige, med- 
delade af K. G. Leinberg 190. 

Den forna porträttsamlingen på Boe gård i Borgå socken, uppgjord 

af B, Hausen 195. 

Forteckning Ofver Svenska Literatursällskapets i Finland manuskript- 
samling, uppgjord af Elis Lagerblad 197. 


Bilaga: Forteckning Of ver Svenska Literatursällskapets i Finland 
bestyrelse, ombudsmän och medlemmar. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. 


Bestyreisens  sammanträde  den  21  ja- 
nuari 1897. 

Från ombudsmannen i Borgå, professor J. E. Strömborg, 
både ingått meddelande om att tvänne ständiga medlemmar å 
orten öfvergått till stiftare samt att en ny årsmedlem anteck- 
nat sig. 

Sällskapets ombudsman i Yillmanstrand, bäradsböfding 
Alfred Lindeqvist, både på grund af bortflyttning afsagt sig 
ombudsmansskapet på orten. Tillika anmäldes af skattmä- 
staren att ombudsmannen i Kuopio, magister A. Andelin, ocb 
ombudsmannen i Nyslott, bäradsböfding P. Forss, anbållit att 
blifva befriade från sina uppdrag, samt att Sällskapet icke bar 
någon ombudsman i Joensuu. Till ombudsman å sistnämda 
ort antogs kassör N. A. Faldani samt till ombudsman i Kuopio 
bofrådet Oskar Timgren. Besättandet af ombudsmanspostema 
i Yillmanstrand ocb Nyslott lämnades beroende till nästa sam- 
manträde. 

Ordföranden anmälde att den på senaste möte tillsatta 
prisnämden icke både kunnat enas om buruvida vid bortgif- 
vandet af det Längmanska priset endast de författare, som 
ansökt detsamma, borde komma i fråga, eller om äfven öfriga 
under treårsperioden 1894 — 1896 utgifna literära arbeten skulle 
af nämden tagas under ompröfning. I anledning bäraf upp- 
lästes Bestyreisens beslut af den 13 december 1894 angå- 
ende lediganslåendet af priset, äfvensom den annons som på 
grund af detta beslut varit införd i tidningarna under åren 
1895 ocb 1896.   I annonsen beter  det bland annat att „för- 


Digiti 


zed by Google 


I[ Förhandlingar, 

fattare, som önska komma i ätanke vid prisut del ningen, kunna 
anmäla sig hos Bestyreisens ordförande inom utgången af &r 
1896". 

Kanslirådet Sjoinerberg, som hade fört protokollet vid 
ifrågavarande möte, sade sig mycket väl minnas, att meningen 
med Bestyreisens beslut endast varit att sätta personer, som 
sådant önskade, i tillfälle att anmäla sig, men att därmed inga- 
lunda afsetts att utesluta författare, som icke anmält sig. 

Professor F. Gustafsson och frih. R. von Willebrand sade 
sig icke kunna förstå meningen med att uppmana författare 
att anmäla sig, om äfven icke anmälda arbeten skulle tagas 
i betraktande. Af den förstnämda framhölls såsom synner- 
ligen väl betänkt att fordra en anmälning, ty eljes kunde 
lätt hända att priset skulle utgifvas åt någon, som ej villo 
hafva det. 

Kanslirådet Synnerbergs uppfattning delades af prof. 
Elfving, rektor Lagus, lektor Lagerblad, direktör Kullhem och 
doktor Nordmann. 

BestjTolsens beslut blef att förena sig om den förklaring 
till prisnämden, att annonsen om Längmanska priset borde 
förstås sålunda, att Bestyreisen lämnat tillfälle åt dem, som 
önskade bli ihågkomna, att anmäla sig, men därför ingalunda 
velat utesluta andra, som icke anmält sig. Utom de an- 
mälda arbetena borde därför äfven öfriga under de tre senaste 
åren utgifna literära arbeten af nämden beaktas vid upp- 
görandet af dess förslag till det Längmanska prisets bort- 
gifvande. 

Rektor E. Lagus, som på föregående möte anmodats 
att för Sällskapets räkning utgifva den af statsrådet W. Lagus 
förärade samlingen af Porthans bref, förklarade sig villig att 
åtaga sig detta uppdrag. Han ansåg det emellertid nödvändigt 
att så vidt möjligt söka komplettera bref samlingen. Ehuru 
Historiska samfundet på sitt senaste möte beslutit utgifva de 
Porthanska papper, som befunne sig i dess ego, trodde hr 
Lagus att ett samarbete ej skulle möta något hinder och före- 
slog därför, att Bestyreisen, som redan tidigare beslutit af- 
låta en skrifvelse till Historiska samfundet, ehuru denna genom 
en tillfällighet ej  hade kommit Samfundet tillhanda före dess 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar III 

senaste möte, skulle med påpekande af den prioritetsrätt Säll- 
skapet förvärfvat sig genom utgifvandet af de tidigare utkomna 
tv& samlingarna af Porthans bref, i hvilkas företal en tredje 
del uttryckligen förebådas, ingå till Historiska samfundet med 
anh&llan att Samfundet ville öfverlåta åt Sällskapet att trycka 
de bref af Porthan till Mennander, som Samfundet hade i 
sina samlingar. Tillika ville hr Lagus till protokollet uttala 
som önskvärdt att personer, som äga kännedom om bref af 
Porthan, ville därom underrätta Bestyreisen. 

Hektor Lagus anmälde att han enligt Bestyreisens upp- 
drag hade stält sig i korrespondens med kronolänsmannen 
O. R. Sjöberg samt klockare- och orgelnistkandidaten O. W. P. 
Sjöberg i Replot. Den senare hade förklarat sig villig att för 
Sällskapets räkning uppteckna folkmelodier. 

Genom fröken Alfhild von Schantz hade till Sällskapet 
förärats årgångarna 1839 och 1840 af Helsingfors Tidningar, 
hvilka tillhört aflidna enkefru Minette Wallenstjema. 

Den komité, som nedsatts för att granska förteckningen 
öfver svenska ortnamn, hade slutfört sitt uppdrag samt till 
Bestyreisen inlämnat ett revideradt förslag. På ordförandens 
fråga, huruvida någon ännu hade anmärkningar att göra mot 
listan, föreslog mag. G. Schauman, som närvar vid mötet, å 
komiténs vägnar att ortnamn, hvilkas £nska härstamning var 
alldeles påtaglig, såsom t. ex. Saaris, Niittylaks m. fl., borde 
betecknas med dubbel vokal. Förslaget förkastades af mötet, 
mot hvilket beslut statsarkivarien Hausen, som var frånvarande, 
genom magister Schauman anmälde reservation. 

Sedan några smärre rättelser och tillägg godkänts af 
mötet, uppdrogs åt lektor Lagerblad att förse förteckningen 
med en inledning, hvari skulle redogöras för de principer, 
hvilka följts vid densammas uppgörande. Härpå beslöts med 
6 röster mot 4 att omedelbart trycka listan i det under utgif- 
ning varande häftet af „ Förhandlingar och Uppsatser**. Pro- 
fessorerna Elfving och Gustafsson, som yrkade att listan, innan 
den offentliggjordes i Sällskapets skrifter, borde spridas genom 
tidningarna för att sålunda sätta allmänheten i tillfälle att 
framställa sina anmärkningar mot densamma, anmälde till pro- 
tokollet, att de icke varit med om Bestyreisens beslut. 


Digiti 


zed by Google 


IV Förhandlingar, 

Doktor Nordmanna anhållan att med Tidskrift för folk- 
skolan f^ utdela 300 exemplar öfvertryck af förteckningen 
bifölls, hvarjämte beslöts att äfven för Sällskapets räkning taga 
ett antal öfvertryck för att spridas bland allmänheten. 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens extra sammanträde den 30 
januari 1897. 

Ordföranden meddelade att Bestyreisen blifvit samman- 
kallad till extra möte för att besluta om bortgifvandet såväl 
af det Längmanska priset som af Sällskapets eget pris. Be- 
träffande det förra hade prisnämden på grund af Bestyrei- 
sens vid senaste möte fattade beslut tagit under ompröfning 
icke blott de af hrr Karl A. Tavaststjerna, Mikael Lybeck, 
Jonatan Reuter, J. J. Tikkanen och G. Gxotenfelt anmälda 
arbetena, utan samtliga under treårsperioden 1894 — 96 ut- 
komna skönliterära och literära arbeten. Prisnämden hade 
emellertid ej kunnat förena sig om ett gemensamt utlåtande. 
Endast i en punkt hade nämden varit enig, nämligen däri att 
herr Karl A. Tavaststjema borde erhålla ett af prisen, men 
redan vid frågan, hvilketdera af prisen skulle tilldelas hr Ta- 
vaststjema, hade åsikterna divergerat. Sålunda hade af pris- 
nämdens medlemmar ordföranden och professor Elfving velat 
bortgifva Sällskapets eget pris åt hr Tavaststjema och det 
Längmanska priset åt statsrådet Th. Bein för hans biografi 
öfver Johan Ludvig Snellman. Prih. R. F. "Willebrand och 
sekreteraren ville däremot tilldela det Längmanska priset åt 
lir Tavaststjema och Sällskapets eget pris åt skalden Mi- 
kael Lybeck, medan slutligen professor Gustafsson likaledes 
ville bortgifva det Längmanska priset åt hr Tavaststjema, men 
föreslog att Sällskapets eget pris för denna gång icke borde 
utgifvas.   Till närmare motivering af dessa olika åsikter före- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, 


lågo  trenne  skilda utlåtanden från priRnämden, hvilka härpå 
upplästes i följande ordning: 

Till Bestyreisen far Svenska Liieraiursällskapet 

Till följd af Bestyreisens den 13 dec. 1894 beslutade 
annons hafva fem skriftställare anmält sin önskan att komma 
i åtanke vid bortgifvande af Längmanska priset. Sedan Besty- 
reisen vid sitt senaste sammanträde förklarat att anmälningen 
borde anses blott som ett tillfälle för den det önskade att 
erinra om sina arbeten, men att de oanmälda arbetena icke borde 
betraktas som uteslutna, har komitén tagit under öfvervägande 
alla de under åren 1894, 1895 och 1896 på svenska utkomna 
arbeten, hvilka kunna anses äga literärt värde. 

Bland dessa arbeten hafva vi till granskning först upp- 
tagit de skönliterära, för hvilka Sällskapets eget, till omfatt- 
ning speciellare pris är bestämdt. 

De mest framstående bland dessa äro otvifvelaktigt de af 
hrr Tavaststjerna, Jonatan Beuter och Lybeck. Bland dessa 
författare tveka vi icke att ställa främst hr Tavaststjerna. 
Det kan visserligen icke förnekas att hans diktning lider af 
stor ojämnhet, liksom att han gärna uppehåller sig vid mindre 
väsentliga detaljer i människolifvet, men hans begåfning kän- 
netecknas dock af ett djup i känslan och en kraft i fantasin, 
som ställer honom vida öfver de bägge andra, och härtill kom- 
mer att hans arbeten i formelt afseende fullt ut kunna mäta sig 
med deras. 

I Kvinnaregemente har T. presterat en originell och kraf- 
tigt värkande skildring, som i kompositionen, om den ock ej 
är utan fel, innebär ett märkbart framsteg. Äfven i Kapten 
Tämherg och i synnerhet i några andra mindre berättelser af 
samma serie ingå liffuUa och värklighetstrogna skildringar af 
hemlandets natur och folk. I hans senast utgifna Dikter fram- 
stå Uka mycket tankamas klarhet och den altigenom förträff- 
liga diktionen, som stämningens djup och vekhet i en del af 
samlingens stycken. — Såväl med afseende år de behandlade 
ämnenas rikedom som med hänsyn till den konstnärliga formen 
synas oss hr T:s ifrågavarande arbeten väl förtjänta af Säll- 
skapets pris. 

Sedan sålunda de skönliterära, ur en fri fantasiskapelse 
häräutna alstren blifvit inbördes vägda och bedömda, ha vi 
företagit till behandling samtliga utkomna värk, med undantag 
af den nyss till pris föreslagna författarens arbeten. Då med 
uttrycket „ literär** och „ literatur ^ i vidsträktaste mening kan 


Digiti 


zed by Google 


v [ Förhandlingar. 

förstås alt i skrift affattadt arbete af något mera betydande, 
äfven vetenskapligt och praktiskt värde, men literaturen svår- 
ligen i denna mening kunde bli föremål för prisbelöning, ej 
häller vara af ständerna afsedd vid förevarande pris, efter- 
som ett annat är af sed t för vetenskapliga eller forsknings- 
arbeten, har komitén trott sig ega skäl att begränsa begrep- 
pet literär enligt den gamla häfd vunna uppfattningen. Jämte 
skaldekonsten skulle därunder subsumeras sådana arbeten af 
historieskrifning och vältalighet, i hvilka ett estetiskt moment 
inginge icke blott i form af ett mera lifligt, bildrikare språk, 
utan ock i form af en genom känslans värme lefvande konst- 
närlig utveckling. 

Då vi gått att ur denna synpunkt skärskåda alstren 
från nämda år, ha M. Lybecks och J. Reuters dikter icke 
kunnat tilldelas något af de främsta rummen. Äfven de två 
hos Bestyreisen anmälda värken af docenten dr J. J. Tikkanen 
och direktorn för Mustiala landtbruksinstitut, dr G. Grotenfelt, 
ehuruväl framstående genom en liflig språkform, måste ställas 
efter några af de öfriga, enär deras uppgifter svårligen kunnat 
medge en i någon mån konstnärlig utveckling af ämnet. I 
afseende å literärt värde ville vi ställa främst: J) Johan Vilhelm 
Snellman, tecknad af Th. Rein, 1 delen, 1 895 ; :i) Elias Brenner, 
en forskare och konstnär från Karlarnes tid af Eliel Aspelin, 
1896 samt .3) Filologins studium vid Åbo universitet af I. A. 
Heikel, 1894. De båda sistnämda arbetena äro förtjänstfulla 
bidrag till landets svenskspråkiga literatur, i hvilka en full- 
ständig kultur- eller lefnadsbild med varmt intresse för saken 
utvecklas för läsaren, och skulle hvartdera varit väl förtjänt 
af offentligt erkännande. Vi hafva dock utan tvekan beslutit 
att föreslå det förstnämda till erhållande af ständernas pris ur 
Längmanska fonden. 

Statsrådet Reins lefnadsteckning af Snellman är väl ännu 
icke afslutad, men den utkomna volymen, 575 oktavsidor stark, 
följer Snellmans lefnadslopp till 1855, en punkt där det inträ- 
der i ett nytt, i många hänseenden förändradt skick. Utveck- 
lingen af Snellmans oppositionella lifsgärning är härmed af slu- 
tad och teckningen af hans karaktärsegenhet väsentligen full- 
bordad. En biografi af monumentala dimensioner, röjer den 
redan publicerade delen en stor rikedom af omtänksamt sam- 
ladt material, men ock en klarhet i anordningen och ett lugn 
i framställningen, som i förening med ett behagligt språk, göra 
den, oaktadt sin bredd, till en fängslande läsning. Den vidgar 
sig, särdeles efter Snellmans återkomst till fäderneslandet och 
genom hans publicistiska värksamhet till en bild af hela dess 
intellektuela lif.  Åt denna bild ger förf. ett högre värde, genom 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, VII 

den alltid humana och besinningsfalla, mestadela äfven oparti- 
ska ständpunkt, fr&n hvilken han bedömer sakerna. Det är denna 
objektivitet, som icke utesluter ett varmt intresse för de teck- 
nade förhållandena, ej mindre än den fängslande, behagfulla 
framställningen och den bestämda karaktärsuppfattningen, som 
tillsammans med forskningsarbetets förtjänst ställa detta arbete i 
i främsta rummet och göra det värdigt att ihågkommas med 
ständernas pris. 

C. G. Estlander. F. Elfving. 


Till Svenska LiteraiursällsJcapets besii/relse. 

Då inom den af Bestyreisen tillsatta nämd, som haft sig 
ålagdt att med afseende å det förestående bortgifvandet af det 
s. k. Längmanska ständerpriset för literatur och Sällskapets 
eget skönliterära pris, granska den senaste treårsperiodens sven^ 
ska literaturalster i Finland och på grundvalen af denna gransk- 
ning afgifva utlåtanden och förslag, meningarna varit så delade, 
att absolut majoritet icke kommit till stånd, tå undertecknade 
härmed hos Bestyreisen framställa den åsikt vi gemensamt om- 
fattat i frågan och de förslag vi i öfverensstämmelse därmed 
förenat oss om. 

De båda prisen äro till penningvärdet lika och afse i 
hufvudsak likartad produktion. Då emellertid, enligt vår tanke^ 
Literatursällskapet har all anledning att härvid främst fullgöra 
det af ständerna gifna förtroendeuppdraget, utan hänsyn till att 
Sällskapet själf denna gång utfäst ett liknande pris, ha vi 
ansett prisnämdens förslag i första rummet böra gälla ständer- 
priset och därnäst Sällskapets eget. Härtill kommer att för 
det Längmanska priset en något vidsträktare grupp af litera- 
turalster bör göras till föremål för granskning. 

Det uti anvisningen beträffande ständerpriset, i enlighet 
med Längmanska testarn en tsurkundens lydelse, använda ordet 
^literära*' lämnar i själf va värket rum för tvekan med afseende 
å arten af de arbeten, som kunde komma i fråga att belönas. 
Hufvudsakligen på grund af den uppfattning svenska och 
finska Ii tera tursällskapen vid fullgörandet af enahanda uppdrag 
år 1894 hyste i saken, anse vi emellertid att i betraktande böra 
tagas icke blott rent skönliterära värk, utan äfven sådana som, 
utan att till innehåll och form falla inom fiktionens och den fria 
konstens område, likvist röja den konstnärliga metod i affattnin- 
gen och den skicklighet i språkets behandling, som, oafsedt äm^ 
net, äro betingelserna för en estetisk värkan af framställningen. 
Prisnämdens  samtliga medlemmar  ha varit ense om att 


Digiti 


zed by Google 


VIII Förhandlingar. 

Karl A. Tavaststjemas trenne arbeten: romanen Kvinnorege- 
mente, berättelserna Kapten Tärnberg m. fl. samt Nya Dikter 
samfäldt utgöra det bästa som pä skönliteraturens område hos 
oss under treårsperioden åstadkommits. Därnäst ställa vi Mi- 
kael Lybecks år 1895 utkomna Dikter. Utan tvekan anse vi 
således Tavaststjema bland våra skalder främst vara förtjänt 
af prisbelöning. Emellertid har under ifrågavarande period 
jämväl ett, till den nyss antydda andra kategorin hörande arbete 
af betydande förtjänst sett dagen, nämligen första delen af 
Th. Reins biografi öfver Johan Vilhelm Snellman. Det i och 
för sig intressanta ämnets förträffliga disposition, framställnin- 
gens objektivitet och stilens klarhet och mången gång fäng- 
slande behag gifva i förening detta biografiska värk ett obe- 
stridligt konstvärde. Det synes oss därför att Reins Snell- 
man-biografi icke blott riktat vetenskapen — närmast vår 
kulturhistoria — med resultatet af samvetsgranna och omfat- 
tande undersökningar, utan äfven ur estetisk synpunkt är ett 
värdefullt tillskott till vår nutida svenska literatur. 

Änskönt det naturligtvis är ganska svårt att mot hvar- 
andra afväga förtjänsterna hos så olikartade literaturprodukter 
som Tavaststjemas nämda tre böcker å ena sidan och Reins 
biografiska värk å den andra, ha vi emellertid, efter omsorgsfull 
pröfning, stannat vid beslutet att föreslå Tavaststjema till erhål- 
lande af ständemas pris. Vår åsikt gmndar sig härvid när- 
mast uppå att biografin öfver Snellman, med hänsyn till den 
vetenskapliga metod som tillämpats vid källomas bearbetning 
och den lärda kritik som egnats Snellmans filosofiska författar- 
skap, dock i främsta runmiet har sin förtjänst såsom forsk- 
ningsarbete. Värket synes vid sådant förhållande, enligt vår 
tanke, kanske hällre kunna komma i fråga att belönas med 
det af ständerna till Vetenskapssocietetens förfogande stälda 
priset, eller, såsom historiskt arbete, med det pris Literatur- 
sällskapét för sådant ändamål en gång hvart tredje år har att 
bortgifva. Ett skäl till stöd för vår åsikt är vidare tvifvels- 
målet beträffande lämpligheten af att tillerkänna ständemas pris 
ett ofullbordadt värk. Ty om än den offentliggjorda första 
delen af biografin öfver Snellman till fullo röjer författarens 
literära talang, ger den dock naturligtvis icke ledning för be- 
dömandet af huru beskaffadt arbetet kommer att te sig, då det 
föreligger fullt af slutad t. 

Literatursällskapets eget skönliterära pris ville vi tiller- 
känna Mikael Lybeck, såsom den* där näst Tavaststjema på 
detta område frambragt det bästa under treårsperioden. 

Bland dem af prisnämdens medlemmar, som härutinnan 
icke  delat vår åsikt, ha några velat för denna gång helt och 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. IX 


hållet inhibera priset och i stället hos Sällskapet pä årsdagen 
hemställa om ntgifvandet af ett accessit af 1,000 mark såväl 
åt Mikael Lybeck som åt Jonatan Benter, hvilken sistnämde 
författare befunnits näst Lybeck förtjänt af belöning. Så gärna 
vi än såge att Jonatan Reuter, särskildt dock for hvad han 
tidigare producerat — ty hans senaste arbete ,, Seglande skyar ** 
synes oss afgjordt underlägset — kunde komma i åtnjutande 
af uppmuntran, måste vi dock såsom vår bestämda öfverty- 
gelse uttala att en jämn fördelning af detta pris på 2,000 
mark de båda skalderna emellan vore alldeles oförenlig med 
en rättvis uppskattning af deras poetiska förtjänster, i afseende 
å såväl innehåll som form, och därmed ock af prisets bestäm- 
melse. 

Ur denna sjrnpunkt vilja vi nu blott anföra de skäl, som 
synas oss tala för att Literatursällskapets pris denna gång till- 
delas Mikael Lybeck. 

Det finnas ju ingen exakt metod för e valvering af konst- 
produkters värde, och äfven inför en så sakf&rståndig krets 
som den, till hvilken vi nu rikta oss, vore det för oss mer än 
vanskligt att söka med objektiva argument stödja vår åsikt 
angående det absoluta värdet af Lybecks diktning. Hans 
senaste arbete „Dagar och Nätter ** är till innehållet obetydligt, 
ehuruväl äfven dessa små berättelser innehålla ett och annat, 
som rättvisligen måste medgifvas vara fattadt med konstnärens 
blick och återgifvet med en literär stil, som är Lybecks och 
ingen annans. Det är emellertid, såsom sagdt, hans år 1895 
utkomna nya Dikter som i detta fall, enligt vår tanke, grunda 
Lybecks anspråk på belöning och uppmuntran från Sällska- 
pets sida. 

Lybecks fantasi är väl icke rik, hans poetiska åder icke 
strid, och man har känslan af att den idealbildande värksam- 
heten ger honom möda. Men han inspireras aldrig af det 
triviala, och så svårt det än, särskildt inom diktens värld, är 
att undgå mäktigare andars påvärkan, röjer sig blott sällan 
direkt återklang i hans diktning. Han tänker sina egna tan- 
kar, och de tankarna äro, där han ger dem konstens form, 
städse höjda äfver både hvardaglighet och effektsökeri. Det 
synes oss obestridligt att, så begränsade hans konceptioner än 
merendels äro, han vanligen lyckas afvinna sitt ämne någon 
synpunkt af intresse och gifva oss någonting nytt, alldeles 
oafsedt huruvida ämnet varit af andra tillförene behandladt 
eller ej. Han är, enligt vår tanke, en originell skald, originell 
icke blott emedan han afsiktligt undviker allfart svägen, utan 
äfven, och framför alt, på grund af natur och skaplynne. Denna 
egenskap, sällsynt under alla förhållanden, synes oss särskildt 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, 


värd att uppskattas i vårt land, där den svenska diktningens 
viJkor äro så knapphändiga. Därtill kommer att han lyckats 
förvärfva sig ett aktningsbjudande välde öfver den språkliga 
formen. I motsats till hvad fallet är med mer än en af våra 
begåfvade yngre författare, har Lybeck från första början af 
sin diktarebana haft företrädet att behärska svenskan så som 
en bildad man bör behärska sitt modersmål, och fullt med- 
veten af sakens vikt, har han därjämte städse med pietet och 
oaflåtlig omsorg lagt an på att uttrycka sig korrekt. Ett 
mönstergilt språk, behandladt med en konst, som står i det 
närmaste på höjden af svenskans nuvarande utvecklingsstånd- 
punkt, är således den förtjänst Lvbecks skaldskap enligt vår 
tanke i formelt afseende bör tillerkännas. 

Vi tveka icke att här särskildt dröja vid denna omstän- 
dighet. Man behöfver ej vara ensidig formalist för att i fråga 
om lyrisk poesi tillägga den yttre formen väsentlig betydelse. 
Det är ju, såsom allom bekant, till stor del just genom rytm 
och ljud som lyrikens, i öfrigt tämligen svårförklarliga, este- 
tiska värkan försiggår. Man behöfver icke häller vara gram- 
matiker ex professo för att värdera språkets renhet äfven i 
poesin. Poeten har väl i alla tider haft sin licentia att åbe- 
ropa sig på, och, beroende af diktarten, kan denna ju stun- 
dom utan skada för konstnärligheten sväfva ganska vidt ut- 
öfver det naturliga språkbrukets råmärken. Men denna licen- 
tia får icke härröra af okunnighet eller slarf. Tar sig diktaren 
friheter i detta afseende blott därför att han ej kan reda sig 
dem förutan eller rent af icke fattar dem som friheter, så 
röjer han svaghet och hans konst förfelar sin värkan inför en 
publik med högre fordringar. I mån af idiomets utveckling 
ha anspråken i detta afseende äfven inom svenskans landa- 
mären efter hand stegrat sig därhän, att man begynt preten- 
dera logisk ordföljd också i bunden form; talrika exempel ha 
nämligen ådagalagt att språkets ressurser numera tillfullo med- 
gifva sådant. Man vill numera ej häller gärna acceptera 
vrängda ordböjningar och hårdragna konstruktioner bara för 
rimmets och meterns skull; syntaktiska språkfel, med mera 
sådant som lederar modersmålets anda och väsen, stöta en 
känslig läsare omedelbart och oundvikligt. De stöta oss; och 
dock, huru mycket i den vägen ha vi icke, särskildt under de 
senaste decennierna, här i Finland tvungits att fördraga! Det 
svenska språkets historiska, etnografiska och geografiska situa- 
tion i vårt land gör det väl förklarligt att, såsom vi alla veta, 
åtskilliga i öfrigt framstående literaturalster från senare tid 
lidit af brister i detta afseende; den frågan behöfva vi icke 
nu närmare skärskåda.  Men drifves utvecklingen af vårt språk- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XI 


sinne i s&dan riktning af omständigheternas makt, så nog g&r 
det därhän med ån raskare fart, om utöfvarene af den konst, 
^5om bär språkets dräkt, skola få, såsom det är på väg att gå 
hos oss, med konstens prestige helga divergensen från riks- 
språket, licensen och inadvertensen. Så m\'cket större anled- 
ning till glädje och tillfredsställelse ha vi därför hvar gång 
det förunnas oss att taga del af i l!^nland skapad skönlitera- 
tur, som röjer naturligt sinne för modersmålets lagar och anda 
i förening med samvetsgrann och fullt medveten pietet för 
språkriktighetens kraf. Kunde vi komma därhän, att endast 
den skriftställare vunne gensvar for sina tankar och ernådde 
värkan med sin konst, hvilken, i likhet med Mikael Lybeck, 
egde förmågan att uttrvxka sig utan oförrätt mot det språk 
som är hans medel, så vore vårt beträngda modersmåls läge 
i detta land jämförelsevis gj-nsamt och för det växande släk- 
tets språksinne måhända mera gjordt än hvad ökade skoltimmar 
mäktade åstadkomma. 

Vi lära icke behöfva befara att detta vårt resonnemang 
här skall missförstås. Det pris, som står i fråga, är ett lite- 
rärt pris; det utgifves för konst, icke för insikt. Men, för- 
utsatt att Lybecks diktning, hvilken tanke man än har om 
omfånget af hans begåfning, om hans poetiska egenart och 
hans literära metod, dock är värklig konst — och detta lärer 
väl knapt bestridas — så kunna ju de rent språkliga för- 
tjänster, hvilka äro för honom specielt kännetecknande, dock 
icke annat än stärka och stödja lians anspråk på erkännande 
af vår sköna literaturs vårdare och vänner. 

Att Lybecks diktning har sina brister inse vi till fullo 
och beklaga specielt den uttrvxkssättets oklarhet, som t^nrärr 
understundom gör sig gällande både i hans poesi och hans 
prosa. Men i jämförelse med förtjänsterna finna vi dock felen 
obetydliga. Prisnämdens hufvudsakliga skäl för att nu icke 
belöna Lybeck, att nämligen ett så stort pris som detta borde 
reserveras för arbeten af högre värde, kunna vi för den skull 
ingalunda godkänna. 

Vi ha ju, i den gyllene tiden, haft större skalder än för 
närvarande ; mycket större skalder än Mikael Lybeck. Förmätet 
är det måhända icke, om än onekligen optimistiskt, att ännu 
förvänta tillkomsten af den återlösare, som komme vår svenska 
diktning att mogna ur dess nuvarande tvång. Men när den 
längtansvärda dagen gryr, skall Literatursällskapet sannolikt 
finna medel att skänka den större förtjänsten fullt motsvarigt 
erkännande. Och om än medlen icke funnes, skall den fram- 
tida skalden, huni stor han än månde blifva, vid mottagandet 
af Sällskapets pris dock säkerligen icke kunna se sin ära min- 


Digiti 


zed by Google 


XII förhandlingar. 

skad af att Mikael Lybeck hört till hans föregångare bland 
pristagarena. I alla fall ha vi hvarken skäl eller råd att, i 
förväntan på hvad som möjligen stundar, ställa för höga an- 
språk på vår nutida skaldekonst. Vare det oss fjärran att 
vilja ställa dem för lågt.; för all misstanke i den riktningen 
ville vi hoppas att vara fritagna. Men alt för högt äro, en- 
ligt vår mening, anspråken, om vi underkänna diktvärk, som, 
änskönt långt ifrån af epokgörande värde och ingalunda utan 
vank och lyte, dock obestridligen, och i det hela tämligen obe- 
stridt, utmärka sig för själfständig tanke, ädel sj^n på lifvet, 
konstnärlig form och tadellös språkbehandling. 

Tillåta vi oss, slutligen, granska värdet af de literatur- 
alster som härintils inbrakt sina upphofsmän Sällskapets be- 
löningar, så lära vi icke röna motsägelse om vi finna dem icke 
hafva förutsatt större pretentioner hos prisdomarena, än dem 
Lybecks dikter godt kunna uthärda. 

Ändamålet med Literatursällskapets pris är belöning och 
uppmuntran. Vi ha anfört skäl för att Lybeck förmanar båda 
delarna. Att han hehöfver uppmuntran torde icke kräfva nå- 
gon särskild argumentering. Vare det nog sagdt att, medan 
andra af våra bemärkta skriftställare mer än en gång kommit 
i åtnjutande däraf, hittils ännu int^t påtagligt vedermäle a t 
erkänsla fallit på Lybecks lott. Och dock har tvifvelsutan 
äfven han, i likhet med öfriga af den hos oss brödlösa dikt- 
konstens adepter, i rikt mått haft tillfåUe att pröfva konst- 
närsbanans törnen. För att behörigen sentera och tillgodogöra 
sig den lifvande värkan af en penningbelöning i förening med 
offentligt erkännande, innehar han tvifvelsutan alla de nödiga 
förutsättningarna. 

Vi böra väl ej tillägga att i sistnämda afseende Jonatan 
Reuter befinner sig i alldeles enahanda läge. Det är ju ute- 
slutande den literära förtjänsten som vid denna prisutdelning 
tages i betraktande. Och ur den s^-npunkten finna vi. såsom 
sagdt, hans likställande med Lybeck afgjordt stå i strid med 
en rättvis uppskattning af konstnärlig förtjänst, så vidt vi 
därom förmå fUlla något omdöme. 

Med stöd af det vi haft äran framföra ith vi således hos 
Svenska Literatursällskapets bestyrelse vördsamt föreslå 

att det af Finlands ständer till Literatursällska- 
pets föriogande stälda priset af 2,000 mark måtte 
tilldelas skalden Karl August Tafosfstjerna : samt 

att Svenska Literatursällskapets skönliterära pris 
af ii,000  mark måtte tilldelas skalden Mikael Lyfteck. 
Helsingfors den .HO januari  1897. 
Anid Hultifi. B. R r. WiUehramL 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XIII 


Till Sv€7iska LiteratursiUlskapets bestyrelse. 

Vid närmare skärskådande af ordalydelsen i det Läng- 
manska testamentet, som gäller befrämjandet af ^Wettenska- 
per och sköna konster, Litterära arbeten och skrifters gratis- 
utdelning till allmoge", samt i betraktande däraf, att landets 
ständer ur de ifrågavarande medlen icke blott till literatur- 
sällskapens förfogande stält tvänne pris för literära arbeten, 
utan äfven till "Vetenskapssocieteten öfverlämnat utdelandet af 
vetenskapliga pris, finner jag det hvarken riktigt eller rättvist 
af detta litera tursällskap att tilldela priset åt „Johan Vilhelm 
Snellman**, I, af Th. Rein. Ty detta värk, hvars stora för- 
tjänster på ett i allo öfvertygande sätt framhållits af tvänne 
bland prisnämdens medlemmar, är otvifvelaktigt ett resultat af 
forskning i bästa mening, och dess vetenskapliga karaktär, 
dess vetenskapliga vikt och värde förringas icke, utan blott 
förhöjes af framställningens art. Skulle detta arbete icke nu 
belönas af vederbörande vetenskapliga auktoritet och skulle den 
högt stälde författaren önska vid detta samma års slut täfla 
om Svenska Literatursällskapets pris för forskningsarbeten rö- 
rande l'inlands historia och literatur, skall detta sällskap sä- 
kert låta all heder vederfaras det ifrågavarande arbetet, som 
väl då äfven hunnit afslutas. På denna grund och med stöd 
af det som af nämdens öfriga medlemmar redan i hufvudsak 
anförts för Karl A. Tavaststjernas prisbelönande, ville jag med 
min röst åt honom tilldela det Längmanska priset. 

Hvad sedan angår Svenska Literatursällskapets pris, hade 
jag gärna velat förena mig om dess bortgifvande åt herr 
Mikael Lybeck, men jag kan icke tillmäta denne författares 
diktning från nu ifrågavarande treårsperiod en sådan klar- 
het, en sådan naturlighet och ett sådant värklighetsvärde, att 
författaren denna gång kunde anses förtjänt af att uppmuntras 
med det faststälda priset. Efter L3'beck ville jag nämna Jona- 
tan Reuter, som i sin samling „Lovart och lä" röjer en något 
friskare fläkt och starkare lifsvärme, men likväl icke under 
detta triennium nått den betydenhet i konstnärligt af seende, 
att priset kunde tilldelas honom. Om jag således icke för 
min del anser att det högsta och enda skönliterära pris Svenska 
Literatursällskapet stält till Bestyreisens förfogande nu bofde 
utgifvas, är det dock min mening att såväl herr Lybeck som 
den i literär värksamhet äldre författaren, herr Keuter, väl 
förtjäna ett erkännande och äfven en belöning från Sällskapets 
sida, i synnerhet om man tager i betraktande äfven deras tidi- 
gare produktion på den svenska belletristikens område. 


Digiti 


zed by Google 


XIV Förhandlingar. 

Jag tillåter mig föreslå att Bestyreisen ville: 

l:o tilldela det Längmanska priset åt herr Karl 
A. Ta väst st j erna; 

2:o icke denna gång utgifva Svenska Literatur- 
sällskai^ets skönliterära pris; 

3:o på årsmötet hos Sällskapet förorda att ur 
den sålunda uppkomna besparingen ett skönliterärt 
accessit, stort 1,000 mark, tilldelas herr Mikael Lybeck 
och ett till samma belopp gifves herr Jonatan Reuter. 

Slutligen anser jag mig icke böra förtiga att dessa tre 
förslag under ett tidigare skede af prisnämdens förhandlingar 
omfattats af nämdens flertal. 

F. Gustafsson. 

Såsom belj^sande för de åsikter, som tidigare gjort sig 
gällande vid bortgifvandet af det Längmanska priset, anhöll 
prof. Gustafsson att yttermera få fasta Bestyreisens uppmärk- 
samhet vid följande utdrag ur protokollet fördt vid gemensamt 
sammanträde af finska och svenska literatursällskapens del- 
egerade af den 28 maj  1893 § 3: 

„ Främst borde emellertid rent skönliterära värk komma 
i åtanke och därnäst populärt vetenskapliga. Uteslutna från 
bedömande vore vetenskapliga arbeten af den art, att de kunde 
täfla om Vetenskapssocietetens jämväl af Ständerna ur Läng- 
manska fonden anslagna pris*'. 

Enligt prof. Gustafssons mening kunde statsrådet Reins 
arbete med fullt skäl täfla om Vetenskapssocietetens pris och 
borde därför vara uteslutet från denna täflan. 

Efter uppläsandet af ofvanstående utlåtanden beslöt Be- 
styreisen på förslag af ordföranden att omedelbart skrida till 
votering mellan de tre olika förslagen, hvarvid dock intet 
skulle hindra Bestyreisens medlemmar att, om de så funno för 
godt, framkomma med något nytt förslag. 

Yiå anstäld votering omfattades förslaget att tilldela det 
Längmanska priset åt statsrådet Rein och Sällskapets pris åt 
herr Tavaststjerna af kanslirådet Estlander, professor Elfviug 
och rektor Lagus. 

För förslaget att bortgifva det Längmanska priset åt hr 
Tavaststjerna och  Sällskapets pris åt hr Lybeck voterade di- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XV 

rektor Kullhem, professor Schybergson, lektor Lagerblad, pro- 
fessor Freudenthal samt undertecknad. 

Det tredje förslaget att bortgifva det Längmanska priset 
&t hr Tavaststjema, men för denna g&ng icke utdela Sällska- 
pets eget pris, utan i stället hos årsmötet göra hemställan om 
beviljande af tvänne accessit ä 1,000 mark åt hr Lybeck och 
hr Jonatan Reuter omfattades af professor Gustafsson, kansli- 
rådet S\'nnerberg och doktor Nordmann, hvilken sistnämde 
emellertid föreslog en sådan förändring af förslaget, att ett 
acc()ssit af 1,200 mark skulle föreslås åt hr Lybeck samt 800 
mark åt hr Reuter. 

Vid afgifvandet af sina vota för det Längmanska prisets 
bortgifvande anslöto sig direktör Kullhem, kanslirådet Synn er- 
berg, professor Schybergson och lektor Lagerblad i hufvud- 
sak till motiveringen i det af frih. von Willebrand samt under- 
tecknad afgifna utlåtandet, medan prof. Freudenthal och dr 
Nordmann omfattade motiveringen i prof. Gustafssons utlåtande. 

Med 8 röster mot 3 hade Bestyreisen tilldelat det Läng- 
manska priset åt skalden Karl August Tavaststjema. 

Beträffande Sällskapets eget pris hade 5 röster afgifvits 
för dess bortgifvande åt hr Lybeck, medan 3 röster afgifvits 
for foreslående af tvänne accessit åt hrr Lybeck och Reuter. 
Då emellertid de af Bestyreisens medlemmar, som röstat 
for att Sällskapets pris skulle tilldelas hr Tavaststjema, icke 
uttalat sin åsikt huru med Sällskapets pris borde förfaras, 
sedan Best}Telsen bortgifvit det Längmanska priset åt hr 
Tavaststjema, beslöts på förslag af prof. Gustafsson att ge- 
nom en särskild votering utröna deras mening i denna fråga. 
Därvid omfattade professor Elfving och rektor Lagus prof. 
Gustafssons förslag, hvaremot kanslirådet Estlander tilldelade 
Sällskapets pris åt hr Lybeck. 

Med 6 röster mot 5 hade Sällskapets pris tilldelats skalden 
Mikael Lybeck, och skulle tillkännagifvande om båda prisens 
l>ortgifvande i vanlig ordning ske vid årsmötet den 5 februari. 

Den af arkivarien lektor Lagerblad på uppdrag af Besty- 
reisen författade  inledningen  till förteckningen öfver svenska 

ortnamn upplästes och godkändes. 

Arvid Hultin. 


Digiti 


zed by Google 


XVI Förhandlingar, 


Årsmöte den 5 februari 1897. 

Förhandlingarna vid åramötet föregingos som vanligt af 
en solenn akt i Universitetets solennitetssal, hvilken inleddes 
af Ordföranden, kanslirådet C. G. Est länder, med följande 
tillkännagifvande  angående  bortgifvandet  af Sällskapets pris: 

Det inträffar denna gång att Svenska Literatursällskapet 
haft tvänne lika stora pris att bortgifva, hvartdera af 2,000 
mark och hvartdera bestämdt lör literaturalster, som tillkom- 
mit under åren 1894, 1895 och J89G. Det ena har af Stän- 
derna vid 1894 års landtdag ur Längmanska fonden stälts till 
Sällskapets förfogande för att användas till ett pris för literära 
arbeten på svenska språket, dst andra är Sällskapets eget ur 
stiftarnes fond anslagna pris, som på detta årsmöte skall ut- 
gifvas för skönliterära arbeten. 

En så betydande prisbelöning till fromma för Sällskapets 
lifsintressen måste vara i hög grad fägnesam, men också pröf- 
vande för Best^Telsen, som har att värkställa densamma, och 
särskildt har det af ständerna anslagna priset egt en betydelse, 
som måste göra dess bortgifvande lika grannlaga som raakt- 
påliggande. 

Det gäller nämligen frågan hvad man har att förstå med 
„ literär •* och hvilka arbeten på grund däraf borde komma 
under ompröfning. Medan uttrycket ^skönliterär** är täm- 
ligen tydligt begränsadt till alstren af en fri fantasivärksam- 
het, vare sig i bundet språk eller prosa, omfattar det literära 
i allmännaste mening hela den uppsamlade skatt af intellek- 
tuell produktion, som offentliggjorts i skrift eller tr^^ck. På 
detta vidsträkta mångskiftande fält, där poesin obestridligen 
intar den centrala platsen, kan man nu uppdraga gränser be- 
roende på den synpunkt, hvarur man gör bestämningen, och 
då det i förevarande fall måste komma an på den synpunkt, 
ur hvilken ständerna, som utstält priset, fattat saken, och det 
var bekant att ständerna jämväl åt Yetenskapssocieteten an- 
slagit ett belopp att användas till pris för vetenskapliga ar- 
beten, så har det synts antagligt, att det literära pris, som 
ankom på Literatursällskapet att utgifva, borde afse jämte 
skönliterära värk, sådana forsknings- och andra arbeten, i hvilka 
ett estetiskt moment ingår. Det är det område, som på litera- 
turens stora fält ligger det skönliterära närmast och därmed 
har gemensamt förmågan att tilltala en större allmänhet, vare 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XVII 


sig framställningen ger mera lefvande bilder af sitt föremål 
eller att den i någon mån genomströmmas af författarens per • 
sonliga känsla. Med all aktning för den rent vetenskapliga 
literaturen och utan att vilja ringakta den pedagogiska, den 
publicistiska, den politiska eller någon af dessa många litera- 
turgrenar, i hvilka ett praktiskt syfte fullföljes, så torde det 
dock vara från det nyss betecknade området, poesin, historie- 
skrifningen och vältaligheten, som nationalliteraturen vinner 
sina mest betydande, mest populära och varaktigaste värk. 

Det är väsentligen med denna begränsniDg af begreppet 
literär som Bestyreisen samlat de under ifrågavarande tidsperiod 
utkomna alster, bland hvilka ständemas pris skulle bortgifvas. 
Här är icke stället att redogöra för den värkstälda gransk- 
ningen eller att orda om svårigheten att med hvarandra jäm- 
föra å ena sidan diktsamlingar och noveller, å den andra si- 
dan biografiska värk, lärdomshistorier, tidsskildringar, i hvilka 
det nyssnämda fängslande momentet kunde röjas mer eller 
mindre i och genom forskningsresultaten. Det kunde tyckas 
som om uppgiften dock icke skulle varit så svår, då under 
dessa år utkommit förra delen af en lefnadsteckning, hvilken, 
monumentalt anlagd med hänsyn till materialets rikedom och 
teckningens bredd, tillika behandlar en den mest inflytelserika 
personlighet och markerade karaktär. Här fans tvifvelsutan 
en mycket betydande insats i vår svenska literatur, om hvil- 
ken man kunde taga för afgjordt, att den skulle blifva en äll- 
mänt omtykt varaktig läsning, ej blott på grund af ämnets 
beskaffenhet, utan än mer genom den fängslande framställnin- 
gen, den klara och bestämda karaktärsteckningen, det objektiva 
och humana uppfattningssättet, det behagliga språket. Om 
ock denna biografi såsom forskningsarbete var betydande nog 
att tillförsäkra den uppmärksamhet från den vetenskapliga 
granskningens sida, så egde den dock äfven estetiska känne- 
tecken i så hög grad, att den visserligen borde räknas till 
det literära i ordets högre mening. Men då arbetet ej är slut- 
fördt, har det icke ansetts kunna nu ifrågakomma, enär en 
pris belöning icke bör gå det slutliga omdömet i förväg. 

Bestyreisen har därför, efter sorgfälligt öfvervägande, 
tilldelat ständernas pris åt en författare, som under dessa år 
lämnat värdefulla bidrag till vår literatur, hr Karl August 
Tavaststjema. 

Då denna diktare för sex år sedan ihågkoms med Säll- 
skapets skönliterära pris, skedde det i förhoppning att „ skat- 
tandet åt tillfälliga tidsriktningar skulle gifva vika för en mera 
harmonisk och ideel världsåskådning och en djupare uppfatt- 
ning af poesins  väsen**.   Jag tillropade vid detta tillfälle de 


Digiti 


zed by Google 


XVIII Forhandlingar, 


unga värklighetsdiktame „att spana oförtröttadt, om de ej 
bakom den värklighet, som hittils inspirerat dem, kunde finna 
en inre andligare värklighet, beherskad af sedliga lagar, lik- 
som den yttre beherskas af naturens*. Det kan väl icke sä- 
gas att dessa förhoppningar till fullo förvärkligats eller att 
denna varning haft all önskad efterföljd. Det estetiska värdet 
i hr Tavaststjernas ifrågavarande alster är ganska ojämt. Ännu 
uppehåller han sig gärna vid mindre väsentliga detaljer i 
människolifvet, och mera harmonisk är hans världsåskådning 
icke, men ett märkbart framsteg röjer sig dock i flertalet af 
dessa alster: känslan har mera djup, lifsåskådn ingen är all- 
varligare, visserligen icke ljus, men mera upphöjd än förr och 
fantasin har en hänförande styrka. Detta gäller förnämligast 
hans senaste lyriska dikter, som utmärka sig lika mycket för 
tankens klarhet och stämningens djup och vekhet, som för en 
altigenom förträfflig diktion, hvilken tillkännager ett fullän- 
dadt mästerskap öfver språket. Men äfven bland hans berät- 
tande dikter i obundet språk äro de, för hvilka ämnena hem- 
tats ur finska folklifvet, af sådan förtjänst, att de väsentligt 
bidraga till att betinga ett större erkännande, såväl genom en 
Borgfällig, om ej alltid felfri komposition, och kraftigt vär- 
kande skildringar från landtlifvet, som ock genom ett vänligare 
och vackrare uppfattningssätt. I det Bestyreisen anser sig 
ega. goda skäl till att utmärka dessa arbeten med ständernas- 
pris, hoppas man att däri skall för skalden ligga en maning 
till en fortsatt utveckling i antydda riktning. 

BestjTelsen har därnäst gått att bortgifva Sällskapets^ 
eget pris och tilldelat detta åt hr Mikael Lybeck. Det har 
därvid visat sig att jämförelsevis betydande pris, som äro odel- 
bara och icke åtföljas af accessit, visserligen ega företrädet 
att kunna värka mera sporrande än om samma belopp utskif- 
tas, men att en sådan prisbelöning bereder svårigheter vid 
värkställandet, enär förtjänsterna icke alltid äro så bestämd t 
graderade, att domens rättvisa skulle klart inses, när den ena 
belönas och den andra blir utan. Det är företrädesvis den 
säkra och prägnanta språkbehandlingen, som vunnit erkän- 
nande åt hr Lybecks dikter i bundet som obundet språk. 
Äfven om uttryckssättet har någonting pretiöst, förefaller detta 
icke såsom sökt, då det tyckes tillhöra diktarens skapl^nine. 
Öfver hans småbilder ur småstad slif vet spelar ett löje, som 
blott skulle erfordra ett rikare flöde för att utveckla sig till 
fri humor. Hr Lybeck är en af de få diktare hos oss, som 
omfattat stadslifvet med nog mycken kärlek för att kunna 
gifva tilltalande bilder därifrån. Som l3Tisk diktare utmärker 
sig  hr  Lybeck  för  själfständig  tanke,  frihet från alt banalt 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XIX 


och en ädel syn på lifvet, i förening med konstnärlig form 
och tadellös språkbehandling, äfven om tankarna icke alltid 
äro utarbetade till full klarhet. Den stränga kritik han nt- 
öfvar på sig själf och som visserligen är en förtjänst, kan 
dock äfven hafva medvärkat till att hans produktion är så 
sparsam och att hans skaparesätt förefaller mödosamt. Då 
Bestyreisen nu tilldelat hr Lybeck Sällskapets enda pris, har 
detta skett med hänsyn därtill, att därmed afses icke blott en 
belöning för det uppnådda, utan ock en uppmuntran till steg- 
rad värksamhet. 


Sedan undertecknad härefter uppläst årsberättelsen, höll 
professor Ivar Heikel ett föredrag om ^Svensk vältalighet i 
Finland under 19:de århundradet**. 

Efter föredragets slut samlades Sällskapets medlemmar i 
fakultetemas sessionsrum, där årsmötets förhandlingar omedel- 
bart vidtogo. 

Arkivarien lektor Lagerblad afgaf redogörelse för arki- 
vets och bibliotekets tillväxt under senaste år. 

Upplästes den af revisorerna, kommerserådet L. Borg- 
ström och folkskoleinspektör V. Öhberg, afgifna redogörelsen 
öfver Sällskapets räkenskaper och förvaltning år 1896. På 
grund af revisorernas förslag beviljade årsmötet Bestyrei- 
sen full ansvarsfrihet för förvaltningen under det tillända- 
gångna året. 

Då några andra ärenden icke förelågo och något förslag 
ej häller vaktes af Sällskapets medlemmar, skreds till val af 
fyra medlemmar i Bestyreisen i stället för de i tur afgående, 
professor F. Elfving, rektor E. Lagus, doktor P. Nordmann 
samt undertecknad. Före valet undanbad sig doktor Nord- 
mann på grund af hälsoskäl omval. Valet utföll sålunda att 
till medlemmar i Bestyreisen återvaldes professor F. Elfving 
och undertecknad med 16 röster, rektor E. Lagus med 15 
röster och doktor P. Nordmann med 12 röster. Dessutom 
tillföUo 5 röster frih. R. F. von Willebrand och 4 röster pro- 
fessor Ivar Heikel. 

Till revisorer för nu ingångna räkenskapsår återvaldes 
kommerserådet L. Borgström med 12 röster och folkskole- 
inspektör V. Öhberg  med  11  röster  samt till revisorssupp- 


Digiti 


zed by Google 


J 


XX Förhandlingar, 


leanter kommunalrådet A. Landén med  10  röster och bank- 
direktör E. Scliybergson med 9 röster. 

Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsagos 
statsrådet E. Krogius och kommunalrådet A. Landén. 


Justeradt : 

C. G. EsUander.     A. Landén.     Edvard Krogius. 


Årsberättelse den 5 februari 1897. 

Då Svenska Literatursällskapet i dag afslutar sitt tolfte 
värksamhetsår, ligger närmast till hands en erinran om att 
de af Sällskapets årsmedlemmar, som tecknade sig vid Säll- 
skapets stiftelse och därvid förbundo sig att erlägga en afgift 
af 10 mark i tolf års tid, numera inbetalat det sista årets 
afgift och i följd däraf öfvergått till ständiga medlemmar i 
Sällskapet. Så glädjande det än är för Sällskapet att ha ett 
stort antal stiftare och ständiga medlemmar, så har Säll- 
skapet å andra sidan stått inför eventualiteten att förlora en 
af sina väsentligaste inkomstkällor. Det belopp, som bort- 
fallit genom upphörandet af årsmedlemmamas afgifter, utgör 
icke mindre än omkring 6,500 mark. En af Bestyreisens vik- 
tigaste uppgifter under det nu tilländagångna värksamhetsåret 
har därför varit att söka utvägar för afhjälpandet af denna 
hotande minskning af Sällskapets inkomster. Redan i december 
1895 ingick Bestyreisen till Hans Majestät Kejsaren med 
anhållan om ett statsunderstöd af 8,000 mark om året för att 
sätta Sällskapet i tillfälle att ostördt fortsätta sin värksamhet. 
Sällskapet har haft tillfredsställelsen och förmånen att ha fått 
denna anhållan beviljad. Genom skrifvelse från Kejs. Senaten 
af den 24 sistlidne september har Bestyreisen underrättats, 
att Hans Majestät hugnat Svenska Literatursällskapet med ett 
understöd af 8,000 mark i 5 års tid för fortsättande af dess 
vetenskapliga  värksamhet.   Bestyreisen  har  med tacksamhet 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXI 


mottagit detta bevis pä erkännande frän högsta ort af Sällska- 
pets arbete for den fosterländska kulturens befrämjande. 

Det beviljade statsunderstödet säkerställer en orubbad 
fortsättning af Sällskapets värksamhet under de närmaste fem 
åren. Men Bestyreisen, som beaktat vådorna af att ej mera 
kunna räkna pä pekuniära bidrag frän sina medlemmars sida, 
har äfven ansett andra åtgärder nödvändiga för att betrygga 
Sällskapets framtida ekonomi. Bestyreisen förelade frågan se- 
naste årsmötes behandling. Af årsmötet tillsattes en förstärkt 
bestyrelse för att taga ärendet i hela dess vidd under närmare 
ompröfning. Vid möte den 20 februari 1896 beslöt förstärkta 
bestyreisen att skrida till utfärdande af inbjudning till teck- 
ning för nya medlemmar och att sätta Sällskapets ständiga med- 
lemmar i tillfälle att genom inbetalning af 100 mark öfvergå 
till stiftare, hvarjämte åt nyinträdande stiftande medlemmar 
som en extra förmån skulle erbjudas äfven tidigare utkomna, 
endast åt stiftare utdelade publikationer, hvaraf exemplar finnas 
i arkivet. På grund af detta beslut har Bestyreisen senaste 
höst utsändt nya teckningslistor till samtliga ombudsmän i lands- 
orten med uppmaning till dem att hvar å sin ort med all kraft 
värka för anskaffandet af nya medlemmar, hvarjämte i Hel- 
singfors teckningslistor tillstälts ett stort antal personer, på 
hvilkas intresse for Sällskapets sträfvanden man trott sig kunna 
räkna. Resultatet af denna vädjan till allmänheten föreligger 
ännu ej fullständigt, enär särskildt från landsorten endast ett 
fätal af de utsända listorna tils dato återsändts. Men att Be- 
styreisen ej forgåfves räknat på allmänhetens intresse och un- 
derstöd, framgår däraf att tils dato antecknat sig 18 stiftande 
medlemmar, 19 ständiga medlemmar samt 170 årsmedlemmar. 
Ensamt i hufvudstaden ha 130 nya årsmedlemmar tillkommit. 
Tillskottet af nya årsmedlemmar motsvarar väl icke det antal 
som öfvergått till ständiga medlemmar, men teckningen är, 
såsom nämdes, ännu ej afslutad och Bestyreisen vågar hoppas 
att for Sällskapets sträfvanden intresserade personer alt fort- 
farande skola anteckna sig såsom medlemmar för att sålunda 
bidraga till framgången af Sällskapets värksamhet. 

Till erinran om Bestyreisens arbete under det för- 
gångna året må  särskildt  påpekas de åtgärder, som vidtagits 


Digiti 


zed by Google 


XXII Förhandlingar. 


för uppgörande af en forteckning öfver svenska ortnamn. På 
det härstädes i början af januari är 1896 hällna svenska parti- 
mötet utgjorde som bekant fr&gan om föriinskningen af våra 
svenska ortnamn föremål för en liflig diskussion, som utmyn- 
nade i riktandet af en uppmaning till Svenska Literatursäll- 
skapet att söka åstadkomma en förteckning öfver svenska ort- 
namn, hvarigenom dessa skulle fastslås i den form, som vunnit 
burskap hos den svenska allmänheten och sålunda skyddas och 
bevaras för förfinskning. Bestyreisen åtog sig detta uppdrag 
och tillsatte en komité, bestående af filosofie magistrarna O. F. 
Hultman och Georg Schauman, för att till Bestyreisen inkomma 
med förslag till uppgörande af en förteckning öfver svenska 
ortnamn. Sedan komitén i ett utförligt betänkande framlagt 
de principer, enligt hvilka en sådan förteckning borde åstad- 
kommas, hvilket förslag i hufv^udsak godkändes af Bestyreisen, 
uppdrogs åt samma personer att skrida till uppgörande af själfva 
förteckningen. Detta uppdrag fullgjordes under sommarens 
lopp, och sedan det inlämnade förslaget granskats såväl af Be- 
styreisen som af en härför nedsatt komité, kommer ortnamns- 
listan att offentliggöras i det snart utkommande häftet af ^För- 
handlingar och Uppsatser*'. Listan, som upptager öfver 1,000 
namn, gör dock ej anspråk på att vara definitiv, utan vill en- 
dast gälla som ett förslag, hvilket i framtiden både kan utvid- 
gas och kompletteras. Men hvilka luckor och bristfälligheter 
än må vidlåda detta första förslag till ortnamnsförteckning, så 
är det i hvarje händelse egnadt att fylla ett länge kändt behof. 
Då det är Best3nrelsens mening att sprida förslaget genom 
öfvertryck, skall allmänheten inom kort erhålla en lätt tillgäng- 
lig ortnamnslista, som gör det möjligt att kontrollera de svenska 
namnformerna. På samma gång bör förteckningen äfven kunna 
tjäna en annan uppgift, nämligen afhjälpandet af den betydliga 
vacklan och inkonsekvens, som varit rådande i fråga om dessa 
namns lydelse och skrifsätt. 

Af Sällskapets skrifter ha under året utkommit: 

32:a delen : Naturalhistoriens studium vid Åbo Universitet 

af Otto E. A. Hjelt jämte Öfversikt af Finlands naturalhisto- 

riska literatur  1640 — 18^27, inalles 446 sidor.   Arbetet utgör 

6:te delen af Åbo  Universitets Lärdomshistoria, hvilken serie 


Digiti 


zed by Google 


Forhandlingar. XXIIl 


publikationer Sällskapet begynte utgifva till minne af det finska 
universitetets 250 &rs jubileum. 

I sammanhang härmed m& nämnas att Bestyreisen an- 
modat läraren i Folytekniska institutet, doktor K. E. Slotte, 
att utarbeta den del af Åbo Universitets Lärdomshistoria, om- 
fattande de matematiska vetenskaperna, hvilken statsrådet A. 
Moberg icke hann slutföra före sin död. 

83:e delen: Baseborgs slotts historia af Torsten Hart- 
man.  Med flere planscher och planteckningar. 

Arbetet, som erh&llit Nyländska afdelningens pris för den 
bästa historik öfver sagda fornborg, har sedermera af afdel- 
ningen hembjndits Sällskapet till offentliggörande i dess skrifter. 

Bland arbeten, som förberedts under senaste värksamhetsär, 
må särskildt omnämnas en ny del af Forthans brefväxling, 
sedan statsrådet W. Lagus stält till Sällskapets förfogande en 
samling af 80 bref af Porthan till särskilda personer i Sverge, 
alla af stort literärt och kulturhistoriskt intresse. Samlingen 
kommer att utgifvas af rektor Ernst Lagus, och är det ut- 
gifvarens mening att så vidt möjligt söka komplettera den- 
samma med bref, som befinna sig i andra sällskaps eller i 
enskilda personers ego. 

Till publikation i Sällskapets „Eörhandlingar och Upp- 
satser'' ha under året anmälts följande uppsatser och medde- 
landen : 

Af kapten E. S. Tigerstedt i S:t Michel: ^Förteckning 
öfver särskilda äldre familjeporträtt^. 

Af kanslirådet C. G. Estlander: „Ur Wetterhoffska 
pappren*'. 

Af rektor E. Lagus: „Något om editionerna af J. L. 
Runebergs skrifter''. 

Af filosofie . kandidat Eolf Lagerborg: ,,Ettapropos om 
finname vid Riga" samt „Bref från Messenius till Rothovius 
af den 30 sept.  1636<'. 

Af statsarkivarien R. Hausen om ett åtal hvarom lands- 
fiskalen på Åland, O. W. Wanseen, år 1772 hemstälde hos 
justitiekanslern. 

Af professor M. G. Schybergson om ett hittils okändt 
drama af Jakob Tengström, benämdt Celis. 


Digiti 


zed by Google 


XXIV FörhandUngar, 


Sällskapets stipendier för folkloristiska uppteckningar un- 
der senaste sommar ha tilldelats folkskolläraren J. A. Strand- 
berg med sydligaste delen af Österbotten som forskningsom- 
råde, studeranden Werner Karsten för uppteckningar i östra 
delen af Egentliga Einland samt bonden Earl Fredrik Juselius 
för folkloristiska forskningar i Östra Nyland. Uppteckningarna 
skulle denna gång i främsta rummet omfatta dansmelodier, 
lekar, gåtor, ordspråk, skrock, historiska sägner m. m. Af 
Sällskapets tidigare utsända stipendiater har kandidat S. Perk- 
lén insändt sina samlingar af sagor, sägner, gåtor, visor m. m» 
från Estland, hvilka införlifvats med Sällskapets arkiv. Dess- 
utom har till samlingarna inlösts en af klockare- och orgelnist- 
kandidaten O. W. F. Sjöberg i Replot insänd samling af folk- 
visor och melodier samt en samling af folkskolläraren K. P, 
Pettersson i Töfsala. 

För att vinna en öfversikt af det folkloristiska material, 
som numera finnes samladt, har rektor E. Lagus på ort och 
ställe tagit kännedom om innehållet af aflidna lektor O. Ranckens 
stora samlingar af folkvisor m. m. Ur den redogörelse, som 
rektor Lagus härom lämnat till Bestyrelsön, framgår bland 
annat att i Svenska Literatursällskapets och de Kanckenska 
samlingarna då funnos inalles omkring 1,150 sagor, 4,000 visor, 
400 sånglekar, 230 barnvisor, J25 dansmelodier, omkring 1,500 
^numror skrock och vidskepelse, 1,100 ordspråk, 400 gåtor och 
1 ,425 melodier. Då sålunda ett aktningsbjudande folkloristiskt 
material redan finnes samladt, har det synts Bestyreisen önsk- 
värdt, att insamlingarna framdeles borde bedrifvas på ett mera 
metodiskt sätt än hittils. Hädanefter borde såväl de trakter» 
där insamlingarna skola ega rum, som de slag af folkloristik» 
hvilka borde upptecknas, på förhand bestämmas af Bestyreisen. 
Då samlingarna af visor och sagor redan voro tämligen full- 
ständiga, borde krafterna koncentreras på insamlandet af gåtor 
och ordspråk, melodier, enkannerligen dansmelodier, barnvisor» 
sånglekar och öfriga lekar. Med beaktande af dessa synpunk- 
ter, som redan tillämpats vid bortgifvandet af de senaste sti- 
pendierna, har Bestyreisen nedsatt en kommission för att upp- 
göra fullständigt program for fortsatta insamlingar af folklori- 


Digiti 


zed by Google 


Forhandlingar, XXV 


stiska  alster i landets  svenska  bygder.   Kommissionen  har 
likvisst ännu ej slutfört sitt arbete. 

Sällskapet har satts i tillfälle att på denna årsfest utdela 
tvänne pris, nämligen ett af ständerna ur Längmanska fonden 
beviljadt pris af 2,000 mark för literära arbeten tillkomna under 
åren 1894 — 1896 samt Sällskapets eget årliga pris, som denna 
gång varit i tur att tilldömas någon författare af skönliterära 
arbeten, utgifna under de tre senaste åren. Det Längmanska 
priset har tilldelats skalden Karl A. Tavaststjerna och Säll- 
skapets pris skalden Mikael Lybeck. 

JPöräringar till arkivet ha under året anmälts af stats- 
rådinnan Mimmi Lagus, aflidna statsrådet A. Mobergs sterbhus, 
friherre Tor Carpelan, studeranden E. F. Pihlström, doktor 
P. Nordmann, fröken Alfhild von Schantz, kronolänsman O. R. 
Sjöberg samt landtbruksrådet G. Borgström. Närmare upp- 
* gifter angående dessa delvis mycket värdefulla föräringar komma 
att meddelas af arkivarien i den berättelse, som han eger 
afgifva till årsmötet. 

Bland Sällskapets ombudsmän i landsorten ha följande 
förändringar egt rum. Ombudsmännen i Viborg, Mariehamn, 
Villmanstrand, Kuopio och Nyslott ha afgått från sina resp. 
befattningar. Till nya ombudsmän ha antagits i Viborg ränt- 
måstar Gösta Timgren, i Mariehamn kyrkoherden K. A. L. Tall- 
qvist och i Kuopio hofrådet Oskar Timgren. De lediga ombuds- 
manspostema i Villmanstrand och Nyslott äro ännu ej besatta. 
Till ombudsman i Joensuu, där Sällskapet tils dato ej haft 
något ombud, har antagits kassör N. A. Paldani. 

Bestyreisen har anmodat professor Ivar Heikel att hålla 
det sedvanliga föredraget vid detta årsmöte. 

Arvid HulUn. 


Arkivariens årsberättelse den 5 februari 
1897. 

Den förläggarevärksamhet, som Svenska Literatursällska- 
pet  under  årens  lopp  utöfvat, har för det mesta varit föga 


Digiti 


zed by Google 


XXVI Förhandlingar. 

inbringande. Dock hafva inkomsterna for s&lda skrifter små- 
ningom stigit, så att för det närvarande med dem alla expedi- 
tionskostnader och andra löpande utgifter kunnat bestridas. 
Under det sistförflutna vårksamhetsåret var försäljningssumman 
Fmk 678: 91, däraf i Helsingfors influtit Fmk 253: — och från 
Sverge insändts Fmk 175: — . Den förnämsta försäljningsar- 
tikeln har, såsom man kunde vänta, varit den af professor 
A. O. Freudenthal till universitetsungdomens tjänst utgifna och 
kommenterade upplagan af Östgötalagen, hvaraf sedan arbetets 
utkommande genom bokhandeln försålts omkring 100 exemplar. 
Därnäst har Åbo akademis studentmatrikel, ånyo upprättad 
af statsrådet W. Lagus, vunnit efterfrågan. Af Sällskapets 
öfriga publikationer hafva några få spridda exemplar afyttrats. 
Under sådana förhållanden blir det icke nödvändigt att höja 
upplagomas storlek, oaktadt den betydande tillslutning af nya 
medlemmar som den nu afslutade förnyade aktieteckningen 
inbragt. 

Få Sällskapets förlag hafva under året utkommit ,,Åbo 
universitets lärdomshistoria 6, Naturalhistorien, af arkiatern 
Otto E. A. Hjelt, ett digert häfte om 446 + IV sidor, samt 
^Kaseborgs slotts historia^, af filosofie magistern Torsten Hart- 
man. De bilda tomema XXXII och XXXUI af Svenska Lite- 
ratursällskapets i Finland utgifna skrifter. Dessutom äro i det 
allra närmaste färdigtrykta det tionde häftet af ^Förhandlingar 
och Uppsatser^ samt „ Prästeståndets protokoll vid Borgå landt- 
dag 1809^ jämte „ Handlingar '^, rörande samma landtdag. Den 
sistnämda publikationen bildar en stor volym, däri själfva tex- 
ten utgör 550 sidor stor 8:o, hvartill kommer en omfattande 
person-, och saklista. 

Liksom förut har Sällskapets bibliotek företrädesvis ökats 
med böcker och häften, dem Sällskapet i utbyte mot sina egna 
skrifter fått mottaga af lärda samfund och sällskap så inom 
som utom landet. 

Manuskriptsamlingen har ytterligare förstärkts med skör- 
dar, inhöstade af Sällskapets stipendiater under somrarna. De 
utgöras såsom förut af folkvisor, folkmelodier, sagor, gåtor m. fl- 
till folklore hörande uppteckningar. Särskildt må nämnas, att 
den  vidlyftiga  ordboken öfver Nagumålet, af folkskoleläraren 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXVII 


K. P. Pettersson under året afslatats. — £n intresseväckande 
1)refsamling har förärats till Sällskapets arkiv af statsr&dinnan 
Mimmi Lagas. Den innehåller bref, skrifna af J. L. Buneberg 
till den nyligen aflidna skaldinnan Emelie Björksten och är 
innesluten i ett försegladt konvolut med p&skrift: ^att öppnas 
1904, till dess hemlighållas^. Härmed har den värdefulla sam- 
ling af vår store skaldekonungs originalmanuskript, som finnes 
i Svenska LiteratursäUskapets arkiv, ytterligare vunnit en väl- 
kommen tillökning. 

Elit Lagerblad. 


Bevisionsberättelse. 

Vid granskningen af Svenska LiteratursäUskapets i Fin- 
land räkenskaper och förvaltning under år 1896 hafva under- 
tecknade revisorer ur skattmästarens redovisning inhämtat, att 
Sällskapet den 31 december sagda år förfogade öfver följande 
tillgångar: 

Obligationer. 

Finska statens 3 Va Vo ^^^ »^ 

1889 Äy:   8,382: 72 

Finlands   hypoteksförenings 

4V2 7o M^ ^f ^884  .   „   31,500: — 

Helsingfors stads 5 ^/^ vat- 
tenledningslån af 1886   „   20,000: — 

Helsingfors stads 4 ^/j % reg- 
leringslån af 1882  . .   y,   23,300: — 

Nokia Aktiebolags  6 ^/^ lån 

af 1884 „    2,000: — 

Moscou-Kiev-Voronesch 4 ®/o 

lån af 1895 „   49,600: — 

Ryska  5 ^/^  premielånet af 

J864 , 580: 80 55y: 135,363:52 


Digiti 


zed by Google 


XXVIII Förhandlingar, 


Äklier. 
Eöreningsbankens i Finland ^S^   5,200: — 
rörsäkringsbolaget Pennias .   „    1,400: — 
Nya teaterhusaktiebolagets i 

Helsingfors „ 40:— ^    6,640: — 

Bankdepositioner. 

I Föreningsbanken Ä^ 23,000: — 

I Vasa bank „   10,000: — ^ 33,000: — 

Medlemsafgifter „ 930: — 

Medel å löpande räkning „ 8,475: — 

Upplupna räntor „ 1,661: 87 

Tillgodohafvande hos arkivarien „ 642: 22 

Kassa .   ^ 597:88 

%: 187,310:49 
Tillgångarna motsvarade: 

Viktor Höckerts testamentsfond ^^ 81,582:09 

Ötiftarenas fond „ 76,242:98 

Ständiga medlemmars fond „ 15,222: 62 

Bidraget ur Längmanska donationsfonden . .   „ 3,333: 33 

Olikviderade räkningar „ 5,023: 58 

Vinst och förlust konto „ 5,905: 89 

^ 187,310:49 

Jämfördt med år 1895 visade året 1896 en ökning i till- 
gångarna af 10,666 mark 74 penni. 

Vinst- och förlusträkningen for 1896 upptog: 

Debet. 

An Prisbelöningar ^m/: 2,000; 

„  Författarehonorarier  ....   „ 4,748 

„   Tryckningskostnader. ...   „ 3,878:13 

„   Stipendier „ 600 

„  Gratifikationer ^ 95: 

„  Inköpta samlingar „ 375 

„  Aflöningar ^ 800: 

-  Annonser „ 212: 38 


Digiti 


zed by Google 


FSrhandlingar. XXIX 

An Diverse omkostnader  . . . Aiyr 1,232: 17 

„  Stiftarenas fond „ 1,165:80 

„  Balans: vinst från år 1895   ^ 4,195: 19 

vinst för kr 1896   ^ 1,710:70 55^ 21,012:37 

Credit. 

Per Balans från 1895 Ä^ 4,195: 19 

„   Årsmedlemmars afgifter  .   „ 7,520: — 

„   Intressen „ 7,004:93 

„   Dividender „ 280: — 

^   Försålda skrifter „ 678:91 

„   Bidraget  ur  Längmanska 

fonden „ 1,333: 34 ff^^ 21,012:37 

Då Sällskapets förvaltning icke lämnat skäl till någon 
anmärkning och räkenskaperna blifvit förda med utmärkt om- 
sorg, få vi åt Sällskapets styrelse föreslå full ansvarsfrihet för 
året 1896. 

Helsingfors den 3 februari 1898. 

Leon Borgström, Viktor Öhberg. 


Funktionärernas  sammanträde  den 16 
februari 1897. 

Beslöts att förelägga Bestyreisen följande budgetförslag 
för år 1897. 

Inkomster: 

Behållning från föregående år 5,905: 89. 

Afgå för obetalda utgifter: 

Häftningskostnader m. m. för tomema 32 och 33 ^y: 770: — 

Arvode och häftningskostnader för Prästestån- 
dets protokoll „ 1,000: — 

Förhandlingar och uppsatser 10 „ 4,000: — 

%: 5,770: — 


Digiti 


zed by Google 


XXX Förhandlingar, 


Summa behållning ^^ 135 

Intressen och dividender „ 7,500: 

Årsmedlemmamas afgifter , 5,000; 

Inkomst af försålda skrifter „ 400 

Längmanska bidraget ,, 1,333 

Statsunderstödet . „ 8,000: 


89 


33 


^^ 22,369 

Utgifter: 

Sällskapets pris ^^ 2,000: 

Ränta till stiftarenas fond „ 1,300 

Aflöningar „ 800 

Distributions- och förvaltningskostnader. ...   „ 2,200 

Stipendier för folkloristiska uppteckningar  . .   „ 600 

Förhandlingar och Uppsatser,  11 häftet. ...   „ 4,000 

Katalogen öfver svensk literatur 1891—95 . .   „ 2,500: 

Porthans brefväxling förslagsvis „ 3,000 

Åbo Universitets lärdomshistoria, 7:e delen. .   „ 4,000 

Pör oförutsedda ändamål „ 1,969 


22 


22 


00 


^ 22,369 
Arvid Huttin. 


Bestyreisens sammanträde den 18 feb- 
ruari 1897. 

Punktionäremas förslag till budget för år 1897 upplästes 
och godkändes. 

Till Sällskapets ombudsman i Nyslott antogs länevete- 
rinären V. Österberg. 

Sällskapets stipendiat, landthushållaren K. F. Juselius i 
Sibbo, hade insändt sina under senaste sommar gjorda folk- 
loristiska uppteckningar, hvilka öfverlämnades till granskning 
åt rektor E. Lagus. 

I sammanhang härmed anmärktes af rektor Lagus, att af 
Sällskapets stipendiater folkskollärarena Jakobsson och Strand- 
berg samt studerandena Rarsten och Torckell ännu ej insändt 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XXXI 


sina samlingar, ehuru tideu for deras inlämnande länge sedan 
utgått. På förslag af rektor Lagus beslöts att ålägga dem att 
ofordröjligen insända sina samlingar. 

Eröken Alfhild von Schantz hade till Sällskapet insändt 
en förteckning öfver brefsamlingen på Pämå gård i Heso socken. 
Samlingen innehåller följande bref : Till Johan Josef Pipping- 
sköld 25 bref af Adolf Ivar Arvidsson (1815—1828), 7 bref af 
J. F. Aminoff (1816— 18:i8), 17 bref af Gustaf Aminoff (1822 
-1830), 3 bref af Adolf Aminoff (1824—1828), 5 bref af 
Germund Aminoff (1821—1822), 10 bref af Lars AmeU (1828 
-1831), 2 bref af A. W. Ahlberg (1817), 12 bref af Alexan- 
der Blomqvist (1821— 183 1),4 bref af C. J. Boy (1822— 1823), 
7 bref af Axel Reinhold Cedercreutz (1824-1831), 1 bref af 
Charles Emil Cedercreutz (1831), 3 bref af Gustaf Ehrström 
(1812—1814), 1 bref från C. J. Hast (1821), 3 bref af J. C. F. 
Haeffner (1821), 6 bref af Gustaf Idestam (1820—1822), 3 bref 
af Ch. Ilmonius (1823), 14 bref af I. Ilmoni (1821 — 1831), 6 
bref af Frans von Knorring (1814—1831), 20 bref af C. N. 
Keckman (181o— 1817), 2 bref af J. Lundstedt (1820—1821), 
2 bref af C. G. Morian (1814), 3 bref af Aug. Mannerheim 
(1827—1830), 2 bref af C. G. Mannerheim (1824), 3 bref af 
E. W. Norberg (1827 — 1829), 6 bref af A. Poppius (1821— 
1822), 1 bref af A. H. Ramsay (1816), 3 bref af F. Rotkirch 
(1828), 8 bref af Henrik Schröder (1820—1828), 1 bref af von 
Schröter (1820), 5 bref af A. G. Simelius (1821—1822), 1 bref 
af Uno von Troil (1827), 2 bref af Gabriel Wallenius (1821— 
1822), 5 bref af Gustaf Westberg (1815—1817), 1 af A. Win- 
ter (1817). Till professor Josef Pippingsköld 1 bref af Mau- 
ritz Klingspor (1788) samt 3 bref af G. M. Armfelt (1811— 
1814). Till kommerserådet Johan Sederholm 10 bref af Josef 
Pipping (adlad Pippingsköld 179 1 - 1800). Till magister Anders 
GadoUn 1 bref af Gustaf Pipping (1760). Till Lars Arnell 1 
bref från Stjemstolpe (1829). Till Otto Wallenstjema 5 bref 
af T. Molander (1814—1818), 69 bref af F. ToU (1812— 1824) 
samt 1 bref af A. I. Arvidsson (1816). 

Förteckningen skulle förvaras i arkivet. 

Genom folkhögskoleföreståndaren Klockars i Kronoby hade 
till Sällskapet inlämnats en af seminariieleven Emil Norrback 


Digiti 


zed by Google 


XXXII Förhandlingar. 


hopbragt samling skrock, folktro, vidskepliga plägseder och 
bruk i Sideby, 158 s. 4:o. Prof. Freudenthal, som fUtt mot- 
taga manuskriptet,  afgaf följande utlåtande öfver samlingen: 

Uppställningen är lika med Klockars i hans uppsats om 
vidskepelse i Malaks (tr. i Sällskapets förh. och upps. 5 haft.) 

Utom Klockars uppsats citerar förf. för jämförelses skull 
åtskilliga andra arbeten af samma slag, till hvilka han hänvisar 
i noter. Mycket hithörande, äfven af det i Finland publicerade, 
tyckes dock vara honom obekant. 

Han redogör omständligt för folktron m. m. i sin hem- 
bygd, äfven (ganska onödigtvis) då alldeles detsamma är upp- 
tecknadt å andra orter, för att, såsom han säger, ådagalägga, 
huru mycket som finnes i en så pass liten och obetydlig kom- 
mun som Sideby. Dock tror han, att mycket ännu . finnes att 
efterforska därstädes. 

Arbetet är författadt på högsvenska, men med många 
inströdda uttryck och stundom hela sägner på dialekt. Tyvärr 
lämnar han ingen förklaring öfver sitt beteckningssätt, som, så 
vidt man kan döma, tyckes vara ganska inkonsekvent och dess- 
utom opålitligt. 

Han begär i inlösen „125 mk eller åtminstone 100, och 
vill ogärna åtnöja sig med mindre" (Klockars uttryck vid öf- 
verlämnandet af manuskriptet). Jag tillstyrker dess inköp enligt 
samma taxa, som tillämpats på Petterssons Nagusamlingar. 

Beslöts att inlösa samlingen för 100 mark. 

Rektor E. Lagus föreslog, att det hittils följda förfarandet 
att trycka Sällskapets protokoll endast för ett år i sänder 
skulle öfvergifvas och protokollen framdeles tryckas efter- 
hand som de blifva färdiga, hvilken förändring borde genom- 
föras redan i det under utgifning varande häftet af ^För- 
handlingar och Uppsatser**. Förslaget antogs af mötet och 
uttalades som önskningsmål, att Förhandlingar och Uppsatser 
borde så vidt möjligt utgifvas omedelbart efter årsmötet och att 
i desamma skulle ingå protokollen äfven för årsmötet. 

Af förekommen anledning uppsköts valet af funktionärer 
till nästa möte, som utsattes till den  18 mars. 

Arvid Hultin. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXXIIE 

Bestyreisens sammanträde den 18 mars 
1897. 

\'id justeringen af föregående mötes protokoll anhöll ord- 
föranden, som var frånvarande vid senaste sammanträde, att i 
anledning af beslutet om tryckningen af Sällskapets förhand- 
lingar f% antecknadt till protokollet, att det enligt hans mening 
skulle vara lämpligare att afsluta förhandlingarna, som borde 
utkomma vid tidpunkten för årsmötet, med protokollet för 
decembermötet föregående år, då man äfven på omslaget till 
^Förhandlingar och Uppsatser*' kunde anteckna det år, hvilket 
de omfatta. Ville man fullfölja tryckningen af förhandlingarna 
till och med för senaste årsmöte, borde väl också festföredraget, 
som äfven hör till årsmötets handlingar, ingå i samma häfte. 

Skreds till det på senaste möte af förekommen anledning 
uppskjutna valet af funktionärer för innevarande år. Därvid 
tillkännagaf ordföranden att, såsom han redan genom bref till 
sekreteraren låtit delgifva Bestyreisen vid föregående möte, han 
icke önskade blifva ihågkommen vid val af ordförande. Hans 
afsägelse var denna gång definitiv, och som skäl därtill ville 
han anföra att han kände med sig, att han ej mera hade håg 
och kraft att vara ordförande. Han ansåg vidare att för den 
maktpåliggande uppgiften att anskatfa lämpliga bidrag till Säll- 
skapets publikationer kräfdes en yngre och mer värksam person 
på ordförandeplatsen. 

Då Bestyreisen, som vid föregående möte hade uppdragit 
åt undertecknad att till kanslirådet Estlander framföra Besty- 
reisens enhälliga önskan och anhållan att han fortfarande ville 
kvarstå som ordförande, nu hade fått mottaga denna oåterkal- 
leliga afsägelse, beslöts att till först skrida till val af ny ord- 
förande, hvarvid professor Freudenthal erhöll 6 röster, professor 
Schybergson 2 röster, professor Gustafsson "2 röster samt kan- 
slirådet Estlander 1 röst. 

Professor Freudenthal tackade för det förtroende, som hade 
kommit honom till del, men då samma skäl, på grund af hvilka 
han tidigare afsagt sig viceordförandeskapet, fortfarande förelågo, 
nämligen det enligt hans tycke altför anspråksfulla sätt. hvarpå 
Sällskapet firade sina årsmöten, afsade han sig ordförandeskapet. 

3 


Digiti 


zed by Google 


XXXIV Förhandlingar. 

Professor Gustafsson ifrågasatte huruvida det vore riktigt 
af Bestyreisens ledamöter att genom afsägelse bereda Besty- 
reisen svårigheter. Vid det tillfälle, då prof. Freudenthal i 
ordinarie ordförandens frånvaro öppnat ett årsmöte, hade han 
gjort det till allmän belåtenhet, och i hvarje händelse var det 
ej ordförandens uppträdande, utan festföredraget, som var huf- 
vudsak vid årsmötena. Den allmänna meningen var att prof. 
Freudenthal vore den lämpligaste till kanslirådet Estlanders 
efterträdare på ordförandeplatsen och han skulle göra Besty- 
reisen en stor tjänst, om han nu ville åtaga sig detta uppdrag. 

Då prof. Freudenthal emellertid vidhöll sin afsägelse och 
därvid sarskildt framhöll, att han i långt ringare grad än den 
afgångna ordföranden kände sig vuxen uppgiften att anskaffa 
bidrag till Sällskapets publikationer, skreds till nytt val, hvar- 
vid till Bestjnrelsens ordförande utsågs professor M. G. Schy- 
bergson med 6 röster. 3 röster hade tillfallit professor 
Gustafsson och '2 röster kanslirådet Synnerberg. 

Kanslirådet Estlander tillönskade den nyvalda ordföran- 
den all framgång. 

Sedan prof. Schybergson intagit ordförandeplatsen, före- 
togs val af öfriga funktionärer, hvarvid till viceordförando 
utsågs professor F. Gustafsson med 8 röster. 3 röster tillföllo 
kanslirådet Synnerberg. Till arkivarie återvaldes lektor E. 
Lagerblad, till skattmästare direktör S. Kullhem samt till 
sekreterare undertecknad, samtliga med  10 röster. 

Från Sällskapets ombudsman i Borgå, professor J. E. 
Strömborg, hade ingått anmälan om att å orten tre ständiga 
medlemmar öfvergått till stiftare, hvarutom 9 personer inträdt 
som årsmedlemraar i Sällskapet. Likaledes hade ombudsman- 
nen i Kajana, häradshöfding W. J. Lund, underrättat att 5 per- 
soner å orten tecknat sig som årsmedlemmar i Sällskapet. 

Från Historiska samfundet hade ingått följande skrifvelse: 

O te  pöytäkirjasta, joka pidettiin Suomen His- 
toriallisen Seuran kokouksessa helmik.  13 p. 1897. 

Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seura, joka ennen on julki- 
suuten toiraittanut kaksi nidosta H. G. Porthanin kirjeitä ja 
joUa paraikaa  on  tekeillä  hanen kirjeittensä kolmannen osan 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XXXV 

julkaisu, oli helmik. 2 p. tänä vuonna päivätyssä kirjeesaä 
pyytänyt, etta Historiallinen Seura sen käytettäviksi luovuttaisi 
ne Porthanin kirjeet, joiden julkaisuun Seura on päättänyt 
ryhtyä, koska vastaiselle tutkimukselle olisi eduksi, etta tällai- 
set ainekset mikäli mahdollista julaistaisiin samassa kokoel- 
massa; Kun tri Aug. Hjeltillä, joka puheenalaiset kirjeet oli 
julaistaviksi jättänyt, ei ollut mitään täta pyyntöä vastaan, 
päätti Historiallinen Seura, edellyttäen etta niiden painattami- 
nen tapahtuu niin pian kuin mahdollista, Ruotsalaisen Kirjal- 
lisuuden Seuralle luovuttaa hallussaan olevat Porthanin kirjeet, 
knitenkin sillä ehdoUa, etta niiden julkaiseminen on tÄpahtuva 
hra Hjeltin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Artturi H. Snellmanj 
Histor. Seuran nykyinen sihteeri. 

Bestyreisen mottog det bifallande svaret med tacksamhet 
och uppdrog åt rektor £. Lagus att vidtaga de åtgärder, hvartill 
skrifvelsen kunde föranleda. 

Fröken Alfhild von Schantz hade till Sällskapet förärat 
afskrifter af bref från A. I. Arvidsson till J. J. Pippingsköld 
från åren 1815 — 1822. Kanslirådet Estlander åtog sig att 
genomgå brefsamlingen. Genom fröken von Schantz hade Säll- 
skapet dessutom som gåfva fått emottaga årgången 1832 af Hel- 
singfors Morgonblad och årgången 1834 af Helsingfors Tid- 
ningar, hvilka tillhört aflidna fru Minette Wallenstjerna. 

Rektor Lagus uppläste följande utlåtande: 

De af Sällskapets stipendiat, bonden K, F. Juselius, under 
sommaren 1896 gjorda folkloristiska samlingarna, hvilka på 
senaste bestyrelsemöte inlämnades till Sällskapet, omfatta c:a 
40 numror seder och bruk, IG historiska sägner, 48G ordspråk, 
1 1 1 gåtor, 83 ringlekar (utan melodier), 6 sittlekar, 1 gammal 
faskas- (fastlags-) visa och 54 dialektord. Samlingen år således 
icke obetydlig och ger intr^xk af pålitlighet och ordentlighet, 
men är i så måtto bristfällig, att i regeln icke angifves i hvilka 
socknar resp. uppteckningar är o gjorda. 

Jag föreslår därför att samlingarna, med undantag af de 
historiska sägnerna, returneras till stipendiaten för att, så vidt 
möjligt är, kompletteras i antydt syfte. 

Förslaget bifölls. 


Digiti 


zed by Google 


XXXVI Förhandlingar. 

Rektor Lagus' anhållan att ur landthushårllaren Juselius' 
och andra af Sällskapets folkloristiska samlingar få trycka en- 
skilda stycken i Finskt Museum bifölls. 

Den komité, som hade fått i uppdrag att utarbeta full- 
ständigt program för fortsättandet af de folkloristiska insam- 
lingarna, hade numera slutfört sitt uppdrag och skulle vid nästa 
möte framlägga sitt betänkande. Enligt komiténs förslag be- 
slöts att anslå lediga tre stipendier ä '^00 mark för folkloristiska 
uppteckningar under instundande sommar och uppdrogs åt 
komitén att formulera den annons, som härom skulle ingå i 
tidningarna. 

Undertecknad anmälde att Sällskapets stipendiat, folkskol- 
läraren Aug. Jakobsson, såsom svar på det påminnelsebref han 
på grund af Bestyreisens beslut fått mottaga meddelat, att hans 
folkloristiska samlingar lågo färdiga i manuskript, men att han 
tils dato ej hunnit renskrifva desamma. Inom några veckor 
hoppades han dock kunna insända samlingarna. 

Arvid Hultin. 


Bestyrelsens sammanträde den 22 april 
1897. 

Sedan protokollet för föregående möte upplästs och juste- 
rats, riktade ordföranden till kanslirådet Estlander följande 
ord, hvilka af den mangrant samlade Bestyreisen afhördes 
stående : 

Högtärade herr kansiinid. 

Då Svenska Literatursällskapets i Finland Bestyrelse nu 
för första gången, sedan Ni af böj t återval till dess ordförande, 
sammanträdt, ber jag att å dess vägnar till Eder få frambära 
en varm och hjärtlig tack för eder uppoffrande värksamhet på 
den plats Ni lämnat. 

Det var kring Eder, som vänner af vår gamla odling och 
vårt svenska modersmål 1885 sammauslöto sig för att bilda en 
förening, som  skulle  hafva  till uppgift att bevara förfadrens 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXXVII 

minne och förkofra det arf de lämnat, och uppropet till före- 
taget emottogs med sä, mycket, större sympati af allmänheten, 
som Edert namn var en borgen för att det skulle ledas i en 
god riktning. Med ospard möda och alltid L*fligt intresse har 
Ni sedermera arbetat för vårt sällskap. Dess första organisa- 
tion och ordnandet af dess arbete berodde på Eder. Ni angaf 
planerna till de förnämsta af våra publikationer och bidrog 
själf till dem med värderika alster af Eder egen penna. Sär- 
skildt skall det icke glömmas, att Ni tog initiativet till „Abo 
universitets lärdomshistoria*^, hvilket värk visserligen icke 
ännu är afslutadt, men redan nu framstår såsom ett inlägg af 
värde i vår fosterländska forskning. Jag tackar Eder äfven 
för de tankedigra, uppmuntrande ord, i h vilka Ni vid våra 
årsmöten manat till arbete för vår sköna literatur, vår språk- 
forskning och vår historia. 

Våra känslor delas af Sällskapets utom Bestyreisens krets 
stående medlemmar, h\4lka egna Eder ett vördsamt, medbor- 
gerligt erkännande för det arbete Ni här nedlagt. De kunna 
icke nog högt uppskatta det inflytande de under samarbetet 
emottagit af Eder ädla, den fosterländska bildningen hängifna 
personlighet. * 

Vi beklaga Eder afsägelse, men vi äro glada öfver att 
Ni velat kvarstå såsom medlem af Best^^elsen, som således 
fortfarande skall kunna draga fördel af Eder bepröfvade erfa- 
renhet och Edra vägande råd i de frågor, som komma att bero 
på dess af görande. 

Kanslirådet Estland er yttrade till svar härå, att han 
kände sig rörd öfver det erkännande, som nu hade kommit 
honom till del. Det var hans glädje och stolthet att ha fått 
vara med om Sällskapets stiftelse, men Sällskapet skulle ej 
haft sådan framgång, i fall icke så många på ett värksamt sätt 
hade anslutit sig till detsamma. Det var icke han som hade 
burit tungan, det var andra och yngre personer. Att han nu 
afgått berodde på känningar hos honom själf, hvilkas maning 
han ansett sig böra följa. Men hans öfvertygelse var att Säll- 
skapets framgång ytterst hvilade på den idé, som låg till 
grund för detsamma, och därför vågade han hoppas att dess 
värksamhet skulle fortskrida till alt större fullkomning. 

Från referendariesekreteraren i K. senatens ekonomiede- 
departements kansli hade Sällskapet fått mottaga följande skrif- 
velse jämte närsluten medalj : 


Digiti 


zed by Google 


XXXVIII Förhandlingar, 


TUl Svenska Literatursällskapet 

Jämlikt mig meddelad föreskrift har jag äran till Lite- 
ratursällskapet öfversända närslutna medalj i silfver, präglad 
enligt Nådigt tillstånd till åminnelse af aftäckandet utaf den 
minnesstod, som Finlands folk upprest åt Hans Majestät, glor- 
vördigst i 'åminnelse, Kejsar Alexander den II. 

E. Johnsson. 

Medaljen skulle förvaras i arkivet. 

Sällskapets ombudsman i Ny slott, läneveterinären V. Öster- 
berg, hade anmält att å orten en person tecknat sig som stän- 
dig medlem och 10 personer som årsmedlemmar i Sällskapet. 
Likaledes hade ombudsmannen i Jyväskylä, forstmästaren O. R. 
Agricola, i bref meddelat att (i personer å orten inträdt som 
årsmedlemmar i Sällskapet. 

Sällskapets stipendiater, studeranden W. Karsten och 
folkskolläraren A. Jakobsson, hade insändt sina folkloristiska 
samlingar, hvilka öfverlämnades till granskning åt rektor E. 
Lagus. Då i sammanhang härmed anmäldes, att stipendiaten, 
folkskolläraren J. A. Strandberg, ehuru därom påmint, ännu 
ej hade insändt sina samlingar, beslöts på förslag af rektor 
Lagus, att en ny påminnelse i strängare form genom sekrete- 
raren skulle tillställas hr Strandberg. 

Kanslirådet Estlander, som åtagit sig att genomgå de 
afskrifter af trenne bref af I. Ilmoni, hvilka förärats till Säll- 
skapet af fröken Alfhild von Schantz från Pernå gård i Reso 
socken, redogjorde för innehållet af dessa bref. Då Sällskapet 
emellertid tidigare icke mottagit till publikation en af aflidna 
professor O. Rancken erbjuden brefsamling af Ilmoni, hvilken 
sedermera blifvit offentliggjord i Vasa lycei program, ansåg 
kanslirådet att äfven dessa bref icke borde offentliggöras af 
Sällskapet, utan hade sin rätta plats i sagda program. Om 
denna mening förenade sig tih^en BestA^relsen, och skulle frö- 
ken von Schantz därom underrättas. 

Statsark i varien H au sen frågade huruvida den af arki- 
tekten J. Ahrenberg utlofvade samlingen af bref, tillhöriga lag- 
man C. S. Forssman, redan hade kommit Sällskapet tillhanda. 
Då  härtill  upplystes  att brefsamlingen ännu ej öfverlämnats 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XXXIX 

till Sällskapet, uppdrogs åt arkivarien att påminna hr Ahren- 
berg om infriandet af hans löfte. 

Ordföranden förevisade ett manuskript, tillhörigt fröken 
Jaquette af Schultén och innehållande värkliga statsrådet och 
senatom „Nathanaél Gerhard af Schulténs lefveme af honom 
själf författadt på hans sjuksäng om hösten 18:20*'. Om förf. 
till denna själf biografi och om innehållet af densamma lämnade 
ordf, följande redogörelse: 

Schultén var född i Nagu 1750, blef 1772 fil. magister i 
Åbo, 1773 docent i astronomi och utnämdes 1779, efter att först 
hafva förestått den fysiska professuren i Abo, till ^professor 
vid arméns flotta*'. 1792 — 1813 var han professor vid krigs- 
akademin i Karlberg; kansliråd 1805; upphöjd i adlig värdig- 
het 1813. Han tog afsked 1813 och öfverflyttade till Finland, 
där han dels var sysselsatt med ekonomin på sin egendom 
Prostvik i Nagu, dels med offentliga värf såsom chef för eckle- 
siastikexpeditionen i regeringskonseljen, inspektör för lots- och 
båkinrättningarna, ledamot i kommissionen för regleringen af 
allmänna undervisningen samt i direktionen för öfverseende af 
strömrensnings- och kanalarbetet i landet. Han dog 1825. De 
föreliggande memoarerna utgöra en klar, redig och i många 
punkter intressant redogörelse för den kunskapsrika och värk- 
samma mannens lefnadsöden. Han skildrar i detalj de svå- 
righeter han under sin ungdom hade att bekämpa. Därefter 
följa minnen från en vidsträkt resa till Medelhafsländerna, som 
han företog på fregatten Diana 178G — 87 i egenskap af lärare 
för officerarena. Förhållandena och värksamheten vid Karl- 
bergs nyinrättade krigsakademi skildras vidlyftigt, hvarjämte 
förf. i detalj redogör för gången af de triangelmätningar och 
andra undersökningar han dels i svenska och finska skärgår- 
den, dels äfven i norra och östra Finlands strömmar och insjöar 
genomförde. Om krigshändelserna 1788 — 1790, i synnerhet sjö- 
kriget, och 1808 — 1809 ingå åtskilliga upplysande anmärknin- 
gar. En särskildt intressant episod är teckningen af Gustaf 
IV Adolfs ledning af sjökriget under vistelsen på Åland hösten 
1808. Upplysande äro äfven hans anteckningar om de åtgär- 
der, som vidtogos för ordnandet af lots- och båkinrättn ingen 
samt fullföljandet af kanaliseringsarbetena efter 1808. Särskildt 
meddelar han nya upplysningar om gången af de mot slutet 
af svenska tiden började och 1816 återupptagna kanaliserings- 
arbetena i Kumo älf, hvilka dock slutligen lämnades ofullbor- 
dade. — I det hela är arbetet, som äfven innehåller träffande 


Digiti 


zed by Google 


XTj Förhandlingar. 

karaktäristiker af personer, med hvilka förf. under sin bana 
kommit i beröring, ett värderikt tillskott till vår föga rika 
memoarliteratur. 


Då i anledning häraf af statsarkivarien Hausen och kan- 
slirådet Estlander fråga vaktes om ett eventuelt offentliggö- 
rande af manuskriptet i Sällskapets skrifter, uppdrogs åt ord- 
föranden och statsarkivarien Hausen att för ifrågavarande syfte 
genomgå detsamma samt att Jios egarinnan efterhöra, huru- 
vida tillstånd till dess offentliggörande kunde erhållas. 

Anmäldes att elfte häftet af Sällskapets „ Förhandlin gar 
och Uppsatser'* utkommit från trycket och att i detta häfte 
hade offentliggjorts mötesprotokollen ända till och med för 
senaste december sammanträdet. 

Arkivarien anmälde att öfvertrycken af Förteckningen 
öfver svenska ortnamn hade utkommit och förfrågade sig med 
anledning däraf huru desamma skulle distribueras. På förslag 
af rektor Lagus beslöts att sända exemplar till samtliga svenska 
folkhögskolor och folkskolor samt på förslag af kanslirådet 
Estlander till alla svenska tidningsredaktioner. Vidare skulle 
ett antal exemplar tillställas samtliga ombudsmän för att af 
desamma distribueras hvar å sin ort. Den öfriga upplagan 
skulle spridas genom bokhandeln. 

Professor Freudenthal, som sade sig ha lagt märke till 
att ett af Bestyreisen fattadt beslut, gående ut på att i inled- 
ningen till ortnamnsförteckningen skulle framhållas, att den fone- 
tiska ortografin på senare tider begynt tillämpas äfven vid 
ortnamnens beteckning, icke hade blifvit observeradt, hem- 
stälde huruvida ej detta beslut kunde iakttagas i inledningen 
till öfvertrycken. Härtill anmärktes af arkivarien att öfver- 
trycken redan voro färdig trykta och häftade. 

Rektor Lagus, som till detta möte hade utlofvat ett be- 
tänkande från komitén för uppgörande af förslag till fortsatta 
folkloristiska insamlingar, anmälde att han varit förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag och anhöll om uppskof till nästa sam- 
manträde, hvartill bifölls. 

Anmäldes att Sällskapets folkloristiska stipendier hade 
blifvit lediganslagna att ansökas före den lo maj och nedsattes 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XLT 


en komité, bestående af professor Freudenthal, docenten Ven- 
dell och rektor Lagus att granska ansökningarna och till Be- 
styreisen inkomma med förslag om stipendiemas bortgifvande. 
Doktor P. Nordmann förfrågade sig huruvida Sällskapet 
vore villigt att bidraga till trjxkningen af ett af honom till- 
tänkt arbete, utgörande en urkundsamling till belj^sande af 
Finlands historia och närmast afsedt för undervisningens behof. 
På förslag af kanslirådet Estlander beslöts att taga saken un- 
der öfvervägande och uppdrogs åt ordföranden att i samråd 
med doktor Nordmann närmare förbereda frågan till ett föl- 
jande sammanträde, 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens sammanträde den  20 maj 
1897. 

Upplästes följande betänkande från den komité, som på 
senaste möte tillsatts för att granska de inlämnade ansöknin- 
garna om Sällskapets folkloristiska stipendier: 

Till BesUjrelsen f&r Svenska LiieratursäUskapet i Finland, 

Af Bestyreisen för Svenska Literatursällskapet på dess 
april-möte innevarande år utsedda till medlemmar i en komité, 
som egde att inkomma med förslag angående utdelandet af 
Sällskapets tre lediganslagna folkloristiska stipendier, ha un- 
dertecknade, efter att hafva tagit kännedom om de fem af 
herrarna M. Forss, Werner Karsten, Emil Norrback, O. W. F. 
Sjöberg och A. Stenvall insända ansökningarna, beslutit hem- 
ställa, att ifrågavarande tre stipendier måtte tilldelas: 

1) hr Werner Karsten, som skulle få i uppdrag atfc i 
Kimito, Hitis, Dragsfjärd, Vestanfjärd och Finby, eventuelt 
äfven i Sagu, Angelniemi och Kustö. insamla historiska sägner, 
lokaltraditioner, skrock och vidskepelse, ordspråk, gåtor, lekar 
och dansmelodier. 

2) hr M. Forss, som skulle bedrifva likartade forskningar 
i Korsnäs, Malax, Pörtom och Närpes, utan att, såsom stipen- 
diaten i sin ansökan föreslår, undersöka nämda orters kyrko- 
arkiv. 


Digiti 


zed by Google 


X \A I Förh andlingar. ' 


3) hr O, W. F. Sjöberg, som skulle i Replot och Bergö, 
äfvensom i kusttrakterna af Solf, Malaks och Petalaks upp- 
teckna företrädesvis dansmelodier och lekar, men äfven histo- 
riska sägner, lokaltraditioner, ordspråk och gåtor. 

Vidare ha vi beslutit föreslå, att stipendiaterna skulle 
åläggas att insända sina gjorda samlingar senast den 1 februari 
1898. 

Helsingfors den 20 maj  1897. 

Ä, O. FreudenthaL    Enist Lagm.    H, A. VendelL 


Komiténs förslag godkändes till alla delar. 

Ordföranden meddelade att egarinnan till värkliga stats- 
rådet och senatorn N. G. af Schulténs lefvernesbeskrifning, 
fröken Jaquette af Schultéu, numera lämnat sitt tillstånd till 
manuskriptets offentliggörande i Sällskapets skrifter, dock med 
några uteslutningar, betingade af familjehänsyn. Med anled- 
ning häraf beslöts att nästa höst skrida till tryckningen af 
dessa memoirer, hvilka skulle bilda en skild del af Sällskapets 
skrifter. Arbetet skulle föregås af några lefnadsdata om för- 
fattaren samt några orienterande upplysningar om manuskriptet. 

Från förlagsaktiebolaget Söderström & C;o hade till Be- 
styreisen ingått följande skrifvelse: 

Till Svefiska Literatursällskapets Bestyrelse. 

Då vi äro i beråd att utgifva en större, af Alb. Edelfelt 
illustrerad upplaga af ^Fänrik Ståls sägner'', tillåta vi oss för 
Bestyreisen vördsamt framhålla önskvärdheten af att nu sam- 
tidigt en fullt pålitlig och korrekt text till Sägnerna kunde 
erhållas. Och då vi våga förutsätta, att denna angelägenhet 
ligger Bestyreisen och Sällskapet i dess helhet varmt om hjär- 
tat, tillåta vi oss föreslå att Bestyreisen ville med första möj- 
liga uppdraga åt någon person att uppgöra och publicera en 
variantförteckning till Sägnerna samt åt en komité att kon- 
trollera arbetet och i tvifvelaktiga fall, så godt sig göra låter, 
fastställa texten. 

Under den förutsättning att arbetet till ena hälften, i 
den ordning Sägnerna förekomma, kunde under instundande 
september månad slutföras och till senare hälften inom årets 
utgång, ville vi för vår del ersätta berörda af Best^^relsen ut- 
sedda person för hans möda med förslagsvis femhundra mark. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, X LI 1 1 

I denna summa inbegripes äfven, om sk erfordras, skyldig- 
heten för samma person att ansvara för korrekturet till ifråga- 
varande illustrerade upplaga af Sägnerna. 

Vördsamt: 

Söderström & C:o 

Förlagsaktiebolag 

L, Söderström. 

Efter en kortare diskussion, hvarunder påpekades vikten 
af att erhåUa en så korrekt upplaga som möjligt af Sägnerna, 
beslöts att tillmötesgå förlagsaktiebolaget Söderström & C:o 
anhållan och att for ändamålet nedsätta en komité för att 
granska och fastställa texten till den nya upplagan af Sägnerna. 
Till medlemmar i komitén utsagos kanslirådet Estlander, pro- 
fessor Gustafsson och rektor Lagus. 

Rektor Lagus, som fått i uppdrag att afgifva utlåtande 
ufver de af hrr W. Karsten och Aug. Jakobsson inlämnade 
folkloris tiska samlingarna, hemstälde huruvida icke skäl vore 
att uppskjuta med utlåtandet, tils samlingarna blifvit fullstän- 
digt inlämnade till Sällskapet. Härtill hade mötet intet att 
invända. 

Pöljande betänkande från komitén för uppgörande af 
program för fortsatta insamlingar af folkloristiska alster upp- 
lästes och godkändes: 

Till Svoiska Literaiursällskajjet i Finland. 

Den på mötet den 16 april 1896 af Bestyreisen för 
Svenska Literatursällskapet i Finland tillsatta komité, som 
erhöll i uppdrag att uppgöra program för fortsatta insamlingar 
af folkloristiska alster i Finlands svenska bygder, har härmed 
äran framlägga sitt betänkande i frågan. 

Det hufvudsakliga arbetet har bestått i att utarbeta en 
*)fversiktlig framställning af hvad hittils blifvit samladt på den 
svenska folklorestikens område i vårt land. Denna öfversikt, 
sammanstäld af undertecknad Lagus, omfattar rle folkloristiska 
samlingar som egas af Svenska Literatursällskapet i Finland, 
Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors, de s. k. Ranckenska 
samlingarna vid Vasa svenska lyceum och af undertecknad 
Lagus. Det här förtecknade materialet kompletterar i väsent- 
lig grad de folkloristiska samlingar som utgifvits i tryck, hvilka 
sistnämda finnas uppräknade i Svenska Literatursällskapets För- 
handlingar och  uppsatser 6, i uppsatsen  „ Svensk folklorestik 


Digiti 


zed by Google 


XLIV^ Förhandlingar. 


och dialektforskning i Finland". Den rikaste samlingen ord 
ur våra finländska dialekter eges af Svenska landsmålsföre- 
ningen; men då detta område mindre hör till folklorestiken i 
egentlig betydelse, endast omnämna vi den i förbigående. 

Enligt hvad som framgår af nyssnämda öfversikt, medföl- 
jande som bilaga detta betänkande, finnes för närvarande i manu- 
skript icke mindre än ungefar 4,000 numror folkvisor och öfver 
1,000 numror sagor och sägner. Då i samlingarna redan finnes 
ett mycket stort antal folkvisor i många olika uppteckningar — 
något som är af vikt, då fråga är om folkvisor af historiskt 
eller estetiskt värde, men mindre nödigt, om visorna sakna 
nämda betingelser — och någonting nj-tt af värde numera 
svårligen kan uppletas, anser komitén: 

1) att Sällskapets stipendiater tils vidare icke böra er- 
hålla i uppdrag att samla några folkvisor (ballader, kärleks- och 
sjömansvisor, skämtsamma visor, fångvisor, minnesvärser m. m.) 

Vidare anser komitén, att 

2) äfven de inom språkområdet förefintliga skatter af 
folksagor torde i det närmaste vara insamlade, hvaremot hi- 
storiska sägner, lokaltraditioner o. d. ännu en tid framåt synas 
böra upptecknas af resp. stipendiater. 

De alster af folklorestiken, hvilka, förutom nyssnämda 
sägner och traditioner, under närmaste framtid borde insamlas 
af de till olika socknar af vårt arbetsfält utsända stipendia- 
terna, äro enligt komiténs åsikt: 

3) gåtor och ordstäf, seder och bruk, lekar med och utan 
sång, dansmelodier, skrock och vidskepelse, barnvisor, barn- 
rim m. m., vägg- ocli vallvisor, hvarjämte uppmärksamheten 
småningom borde börja fastas vid ortnamn, möjligen äfven vid 
personers för- och tillnamn samt bomärken. 

För öfrigt anser komitén: 

4) att för framtiden Sällskapets stipendiater böra erhålla 
af sakkunniga utarbetade instruktioner, dem de ega att nog- 
grant följa och hvilka böra uppgöras på basen af hvad tidi- 
gare insamlats på de orter, dit stipendiaterna af sällskapet 
sändas. 

Helsingfors den 20 maj  1897. 

A, O. Freudenihal,    Ernst Lagus,    H. A, Venckll. 

På ordförandens fråga hvad som tillgjorts af den kom- 
mission, som nedsatts för att till Sällskapet genom köp söka 
förvärfva de s. k. Ranckenska folkloristiska samlingarna, sva- 
rade rektor Lagus, att saken på grund af många orsaker tils 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. X L V 

<lato hvilat, men därför ej råkat i glömska. Kommissionen 
vore betänkt på att i den närmaste framtiden inkomma med 
utlåtande och förslag i saken. 

Till Sällskapet hade ingått följande skrifvelse från lil. 
kandidaten I. Smeds: 

Till Svenska Lite}'alursällska2)et i Finland 

På arkeologisk väg har professor O. Montelius i likhet 
med en del fornforskare i vårt eget land ådagalagt, att skan- 
dinaver bebott detta land under den förhistoriska tiden till 
och med så långt tillbaka som under stenåldern. På språk- 
vetenskaplig väg har den danska språkforskaren Thomsen åter 
bevisat, att de skandinaviska låneorden i finska språket dela 
si^ i två klasser, af h vilka den äldre sträcker sig med sina 
älsta ord till de första århundradena af vår tideräkning. Mel- 
lan de arkeologiska och språkvetenskapliga slutledningarna 
måste otviivelaktigt ett föreningsband kunna sökas, ehuru detta 
forskningsfält ännu är oundersökt. Urgamla skandinaviska 
ortnamn äro redan kända, hvilka på ett ojäfaktigt sätt bevisa, 
att skandinavisk eller gotisk befolkning bott i s\'dvästra delen 
af vårt land under en långt aflägsen tid, måhända under den 
äldre järnåldern. Af ord, hörande till denna klass, må här 
några ortnamn anföras. 

Ahvenanniaaf den finska benämningen på Åland, af go- 
tiska ahva, 

Aura å (Öreälf på nysvenska), gammal plural genitivform 
af aurr^ ^»grus, med sten blandad sand, förekommer som steds- 
navn** talrikt i Norge och på Island. (Jfr Fritzner, Ordbog 
över Det gamle norske Sprog under aM/r). 

Raumo 1. Rauma (ström, sund), ortnamn både i Åbo och 
Uleåborgs län samt i Norge, af fornsvenska straumer, gen. pl. 
strå urna. 

Kumo af Kumi, Gumi, man, karl, gammalt mansnamn, 
som äfven förekommer i äldre runinskrifter i Sverge och som 
hemmansnamn i Tusby (öfra och nedra Gummi). En större 
namnlikhet finnes i gotiska guma och fornsaxiska gumo. 

Vaanila, hvars stamform vaani utan gensägelse är af ur- 
gammal skandinavisk rot och lika med Väni (stammen af Vä- 
iiir, Vänern), men utan i-omljud. 

Sådana urgamla skandinaviska lånord i ortnamn, jäm- 
förliga med språkformer i de äldre runinskrifterna och i go- 
tiskan synas mig tala ett tydligt språk om en urgammal skan- 
dinavisk bosättning i detta  land.   Då,  såsom  jag  fullt  och 


Digiti 


zed by Google 


X f j v I Förhandlingar. 


fast tror, en mängd sådana finnas, hvilka icke äro kända, voro 
det af stort både vetenskapligt och kulturelt intresse, att dy- 
lika blefve samlade och undersökta, och anhåller jag därför 
vördsammast, att Direktionen för Svenska Literatursällskapet 
ville för detta ändamål tilldela mig ett stipendium, för att ja^* 
under instundande sommar måtte bli i tillfälle att uppsöka så- 
dana ortnamn i Nj-lands, Åbo och Vasa län samt möjligen i 
västra delen af Tavastehus län. Emedan forskningsfältet är 
vidsträkt, torde resek'ostnadema bli dryga, hvarfor ett rese- 
understöd på vidpass 400 mark torde blifva erforderligt, och 
förbinder jag mig att efter slutförd resa afgifva berättelse om 
dess resultat. 

Borgå den  14 maj  1897. 

Isak Smed^. 
fil. kand. 

Best\Telsen ansåg sig för närvarande icke kunna bifalla 
till denna ansökan. 

Utgifvaren af den under tryckning varande femårskata- 
logen, fil. dr Y. Him, hade till Best^-relsen ins.ändt följande 
skrifvelse : 

Till Bestyreisen för Svenska Literatursällskapet i Finland. 

Hos Svenska Literatursällskapets bestyrelse får jag här- 
med anhålla om att honorariet för den „ Katalog öfver den 
svenska literaturen i Finland samt därstädes utkomna arbeten 
på främmande språk 1891 — 1895" som jag på uppdrag af 
Sällskapet utarbetat, måtte beräknas enligt det i Sällskapets 
tariff för arbeten af tredje kategorin bestämda priset. Jag 
inser väl, att en katalog ingalunda kan likställas med de pub- 
likationer, för hvilka Sällskapet reserverat den största ersätt- 
ningen. Men de svårigheter, med hvilka mitt arbete varit för- 
enadt, torde likväl rättfärdiga min anhållan. 

Att med hälst någon fullständighet katalogisera den in- 
hemska literaturen har nämligen icke låtit sig göra utan många 
mödosamma omgångar. En del af arbetet har visserligen kun- 
nat utföras vid Universitetsbiblioteket, hvars samling af in- 
hemsk literatur blifvit genomgången och förtecknad. Då emel- 
lertid en stor del af dessa böcker sakna omslag, har jag tvun- 
gits att förskaffa mig de viktiga uppgifterna om förlag och 
pris på annat håll. Därtill har bibliotekets förråd, på grund 
af tryckeriernas försumlighet vid leveranserna, visat sig i 
många delar ofullständigt.  Så vidt möjligt har jag genom att 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. X L VII 

noggrant genomgå bokhandlarnes inventarie-förteckningar för 
de fem senaste åren sökt att komplettera min samling af titel- 
kopior. Men då, som det af min katalog kommer att framgå, 
störstA delen af den inhemska literaturen utgöres af skrifter, 
livilka aldrig funnits till salu i någon bokhandel, har jag en- 
dast genom personliga förfrågningar hos författare och tryk- 
keriegare samt genom en vidlyftig korrespondens lyckats er- 
hålla de nödiga upplysningarna. Den förteckning öfver öfver- 
sättningar till utländska språk af inhemska författares värk, 
som jag bifogat min katalog, har naturligtvis äfven kraft sin 
särskilda omsorg. 

Med alt detta har det slutliga redaktionsarbetet för ka- 
talogen, till hvilken titelkopiorna utskrifvits efterhand under 
årens lopp, upptagit mig nästan fullständigt under det senaste 
läseåret. Jag vågar därför hoppas, att den ersättning af 96 
Fmk pr ark, hvarom jag dristar mig att anhålla, icke skall 
befinnas vara för stor. 

Helsingfors den  17 maj  1897. 

Yrjö Hirn, 

Denna anhållan bifölls. Tillika hade hr Hirn hos ord- 
föranden anmält, att han vore förhindrad att utgifva nästa 
femårskatalog, omfattande åren 1896 — 1900. På grund af 
denna afsägelse uppdrogs åt undertecknad att till nästa möte 
föreslå ny utgifvare af katalogen. 

Från utredningsmannen i aflidna apotekareenkan Maria 
Lindemans efterlämnade bo hade Sällskapet f^tt mottaga föl- 
jande  styrkta  transsumter ur enkan  Lindemans testamenten: 


Undertecknade äkta makar hafva öfverenskommit och 
beslutit, såsom vi ock härigenom förklara vår 3'ttersta vilja 
vara, att den oss tillhöriga egendom, som efter bägges vår död 
befinnes uti vårt gemensamma bo, skall då till nedannämda 
inrättningar och personer öfverlämnas enligt följande fördelning 
och bestämmelser, nämligen 


Förestående bestämmelser fUr den efterlefvande med full 
eganderätt antingen förinta eller ock med dem vidtaga de för- 
ändringar, som af en eller annan orsak då kunna befinnas än- 
darna Isenligare samt för öfrigt härmed göra och låta efter eget 
godtfinnande. 


Digiti 


zed by Google 


XLVIII Förhandlingar, 

Till mera visso varder detta testamente i nedan tecknade 
vittnens närvaro med våra namns egenhändiga underskrifter 
och sigill bekräftadt. 

Åbo den 9 april  1875. 

Maria Lovisa Lindeman, darl Lindeman. 

(Sigill.) (Sigill.) 

Att herr apotekaren Carl Lindeman och dess fru Maria 
Lovisa Lindeman, vid fullkomligt redig sinnesförfattning, denna 
dag för undertecknade tillkallade och på en gång närvarande 
vittnen förklarat förestående dokument, hvars innehåll vi icke 
känna, och hvilket de i vår närvaro egenhändigt underskrifvit, 
innehålla  deras  yttersta vilja, sådant få vi härmedels int^^ga: 

Åbo, som ofvan. 

Anders Liljefors, Carl Johan O Helin, 

Kollega fil. magf. Sekreterare vid Länelandtmätorikontoret. 

(Sigill.) (Sigill.) 

Begagnande mig af den rättighet, jag eger, att uti det 
af min aflidne man apotekaren Carl Lindeman i lifstiden och 
mig den 9 april 1875 gemensamt upprättade och den 6 maj 
1876 hos denna stads liådstufvurätt i förvar inlämnade testa- 
mente vidtaga de förändringar mig för godt synes, har jag, 
med bibehållande af alla öfriga uti sagda testamente gjorda 
förordningar, velat beträffande de uti nedannämda punkter af 
testamentet gjorda dispositioner härigenom förklara min yttersta 
vilja vara: 


Såsom nya donationer till merberörda testamente af den 
9 april 1875 förordnar jag härmedelst, att efter min död ut- 
betala : 


2'ill Svenska Ijiteratursällskapet i Hnland 
donerar jag femtusen (5,000) mark 


Till mera visshet har jag detta, efter moget öfvervägande 
och  af fri vilja upprättade testamente egenhändigt underteck- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, X LT X 


nadt,  samt  med  sigill  försedt,  uti  vittnens närvaro, hvilket 
skedde i Åbo den 2 november 1895. 

Maria Lindeman, 

(Sigill). 

Att enkefru apotekerskan Maria Lindeman uti vår sam- 
tidiga närvaro, med sundt och fullt förstånd samt af fri vilja 
€J allenast förklarat förestående förordnande, hvars innehåll 
är oss okändt, utgöra ändring af särskilda punkter jämte till- 
lägg uti det af henne och hennes aflidna man apotekaren Carl 
Lindeman i lifstiden den 9 april 1875 gemensamt upprättade 
testamente samt innefatta, tillika med nyssnämda testamente, 
hennes yttersta vilja, utan ock egenhändigt underskrifvit sagda 
skriftliga förordnanden, intyga: 

Åbo, som of van. 

F. Bniun,    Axel G. Keihänen.    A, B. Xysfröm. 
H of rättsassessor.     Kapellan i Åbo. Sjökapten. 

Att enkefru apotekerskan Maria Lindeman uti vår samti- 
diga när^-aro med sundt och fullt förstånd samt af fri vilja ej 
allenast förklarat förestående förordnande, hvars innehåll är oss 
okändt, utgöra ändring af särskilda punkter jämte tillägg uti 
det af henne och hennes aflidna man apotekaren Carl Linde ■ 
man i lifstiden den 9 april 1875 gemensamt upprättade testa- 
mente samt innefatta, tillika med nyssnämda testamente, hennes 
yttersta vilja, utan ock egenhändigt underskrifvit sagda skrift- 
liga föro?;dnande, intj^ga: 

Åbo, den 3 november 1895. 

F. Bnam. Leon Gestrin. 

Hofrättsassessor. Handlande.  Bankdirektör. 

Transsumtets riktighet bestyrka: 

Gustaf Arrhenuis, Gast Ad, Sviherg, 

Och beslöts med anledning häraf att åt Sällskapets skatt- 
mästare, direktör Sigfrid Kullhem, gifva i uppdrag att å Be- 
styreisens vägnar personligen eller genom ombud i behörig 
ordning bevaka testamentet. 

Magister Alexander Aminoif inlämnade en anteckningslista, 
hvarå genom hans försorg hade tecknat sig 21 nya medlemmar, 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, 


däribland 5 stiftare. Från Sällskapets ombudsman i Vasa, rek- 
tor V. T. Rosenqvist, hade ingått anmälan om att fyra nya års- 
medlemmar inträdt i Sällskapet. Tillika meddelade hr Rosen- 
qvist följande upplysningar angående de af prof. Rancken pub- 
licerade brefven af I. Ilmoni: 

Af en tidningsnotis har jag förnummit, att inom Sällska- 
pet uttalats, att i Vasa svenska lyceums program ingått några af 
Rancken publicerade bref från Ilmoni. Af huru ringa vikt 
saken än i och för sig är, må dock framhållas, att ifrågava- 
rande uppgift icke torde vara riktig. I programmet för år 
1892 — 93 har Rancken publicerat bref från Nordström till 
Ilmoni, men detta är ju något annat. Två bref af Ilmoni har 
Rancken 1891 (?) offentliggjort i Vasabladet samt sedan tagit 
öfvertryck däraf, och synes det vara denna publikation som 
åsyftats. 

Högaktningsfullt : 
7. T. Rosenqvist 

Sällskapets stipendiat, folkskolläraren J. A. Strandberg, 
som enligt Bestyreisens beslut erhållit en förnyad påminnelse 
att ofördröj ligen insända sina samlingar, hade i bref till un- 
dertecknad anmält att han i slutet af månaden skulle öfver- 
sända sina folkloristiska anteckningar. 

Student J. Torckell, hvilken under sommaren 1895 som 
Sällskapets stipendiat genomrest Åland, hade numera insändt 
sina samlingar, åtföljda af följande skrifvelse: 

Till Svenska Literatursällskapet i Finland. 

Då undertecknad sommaren 1895 som Sällskapets stipen- 
diat för upptecknande af folkvisor m. m. genomreste de i rese- 
planen angifna, ännu ej genomsökta delarna af Åland, fann 
jag det något nytt och värdefullare föga eller ej als stod att 
finna. Största delen af de härstädes förekommande sångerna, 
danslekarna, vaggvisorna m. m. hade af föregående samlare 
blifvit upptecknade och befunno sig således redan förut i Säll- 
skapets ego. — På uppmaning af doktor K. A. Bomausson 
beslöt jag därför ändra uppgiften därhän, att i stället uppteckna 
de gamla sägner, vidskepliga föreställningar och berättelser 
om  orter och märkligare tilldragelser, hvilka ännu hos allmo- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, LI 


gen fortlefva, men år efter år h&lla p& att bortglömmas och 
dö ut. För att göra arbetet s& fruktbringande som möjligt, 
vände sig undertecknad, enligt doktor Bomanssons anvisning, 
till en af honom namngifven person, muraren M. Mattsson i 
Saltvik, hvilken till följd af sitt yrke tidtals uppehåller sig i 
olika delar af landet, med uppmaning att ä de särskilda orterna 
uppteckna alla de gamla sägner m. m., hvilka å orten före- 
komma. Anteckningarnas riktighet blef sedermera genom be- 
sök å de angifna orterna af mig kontrollerad. Detta sätt att 
bedrifva arbetet gick dock ytterst långsamt, hvarför de gjorda 
samlingarna, — och äfven nu endast en del af desamma, — 
af mig ej förr kunnat till Sällskapet öfverstyras. 

De nu insända samlingarna föreligga i sitt ursprungliga 
skick, eller fullkomligt så, som de af ofvannämda allmogeman, 
M. Mattsson, blifvit upptecknade och meddelade. Jämte mycket 
värdelöst, innehålla de dock äfven en mängd intressanta säg- 
ner, såsom exempelvis den märkliga berättelsen om Vårdö 
kyrkas grundläggning, hvilken sägen tyckes utvisa det Bal- 
dersdyrkan skulle förekommit härstädes, — något som nog kan 
ega sin riktighet, alldenstund norska vikingar understundom 
plägade taga kosan till de åländska öama undan orolighetema 
i sitt hemland. — Samlingarna fortsättas, och skall jag i si- 
nom tid insända fortsättningen. 

För öfrigt har jag upptecknat en mängd vidskepliga före- 
ställningar, sätt, seder och bruk, trollformler m. m., men då 
upplysningar och meddelanden härom af de numera högst fk- 
tsWgBk kloka gummorna och gubbarna äro ytterst svåra att er- 
hålla, har jag ej hunnit slutföra insamlingarna, hvarför jag 
nödgas anhålla, det med deras insändande iinge anstå till in- 
kommande höst. 

Åland & Sund i april 1897. 

J. Torckell. 


Samlingarna skulle förvaras i arkivet. 

Ordföranden meddelade följande af fil. kand. Rolf Lager- 
borg inlämnade tilläggsupplysning till prof. Leinbergs uti 10 
tornen af „ Förhandlingar och Uppsatser" införda undersökning 
om finska studerande utrikes före 1640: 


Den Johannes Matthias Finno Cnts€f som 1595 inskrefs vid 
universitetet i Upsala och senare i Rostock och Wittenberg och 
hvilken prof. Leinberg (p. 71) antar vara en son till Jesper 
Mattson Cruus, är, såsom af Anreps ättartaflor I p. 510 fram- 


Digiti 


zed by Google 


LII Förhandlingar. 

går, icke son, utan bror till nämda Jesper Mattson. Sonen 
i fråga Johannes Gesperi Cmys Svecus återfinnes å pag. 82. 

Däremot har Jesper Mattson ännu en studerande son, — 
jfr för öfrigt Anrep 1 p. 510, 512 — , Lars, (slutligen öfverstc 
och friherre, död i fält vid 35 års ålder 1()56), hvilken icke 
upptages vare sig i närmast afsedda eller i prof. Leinbergs 
tidigare undersökningar, t. ex. den om finska studerande i 
Upsala (F. o. U. 5). Uti en oration de Amidtia af Daniel 
Xicolai BlivgiuSf smol., Upsala 1636, finner man nämligen en 
gratulation på latinsk elegisk vers undertecknad Laurentius 
J. Kruus de Harwila. 

En annan finsk adelsman, en Nils Boye, — Anrep har 
om honom intet att förmäla — befinnes c. år 1600 idkat stu- 
dier i AVittenberg. Man har af honom ett rätt lyckligt latinskt 
kväde på hexameter, hvilket som nummer ett ingår i E YQHMIAI 
Viro eocimia pietate — — Dn. Jonae Nicolai Kylandro, GofhOj 
Phoebeam lauream in celeberr, Witebergensium lyceo accipienti — 
— faiisti ominis ac platisus ergo ab amicis et populaiihus dicatae. 
Witebergae 1599. Här skrifver han sig Kicolaus Boy, Eqnes 
Sveco Finnonius. 

Att prof. Leinberg icke nämner denne, beror måhända på, 
att i förteckniugen icke upptagas studieresor, om hvilka man 
„ saknar närmare kännedom**. Däremot torde sådan kännedom 
icke varit omöjlig att vinna beträftande en Michael Wexionius- 
Gyldenstolpe, hvilken väl för betraktas som finne i samma 
grad som Eskil Petrajus. 

Arkivarien anmälde att professor E. BonsdoriF till Säll- 
skapet förärat en samling bref af skalden Michael Chorspus till 
tvänne bröder Mathesius, den ena kapellan i Nykarleby, den 
andra i Jakobstad, med uttalad önskan att brefven måtte offent- 
liggöras i Sällskapets skrifter. Mötet beslöt att tillmötesgå 
denna önskan samt uppdrog åt arkivarien att genomgå bref- 
samlingen och förbereda densamma till trjxkning i nästa häfte 
af „ Förhandlingar och Uppsatser". För den värdefulla gåfvan 
skulle  ett tacksägelsebref aflåtas till professor Bonsdorff. 

På förslag af professor Gustafsson utsågs till föredragare 
på nästa årsmöte docenten Hugo Pipping, och uppdrogs åt under- 
tecknad att efterhöra huruvida docenten P. vore villig att åtaga 
sig detta uppdrag. 

Kanslirådet Estlander redogjorde för den brefsamling af 
A. I. Arvidsson, som i afskrift förärats till Sällskapet af frö- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, LIII 


ken Alfhild von Schantz.  Samlingen utg^jordes af 23 bref och 

ett  fragment från A.  till  hans  intima vän  J.  Pippingsköld. 

Brefven innehöllo ej n&gra nya upplysningar utöfver hvad man 

redan hade  sig bekant ur A:s brefväxling med E. A. Crohns, 

hvilken  tidigare  blifvit  förärad  till  Sällskapet af fröken Ida 

Crohns.   Endast  om  den resa A. från Esboviken företog till 

Stockholm  är  1816  och om hans vistelse därstädes innehålla 

brefven  till Pippingsköld  utförligare  underrättelser.   Beslöts 

att  bevara  brefsamlingen i Sällskapets  arkiv,  och  skulle en 

tacksägelseskrifvelse aflåtas till gifvarinnan. 

Professor Frosterus, som närvar vid mötet, inlämnade till 

publikation i Sällskapets „ Förhandlingar och Uppsatser* en af 

honom  författad  längre  uppsats  med  titel  „En vändpunkt i 

Alexander  I:s  regering",  för  hvars  innehåll  förf.  i korthet 

redogjorde. 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens sammanträde den 23 sep- 
tember 1897. 

Ordföranden anmälde till protokollet, att Bestyreisen den 
10 september hade uppvaktat kanslirådet Synnerberg, som då 
fy Ide 60 år, hvarvid ordf. i ett tal till kanslirådet tackat 
honom för det intresse, hvarmed han omfattat Sällskapet och 
för  hans  långvariga värksamhet  som Sällskapets sekreterare. 

Doktor Nordmann föreslog en sådan förändring af pro- 
grammet för Bestyrelseus möten, att efter protokollsjusterin- 
gen vetenskapliga meddelanden till först skulle uppläsas och 
därefter de löpande ärendena upptagas till behandling. Mötet 
ansåg emellertid att ordningen för ärendenas föredragning 
skulle lämnas beroende af ordförandens pröfning. 

Till utgifvare af Sällskapets nästa femårskatalog, omfat- 
tande åren 1896 — 1900, antogs på förslag af undertecknad 
lektor Hugo Bergroth. 

Anmäldes af undertecknad, att docenten Hugo Pipping, 
som på senaste möte utsågs till föredragare vid nästa årsmöte, 
förklarat sig villig att åtaga sig detta uppdrag. 


Digiti 


zed by Google 


LIV Förhandlingar, 


Vaktes fr&ga om utgifvande af Register till Sällskapets 
„FörhandliDgar och Uppsatser", delarna 6 — 10, och uppdrogs åt 
undertecknad att vidtala lämplig person, som vore villig att 
åtaga sig arbetet. 

Till publikation i „ Förhandlingar och Uppsatser" antogs 
en af fil. dr Yrjö Hirn författad uppsats om utländska resande 
i Finland i slutet af förra århundradet. 

På förslag af rektor Lagus beslöts att i nästa häfte af 
^Förhandlingar och Uppsatser" trycka en förteckning öfver Säll- 
skapets manuskriptsamling. 

Rektor Lagus meddelade innehållet af ett till honom an- 
ländt bref från kamrer K, F. Werner i Stockholm, hvari denne, 
som lifligt intresserade sig för Sällskapets värksamhet, bl. a. 
framstälde några anmärkningar mot ofullständigheten af de 
förteckningar öfver familjeporträtt, hvilka publicerats af Säll- 
skapet. Med anledning häraf beslöts, efter en kortare diskus- 
sion, att framdeles öfversända till Sällskapet inkommande por- 
trättförteckningar till finska fornminnesföreningen, hvilken för- 
anstaltat en  porträttenquéte  och  uppgjort ett schema härför. 

Sällskapets stipendiat, folkskolläraren J. Alfr. Strandberg, 
hade insändt sina folk loristi ska samlingar, åtföljda af följande 
skrifvelse : 

Till Sv€7iska Literatursällskapet i Finland. 

Härhort fc^r vördsammast insända de folkloris t i ska anteck- 
ningar jag, i egenskap af Sällskapets stipendiat, samlat som- 
maren 1896. 

Af de i Haft I, Lekdanser och dansmelodier förefintliga 
anteckningarna äro n:ris 1 — 18 gjorda i Sideby, n:ris 14 — 
:2() i Lappfjärd. Haft. II. Trollformler äro alla upptecknade 
i Lappfjärd. Af Haft. III. Vidskepliga åsiktei\ sede^' och bruk 
äro n:ris 1 — 30 antecknade i Lappfjärd, n:ris 31 — 94, i Sidebj'. 
Innehållet i Haft. IV. Historiska sägyiei' äfvensom i Haft. V. 
Diverse är upptecknad t i Lappfjärd. 

Såsom s^Ties omfatta anteckningarna sålunda endast Sideby 
och Lappfjärd. I Sastmola och Hvittisbofjärd, hvilka också 
hänförts till samma uppteckningsområde, anträffades icke stoff 
till uppteckningar. Icke häller ansåg jag mig därstädes kunna 
företaga några noggrannare forskningar, då arbetet i de båda 
förstnämda kommunerna redan erfordrat så lång tid, jag rim- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LV 

ligtvis kunde anslå för detsamma, utan att de folkloristiska 
källorna i dessa nejder det oaktadt kunde anses vara på långt 
när uttömda. 

En riklig tillgång på folkvisor har inom forskningsområ- 
det förekommit, men enär sådana icke upptagits i det från 
Sällskapet erhållna arbetsprogrammet, och då de dessutom sjTits 
mig endast utgöra varianter till de af hr M. Thors inläm- 
nade visorna, har jag icke ansett skäl att egna tiden till in- 
samling af dessa. 

Att samlingen hufvudsakligast omfattar melodier och 
skrock, torde nöjaktigt förklara dess ringa omfattning, då syn- 
nerligen den sistnämda arten endast genom längre samtal och 
upprepade besök hos meddelarne kunnat l^s i dagen och så- 
lunda erfordrat ett jämförelsevis drygt arbete. 

Vasa, Sund om, den )12 juni 189 T. 

J. Alfr. Strayidherg, 


Samlingarna öfverlämuades till granskning åt rektor Lagus. 
Från  frih.  V. M. von  Bom  hade ingått följande skrif- 
velse : 

Till Svenska Literafursällskapet i Finland. 

Emot det publicerade förslaget till „ förteckning öfver 
svenska ortnamn i Finland** tillåter jag mig följande anmärk- 
ningar. 

I namn af uppenbart iinsk härstamning skulle jag före- 
draga kk i stället för cÄ, då ju förstnärada form äfven ur svensk 
rätt skri fningssynpunkt går i rätt riktning. Således: Akkas, 
Bukkila, Judikkala, Jokkas, Jokkis, Nukkars, Pikkala, Vekke- 
laks, Vekkoski. 

Af samma skäl borde väl äfven skrifvas: Haksalö, Laks- 
pojo, Peksala, Päkslaks, Tuokslaks. 

Äfvenså: Sarvlaks, öarvsalö och Hirvsalö. 

Namnet Hindhår uttalades förr alltid Hindår (eller Hindor), 
ända till dess järnvägskonduktörerna togo den föråldrade orto- 
grafin på allvar och läto h höras. Hemställes förty om skrif- 
sättet Hindår. 

Bortglömdt är Kintula (Kinttula) egd. i Artsjö — bör väl 
uttalas hårdt? 

I namnet Socklothällen förefaller bokstafven c nog öfver- 
flödig. 

Månne ej S:t Michel kunde skrifvas S:t Michel? 


Digiti 


zed by Google 


LVI Förhandlingar. 


Särskildt tacksam är jag för att Pemo fått behålla sitt 
e och skall gärna offra o-et till förmån för det efter min upp- 
fattning föga motiverade å-et. 

Sarvlaks, den 7 juni 1897. 

V. M. von Bom. 

Från Sällskapets ombudsman i Kaskö, hofrättsrådet Ami- 
noff, hade ingått följande skrifvelse: 

Till Bestyreisen för Svenska Literatursällskapet i Finland. 

Hos Bestyreisen har jag äran anmäla, att jag i anseende 
till bortflyttning från orten hädanefter icke kan vara Sällska- 
pets ombudsman i Kaskö, och tillika föreslå, att till denna 
befattning måtte i mitt ställe utses tullförvaltaren Ludvig 
Nilsdorff. 

Därjämte får jag anhålla att varda antecknad bland Säll- 
skapets i Vasa stad bosatta medlemmar. 

G. G. Äminoff. 

Med anledning af skrifvelsen utsågs till Sällskapets om- 
budsman i Kaskö tuUförvaltar L. Nilsdorff. 

Ombudsmannen i Tammerfors kapten F. Mörtengren hade 
äfven i bref till undertecknad anmält, att han på grund af 
strängt upptagen tid såg sig nödsakad att afsäga sig ombuds- 
mansskapet å orten. Med anledning häraf beslöts att anmoda 
ombudsmannen M. att föreslå någon lämplig person, som i hans 
ställe vore villig att mottaga ombudsmansskapet i Tammerfors» 

Sällskapets stipendiat, student W. Karsten, hade insändt 
sina under senaste sommar gjorda folkloristiska samlingar, åt- 
följda af följande skrifvelse: 

TUl Svenska Literatursällskapets sekreterare. 

Härmed har äran sända resultatet af mina insamlingar 
under senaste sommar i sydvästra Finlands skärgård. Sam- 
lingen af ringlekar är nu möjligast fullständig (de från före- 
gående sommar äro äfven i samlingen bifogade). Då resan i 
år hufvud sakligast gälde samma trakter som föregående år har 
jag ej, trots bästa vilja, lyckats få en större samling skrock, 
ordspråk m. m. och af historiska sägner har jag knapt funnit 
ett spår, och röra sig dessa vanligen om saker af mindre bety- 
delse.  Så är t. ex. Ryssbacken i Maakila, kosacktallen i Östanå^ 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, L VI [ 

Kalleträsket i Mattkärr m. fl. förenade med mindre anekdoter, 
men öfverhufvudtaget har jag i &r funnit att den historiska 
traditionen nästan är utplånad. Den nya tidens intressen äro 
möjligen orsak härtill. Såsom bevis på att folkets skapande 
förmåga h vilat och att dess andliga sysselsättningar varit få, 
tjänar i förbigående att nämnas den nog glädjande omständig- 
heten, att folkhögskolan medfört många andliga sysselsättningar 
bland folket och att de s. k. folkhögskolesångerna redan hun- 
nit blifva ganska allmänna. 

Till nu bifogade samling höra ännu tre skärgårdsdanser 
och sedan vanliga dansmelodier, hvilka jag framdeles skall in- 
lämna af orsak att jag yttermera måste komplettera desamma, 
så att samlingen i likhet med ringlekarna må blifva möjligast 
fullständig af för dessa trakter karaktäristiska danser. Det 
hände nämligen att tvänne spelmän — såsom det sades de 
bästa — voro till sjös och en vid tiden för mitt besök i Ki- 
mito tjänade vid reserven. 

Afven skall jag samtidigt besöka Kustö hufvudsakligast 
för dialektens skull. 

För öfrigt omfattade min resa, med mindre uppehåll, en 
tid af sex veckor och besökte jag de afsedda orterna i följande 
ordning: Dragsfjärd, Hitis, Vestanfjärd, Finby, Kimito och Sagu 
med Karuna. 

Angelniemi förblef äfven obesökt, men torde ett besök 
där, i likhet med det egentliga Sagu, icke lämna något resul- 
tat, ty de äro helt och hållet förfinskade. 

I hopp om att framdeles fh åtnjuta Sällskapets stipen- 
dium för de västra delarna af skärgården jämte Åland, tecknar 

Högaktningsfullt : 
Werner Karsten. 

Bonden K. F. Juselius hade återsändt sina under som- 
maren 1896 gjorda samlingar, hvilka han enligt Bestyreisens 
önskan  kompletterat  samt  förfullständigat med nedanstående 

Reseberättelse 

öfver en stipendieresa i östra Nyland under sommaren 1896 i 
och för samlande af folklorestik till Svenska Literatursäll skåpet. 
Då jag i början af augusti erhöll underrättelse att vara 
antagen till Sällskapets stipendiat, samt uppgift på de orter 
och det arbete jag som sådan hade att besöka och uträtta, an- 
trädde jag  resan  den  17  augusti per järnväg till Borgå och 


Digiti 


zed by Google 


LVIII Förhandlingar. 


sedan medels fotvandring vidare. Törsta natten tillbragte jag 
hos pastor A. Mikander i Pernå, för att dagen därpå vara i 
Lovisa och Strömfors Tessjö, där jag hos en bekant hade mitt 
logi två nätter, under det jag där försökte samla hvad som fans. 
Den 29 begaf jag mig på vandring till Pyttis, för att på åter- 
vägen besöka de nordligare byarna af Strömfors, som lågo i 
näjden på min väg till Lappträsk. Jag anlände på kvällen 
till Pyttis kyrkoby och tog in hos en landthandlande öfyer 
natten, besökte dagen därpå prostgården, där socknens åldrige 
herde lämnade mig många upplysningar om orten och befolk- 
ningen samt historiska meddelanden. Var på kvällen i Pört- 
nora på ett dansgille och drog vidare till Vesterby följande 
dag, där jag tillbragte tre dagar med samlingar i Broby och 
Kvarnby och Heinlaks. Besökte sedan Svartbäck och återvände 
den 26 till Abborfors i Strömfors. Tog därifrån den nordliga 
vägen och gästade byarna Pinby, Virby, Kongsby, Tavastby 
och Svenskby, samt anlände den 30 till Lindkoski by i Lapp- 
träsk, vistades 5 dagar i Lappträsk, där de flesta byar besöktes, 
samt fortsatte färden genom Liljendal till Mörskom, där vistel- 
sen var endast 3 dagar, och återkom till Borgå den 8 sep- 
tember. 

Sådan var min resplan och måste jag säga, att under hela 
min resa fann jag icke gästvänligare folk än lappträskboma, 
ehuru jag ej har att klaga öfver det bemötande, som kom mig 
till del å de andra orterna. Vanligen blef jag i början alltid 
tilltalad med ordet magister, men när jag på bondmanér för- 
klarade mig vara jordbrukare och icke ens student, var bandet 
knutet och tobakspungen framräktes med ordet: „har du pipa 
å med dej så stopp i, om du röker bladtobak!" och det hade 
jag ju, och så voro vi som ett folk. När de hörde mitt egent- 
liga ärende, så fick jag först höra ett långdraget jaas-så och 
sedan efter en tystnad: „Håkå komber nu meir ihåg tåkå där''. 
Ofta hände det att om någon sade sig kunna gåtor, fick man 
höra en eller par oanständiga sagor, ordet gåtor uppfattades 
i allmänhet såsom sagor, och när jag förklarade skilnaden, så 
utbrusto de: „Jaså jissangåtor, nå no kundist hä nu tom å 
förr i brännan tidn, tå man satt å passa op bräuvinspannon, 
men hokin komber ihåg tom meir". Hur det var då jag före- 
drog några på prof, så framletade de ur minnet ändå en och 
annan, och lika var förhållandet med alt öfrigt. Genom att 
själf berätta och fråga i hvarje enskildt fall, kom man dock 
slutligen att fh ett och annat meddelande. I Mörskom var 
tillmötesgåendet mindre berömvärdt och minst blef äfven skör- 
den där. Befolkningen är där äfven till öfvervägande antal 
finsk, och förklarar detta i någon mån den klena skörden. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LIX 

Glädjande var det i alla fall att se den företagsamhet 
och den ifver för framåtskridande, som är rådande bland be- 
folkningen, icke endast med af seende å jordbruks- och ladu- 
gård sskötseln utan äfven för upplysning och vetande, h vilket 
skönjes af den mängd mejerier och folkskolor, som redan in- 
rättats och fortfarande håller på att inrättas i dessa bygder. 
Nykterheten är äfven en framstående dygd i östra Nylands 
svenska kommuner, och man berättade mig att vid deras bröllop 
och kalas man ej mera använde en sådan mängd spirituösa 
som förr, och dessutom finnes där en och annan nykterhets- 
förening, som arbetar i detta goda syfte. Ett allmänt missnöje 
öfver Sjökulla jordbruksskolas finska undervisningsspråk för- 
märktes och uttrykte de flesta ett starkt klander öfver såväl 
egaren till Sjökulla, som regeringen, för deras tillvägagående. 
Tillika framhöUo de sin önskan vara, att en svenskspråkig 
jordbruksskola måtte blifva inrättad i trakten, hälst å grefve 
Creutz tillhöriga Malmgård. 

Hvad språket i anteckningarna beträffar, så har jag ned- 
skrifvit dem sådana de uttalats, utan att hålla mig till någon 
bestämd form. Där det ena varit högsvenska och det andra 
ett dialektord, har jag antecknat dem sådana. 

Hvad ringlekar och sådant beträifar, hafva de till stor 
del kommit ur bruk, emedan dans efter musik i allmänhet fli- 
tigt öfvas. 

De historiska sägnerna äro få, som kunnat antecknas. 
Kanske fåtalet till någon del berodde på mig, då jag oinvigd 
i deras lokala historiska öden, icke kunde fråga eller framleta 
dem, men mycket torde äfven kunna skrifvas på glömskans 
konto, ty i en ort som östra Nyland torde ej under tidernas 
lopp hafva rådt brist på händelser af sådan art. Tvärtom 
vittnar många namn om störingar af deras lugna hemlif, om 
händelser som passerat och platser som uppkallats därefter. 

Hvad jag vidare hade att tillägga, torde redan vara sagdt 
i själfva anteckningarna. 

Högaktningsfullt : 

K, F. Juselius, 


Båda dessa samlingar beslöt mötet öfverlämna till gransk- 
ning åt rektor Lagus. 

Doktorinnan Mimmi Lagus hade till Sällskapet förärat 
åtskilliga manuskript funna i aflidne skalden Gabriel Lagus' 
literära kvarlåtenskap ; bl. a. en samling bref till Franzén, 
af skrifter af bref  från  Choraeus till Franzén m. fl. personer, 


Digiti 


zed by Google 


LX Förhandlingar, 

fragmenter af tryckalster och korrektur funna såsom stoppning 
i pärmen till 1693 års dombok för Viborgs stad, en större 
vol3'm innehållande afskrifter af bref rörande finska förhållan- 
den ur svenska arkiv m. m. Beslöts att i anledning af den 
värdefulla gåfvan till doktorinnan Lagus aflåta en tacksägelse- 
skrifvelse. 

Doktor P. Nordmann uppläste följande meddelanden: 

Då alla historiskt tillförlitliga uppgifter saknas om hem- 
orten för de svenskar, hvilka följde Erik den helige på hans 
korståg till Finland och det är antagligt, att en del af kors- 
fararena kvarstannade i detta land, förtjänar det att antecknas 
att gotlänningarna, „ sedan de antagit biskop och präster för 
sig och fullkomlig kristendom", förbundo sig att med sju sn åk- 
kor följa sveakonungen i härfärd, dock endast mot hedniska 
folk. Då denna förbindelse*) bevisligen gälde från tiden om- 
kring år 1150 under Sverker den gamles regering, är det utom 
alt tvifvel, att gotlänningar med sju skepp deltogo i Erik den 
heliges härtåg 1157 eller 1158. Möjligen kan man ock i denna 
ledungsskj^ldighet finna ett stöd för sägen att gotlänningar 
befolkat kusterna af Nyland. Mikael Agricola uppger ju, såsom 
bekant, att de på Finlands kust bosatta svenskarna härstam- 
made från den hedniska befolkningen i Sverge eller på Got- 
land. Säkert är att förbindelsen mellan den nämda ön och 
Finland länge upprätthölls. I ett bref af den 16 februari J*2*29 
förbjudas gotlänningarna af påfven Greorgorius IX att tillföra 
hedningarna i Finland vapen, hästar, skepp, lifsmedel och andra 
varor. Konung Magnus' skrit velse af den 7 oktober 1281 utgör 
däremot ett stadfästelsebref på gotlänningarnas privilegium att 
segla till Karelen och idka handel, dock icke med förbjudna 
varor. En viss likhet med den gotländska och nyländska all- 
mogedialekten har ju ock blifvit konstaterad. 


I Paul Juustens ^Chronicon Episcoporum Finlandiae** 
ingå några rader om biskop Thomas, hvilka i svensk öfver- 
sättning lyda: 

^Herr Thomas, engelsman till nationen, af predikarnes 
orden, förut kanik i Upsala, dog  1248 i Visby på Gotland, dit 

*) So Rydberg: Svergos traktater, I, sid 70, 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXI 


han begifvit sig undan ryssarnas raseri, ** Denna uppgift, 
försedd med flere eller fän*e tillägg till biskopens historia, 
har upprepats af flere författare. Sålunda skrifver t. ex. 
professor Leinberg i „De finska klostrens historia" pag. 6. 
^Thomas återvände till Sverge, medtagande sitt ringa bokför- 
råd, det han .... skänkte till dominikanerklostret i Sigtuna. 
Sina sista lefnadsår tillbrakte Thomas i det af hans landsmän, 
dominikanermunkar från England, omkring 1218 grundade klo- 
stret i Visby. '^ Nyare forskningar i 1200-talets källskrifter 
hafva dock bragt i dagen följande omständigheter. Af Gre- 
gorii den IX:s bulla, dat. den 13 sept. 1230, framgår att pre- 
dikarebrödema redan före detta år slagit sig ned i Visby. Inga 
bevis föreligga häller för att Thomas varit engelsman. De 
engelska dominikanema hafva sig intet bekant om denna sin 
föregifua landsman och ordensbroder. Pörsta gången Thomas 
i de påfliga brefven omtalas såsom biskop är 1234, men det 
är möjligt att han redan år 1209 erhöll denna värdighet. Inno- 
centius UI meddelar nämligen ärkebiskopen i Lund tillstånd 
att till biskop öfver Finland viga en viss man, som ehuru af 
oäkta börd vore passande till att sköta detta ämbete. Kanik 
i Upsala kan Thomas ej hafva varit, ty först år J257 anbe- 
falde påfven Alexander IV tillsättandet af canonici vid dom- 
kyrkan. 

Orsakerna till att biskopen afgick från sitt ämbete 1245 
äro bekanta. Det var icke för att undgå ^ryssarnas raseri", 
utan han fick sitt afsked för att han förfalskat ett par apo- 
stoliska bref och för att han genom grym bestraffning åstad- 
kommit en icke namngifven persons död. I en outgifven af 
skrift af P. A. Munch från arkivet i Vatikanen befaller Inno- 
centius IV ärkebiskopen i Upsala och predikarebröderna att 
skaffa Thomas hjälp, ^på det han ej må tvingas att tigga", och 
att skafiFa honom ^en pension från den finska kyrkans biskopliga 
egendomar". Den sista urkund, som omtalar Thomas, är det 
bref från Vilhelm af Sabina af den 18 febr. 1248, däri denne 
stadfaster den gåfva, som Thomas för sina synders bot gifvit 
af sina böcker till dominikanema i Sigtuna. Troligt är att 
Thomas afled på denna ort, ty i „Annales Sigtunenses" heter 
det:  „Anno MCCXLVIII obiit Thomas Episcopus finlandensis". 

Fältprosten Clas CoUan i Parikkala hade genom kansli- 
rådet Estlander till Sällskapet förärat 7 bref af A. I. Arvidsson 


*) G.  Lindström:  Anteckningar om  Gotlands  medeltid,  II, sid. 
264 och Mj. 


Digiti 


zed by Google 


LXTI Förhandlingar. 


från 1839 — 40, ett från 1843, innehållande upplysningar om 
literära förhållanden i Sverge på denna tid, särskildt om C. 
J. L. Almqvist. 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens sammanträde den 21 okto- 
ber 1897. 

På förslag af undertecknad antogs till utgifvare af Regi- 
ster till Sällskapets Förhandlingar och Uppsatser, del 6 — 10, 
magister Alexander Boldt. 

Till Sällskapets ombudsman i Tammerfors antogs, sedan, 
förre ombudsmannens mening i frågan inhämtats, doktor Evald 
Bergroth. 

Rektor E. Lagus afgaf utlåtande öfver de af Sällskapets 
stipendiater hrr J. A. Strandberg, Verner Karsten och K. F. 
Juselius inlämnade folkloristiska samlingar. Hr J. A. Strand- 
berg, stipendiat under sommaren 1896, insände efter flere på- 
minnelser sina samlingar i september 1897. De utgjordes af 
26 numror sånglekar, 22 numror trollformler, 94 numror vid- 
skepliga bruk m. m., 6 numror historiska sägner, några d:o^ 
diverse. Uppteckningarna, försedda med register, voro ordent- 
ligt gjorda, melodierna i allmänhet icke vackra, samlingarna 
öfverhufvud ganska ringa till omfånget. 

Herr Verner Karsten inlämnade den 22 april 1897 sina 
samlingar — två häften, upptecknade sommaren 1896 i Kimito, 
Dragsfjärd, Vestanfjärd, Finby och Bjemå, samt i september 
1897 två häften plus några blad notskrift, kompletterande sam- 
lingarna från 1896 samt skörden sommaren 1897. Samlingarna 
omfatta 18 sagor, några krigsminnen, 65 ordspråk och talesätt, 
7 gåtor, 4 visor, omkring 70 numror skrock och vidskepliga 
bruk, omkring 50 ringlekar med melodier från sydvästra Fin- 
lands skärgård, 1 1 tydor. Yttermera dansmelodier utlofvas af 
stipendiaten. Samlingarna voro föga omfattande för att vara 
gjorda under tvänne somrar. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXIII 

Herr K. F. Juselius hade nu kompletterat sina samlingar 
i det syfte, som för honom nppgifvits. De omfatta omkring 
90 lekar, 110 g&tor, 500 ordspråk, diverse seder och bruk, 
skrock etc, 54 dialektord, flere historiska sägner m. m. 

På förslag af hr Lagus beslöts tilldela hr Juselius en 
mindre belöning af 25 mk. 

Kektor Lagus meddelade att han beg3mt tryckningen af 
den Porthanska bref samlingen, hvilken han lyckats icke obe- 
tydligt komplettera, så att den för närvarande omfattade om- 
omkring 120 bref. 

Ordföranden uppläste en af honom författad kortare upp- 
sats „0m Jac. Tengströms värksamhet vid riksdagen i Norr- 
köping år 1800". Uppsatsen skuUe ingå i ^Förhandlingar och 
Uppsatser". 

Provincialläkaren Hj. Ilmoni hade meddelat kanslirådet 
Estlander, att en ganska talrik samling bref från A. f. Ar- 
vidsson till professor Immanuel Ilmoni på ett eller annat sätt 
forkommit eller hamnat någonstädes, där familjen ej viste af 
dem. Hr I. hade förfrågat sig huruvida någon af Sällskapets 
medlemmar måhända kunde lämna upplysning angående bref- 
samlingens öde. 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens  seunmanträde  den  18 no- 
vember 1897. 

Ordföranden meddelade att docenten Hugo Pipping på 
jiTODd af utrikes resa anmält sig hindrad att hålla föredrag vid 
Sällskapets årsmöte. I hans ställe utsåg mötet till föredragare 
docenten C. von Bonsdorff. 

Professor G. Leinberg, som närvar vid mötet, uppläste 
ett meddelande „Ånnu en abbedissa i Nådendals kloster", ut- 
utgörande ett tillägg till det af honom författade och af Säll- 
skapet utgifna arbetet ^Finska klostrens historia". Meddelan- 
det skall ingå i „ Förhandlin gar och Uppsatser". Prof. L. 
uppläste äfven ett „Bref till Nils von E-osenstein från M. Cho- 


Digiti 


zed by Google 


LX I V Förhandlingar, 


raeus", dateradt Åbo den 2 april 1801, hvilket han afskrifvit 
ur den Manderströmska samlingen i K. biblioteket i Stockholm. 
Skrifvelsen skulle ingå i den samling bref af Choraeus, hvilka 
genom Sällskapets försorg i en snar framtid komma att ut- 
gifvas. 

Rektor E. Lagus delgaf mötet ett kortare meddelande 
angående källan till den ryska ordförteckning, som förekom- 
mer i H. G. Porthans undersökning „De praecipuis dialectis 
linguae fennicae". 

Till offentliggörande i „ Förhandlingar och Uppsatser^ 
antogos tvänne af magister O. F. Hultman vid mötet upp- 
lästa meddelanden: „Kär dog Sigfrid Aronus Forsius?** samt 
^Ett litet bidrag till Finska deputationens historia*'. 

Magister R. Lagerborg anmälde till intagning i Sällska- 
pets publikationer en samling historiska aktstycken rörande An- 
jalamjfnnen K. H. Klick, hämtade ur ett frih. C. A. von Kothen 
tillhörigt privatarkiv härstädes. Beslöts att offentliggöra dessa 
aktstycken i nästföljande del af „ Förhandlingar och Uppsatser*^ . 

Statsarkivarien R. Hausen,  som  icke  hade närvarit vid 
föregående möte, där beslut fattades om porträttförteckningar- 
nas framtida publicering, ville hafva anmärkt, att då förslaget 
vaktes  om  offentliggörande af dylika förteckningar, man icke 
af såg deras konstnärliga, utan hufvudsakligen deras kulturhisto- 
riska värde.   Detta värde var betydande.   Hr H. ansåg därför 
att det var en lycklig idé af Sällskapet att ha påbörjat off^ent- 
liggörandet af porträttförteckningar i sina skrifter.   Han med- 
delade nu  en  förteckning  öfver  „Den  forna  porträttsanalin- 
gen på Boe  gård i Borgå  socken", hvilken representerade  en 
hel släkthistoria.   En förteckning öfver denna samling var af 
så mjxket  större  intresse  som den numera är skingrad.   På 
grund  af  de  synpunkter, som  af hr H. framhöUos ang&ende 
värdet af sådana förteckningar, beslöts att intaga den nu med- 
delade i „ Förhandlingar  och Uppsatser", och att äfven fram- 
deles  mottaga  porträttförteckningar  af kulturhistoriskt varde 
till publikation. 

Arvid Hultin. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXV 

Bestyrelsens  sammanträde  den  lö  de- 
cember 1897. 

Sällskapets ombudsman i Torneå, häradshöfding K. J. 
Boström, hade på grund af b ortflyttning från orten anhållit att 
blifva befriad från detta uppdrag. Valet af ny ombudsman 
uppsköts till nästa sammanträde. 

Från magister Ernst Estlander hade ingått följande 
skrif velse : 

Till Bestyreisen för Svenska Literatursällskapet i Finland. 

Lifligt intresserad af den uppgift Sällskapet förelagt sig 
vid utarbetandet af en förteckning öfver svenska ortnamn i 
Finland, ber undertecknad vördsamt att få lämna några bidrag 
till kompletteringen af den i Sällskapets „ Förhandlingar och 
Uppsatser",  10, 1895 — 1896 ingående namnlistan. 

I sagda förteckning som afser att omfatta utom annat 
äfven „ — — fyrar, bakar och lotsplatser — — **, saknas 
exempelvis: 

Fagerö lotsplats, belägen å Pyttis Fagerö holme, under 
Viborgs lotsfördelning. Kallas officielt ^ELaunissaari eller Fa- 
gerö lotsplats"; 

Boistö lotsplatSf belägen å Löfö holme under Viborgs lotS' 
fördelning.   Kallas officielt „Boistö (Lehtö) lotsplats"; 

Rönnskärs lotsplats på holmen med samma namn = Por- 
kala lotsplats, under Helsingfors lotsfördelning m. fl. lotsplat- 
ser.  8e Författnings samling 1892 n:o 44. 

Rönnskärs fyr =. Porkala fyr. 

I sammanhang härmed vågar undertecknad föreslå att i 
förteckningen skulle utöfver det å pag. 159 i ofvannämda del af 
;, Förhandlingar och Uppsatser" angifna programmet införas nam- 
nen på ett antal synnerligast för sjöfarande viktiga orter såsom 
hamnar och ankarplatser, sjömärken (ej endast fyrar och ba- 
kar) samt andra invid trafiklederna belägna anmärkningsvärda 
platser. 

Dessa och dylika ställens namn torde med så mycket 
större skäl finna plats i förteckningen som de ofta förekomma 
såsom enstaka svenska benämningar i annars finskspråkiga 
trakter och dessutom genom att ständigt användas af personer 
af olika nationaliteter (t. ex. de på sjökort och kartor angifna 
namnen) är o utsatta för att lättare än andra orters namn för- 
ändras.  Såsom exempel anvisas här några: 

Eytö-käringen, ledfyr i Esbo socken. 


Digiti 


zed by Google 


LXVI Förhandlhigar. 

Estnäs (Hästnäs?) suvd^ kanal ostvart från Helsingfors. 

Sihbo Fagerö^ ö i Sibbo socken. 

Haxalö, ö i Borgå socken med ankarplatsen Skallerhamn. 

Kallhådant fyrskepp, söder från Pellinge. 

Skvättan^ sjömärke i Pellinge skär, ost från Glasholms båk. 

Vigskär, sjömärke i Pemå skär. 

Kursalö (linska Kuorsalo), ö med lotsuppassningsplats 
utanför Fredrikshamn, Veckelaks socken. 

Siamö (finska Tammio), ö utanför Fredrikshamn, Vecke- 
laks socken. 

Krysserartf udde i Säkkijärvi socken. 

Rondö, ö utanför inloppet till Viborg. 

Biskopsöy ö utanför Björkö, Viborg. 

Bödhäll (finska Tuppuransaari), lotsuppassningsplats utan- 
för Trångsund, Viborg. 

Nervö j fyr i Finska viken. 

Styrsund, båk (fyr?) i Nykyrka socken. 

Beträffande uppkomsten af det i Sällskapets förteckning 
ingående ortnamnet „ Stora Fiskarö" må här framkastas följande 
förmodan. Å äldre kartor kallas detta äfvensom ett närbeläget 
skär: ^Vidskären*'. Dessas finska benämning är förmodligen 
en förfinskning af den svenska, således ^Viiskari". Häraf har 
åter gjorts en svensk form: „Fiskarö" (stora och lilla), eller 
såsom sjökort upptaga den: ^ Stora och Lilla Fiskaren**, hvilka 
benämningar torde vara de allmännaste*). 

Jämför sjökort utgifna af K. G. Ekebom och d:o af r}^ska 
marin styrelsen. 

Beträffande de vid beteckning af ortnamnen i namnlistan 
följda principerna vågar undertecknad erinra att måhända äldre 
former af ortnamn lämpligen kunde inom parentes upptagas, ej 
blott emedan d3'lik äldre ortografi ännu i många fall är inför- 
Ufvad med språkmedvetandet, utan främst därför att svenska 
namn särdeles å orter, där finska språket är det allmänna, ofta 
nog förekomma i äldre handlingar, fastebref m. m. och deras 
bibehållande möjligen snarare kan väntas, om den äldre orto- 
grafin åtminstone subsidiärt bibehåUes. 

I stället för att i listan upptages mer eller mindre god- 
tyckligt namnen å „ större egendomar" synes skäl att fullstän- 
digare upptaga u ämnen i de trakter, där en förfinskning när- 
mast  kan  befaras  och  synnerligast  där,  hvarest för samma 


*) I sammanhang med denna namnft)rftndringsprocess kan måhända 
förtjäna antecknas att Bogskärs fyr i Östersjön af ftjglöbor kallas „Nj- 
skär". Utom detta Bogskär tinnes å Skiftet en annan båk jämte ledfyr 
med namnet Bogskär. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXYU 


lägeohet  namn  finnas i hvartdera  spr&ket, äfvensom svenska 
namn i finsk omgifning. 

Däremot borde väl icke i den finsksvenska uppslagslistan 
intagas sådana rent apokryfiska namn som ex. Emäsalo för 
Emsalö, hvilka sett dagen i finska lokalblad, utan att vara å 
orten gängse bruk eller annorlunda hafva någon häfd för sig 
och hvilkas innästlande i medvetandet kunde påskyndas om 
de upptoges såsom erkända. 

Helsingfors i november 1897. 

Ernst EsUander. 
Fil. mag. 

Beslöts att nedsätta en prisnämd, som egde att till Be- 
styreisen inkomma med förslag om bortgifvandet af Sällskapets 
pris, som vid nästa årsmöte är i tur att tilldelas någon för- 
fattare af arbeten rörande Finlands historia eller literatur, till- 
komna under treårsperioden 189o — 1897. Till medlemmar i 
denna nämd utsagos professorerna M. G. Schy bergson och G. 
Frosterus, docenten C. von Bonsdorff, lektor E. Lagerblad samt 
undertecknad. 

Anmäldes af undertecknad att tre nya årsmedlemmar, en 
i Helsingfors och två i Vasa, hade inträdt i Sällskapet. 

Anmäldes af ordföranden att docenten C. von Bonsdorff 
åtagit sig uppdraget att hålla föredrag vid nästa årsmöte. 

Doktor P. Nordmann föreslog att Bestyreisen i anledning 
af skalden Z. Topelii snart inträffande 81 födelsedag mangrant 
skulle uppvakta Sällskapets hedersledamot. Då emellertid tvif- 
velsmål uttalades om huruvida skalden på grund af sin höga 
ålder vore i tillfälle att mottaga några uppvaktningar, beslöts 
på förslag af kanslirådet Synnerberg att aflåta en adress till 
skalden Topelius på hans 81 födelsedag. Och uppdrogs åt 
funktionärerna att vidtaga de åtgärder, som härför vore på- 
kallade. 

Professor G. Leinberg, som närvar vid mötet, uppläste 
tvänne ur Manderströmska samlingen i K. biblioteket i Stock- 
holm afskrifna bref till statssekreteraren Nils von Rosenstein, 
det ena från presidenten Tandefelt, dateradt Åbo den 14 febru- 
ari 1808, det andra från professor J. Bonsdorff af den 9 no- 
vember 1810. Beslöts att offentliggöra brefven i „Förhand- 
lingar  och  Uppsatser".   Prof.  Elfving ansåg att innehållet i 


Digiti 


zed by Google 


LX VIII Förhandlingar. 

dessa bref var altför obetydligt för att de skulle förtjäna tryk- 
kas, och att det sålunda vore nog om de i afskrift förvarades 
i Sällskapets arkiv. 

Ordföranden, som senaste sommar haft tillfälle att se 
det s. k. ^Fiskargubbens bibliotek" å Jokkis gärd i Tammela, 
meddelade härom följande: 

^ Jag hade senaste sommar tillfälle att se ^Fiskargubbens 
bibliotek** å Jokkis gärd: en liten bok i rödt marokinband 
med guldsnitt, till det yttre ungefär lika med albumet ,,Minnet", 
som jag omtalade vid Sällskapets möte den 16 januari 1896. 
Någon egentlig skörd att tala om i afseende å albumets inne- 
håll var icke att göra, emedan kapten Pufi' i „Små berättelser 
och tidsbilder" I redan meddelat ganska utförliga notiser därur. 
Följande anteckning af Robert Rehbinder, daterad J 3 aug. 1 800, 
kunde dock ihågkommas: 

Res, ropte Pella, åt mig slott, 
Med Damast, Guld och Marmor prydda. 
Var, h vi skar Nanni, trogen blott, 
Gif mig ditt hjärta och en hydda. 

Mitt tysta tjäll, min stilla lott, 
Skall nog för Nannis hjärta blifva, 
Mer är en kyss af Nanni blott, 
än alt hvad Pella har att gifva. 

Af intresse är äfven Porthans anteckning af den 21 juli 
1801: 

Den lefver lyckligast, som icke speglar 
Sin köl, där hafvet djupast är; 
Men håglös och försagd ej seglar 
För när till strandens dolda skär. 

Franzéns värser af den 4 september 1802 och J. Teng- 
ströms af den  13 juli 1808 ingå i Pinellos skizz. 

Efter 1808 äro anteckningarna jämförelsevis få, men den 
ton af stilla resignation med lofordande af landtlifvet och vän- 
skapen, som från början anslogs, vidhålles fortfarande, så ännu 
i stycket „ Fiskargubbens klagan" af G. v. P., daterad den 12 
oktober 1822.   Fiskargubben säger här: 

Snart man mig skall glömma, 
Ty vännerna de ömma. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXIX 

Skilja dig fr&n mig. — 
Min bittra kalk skall tömmas, 
Och jag gamle gömmas 
Lugna jord! hos dig. 

Härtill svara vännerna: 

Borde vi dig minnas, 
Hvar vi än m& finnas, 
Skilda längt fr&n dig. — 
Vi älske Fosterbygden, 
Vi vörde hos dig dygden: 
Skall dä man glömma dig? 

Den sista anteckningen af samma hand och dag „Till 
den klagande Fiskargubben" är ett altför svagt stycke för att 
här anföras." 

Arvid HulUn. 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under I9;de seklet 0. 

Ärade åhörare! 
Mången torde väl anse, att den svenska vältaligheten 
i Finland varit af så ringa betydelse, att den kunde med 
några få namn och några anspråkslösa ord aifärdas, att 
den ej förtjänar att bli föremål för vår uppmärksamhet 
vid ett sådant tillifölle som detta. Jag erkänner äfven, 
att man ej kan säga någonting storartadt om denna lite- 
raturgren, att vårt land icke frambragt vältalare, som 
kunde ställas vid sidan af de poesins och berättarekon- 
stens store mästare, som utgöra vår glädje och stolthet. 
Men i talets form hafva dock uttryck gifvits åt så många 
sanna, upphöjda, djupa och fosterländska tankar, att det 
måhända lönar mödan att taga vältalighetens alster med 
i beräkningen, då man uppgör summan af hvad på svenskt 
språk hos oss åstadkommits sedan den tid vårt folk be- 
gynte vandra sin egen stig. 

I vältaligheten afspeglar sig seklets fosterländska och 
politiska tänkesätt. Vi se huru den fosterländska känslan 
i förstone var osäker eller hälft fördomnad ; huru den 
sedan vaknade upp, sörjde sitt öde eller stilla förbidade 
framtiden; därpå varsamt men öppet kräfde en framtid, 
ibr att under nästa tidsskifte uppträda fullt medvetet 
värkande; sist finna vi den upptagen af inre strider, däri 
ömsom utmanande och försonande stämmor förnimmas, och 
åter, med båda riktningarna slutna till ett, manligt sö- 
kande afvärja den fara, som hotar att försänka foster- 
landskänslan i en evig dödssömn. Detta angående den 
anda som lefver i talen! 

Svårare är det att angifva hvilka omständigheter som 
värkat på den yttre formen och i detta af seende förlä- 

*) Föredrag delvis uppläst vid Svenska LiteratursUll skåpets årsmöte 
den 5 febr. 1897. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 


nat talen- deras olika karaktär. Någon fullt tydlig och 
konsekvent utveckling kan man ej här spåra. Det är 
mera de enskilda individemas lynne, begåfning och sär- 
skilda studier, än en viss tidsriktning och tradition, ehuru 
ej häller dessa moment varit utan all invärkan, som gif- 
vit talen deras prägel af antingen värdighet och upp- 
höjdhet, eller enkelhet och behag, eller af svällande fan- 
tastisk rikedom, eller bestämdhet och sinnrikhet, eller nå- 
gon annan stilkaraktär, såsom i det följande skall framhållas. 
Dock kan man utan fara för misstag påstå, att studiet af 
de grekiska och romerska talarnesamt den antika reto- 
rikens regler utöfvat ett betydande inflytande, och det ej 
blott vid århundradets början. Men ju större naturlig 
begåfning en talare ägt, desto mindre skall man hos ho- 
nom kunna uppvisa en bestämd literaturriktnings invärkan. 
Vältaligheten har gamla anor på svensk språkbotten. 
Men om vi bortse från den andliga vältaligheten — som 
skulle fordra sitt eget kapitel och därför ej nu skall sys- 
selsätta oss — var det under det 18:de seklet och särskildt 
under dess senare hälft den svenska vältaligheten vann 
en högre literär betydelse. Under frihetstidens partistri- 
der växte den politiska taleförmågan stor, och i de många 
då uppkomna akademierna utbildades festföredragets och 
minnesteckningens konstnärliga form. Hos oss saknades 
dessa yttre anledningar, och våra vältalare eller, — då ju 
en del af de våra åtminstone tidtals vistades i Sverge — 
de talare som uppträdde på denna sidan hafvet, voro i 
alt väsentligt inskränkta till Abo akademi, och inom dess 
väggar var latinet denna tid ännu så godt som ensamt 
herskande. Under det 18:de seklets sista årtionden voro 
visserligen svenska tal ej mera någonting oerhördt, men 
de på romartungomålet affattade voro dock till antal, om- 
fång, inre halt och konstnärlig form dem betydligt öfver- 
lägsna. Och däröfver kan man ej förvåna sig. Latinet 
har både i forntiden och senare blifvit i retoriskt syfte 
så mycket användt och utbildadt, att det för den kunnige 
nästan af sig själft fogar sig i vackra perioder och rikligt 
erbjuder öfriga medel, som bidraga att gifva ett tal efter- 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finlatid under 19:de seklet 3 

tryck och skönhet. Vid akademin bar ju ock represen- 
tanten för den romerska hteratnren benämningen af elo- 
quentieprofessor. 

Då det 19:de seklet ingick, innehades denna profes- 
sion af H. O. Porthan. Han har ej som talare betjänat sig 
af svenska språket, ehuru han annars handhade det med 
stor ledighet, och äfven lemnade ledning vid skriföfnin- 
gar på detta språk; men i en latinsk oration öfver sin 
företrädare Henrik Hassel har han ådagalagt, att han 
i denna stilart förenade storhet med smak och skönhet. 
Ur hans skola utgingo de män som bland svenska väl- 
talare på finsk botten först förtjäna en större uppmärk- 
samhet. Jag säger icke de till tiden förste, ty min afsikt 
är icke att nämna alla dem som vid mer eller mindre so- 
lenna tillfallen uppträd t som talare, utan endast dem som 
för samtiden ägt och i sina efterlänmade alster äga någon 
större betydenhet. 

Då vi tänka på åren 1808 och 1809, rinner bland 
berömda tal oss säkert i hågen det frimodiga rektorspro- 
gram Mathias Calonius i juni 1808 utfärdade, under det 
universitetsstaden var besatt af ryska trupper. Program- 
mets oratoriska form skulle göra det fullt värdigt att som 
eloquentiealster uppmärksammas, hälst Calonius är känd 
för sitt ^logiskt sammanbundna, kraftfulla och välljudande 
språk", men då det är aflfattadt på latin, faller det utom 
ramen af det föreliggande ämnet. 

Den 8 oktober 1809 höll Dobeln i Umeå sitt berömda 
afskedstal till de finske krigarne. Icke blott de af det 
ovanliga tillfallet födda tankarna — det är epilogen af en 
tragedi som bestämde ett helt folks öde — göra att vi 
vid detta tal känna en helig rysning genombäfva oss, 
äfven den stihstiska formen griper och fängslar, en 
form som skulle hedra hvilken vältalare som hälst och 
som hos en krigare är någonting sällsynt. Men då talet 
hölls utom landets gränser, och vi, så kärt än Döbelns 
nanm är för oss, ej kunna räkna honom såsom en lands- 
man i strängare mening, kan ej häller detta tal ställas i 


Digiti 


zed by Google 


4 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 

spetsen af  dem, som gåfvo uttryck åt känslorna vid in- 
gången till vår nyaste tids historia. 

Vid Borgå landtdag var det som denna nya tid tog 
sin egentliga början. En mera detaljerad framställning 
af vår vältalighet bör uppenbarligen egna uppmärksam- 
het åt förhandlingarna därstädes. Men för denna korta 
öfversikt lämna de knapphändiga, oftast refererande pro- 
tokollen ett alt för magert material. Dock förtjäna namnen 
De Oeer och Mannerheim och inom borgareståndet H. P. 
Winge och O. J, Bladh nämnas. Särskildt är den sist- 
nämdes yttrande vid afslutandet af borgarståndets sessio- 
ner anmärkningsvärdt. Manlig frimodighet, fin och säker 
takt är, i stort taget, utmärkande för dem alla. Det räcker 
mer än ett hälft sekel, förrän det åter kan bli fråga om 
en parlamentarisk talarekonst i vårt land. 

Vi få emellertid hålla oss så godt som uteslutande 
till den akademiska vältaligheten. Såsom dess älste be- 
tydande representant bör nämnas Porthans förnämsta lär- 
junge Jakoh Tengström. Han hörde, som bekant, till de 
mest inflytelserika bland dem som efter 1809 sökte för- 
medla öfvergången mellan det gamla och nya. Med sin 
bildning djupt fast i det förgångna, arbetade han för det 
nya samhällets lyckliga utveckling under förändrade yttre 
förhållanden. Det tal från 1816, hvarmed han egnar det 
stilla kulturarbetet i fosterlandets tjänst sin varma hyll- 
ning, synes mig lämpligt att såsom det första angifva 
grundkaraktären i flertalet tal, som i vårt land sedermera 
hållits. Tengström hörde till Porthans närmaste lärjun- 
gar och hade vid dennes bortgång 1804 firat den vördade 
lärarens minne med en utförlig latinsk oration, som med 
rätta högt värderas. Men det är ej på detta tal jag syf- 
tar, utan på de ord han på svenska yttrade den 14 dec. 
1816 vid aftäckandet af Porthans byst i Åbo akademis 
nya bibliotek ^). 

Tengström kände konsten att med vanliga ord och 
vändningar uppnå  en  konstnärlig  skönhet.   Det  är  ett 

») Talet är publiccradt i Mnemosyne 1822, sid. 18 fF. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 


osökt naturligt behag som hvilar öfver hans framställning. 
Han gör ett måttfullt bruk af retorikens anvisningar. 
Hans perioder äro välljudande men öfversiktliga. Det är 
mera tankar än talesätt i hans tal. Värmen i framställ- 
ningen är ej för tillfället antagen; den fans redan innan 
han gick till sin uppgift. Talet skulle förtjäna att i sin 
helhet uppläsas, men jag måste inskränka mig till att 
citera blott några få satser, ehuru framställningens stränga 
följdriktighet gör det svårt att utbryta något skildt parti. 
Om minnesvårdens tillkomst berättar han: 

„ Sergel lefde då än och man öfverenskom snart att åt 
denne mästares hand och snille anförtro värkställigheten däraf 
i en bj^st af hvit marmor, som framdeles borde uppställas å 
akademiska biblioteket, där Porthan i lifstiden så ofta och 
gärna plägade vistas bland de många döda vänner som där 
omgåfvo honom, medarlVingar med honom till samma odöd- 
lighet**. 

Inledningens lugna framskridande i allmänna reflexio- 
ner, under hvilka dock ligger mycken syftning på det 
förevarande fallet, synes af följande: 

„Man har ofta, kanske icke utan skäl, klagat Öfver sam- 
tidas köld, ja uppenbara orättvisa, mot män som framför andra 
utmärkt, gagnat och hedrat sitt tidehvarf, och man har där- 
för vid bestämmandet af deras sanna värde vanligen vädjat till 
eftervärldens mer rättvisa och opartiska dom. Erfarenheten 
af tingens och världens lopp har nämligen mer än engång be- 
sannat, att hvardagsvanan att lefva med en man af vidsträkta 
insikter, af en lugn och ädel karaktär och af en i stillhet fort- 
satt allmänt nyttig värksamhet gjort samtida mindre uppmärk- 
samma för det goda och förträffliga han i sin krets uträttat, 
ja till och med sorglösa och likgiltiga öfver det allmännas 
förlust vid hans bortgång. An åter har afunden, sårad och 
förödmjukad af hvarje närstående öfverlägsen förtjänst, sökt 
läkedom och tröst i det låga bemödandet att jäfva eller åt- 
minstone förringa, misstyda och nedsätta den. Och ändteligen 
hafva äfven stundom vissa personliga mindre vänliga förhål- 
landen människor emellan i den allmänna sammanlefnaden så 
förvändt och missledt deras omdömen, när fråga uppstått om 
den plats en i sitt yrke sällsynt och vördnadsvärd man borde 
intaga i minnets  tempel,  att  man  oftare,  än  till önskandes 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 


varit, haft fog att upprepa denna sorgliga anmärkning:  män- 
niskor äro orättvisa mot hvarje samtida förtjänst**. 

Karaktären af de starkare retoriskt färgade partierna 
må belysas genom dessa ord: 

^Konstnären har låtit honom liksom ånyo upplefva ur 
sin graf i den marmor, som synes andas hans anletsdrag; men 
vida ärofullare och varaktigare är det lif han lefver i den all- 
männa upplysning han tändt bland sina landsmän — i de 
många kunskapsrika, skickeliga och nitiska ämbetsmän af alla 
stånd han i en lång följd af år bildat åt sitt fädernesland — 
och i den fosterlandskänsla, den varma medborgerliga anda för 
allmänt väl, som lifvade alla hans företag, och som från ho- 
nom lika eldad spriddes till så många af hans samtida — hvilka 
ädla egenskaper och tänkesätt skola oföränderligen bestå och 
erkännas som värdiga efterdömen att i alla kommande tider 
högaktas, prisas och följas af hvarje honom efterlefvande re- 
delig finsk man". 

En ensidig panegyrik är talet icke. Äfven Porthans 
svagheter bli berörda. Öfverhufvud framträder hela ge- 
stalten med särdeles markerade drag, tydligare än i många 
andra mera storartade tal, hvarmed man senare firat Por- 
thans minne. 

Talet slutar med en varm uppmaning till ungdomen 
samt äldre närvarande medborgare att gå i Porthans fot- 
spår och värka i hans anda. — På retorisk effekt är det 
icke anlagdt, men väl afser det att vinna hvarje retoriskt 
föredrags syftemål: att undervisa, röra, beveka och öfver- 
tyga åhöraren. 

En representant för en helt annan anda och en an- 
nan stilart finna vi hos en Tengströms samtida. Porthans 
efterträdare i eloquentieprofessionen, Johan Fredr. Walle- 
nius. Denne var en kunskapsrik man och framstående 
stilist; för öfrigt en inbiten byråkrat, och i sitt uppträ- 
dande dryg och despotisk. Hans tal göra ett föga sy^m- 
patiskt intryck, men i formelt afseende har han åstad- 
kommit det mest storartade i antik stil någon talare hos 
oss presterat. Han använde rikligt antiteser, anafora 
(eller upprepning af samma uttryck i flere på hvarandra 
följande satser), stegring och andra s. k. tankefigurer; han 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 


uttrycker sig i ett ordrikt språk, i svällande perioder med 
symmetrisk byggnad, och med en reda och klarhet som 
ej lämnar någonting öfrigt att önska. 

I sitt den 30 maj 1814 hållna „Fägnetal öfver freden 
i Paris^ skildrar han den franska republiken på följande sätt: 

„En republik uppstod, som ej för annan orsak högt för- 
kunnade de enskilda rättigheternas jämlikhet än för att sä 
mycket friare kanna upplösa hvarje band af skyldighet, en 
republik där alla ville befalla och ingen lyda: där således med 
frakt förakt för lag, för samhällsordning och äganderätt blott 
styrkans och väldets och djärfhetens tygellösa utsväfningar 
hörde till dagens ordning; där under allas så kallade broder- 
skap men i själfva värket änder ett allas krig emot alla pöbel- 
t\Tanniet beherskade alla, förföljde alla, och mest dem som 
vakte dess afund eller stodo i vägen för dess afsikter, den 
ena genom ståndets eller bördens, den andra genom rikedo- 
mens, en tredje genom snillets eller dygdens företräden, och 
en hel skara af fredliga medborgare blott genom sin afsky för 
oordningama och sin vördnad mot en god men olycklig och 
misshandlad konungs minne; där den lära drefs att frihets- 
trädet dagligen borde vattnas med blod; och där ursinnigheten 
och hädelsen, i likhet med fabelns jättar som fordom stormade 
Jupiters tron, offentligen och utan all sky förgrepo sig mot 
själfva den Evige, förnekade hans varelse, sköflade och tillslöto 
hans tempel, oskärade hans altaren och förde mot hans viljas 
förkunnare ett oförsonligt krig. Sådan var den statsförfatt- 
ning eller snarare den spillring af alla statsbyggnadens grund- 
ämnen, som till blj^gd för det 18:de seklets upplysning, hvars 
värk den likväl utgaf sig att vara, kränkte allas rätt, skyd- 
dade ingens och hotade att inom Europas mest hyfsade land, 
Frankrike, snart återföra alt till barbari och råhet". 

Då Wallenius hela det långa talet igenom vidhåller 
ungefar samma ton, kan det ej undgå att slutligen värka 
tröttande. Det är säi-skildt Napoleons person, utöfver 
hvilken talarens perioder rulla fram. Han jämför honom 
med en Attila, en Xerxes och en Dschingiskh«m. Oss, 
som betrakta Napoleon och hans tid på afstånd, före- 
falla en del uttryck altför svulstiga och bombastiska. Det 
är dock möjligt att samtiden, som stod ansikte inför an- 
sikte med  denna fruktansvärdt storartade företeelse, gaf 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 


sitt  bifall  t. ex.  åt en skildring sådan som den om Na- 
poleons förvisning till Elba, 

^den ö, där han är ämnad att besluta sina dagar, se, 
som Vitellius, sina stöder falla, sina bilder brännas, sin färd 
åtföljas af förtryktas och tröstlösa enkors eller mödrars för- 
bannelser, sig själf ån hotas än tvingas att höra det nya all- 
männa och högljudda ropet af lefve konungen, lefve Bourbo- 
nerna, och sitt namn som Cromwells, som Herostrati, som 
Neros dömdt till evigt rykte, till ett rykte bevaradt ej af 
tacksamheten, ej af vördnaden, ej af beundran och välvilja, 
men af det brännmärkande minnet^. 

Hos Wallenius är den finskt fosterländska känslan 
svag. Denna saknar man isynnerhet i hans 1826 hållna 
sorgetal öfver Alexander I, som han minnes blott som 
det stora ryska rikets herskare, ej särskildt som Finlands 
furste och välgörare; ty om talaren något oftare nämner 
Finland än öfriga delar af riket, beror det till en väsent- 
lig del blott därpå, att han härifrån bättre än från någon 
annan landsdel känner till exempel, lämpliga att anföras. 
Wallenius var ej ensam om ett sådant åskådningssätt, men 
allmänt var det dock ej. Jag behöfver blott erinra om 
A. I. Arvidsson. För öfrigt är nyss berörda tal betydligt 
mindre storartadt än det öfver freden i Paris hållna. Till 
innehåll är det tämligen fläkt, altför panegyriskt, utan 
skymt af något slags reservation; men formens behag gör 
att man med nöje läser sida efter sida. 

Trots alt hvad Wallenius och andra stora och små 
talare i hela Europa orerat öfver Napoleons fall, slog 
Napoleon än en gång världsdelen med häpnad och skräck^ 
men blott för en kort tid. En ny fred slöts i Paris i 
nov. 1815, och påföljande sommar firades denna med en 
fest i Åbo akademi, då Johan Oäbriel Linsen höll festta- 
let. Det är enkelt, åskådligt, målande. Enkla, rörande 
skildringar växla med uttryck af innerlig känsla eller stark 
effekt. Det är en varmt kännande själ och en tänkande 
ande, som söker att förstå de stora världshändelser, som 
nyss gått öfver scenen. Linsen jämför Frankrike med 
det stora  Romarriket  och söker historiskt uppvisa, huru 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 


en själfvisk romersk världsherskaranda fortplantats till 
Gallien och där ingått i det franska folkets själ. En stark 
bitterhet ligger på botten af hans tal, men den söker ej 
sådana obändigt smädande uttryck som hos Wallenius. 
Se här en parallell Linsen uttrycker sig rörande Napo- 
leons landsförvisning till Helena sålunda: 

„Till en enslig ö fjärran bort i oceanen fördes den fångne 
landsförödaren att där ensam med sitt samvete lida det straff 
som ingen brottslig kan undgå, och aflägsnad ej mindre från 
högljudda förbannelser af de oräkneliga till hvilkas ofärd han 
var upphof, än från lof af dem som beundra också brottets 
storhet, bortglömmas till den tid, då en eftervärld häpen hör 
hans dom fällas af historien". 

Ett annat utdrag berörande tiden efter Napoleons 
tåg till Ryssland: 

^Han öfverlefver sitt fall och flyr; men hans stridsskaror 
ligga kvar på Rysslands och Polens oöfverskådliga slätter. 
Förgäfves samlar sig på beherskarens envåldsvink nya flockar 
att afvärja en med stora steg närmande underg&ng: omotstånd- 
1ig inbryter denna. I fyra dagar uthärdade vid Leipzig fri- 
hetens hjältar den hårda kampen; men segern kom att belöna 
deras möda. — O, min dyra fosterbygd, säll i skuggan .af det 
lugn, där inga krigets fasor, utan ymnigheten af Alexanders 
mildhet omgaf dig, deltog du ej i dessa striders oförgängliga 
ära. Men gläd dig att i dem funnits en af dina forna söner, 
hvilkens namn häfdema ej skola förtiga: och då det tack- 
samma Svea nu begråter Adlercreutz, gömmande hos sig stof- 
tet som tillhörde dig — helga äfven du en tår åt hans seger- 
krönta minne!** 

Af det nyss antydda citatet framgår, att Linsen till 
sin politiska åskådning var en annan andas barn än Wal- 
lenius. Han efterträdde denne som vältalighetens offi- 
cielle representant vid universitetet, som numera befann 
sig i Helsingfors. Här fungerade Linsen som svensk ora- 
tor vid invigningen af imiversitetets nya hufvudbyggnad 
1833. Hans tal vid detta tillfälle saknar en inre enhet 
och gör därigenom ett oroligt intryck. Enskilda betrak- 
telser, såsom öfver den skandinaviska kalturens invärkan 
på  det finska folklynnet, som han anser har varit välgö- 


Digiti 


zed by Google 


10 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 

rande, och å andra sidan öfver den Åbo akademi gjorda 
tillvitelsen för fennomani, en tillvitelse, som, säger L., i 
den oväldiges ögon måste hedra henne, erbjuda rätt myk- 
ket af intresse. 

Vid universitetets minnesfest öfver ärkebiskop J. 
Tengström 1834 och vid sorgefesten öfver grefve E. H. 
Behbinder 1841 tolkade L. högskolans känslor. Båda 
talen, isynnerhet det senare, äro affattade i en ytterst en- 
kel stil, men i valda, nästan sirliga uttryck. De sakna 
dock ej lyftning, och här och där lifvas framställningen 
af någon bild. Tengströms lefnadsöden och värksamhet 
lågo mera öppna för samtidens blickar; talaren nöjer sig 
därför flerstädes med blotta syftningar, som i bifogade 
noter närmare förklaras. 

En  bit  ur detta taP) till Tengströms karaktäristik : 

„Ej mindre i statens värf ån i kyrkans har ärkebiskop 
Tengström användt öfverlägsenheten af sitt skarpsinniga för- 
stånd, sina insikter och sin värksamhetsförmåga. Ett nit för 
allmänt bästa, aldrig förblindadt eller försvagadt af egenn3rtta, 
ledde öfveralt hans steg, och i trots af de misstydningar, till 
hvilka tidens förvillande växlingar 2) kunnat gifva anled- 
ning, isynnerhet då de begagnats af illvillig inskränkthet*), 
framstår hans medborgerliga dygd inför häfdemas domslut ren 
och obefläckad. Trogen sin undersåtliga plikt liksom sitt fä- 
dernesland tillgifven, har han af finsk redlighet lämnat veder- 
mälen, outplånligt förvarade i allmänna handlingar. Riksda- 
gen i Norrköping och landtdagen i Borgå drogo vinst af den 
ädle patriotens mödor, den upplyste mannens mogna omdöme; 
ifrån bägge sprides ett klart återsken af hans lysande för- 
tjänst". 

^Ärkebiskop T., som trött af ansträngningar och år ön- 
skade den lugna hvila, hvilken naturen själf skänkt ett eget 
behag för den åldrige, nådde ej sin önskans fullkomliga upp- 
fyllelse. Sorgerna samlade sig därjämte omkring honom; hans 
hjärta kände djupt de af dem erhållna såren. Då vid den 
filosofiemagisterpromotion, som i Åbo var den sista, hans silf- 
verlockar pryddes med jubelkransen i den boning för veten- 
skaperna, hvilken han själf hade invigt, blef denna högtid 
afskedet från jordens glädje". 


») Talot är publiceradt i Suomi 1842. 
•) Observera assonansen! 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 11 


Framställningen , öfver Rehbinder. har. utfallit något 
mager i sakligt afseende, men däröfver må man ej för- 
våna sig, ty diplomatens lifsgärning tillhör ännu icke 
med hans död den historiska forskningen. Talaren skild- 
rar hans personliga egenskaper på följande sätt: 

^Grefve Rehbinder ägde en öppen men allvarsam själ, 
hvars grundljmie var redbarhet och kärnfullhet. Ifrän en rör- 
lig, nästan flyktig ungdomsglädtighet hade han i mannaålderns 
mognadsdagar utvecklat denna fasthet och stadgade värdighet, 
till hvilken öfvergången var hastig och öfverraskande. Men 
han hade i början gömt sitt inre sanna väsende o sp ej ad t un- 
der en spelande^) yta. Dock uteslöt icke detta vördnadsbju- 
dande allvar, så troget afspegladt i hans uttrycksfulla blick, 
en liflighet i känslan, ehuru denna merendels stod sä under 
en fullkomlig själf behärsknings välde, att ett starkare utbrott 
sällan inträffade. Allra minst får man frånkänna honom god- 
het eller t. o. m. beskylla honom för kärfhet och vresighet, 
ej en gång under hopade göromål och öfverlopp af r&dsökande. 
Tvärtom röjde sig i ögonblick af mera sinnesledighet ett värk- 
ligt intagande förtroligt närmande, hvilket stundom Ijuft iklädde 
sig äfven skämtets osökta behaga. 

Såväl Wallenius som Linsen stodo genom sin tjän- 
stevärksamhet under dagligt inflytande af den romerska 
vältaligheten, och de representera äfven olika sidor af 
densamma. 

Ett starkt subjektivt element med fantasins öfvervikt 
öfver den ledande och formande reflexionen finna vi hos 
en af Linsens samtida, Immanuel Bmonij som väl till 
tjänsten var medicineprofessor och i denna ända till sjuk- 
lighet samvetsgrann, men till sitt innersta anlag en reli- 
giöst filosofisk idealist, som fann sig bäst i naturfilosofins 
stora tankekonstruktioner. Den fosforistiska riktningen 
inom poesin gaf hans oroliga fantasi ytterligare näring. 
Tvänne tal af honom ha blifvit bevarade i tryck, det 
ena hållet vid medicine- och kirurgie-doktorspromotionen 
1847, det andra 1851 vid minnesfesten i anledning af se- 
dennera kejsar Alexander Ilrs 25:åriga kansleriat. Båda 
talen ha en stark känslokaraktär.  Utrop och frågor aflösa 

^) Assonans! 


Digiti 


zed by Google 


12 Scen sk räUalighet i Finland under 19:de seklet. 

hvarandra; uttrycken äro starka, stundom nära nog svul- 
stiga. Den finare på ändamålsenlig periodbyggnad och 
ordens passande slutfall beroende stiliseringen är ej sär- 
skild t uppmärksammad. Det vibrerar här och där någon- 
ting nästan nervöst i dessa tal ; pä några ställen får käns- 
lans kraft ett gripande uttryck. Till detta slags stilart 
hör en riklig användning af bilder. Det förra talet är 
det förnämligare af de två.  Några karaktäristiska utdrag: 

„Se, jordens inre kommer i jäsning och uppror: det 
öppnar sina gap och utsänder sina fientliga andar öfver alt 
lefvande. Afven de mänskliga passionemas demoniska makter 
uppresa sig, i förbund med den fientliga naturens — den 
bleka hungersnöden tillkommer: och s& framalstras icke blott 
dessa sekelgamla på mänsklighetens lifskraft långsamt tärande 
förstöringar, utan äfven dessa mordänglar, hvilka under namn 
af farsoter stryka fram öfver jorden, utblåsa sin giftiga anda 
öfver lifvets blomstergård och nedfälla hoptals, förvissnade 
till stoft, otaliga af dess yppersta blommor, ofta de ädlaste, 
härligaste människovarelser — och hela släkten och folk för- 
svinna till intet, som bortblåsta från jorden! Ja, äfven den 
människan omgifvande organiska skapelsen är underkastad 
denna sköfling: och under sådana tidpunkter blir äfven själfva 
den milda atmosferen ett haf af förpestande dunster, hvilket 
forthvälfver sina förstörande vågor öfver hela zoner och vida 
sträckor af jordytan, den där så innan .kort förvandlas till 
öknar, öfver hvilka förgängelsen rufvar med sina svarta vin- 
gar och dödens tystnad hvilar — tils först efter långa tider 
åter den lifvets eviga alstringskraft, som genomströmmar na- 
turens ådror, hinner uppväcka nya släkten, nytt lif". 

Det är denna farsotens framfart Hmoni skildrar i sitt 
stora arbete ^Nordens sjukdomshistoria", där t. ex. mål- 
ningen af digerdöden af en minnestalare ^) betecknats som 
^rysligt skön". 

Äfven åt blidare känslor kan Ilmoni undantagsvis 
gifva uttryck, såsom då han apostroferar: 

„Dig fäderneslandets uppblomstrande hopp, ljuslockiga 
bild af dess framtid, dig det enda finska universitetets oss alla 
så kära ungdom !** 


*) Nassokin i Album utgifvct af Xylänningar. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 13 


och i det andra af sina tal berättar, huru 

,,sist när Hans kejserl. Höghet vid afresao, följd till far- 
tygsbrj-ggan af j-nglingahopen, vinkade den sitt nådiga, hjärt- 
liga farväl, och när dä den finska sången till afsked i vemods- 
fnlla toner, som en suck ur det finska folkets bröst, ljöd 
ifrån de ungas läppar, ur djupet af deras inre, så var det ett 
högtidligt rörande ögonblick, som hvarje närvarande skall 
städse minnas och vi våga tro, att denna okonstlade afskeds- 
sång fick ett eko i Hans kejserl. Höghets ädla hjärta^. 

Hälst dröjer han dock vid det högtidliga och dystra: 

„Se, det 19:de seklets middagsstund är inne, och från 
evighetens tempeldom har nyss det väldiga tolfslaget dånat 
ned öfver mänskligheten — men o Gud! — det är dock för 
människoblick så mörkt därute i rymderna o. s. v. 

Sådan är grundtonen! 

Ett till Nyländska studentafdelningen på Kajsaniemi 
hållet tal ^) vid dess sista nationsfest den 30 nov. 1852 är 
väl ej i oratoriskt hänseende särskildt anmärkningsvärdt, 
men visar med hvilken varm känsla Ilmoni omfattade 
ungdomen. 

Om hans föreläsningar berättar hans minnestecknare 
L. H. Törnroth (Vet. Soc. Acta Tom. V), „Under de senare 
åren af sin lefnad höll han dock s. k. fria föredrag, hvilka 
genom hans kända talareförmåga erhöllo ett sammanhang, 
en afrundning och en genialitet, som gjorde dem för audi- 
toriet intressanta, äfven då de, som ofta hände, uttalades 
i svulstiga ordalag". 

För att förfullständiga bilden af Ilmoni som talare, 
bör tilläggas, att han hade en klar, klangfull röst, var en 
utmärkt deklamator och ägde en sådan mimisk förmåga, 
att han, som man sade, „kunde ur grafvarna framkalla 
afdöda, kända orginaler". 

Ilmoni var en stor beundrare af kejsar Nikolais sty- 
relseprinciper, men  hyste tillika en brinnande kärlek till 


*) I handskrift ages detta tal af kommunalrådot Ab. Landén, upp- 
ttvknadt enligt llmonis diktamen ur minnet några dagar ofter det talet 
hållits. 


Digiti 


zed by Google 


14 Sven8k vältalighet i Finland under 19: de seklet 


sitt finska  fosterland — en  kombination  som  den tiden 
var mycket vanlig. 

Under decennierna närmast före seklets midt hade 
nationalmedvetandet hos de bättre inom nationen vaknat 
till ett kraftigare lif, som dock ej än gaf sig uttryck inom 
politiken, men inom literaturen och vetenskapen frambragte 
ofbrgängliga alster. Mathias Alexander Ca^tréii var på 
den vetenskapliga forskningens område den mest geniale. 
Såsom stilist hör han till våra utmärktaste. Han besatt 
äfven en stor talarebegåfning. Tal i egentlig mening har 
han visserligen ej efterlämnat, men det populärvetenskap- 
liga föredraget „Hvar låg det finska folkets vagga**, samt 
inledningarna till ett par föreläsningskurser äro i sitt slag 
mästerliga, om annars en fullständig beherskning af äm- 
net, en sakenlig, enkel, naturlig, omväxlande, åskådlig och 
själfull framställning i ett välljudande och flytande språk 
kan göra anspråk på att kallas mästerlig. Det nämd& 
föredraget är så kändt, att jag ej därifrån behöfver göra 
något utdrag. Hällre må vi höra på hans ädla själs 
smärtfylda utgjutelser öfver det dåvarande andliga till- 
ståndet i hans fosterland. Efter en kortare framställning 
af den finska folkvandringen yttrar han*): 

„S& hafva vi nu med en flyktig blick öfverskådat det 
omätliga falt, där vandraren nästan vid hvarje steg finner ru- 
nor ristade af våra fäder. Tyvärr äro dessa runor endast graf- 
skrifter, erinrande om alltings förgänglighet. Det är sorgligt 
att läsa dem, icke blott därför att de äro grafskrifter, utan 
väsendtligen därför, att de ej annat lära än att de aflidne 
varit våra fäder. De lära oss ej, hvarför dessa fäder lefvat,. 
hvad de gjort och värkat i världen. Icke kan det vara en 
människas bestämmelse att lefva för att begrafvas, utan för 
att värka i lifvet och befrämja sin och släktets utveckling. 
Men v&ra fäder de dogo bort, som barnet dör i vaggan, hvil- 
ket kan vara skönt och godt, men föga ärorikt och för mänsk- 
ligheten gagnlöst. De ringa kvarlefvor, som ännu återstå 
af denna engång stora och mäktiga stam, äfven de skola dö 
och begrafvas, ty de förneka sina fäder, och det år ju skrif- 
vet:  „Du  skall  ära din fader och moder, på det dig må väl 


*) Nordiska Resor o. Forskn. VI. 98 ff. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 15 

g& och da må länge lefva på jorden*'. Hvad vilja då vi, som 
äro söner af denna urgamla ätt? Vilja vi lefva eller dö? Pör 
att dö och vederbörligen begrafvas, behöfva vi endast fortgå 
j)å vår gamla stråt, förakta oss själfva, vårt land och våra 
fäder, förtvifla om framtiden, misstro vår förmåga till alla 
goda värk och gärningar, intet göra af fruktan att intet kunna, 
nedtrycka alla stora tankar och idéer som tidens mäktiga anda 
manar fram i vår själ, korteligen lefva i en total andlig för- 
soffning och blott sträfva för vårt eget väl, våra egna nöjen 
och njutningar. 

Vilja vi åter lefva, välan! må vi då våga älska vårt 
fosterland och med mäktig arm st3rra och befrämja dess ut- 
veckling ...**. 

Yttrandet är från år 1844. — Castréns tid var knapt 
utmätt och många år tillbragte han borta från hemlandet. 
Han skulle ej blifva den man, som vid alla mera bety- 
dande tillfallen uppsteg på talarestolen att tolka de ideella 
och fosterländska känslor, som trots ogynnsamma yttre 
förhållanden nu altmera begynte genomtränga sinnena. 

„Genom finska skogarnas stela orgelpipor hven stor- 
mens klagande ljud; från bortskymd himmel nedvältrades 
drifvor af snö, såsom lavinernas massor störtas neder 
från Helvetiens i molnen förlorade bärgspetsar. Väl var 
vårmånaden  ej  blott inne utan nalkades redan sitt slut". 

Hvem igenkänner ej i dessa ord Fredrik Cygnm bål- 
stora vältalighet, som „gifver fria tyglar åt sin utan grän- 
ser och mått framsväfvande ohäjdbara fantasis utflykter"*)? 
Cygnaeus betraktas såsom vår störste vältalare, och säkert 
är att ingen hos oss ägt större naturlig begåfning för denna 
konstutöfning än han. I detta afseende är han en rent 
af fenomenal företeelse. Oftare än han har ingen i vårt 
land äskat ljud inför en bildad publik och starkare fångs- 
lat och hänfört än han. Det är icke mindre än 115 tal, 
en del af dessa af betydande omfång, som utgifvaren af 
hans samlade arbeten förtecknat och fullständigt eller till 
någon del publicerat. De fördela sig öfver en tidrymd 
af i det närmaste ett hälft århundrade: det första är från 
1830,  det  sista  från  1878.   Om  man  ock  sålunda kan 


*) Ett  uttryck  af Cygnaeus — dock oj anvUndt om honom själf. 


Digiti 


zed by Google 


16 Svensk vältalighet i Finland under J9:de seklet. 


spåra en viss utveckling, är dock grundkaraktären den- 
samma i dem alla. Och denna är så långt aflägsnad från 
den klassiska typen som gärna är tänkbart. En väl af- 
vägd komposition, där de enskilda delarna stå i ett rik- 
tigt förhållande till hvarandra, ett strängt fasthållande af 
grundtemat, utan obehöriga episoder, en genomskinlig 
form, som låter tanken omedelbart och med full säkerhet 
uppfattas, en harmonisk satsbygnad, som gör hvarje tanke- 
komplex till en i sig fulländad detalj, ett välljudande 
rytmiskt tonfall — alt detta söker man förgäfves hos Cyg- 
nsBus. Det är blott sällan man märker att han för en 
klangeffekt skulle stilisera sina satser och gifva dem en 
viss afrundning eller begagna en särskild ordföljd. Talet 
störtar fram liksom buret af en stormvinds nycker: det 
ena ögonblicket råder ett skenbai't lugn, det andra sve- 
per vinden fram öfver faltet, söker sig in bland byggna- 
dernas knutar, förirrar sig i vinklar och vrår och kom- 
mer åter fram, men hvai-t den sist far vet man ej. 

Den kanske största svagheten i Cygnasi tal ligger i 
den lösa kompositionen, som stundom ter sig som en från- 
varo af hvarje bestämd plan. Cygnaeus förlorar ständigt 
hufvudtanken ur sikte. Han har hållit tvänne minnestal 
öfver Porthan, det ena inför Österbottniska afdelningen 
1839, det andra vid aftäckandet af Porthans minnesstod 
i Åbo 1864. Men från ingendera få vi någon värklig 
föreställning om Porthan och hans betydelse. Den histo- 
riska bakgrund han uppdrager gör han föga bruk af; det 
blir ej någon hel tafla, utan likasom bizarra ljusfläckar 
och främmande figurer här och där, ur hvilkas midt en 
skepnad otydligt skymtar fram. 

Talet vid studentfesten för Runeberg, Snellman och 
Lönnrot 1872 är enklare och sannare än de flesta af 
Cygnsei tal. Meningarna äro helt korta, bilderna äro få. 
Men hvad innehåller talet? Endast en fragmentarisk teck- 
ning af det akademiska lifvet i Åbo före 1827. Om de 
tre jubelstudenterna högst få ord och dessa ganska bety- 
delselösa. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk välkUighet i Finland under 19:de seklet. 17 

Cygnaei minnesteckning öfver J. J. Nervänder hör 
till hans mest berömda. Det skall ej förnekas att talet 
inneh&ller i hög grad intressanta partier, som ingen gör 
efter, men i alla fall fordrar det god vilja att läsa igenom 
de 99 sidor denna teckning omfattar, ty afvikelsema från 
ämnet äro otaliga^). 

Det är Cygnaeus nästan omöjligt att skrifva en half 
sida i ett enkelt, naturligt språk. Det ena infallet aflöser 
det andra, och en bild hinner knapt formas i hans fan- 
tasi, innan den undantränges af en annan. I stället för 
att göra framställningen åskådlig och målande, väcka 
hans bilder därför ej sällan för\'irrande, kunna t. o. m. 
göra ett intryck, som står det löjliga nära. 

Om början af det 18:de århundradet heter det i ta- 
let vid Porthans minnesfest: 

„Lik ishafvens sårade förblödande jätte på klippig strand 
lågo nationerna maktlöst på kanterna af blodade fält, där så 
mången lager skiftevis blifvit skxu-en, att slaget tyktes bart 
nära att för långlig tid utdö. Att bärga hvad som bland 
spillror af ramlad lycka bärgas kunde, att ej mera äfventyra 
det mödosamt bärgade blef lösen ej just för dagen — men för 
den inbiytande skymningen. Däraf dessa från land till land, 
frän stad till stad nomadiserande fredskongresser, vattnande 
med forsagdhetens tårar fridens ännu så trånväxta planta, som 
arbetade sig fram skygg i de djupt intrykta spåren af stri- 
dens med dödsliar försedda vagn, hvilken nyss gnisslat öfver 
världen" . 

Ett lyckligt resultat vinner han dock någon gång 
genom en med episk bredd utförd liknelse, hvarpå han 
sedan låter sjäLfva den behandlade saken följa. „Jfr. t. ex. 
»Majnattstalet" 1857 från orden: »När svensk och finne 
stöta tillsammans ..." 

För det reella hade han föga sinne; fakta och årtal 
är det honom motbjudande att anföra i deras nakenhet. 
Sålunda anges, visserligen med beräknad retorisk effekt. 
Nervänders födelseår och dödsår genom följande omskrif- 
mng:    ^ 

') Anmärkas bOr dock, att minnesteckningen aldrig i sin helhet 
blifvit som tal fbrodragen. 

2 


Digiti 


zed by Google 


18 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 


^Det var den världshistoriska kvällen af den 23 februari 
1848. D& satt tj^st i sitt tysta hem Joh. Jac. Nervänder, 
kastande en sorgsen blick pä sitt hädangångna lif, till hvars 
vedermöda han 43 år tidigare blifvit född**. 

För att säga att Nervänder föddes i Österbotten, 
måste han uttala sig om stora ofreden, om fosterlands- 
förrädare, om Finlfiuids lonien och Finlands Attica, hvilket 
sistnämda skall vara Österbotten. 

Den för en talare oumbärliga egenskapen att kanna 
utvidga sitt änme, att däri finna synpunkter möjliga af 
utveckling, att forhöja dess intresse, besitter Cygnaeus 
i hög grad. Dock, vill man vara uppriktig, måste man 
säga att just i följd af det omåttliga bruk han gör af 
amplifikationen många hans påståenden äro blott half- 
sanningar. 

I skildringen af enskilda situationer är han oftast 
lycklig; han kan konsten att göra det förgångna närva- 
rande. Men äfven här saknar man ofta den sinliga ome- 
delbarhet, som värkar kraftigast. 

J. J. Nordströms afresa till Sverige skildras på föl- 
jande sätt (i minnestalet öfver Nervänder): 

^Det var en höstmorgon 1846. Sörjande stod hufvud- 
stadens befolkning vid dennas strand. Universitetets lärare 
och ungdom trängde sig fram i folkmassans första led. Ty 
hela fosterlandet led i den stunden en stor förlust, en oersätt- 
lig skulle jag säga, ifall jag trodde att förlusten af någon en- 
skild man vore en sådan. Men främst drabbades dock landets 
högskola däraf. Studentsången tolkade i vemodiga toner af- 
skedets bitterhet. Omgifven af de sina stod på skeppet, som 
redde sig att ila bort, en man redo att gå i frivillig lands- 
flykt**. 

Mest upplysande är CygnsBus, då han ger sig in på 
literaturens område, i hvilket fall hans stil kan bli ypper- 
lig. Då han har någon eller något bestämdt att polemi- 
sera emot, har han vanligen sina lyckligaste ögonblick. 
Oviljan ger sig uttryck i hånande ordalag, som dock van- 
ligen äro något förtäkta eller åtminstone så insvepta i 
en högtidlig fraseologi, att de ej bli så sårande, som an- 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 19 

dras helt naket utdelade hugg eller snärtar, ehuru hans 
utslnngas med väldigare tillrustning. Någonting särskildt 
karaktäristiskt för CygnsBi tal är att hans egen person stän- 
digt och jämt framträder. Utan något rimligt skäl ger 
han åhöraren till bästa episoder från sitt eget lif, som 
med ämnet ha foga eller intet att skaffa. Man måste 
dock medge, att hans häri framträdande fåfänga eller egen- 
kärlek mest är af den oskyldigt naiva art, som mera roar 
än väcker förargelse. Någon gång kan han äfven helt 
godmodigt skämta öfver sig själf, såsom då han berättar: 

^Mången bland Finlands allmänhet torde ännu vara nog 
tacksam att erinra sig det enda stora nöje jag varit i tillfälle 
att tillskynda densamma, ehuru jag, tyvärr, endast medelbart 
Tar orsaken äfven till detta. Anledningen till det tänuneligen 
allmänna jublet var nämligen en mot min person riktad omät- 
lig hånande artikel, så förkrossande, att den däraf drabbade 
ej anständigtvis mera tyktes böra kunna uppresa sig åter, 
men tillika så sprittande af kvickhet, att det i det hela varit 
synd att icke få andas på en jord upplifvad af så mycken 
munterhet*. 

Artikeln var af Nervänder, och det vittnar om Cyg- 
naei goda hjärta, att han, denna ^omätligt hånande artikel^ 
oaktadt, skrifvit öfver Nervänder ett minnestal, hvars en- 
tusiastiska anda framgår af de ord, hvarmed han inleder 
detsamma: 

„Ej längesedan samlade oss smärtan öfver en gemensam 
förlust kring ett trångt åt förgängelsen invigdt rum, hvilket i 
den stunden döptes med ett oförgängligt namn; såsom stället, 
hvarpå en hjälte stupat, ehuru dittils förbisedt och namnlöst, 
af den härliges undergång öfverantvardas åt ett ovanskligt 
minnes vård.   Det var Johan Jacob Nervänders öppna graf". 

Äfven om CygnsBus under fortgången af sina tal 
kan förirra sig på områden, dit vår logiska tanke vill 
vägra att följa honom, är den första ansatsen han gör 
nästan alltid egnad att spänna åhörarens uppmärksamhet. 
I de inledande orden äro tanke och form så skarpt och 
klart utpräglade, att de ovilkorligt sätta sig fast i åhöra- 
rens minne.  Sist anförda citat är därpå ett exempel. Jag 


Digiti 


zed by Google 


20 Svensk vältaUghet i Finland under 19:de seklet 

vill anföra ett ytterligare. Bland de mänga minnestal, 
som förvaras i Vetenskapssocietetens akter, och i hvilka 
åtminstone inledningarna äro af resp. talare med särskild 
omsorg utarbetade, finnes intet, där temat „en utmärkt 
man har bortgått" vore så orginelt varieradt, som i 
dessa ord: 

„Det är ett sorgens budskap mig åligger att på Finska 
Vetenskapssocietetens högtidsdag upprepa ånyo. Nästan oför- 
svarligt torde det därför låta, om jag tillstår att, då jag nu 
tager till ordet, det ej är känslan af sorg som öfvervägande 
beherskar min själ. Men det vore en förbrytelse mot san- 
ningen, ifall jag ville fördölja, att jag känner det icke blott 
som en heder, utan som en upplyftande glädje att få in- 
skrifva till Gabriel Beins ära några minnets ord i mina åhö- 
rares hjärtan*. 

Åt talens afslntning kan man däremot ej gifva 
samma erkännande. Det är som om elden i hans inre, 
som under talets förlopp slagit sina flammor vida om- 
kring, skulle, efter att ha förtärt alt brukbart material, 
mot slutet flämta med mattare låga. 

Såsom CygnsBi bästa tal, emedan de äro de enklaste 
och sakenligaste, skulle jag beteckna följande tre: det som 
han under rådande krigstillstånd höll å Skatuddskasernen 
den 28 april 1854 till officerame vid finska sjöekipagerne; 
talet vid akademiska sorgefesten öfver kejsar Nikolai I, 
samt hans s. k. majnattstal efter promotionen 1857. Vid 
sistnämda tillfälle höjde han sin stämma mot Finlands 
beteckning som ett „träldomens gyUene näste". För den 
politiska friheten hade Cygnaeus föga sinne. Talet fram- 
kallade, såsom bekant, på stället protester, hvilka blefvo 
ödesdigra för den som närmast före CygnsBus haft ordet. 

Cygnsei fosterlandskärlek var den äldre generatio- 
nens historiska och poetiska, och åt denna har han gifvit 
ett mäktigare uttryck än någon talare före eUer efter ho- 
nom. Det var den 13 maj 1848 på majfältet vid Gum- 
täkt, då „yårt land" första gången med Pacii musik 
offentligen blef sjunget. Talet finnes ej mera i behåll, 
men med  enkla ord refereradt af Z. Topelius gör det i 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 21 

denna form ett mera helt och stort intryck än något bland 
dem, som blifvit med alla sina episoder och svällande dra- 
perier fnllständigt bevarade. 

Topelius berättar om dess innehåll ^): 

^Utgångspimkten var „Pinlands namn" — hur det gen- 
Ijod till oss långt ur sagomas natt; hur det var främlingens 
skräck och egnas tjusning; huru det var ursprungsordet för 
alt hvad vi på jorden äga heligt och dyrbart ; huru det växte 
genom seklerna, ömsom hånadt och ömsom äradt ; huru det 
flöt in i vårt väsen från vaggan till grafven ; huru det eldade 
krigarens håg, då han blödde på slagfältet, och styrkte den 
trötte odlarens mod, där han kämpade mot polarmakterna för 
Europas civilisation; huru detta namn var oförytterligt som 
lifvet och mer än lifvet; huru det tyngde förrädaren till jor- 
den och upprättade den redlige medborgarens kraft; huru det 
för sina söner innebar alt, fordrade alt, gaf alt, och huru vi 
för detta namns ära, dess aktade plats i samtiden och dess 
ofördunklade fortvaro genom seklerna måste lefva och dö". 

Talet räkte en hel timme, som dock för de närva- 
rande knapt tyktes som en kvart. Berättaren tillägger: 
„Denna timmes ansträngning för att under fri himmel 
kunna höras af flere tusen åhörare sprängde hans röst, 
hvilken sedan aldrig återfick sin förra styrka och glans". 

En senare generation minnes därför blott Cygnaöus 
med den sprängda stämman; men de rika tankarna och 
de öfven-askande vändningarna, de stora gesterna och det 
dramatiska föredraget hade han kvar och därmed tjusade 
han som fÖrr sina åhörare. Han kunde ej leda dem till 
ett bestämdt mål, men han rykte dem upp från jorden 
till en högre idealvärld, som var hans rätta hem ^). — Hans 
åsikter i politiska och sociala frågor är det svårt att med 
bestämda ord karaktärisera; vi måste taga vår tillflykt till 
en något utnött fras och säga, ätt han var fyld af entu- 
siasm f5r alt ädelt och stort och skönt i lifvet. Och där- 
med är visserligen ock ett vilkor för den stora vältalig- 
heten angifvet, men en sådan vältalighet som Cygnsei är 


') Se Emil Nervänders biografi öfver Cygnieus. 

*) Jfr. J, W. Snollmans tal vid Oygnaei jordfästning. 


Digiti 


zed by Google 


22 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet, 

dock något, hvartill en människa ej kan utbildas, därtill 
måste hon födas. 

Om vi från Cygnsei tal vända oss tiU Joh. Vilh. 
Snéllmans, försättas vi i en helt annan atmosfär. Snell- 
man ville ej gälla som talare och synnerligen många äro 
ej häller — i betraktande af den betydelse hans ord ägde 
— de tal af honom, som blifvit till eftervärlden bevarade ^), 
men liksom han i lifvet, när hälst han uppträdde, kunde 
räkna på uppmärksamma åhörare, förtjäna hans tal att 
äfven efter hans bortgång studeras. Snellmans föredrag 
var, som kändt, korthugget och hackigt. Därmed har- 
monierar väl de korta, afbrutna satserna, som ej genom 
stilistiska medel, utan genom innehållets följdriktighet 
sammansluta sig till större enheter. Det är sällan han 
talar i längre perioder och i ett rikare språk. Af reto- 
riska figurer är det nästan blott anafora, eller ordupp- 
repningen, som oftare förekommer. Däremot använder han 
ganska ofta den retoriska frågan, på hvilken svaret föl- 
jer omedelbart. Sällsynta äro bilder, men icke ogärna in- 
fogar han en anekdot. Man kan ej förneka, att talen lida 
af en viss enformighet. Men tröttande värka de därför 
ej. De äro ej besvärade af någon större längd, eller 
tyngda af alldagliga tankar. Detta, jämte den starka öfver- 
tygelsen, den fullkomliga klarheten, den mestendels stränga 
enheten höjer dem vida öfver det vanliga. Ehuru Snell- 
man hälst rör sig på nationalitetsidéns område och därför 
på många vägar återkommer till detta ämne, upprepar han 
likväl ej sig själf, utan betraktar för hvarje gång saken 
från en ny synpunkt eller belyser den med något nytt fak- 
tum. Själfva tonen i talen har en ganska omfattande skala, 
ehuru han hvarken når den högstämda vältalighetens höj- 
der eller lyckas i det lätta och lekande framställningssättet. 

Talet vid M. A. Castréns graf är genomträngdt af 
en bitter smärta: i Castréns bortgång beklagar han fo- 
sterlandets bittra öde.   Då Joh. Jak. Tengström bäddas i 

>) Ingå i „Strödda skrifter" sidd. 465—567. Därtill komma ytt- 
randen vid landtdagon. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 23 

jordens sköte, talar han i en lugnare ton om ett i lugn 
fulländadt lefnadslopp; då han riktar afskedsorden till 
ungdomsvännen Fredr. CygnsBus, vibrerar stämman mer 
än vanligt af rörelse. Han tolkar orden „Lifvet är en 
dröm", och det är som anade han, att han själf snart 
skulle ha fullbordat loppet. 

Vid många tillfallen hade Snellman att tacka for 
hyllningar, som egnats honom. Han gör det enkelt och 
anspråkslöst och gifver de firande i gengåfva någon tanke 
att behjärta. Såsom egentlig festtalare har Snellman upp- 
trädt vid några få tillfallen, men med föga framgång. 
Den upplyftande framställningen i lysande församlingar 
var ej hans sak. De ord han yttrade vid finska pressens 
sekularfest 1871 vakte dock för tankarnas och mannens 
skull starkt bifall. 

Såsom landtdagstalare är Snellman otvifvelaktigt lyck- 
hgast. Det var ju hans lif att strida. Visserligen är to- 
nen en annan hos senatorn och f. d. senatom än hos 
skolrektorn och literatören i Kuopio, men mellan de väl 
af vägda orden framtränger dock både den bittra sarkas- 
men, det förlöjligande skämtet och den godmodiga humorn. 

Ett diplomatiskt fint utarbetadt konststycke med lif 
och retoriskt eftertryck — i detta afseende det förnämsta 
af Snellman jag påträffat — är det tal, hvarmed han vid 
1867 års landtdag förordade regeringens presslag. 

Ar 1872 angrep han bondeståndet med en sådan 
bitterhet, att fråga uppstod om andragandets uteslutande 
ur protokollet.  Bedan en kort sats kan antyda tonen: 


j) 


I detta land finnes dock äfven en annan landtbefolk- 
ning än den besuttne allmogen, här finnes denna allmoges usle 
arbetare*. 

Däremot blef Snellman gång på gång vid samma 
landtdag afbruten af ståndets bravorop, då han uttalade 
sig om den dåvarande skolstyrelsen och dess främste man, 
C. v. Kothen. Han yttrar sig utan öfverilning i en sam- 
manträngd, kraftig stil. Det är den gamla oppositions- 
mannen som talar, men med den värdighet och det för- 


Digiti 


zed by Google 


24 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 

höjda eftertryck hans långvariga värksamhet i samhället 
och hans ställning som f. d. senator förlänade. 

En den store talarens betingelser, i en parlamentarisk 
församling en af de viktigaste, ägde Snellman: karaktär 
och fast öfvertygelse. 

Från Snellman ber jag att få länka uppmärksamhe- 
ten på en man af i allo blidare Ijmne, som på de områden 
där han värkade, särskildt som mångårig universitetsrek- 
tor, utöfvat ett välgörande inflytande och som äfven så- 
som talare förstod att gifva sina tankar en tilldragande 
form. Oabrid Rein var väl ej utmärkt genom ett ovan- 
ligt förståndsdjup eller en genialisk begåfning; men ett 
upplyst förstånd, en öppen öfvertygelsens redlighet, en 
sällsynt hjärtats godhet måste tillförsäkra honom sympati. 
De akademiska programmen, ehuru ämnade att läsas ej 
att höras, ha vanligen en oratorisk karaktär. Det pro- 
gram, som af Kein utfärdades med anledning af kejsar 
Nikolais död, har ock i sitt proemium och i sin epilog en 
stark retorisk f&rg, men det fylles för öfrigt af fakta och 
siffror. Vi skola därför hällre hålla oss till det kort därpå 
med anledning af Alexander n:s förmälning utfärdade. 
Detta program innehåller en hel politisk åskådning. Kär- 
nan utgöres af en redogörelse för landets framsteg efter 
föreningen med Kyssland, jämförda med förhållandena 
under den svenska tiden. Uppgiften hade sina svårig- 
heter gentemot de stridiga opinioner, som då gjorde sig 
gällande. Men författaren förlorar ej sitt historiska lugn, 
utan utskiftar med oväld åt den ena och åt den andra 
tiden hvad den tillkom. Reins ståndpunkt är sansadt 
liberal. Han framhåller ock vikten af att landtständema 
hade tillfälle att sammanträda, en tanke som strax därpå, 
eller just vid den fest, till hvilken programmet inbjöd, 
frimodigt framhölls och närmare utveckades af F. L. 
Schauman. Stilen är vårdad, manligt varm och t. o. m. 
lyftande. 

Ett utdrag, som kan ha aktuelt intresse: 

^Slutligen har man beklagat oss att vi saknade garantier 
for beståndet  af det  samhällsskick, det rättstillstånd och de 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 25 

institutioner, som blifvit oss utlofvade och dem vi för närva- 
rande äga. Sknlle det inträffa, att det finska folket ginge 
miste om de lagar, efter hvilka det under ärhundraden blif- 
vit styrdt, som varit lämpade efter dess behof, bildningsgrad, 
lynne och karaktär, under hvilkas skydd det tillväxt, vunnit 
trefnad och belåtenhet med sin ställning; skulle det komma 
att styras efter institutioner tillkomna under en helt annan 
historisk utveckling, lämpade efter ett annat folklynne, andra 
behofver, annan karaktär och bildningsgrad, ämnade att fram- 
föra ett stort mäktigt folk, ett af dem som under halftannat 
sekel redan tecknat och framdeles väl ännu i sekler kommer 
att rista sitt namn i historiens tideböcker, i människosläktets 
häfder — sä skulle finnarne visserligen anse en sädan hän- 
delse för den största olycka, som kunde trä£Fa dem. Väl må 
det vara den kungliga örnens fröjd och gamman att sträfva 
åt höjderna, att mäta rymderna, att klyfva skyarna ; den i sina 
hemknutar kära svalan älskar hällre att bygga sitt lerbo under 
den fredliga takåsen. Det är dock icke endast tycke och 
böjelse, utan äfven historiens lärdomar som stämpla en sådan 
händelse som en olycka för oss. Århundradens erfarenhet lär, 
att ett folk endast sålunda att det styres efter grundsatser, 
lämpade efter dess skaplynne, kan nå den intellektuella och 
moraliska utbildning, stadga och själfständighet, som kan göra 
det förtjänt af aktning och det erkännande, att det icke för- 
felat sin bestämmelse på jorden; att ett motsatt förfarande 
oftast gör det till en moralisk krympling, behäftad med ärfda 
och utifrån mottagna Ij^ten, utan hvarken ärfda eller lånade 
företräden och förtjänster. En sådan nedslående erfarenhet 
lämna icke sällan gränstrakter, där tillstötande stora nationer 
invärka och bortskämma den ursprungliga, ofördärfvade folk- 
karaktären. Ett såda^it sorgligt öde förespår man Finlands 
hela folk. Nu har det väl i enskilda fall någon gång kunnat 
inträffa, att de utstakade författningsformema icke strängt 
blifvit iakttagna, men att någon fara för hela vårt samhälls- 
skick däraf kunde uppstå vilja vi icke tro. Låtom oss se på 
hvad skäl**. — Vid utvecklandet af dessa skäl åberopar förf. 
sig på kejsar Nikolais yttrande: ^Finname hafva hållit sitt 
ord, jag håller mitt"! 

Liksom detta program till form och innehåll hör till 
de bästa, som vid dylika tillfallen sett dagen, har Bein 
infor Finska Vetenskapssocieteten hållit ett minnestal öfver 
W. G. Lagus, hvilket mycket höjer sig öfver mängden 
af dylika. 


Digiti 


zed by Google 


26 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet, 

„Ett tillryggalagdt männiBkolif af 70 år och däröfver 
med sina förtjänster och brister, sina dagrar och skuggor, sina 
fröjder och sorger, sina mödor och deras frukter, ligger afslu- 
tadt framför oss. Mitt bemödande skall bli att teckna det- 
samma med den försoningens anda, som, vid tanken pä en 
nyss tillsluten graf, gör sig radande i hvarje människohjärta, 
i medvetande af de lyten och brister, som vidlåda alt mänsk- 
ligt, men därjämte med den opartiskhet och sanningskärlek, 
som anstår häfdateckningen, ihågkommande den afsomnades 
ofta upprepade regel: de mortuis non nisi vere — endast san- 
ning vare död mans dom^. 

Med dessa värdiga ord börjar talet. Den historiska 
bakgrunden är skickligt framhållen, det psykologiska om- 
sorgsfullt utredt, reflexionerna sunda och beaktansvärda. 
Satserna äro korta, väl afvägda, uttrycken knappa. Det 
hela påminner något om Taciti Agricola, blott att Rein 
är mera gladlynt och godmodig än den romerska biogra- 
fen, så att äfven ett hälft skämtsamt uttryck här och där 
möter. 

Vid diskussionerna inom Ridderskapet och adeln be- 
traktar Rein alltid frågorna ur den historiska utvecklin- 
gens synpimkt; sin öfvertygelse försvarar han i hofsamma 
ordalag, men med stor bestämdhet, enkelt, klart och re- 
digt. Han var ej en af dessa stora talare, till hvilkas ord 
man med eller mot sin vilja måste lyssna, men man hörde 
på honom med nöje och hade alltid någonting att lära af 
hans ord. ^ 

Jag nödgas här förbigå tvänne af Reins samtida vid 
universitetet, N. A. Oyldén, och E. af Brunér. Hvardera 
hafva hållit tal, hvilkas vårdade, efter antikt mönster fritt 
bildade, rena och enkla stil gifver dem ett bestående värde. 
Gyldén talade varmt till Linsens minne, Brunér firade 
sedermera Alexander IIIis formälning i ordalag, där poe- 
tisk skönhet växlar med manliga tankar. 

Jag öfvergår till Reins efterträdare i rektoratet, A. 
E. Arppe. Såsom talare hör han till våra allra förnämsta. 
Hans stilistiska mönster voro Hvasser, Tegnér och Geijer. 
År 1852 öppnade han en kurs populära föreläsningar i 
kemi med  ett föredrag, där kraft och djup och skönhet 


Digiti 


zed by Google 


Sven$k vältaligket i Finland under 19:de $eklet 27 


sammanslutit sig till en beundransvärd enhet. Form och 
innehåll förhöja hvarandra ömsesidigt. Entusiasmen för 
ämnet beherskas af ett öfverlägset klart förstånd, som 
logiskt leder från punkt till punkt medels perioder af 
kraftig klang. 

^fin aningsfull längtan efter insikt i naturtingens väsende 
och inbördes samband måste, redan långt innan människan 
himnit till civilisationens höjder, af mångfaldiga yttre anled- 
ningar väckas i hennes bröst. Hon skådar omkring sig na- 
turens storartade skapelser och hon gripes af en känsla om 
sin egen ringhet, en känsla så mycket mäktigare, ju mindre 
hon äger förmåga att beherska och for sina ändamål begagna 
naturkrafternas kaotiska makter. Deras välsignelserika värk- 
ningar fröjda hennes sinne; deras förstörande, ingenting sko- 
nande härjningar fylla det med bäfvan; hon öfverväldigas af 
beundran, af fruktan och fröjd ömsom. Hon kan ej förblifva 
en lugn, likgiltig åskådare till de naturföreteelser, som för- 
siggå omkring henne. Hon måste lyssna till åskans dunder 
och stormens dån, hon måste se stjärnornas glans och jordens 
skiftande färgprakt, hon måste känna huru blomman sprider 
vällukt, huru det doftar i skogen, huru hennes egen sinnes- 
stämning mulnar och klarnar efter skaplynnet af den natur, i 
hvars omgifning hon lefver. Hon födes, hon lefver, hon dör 
i och genom naturen, hon hämtar därifrån njutningar och nö- 
jen, sorger och smärtor och står i mångfaldigt afseende uti 
ett beroende förhållande till henne*. 

Sedan alt fortfarande, sä ofta Arppe i sina tal yttrar 
sig om naturen, naturlagarna eller öfverhufvud behandlar 
vetenskapliga frågor, är han pä ett område, där man 
oblandadt beundrar hans stora begåfning. Men det är ej 
med sådana frågor hans berömda rektorstal i allmänhet 
sysselsätta sig. Det är studentlifvet, dess förpliktelser och 
förvillelser och dagens politiska opinioner han skärskådar. 
Han gör det med öfverlägsen förmåga, men det är ej sanno- 
likt, att hans ord trängde till hjärtat. Om Reins praktiska 
grundsatser kunde betraktas såsom uttryck för en sansad 
liberalism, och hans styrelse som faderlig, kan man må- 
hända beteckna Arppe såsom upplyst konservativ och 
hans förhållande till studenterna som den oblidkelige la- 
gens, om han ock gör anspråk på att utöfva fadersväldet. 


Digiti 


zed by Google 


28 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 

„Jag är ej en vän af den faderliga maktens tillämpning 
p& samhälls- och statsstyrelsen, ty den leder till despotism, 
där den ej redan är det, och förutsätter att folken ständigt 
skola befinna sig i sin bamaUder. Men jag kan dock ej neka, 
att det akademiska samhället ännu kunde återspegla vissa för- 
hållanden ifrån familjen, där fadersväldet är rådande, äfven 
om söneme äro fullvuxne. Universitetet är, såsom det ock i 
äldre tider allmänt uppfattades, en familj af äldre och yngre 
medlemmar. I mån af erfarenheter och kunskaper tager hvar 
och en del i öfverläggningen om dess gemensamma angelägen- 
heter, hvar och en yttrar sin mening, men vid det slutliga 
afgörandet är det ej rösternas flertal, som bestämmer utslaget, 
utan det är fadersväldets åsikt om hvad fÖr familjen kan vara 
det bästa och det nyttigaste, som bestämmer hans handlings- 
sätt. Men hvem ville dock påstå, att dylika öfverläggningar 
äro onödiga eller onyttiga, därför att majoritetens röst icke 
blir den gällande och afgörande" ^). 

Det är en egendomligt kall och formalistisk uppfatt- 
ning af familje- och fadersbegreppet som xittalar sig i 
dessa ord. Arppes tal andas ett stort allvar, men äfven 
en oböjlighet och hårdhet, som sist värkar förslöande, där 
den ej framkallar oppositionslusta. Hvilka än hans åsikter 
äro, uttalar han dem med en öppenhet och oförskräkt- 
het, som måste imponera. Än säger han saken genast 
rent ut, än förbereder han den småningom och så skick- 
ligt, att åhöraren ej märker huru han råkat i hans logiska 
maskor, innan de sluta sig omkring honom. Men den 
som tror på det sannsks och rättas egen makt att öfver- 
vinna utbrotten af det onda, skall dock ej fastna i detta 
bevisningens nätvärk. Själf föll han offer för det ord- 
ningens och tuktens tvångssystem, som han med logisk 
konsekvens och öfvertygelsens kraft alt starkare betonar. 
Då han från högskolans främsta kateder begynte forsvara 
det press-system, i hvars tjänst han stält sig, var hans 
bästa tid förbi. 

Några belysande ord från ett inskriptionstal: 

^Finland har i förhållande till de flesta andra civilise- 
rade länder tämligen sent kommit i åtnjutande af tryckfrihet. 


») Uttalandet är från 1859. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 


Vi borde därför, med så många varnande exempel för ögonen, 
kunna tillgodogöra oss andras erfarenhet och lättare än andra 
kringgå de faror och svårigheter, hvilka så ofta skadat och 
uppehållit frihetens sak. Det finnes inom publicitetens område 
en ntväxt, som genom sin vederstygglighet kan hos mången 
väcka afsmak och ovilja mot hela den idé, på hvilken den 
fria yttranderätten hvilar. Denna utväxt är skandalprässen, 
— i våra dagar vida känd och beryktad. Det måste finnas 
en ton af anständighet emot hvilken prässen icke f^ fela, det 
måste finnas områden i samhället dit den ej får intränga, 
foremål så höga, så vördnadsbjudande, att de ej med hånande 
begabberi få vidröras. Förglömmer sig prässen ända därhän 
att han söker oskära det privata lifvets helgedom, att han 
begynner bearbeta människans dåligaste böjelser, att han med 
forkarlek öfvar sin svartkonst på just de föremål, som med- 
boi^garen aktar såsom företrädesvis vördnadsvärda och heliga, 
så gör han af publicitetens ansvarsfulla yrke en närande, fast 
på samhällets djupaste rötter tärande födkrok, och det skall 
ej dröja länge, innan det samfund, där det fria ordets makt 
aå missbrukas, skall neddragas i samma sänka dy, hvari präs- 
sen själf krälar**. 

Vid landtdagen talade Arppe med en klarhet och be- 
stämdhet i sak och uttryck, som af fä blifvit nådd, men 
utan något slags känslomotiv med en forståndets kyla, 
som nästan kommer en att rysa. 

Såsom exempel på hans stil några ord: 

„Man kan ej lappa en ruin^. Men denna regel, som 
använd på samhällsbyggnaden, innebär en hel politisk lära, är 
i grunden oriktig; liknelsen, hvarpå den hvilar, är icke träf- 
fande, och läran som den förkunnar, är icke sann**. 

Någon roll kimde Arppe ej i det parlamentariska lif- 
vet spela, och han deltog ej mycket däri. 

Tnnan jag lämnar universitetet och öfvergår till våra 
landtdagstalare, må en vältalare från studentvärlden med 
några ord nänmas. Valfrid Älfthan var på 1860:talet icke 
blott inom studentkåren, hvars ordförande han var under 
flere år, utan äfven i vidare kretsar känd som en af våra 
varmaste och mest lycklige talare. 

Förnämst anses  det  tal, han höll vid jubelfesten i 


Digiti 


zed by Google 


30 Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet 

Land våren 1868 ^). Det är ej absolut klanderfritt i re- 
toriskt afseende, och reminiscenser kunna väl spåras i fråga 
om ett ämne som så otaliga gånger pröfvat talares upp- 
finningsförmåga, men det utgör ingalunda en upprep- 
ning af gamla fraser och vändningar, som dock så lätt 
inställa sig i ett dylikt fall. Alfbhan har gifvit talet en 
personlig prägel och en känslighet, som måste väcka gen- 
klang.  Det slutar med dessa ord: 

„Den andliga morgonljusning, som tändes vid tredje 
Gustafs tron, spred äfven sitt skimmer till Finlands fjärran 
hygder; våra fader gladdes däråt och tjusarkonungens minne 
har genom dem älskadt gått i arf till sönerna. Ännu yngre- 
minnen ha vi gemensamma, af sången förevigade minnen. 
Bröder ! Jag kommer från Stockholm — jag hringar Eder en 
hälsning från Döbelns graf ! 

Det första som förenade det svenska och det finska fol- 
ket var religionen. Det var liksom en hänvisning af Allfader 
„8om st3rrer folkens öden*^, att dessa båda folk i tiders tid 
med andens band skulle hållas tillsammans. Denna hänvis- 
ning hafva de aldrig svikit, skola de aldrig svika, ty hvad 
Qud har förenat kunna människor icke åtskilja^. 

Att Alfbhan kände till retorikens regler, framgår re- 
dan häraf ; men han hade äfven den talaresjäl och det 
formsinne, som allena naturen gifver. 

Med Snellman, Bein och Arppe hade vi redan kom- 
mit in på de politiska debatternas arena. Ingen af de 
nämda kan dock räknas till de mest framträdande bland 
våra landtdagstalare. 

Här bör en anmärkning förutskickas. Den parla- 
mentariska vältaligheten måste i vida högre grad bedömas 
efter det yttre utförandet, än fallet är med minnestalen, 
festföredragen eller de populär-vetenskapliga föreläsnin- 
garna, ty dessa äro lika mycket ämnade att läsas som att 
höras. Men om i en parlamentarisk församling det talade 
ordet förfelar sin värkan just det ögonblick det gäller, är 
det en ringa tröst, att andragandet i protokollet går i en 
tilltalande form till eftervärlden.  Emellertid befinner jag 


») Publicerad t i „Minnen från en resa till jubelfesten i Lund rå- 
ren 1868** af M(ax af) S(chultén). 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet SI 


mig na, då jag går att med några ord karaktärisera de 
mera framstående talame vid våra två, delvis tre, första 
landtdagar ^), i det läget att nödgas betrakta dem mera 
som stilister än som praktiska talare. Jag har nämligen 
ej haft detaljerade uppgifter att tillgå i fråga om det 
yttre foredraget, röstbehandling, tonfall, åtbörder och dy- 
likt. Men om sålunda hufvudsakligen blott det skrifna 
ordet kan afses, värkar ej häller den efteråt till protokol- 
len gjorda retoucheringen af andragandena vilseledande 
på omdömet. Att en viss motsvarighet mellan språkformen 
och dess kroppsliga uttrycksmedel i flertalet fall gjort sig 
gäUande, har jag dock trott mig kunna konstatera *). 

Inom adeln framträder med stor tydlighet Robert 
Björkefiheims ridderliga personlighet. Det är friskhet och 
frimodighet och träffsäkerhet i hans korta, kraftiga satser. 
Orden inställa sig med stor lätthet, och lika lätt synes det 
vara fÖr honom att med principiella skäl och fakta åstad- 
komma ett logiskt klart och slående bevis. Han replike- 
rar kort och träffande, vanligen med stor skärpa; men han 
förgår sig ej, utan bibehåller alltid en viss nobel värdig- 
het.  Ett känsligt hjärta gaf talet dess grundton. 

En annan från skådeplatsen tidigt, ännu tidigare än 
Bjorkenheim, bortgången bland det unga släkte, som 
trodde på framtiden, var Ernst Linder, Lugna och oför- 
skräkta Ijödo hans andraganden, mången gång i polemik- 
ton och då bitande och drastiska, ehuru de lediga och 
behagliga vändningarna ej häller voro för honom främ- 
mande. De direkta frågorna, merendels bevis på öfver- 
tygelsefasthet och känslans intensitet, använde han ej 
sällan. 

Eddsköld, C. .T*., literatör liksom äfven den förre,, 
uppträdde ständigt som en frisinthetens förkämpe, talade 
i vackert formade, oratoriskt utsirade satser varmt och be- 
stämdt; men han lämnar med afseende å bevisföringens fast- 
het och grundlighet ett och annat öfrigt att önska. 

O Äfven januariutskottets ftJrhandlingar ha beaktats. 
•) Fil. kand. Frih. Tor Carpolan har haft vänligheten lämna mig^ 
flere upplysningar af intresse. 


Digiti 


zed by Google 


32 Svensk vältdltgket i Finland under 19:de seklet 

Silfversvarij O. J"., (possessionat) talar enkelt, varmt 
och vackert, raskt och lifligt, ej sällan med frågor, bitande 
infall och ironiska vändningar. 

Vidare fäster man sig vid professor K, F. v. WiUe- 
brands väl afvägda, vårdade andraganden. Det hvilar en 
ton af fin belefvenhet öfver hans ord. Han skildrar klart 
och öfvertygande. Han försvarar sin sak med stor talang 
och upptager alla invändningar i behörig ordning. Han 
kan bli varm, ja ifrig, men går ej anfallsvis utöfver den 
fina ironin. 

Professor PippingsTcölds något kalla, men lediga och 
till en viss grad klangfulla, alltid orädda ord läto först 
under senare landtdagar oftare höra sig. 

J. A. von Essen, tidigare literatör, senare guvernör, 
afgaf ett yttrande om censuren, som i hetsighet och dra- 
stiskt hånande uttryck torde öfverträfifa alt, hvad i den 
vägen presterats vid våra landtdagar. Det är nog stil i 
det aktstycket, men ej någon sans eller måtta i de sti- 
listiska medlens användning. 

Grefve C. M. Creutz, infiytelserik, men ej egentligen 
någon talare, beträdde snart samma värksamhetsområde 
som Essen. 

Däremot var O. v. Älfthan, ehuru redan vid sitt första 
uppträdande 1867 tjänstgörande guvernör, ständigt en be- 
märkt parlamentarisk person. Han var otvifvelaktigt en 
af adelns främste talare. Möjligt att mången lade sina ord 
vackrare, men få kunde gifva en sådan åskådlighet, rör- 
lighet och omväxling åt sina andraganden som Alfthan. 
Det är energisk liflighet i hans ord. Äfven då han ror 
sig med siffror, förfaller han ej i torr enformighet. Alltid 
är det någon lycklig vändning, ett fyndigt infall eller en 
ordlek som ger de döda siffrorna lif. I afseende å kvick- 
het och godt muntrande humör står han öfver alla andra. 
Och med alt detta stort allvar, mycken värme och djup 
sakkännedom! 

Det var hufvudsakligen det praktiska lifvets män 
inom adeln, som ådagalade en anmärkningsvärdare talare- 
skicklighet.  Det fans många erfarna ämbetsmän och f. d. 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland tmder 19:de seklet 33 


ämbetsmän, särskildt på det juridiska området, som upp- 
trädde både ofta och otvifvelaktigt med stor sakkännedom, 
men deras förtjänster tillkouuner det ej mig att här fram- 
hålla. En kan jag dock ej underlåta att nämna. Frih. 
K J. Carpelan utvecklade vid flere tillfallen en icke ringa 
talareförmåga eller stilistisk skicklighet. Hans andragan- 
den äro ej allenast sakrika utan äfven lediga, framför alt 
kraftiga, präglade af ett allvar och en öfvertygelsens fast- 
het, som imponerar. Dödsstraffets bibehållande har han 
bättre försvarat än kanske de flesta hos oss. 

Då jag öfvergår till prästeståndet, må genast näm- 
nas, att inom detta stånd funnos vid de första landtda- 
garaa, om icke de största parlamentariska förmågorna — 
ty dessa voro nog till finnandes inom adeln — , de mest 
öfvade talame. Ståndets inflytelserikaste person, profes- 
sor, sedermera biskop F. L. Schauman kan dock ej be- 
tecknas som en egentlig vältalare, så sakrika och i grun- 
den varma hans andraganden än voro. De lida nästan 
alla af en viss enformighet i framställningen. De ha ej 
så mycket karaktär af tal, som af instruktiva föreläsnin- 
gar, i hvilka ämnet utredes punkt för punkt, alt igenom i 
samma lugna ton. Detta omdöme gäller ock hans 1857 i 
Universitetets solennitetssal hållna för sin frimodighet be- 
römda festtal. 

Däremot var domprosten A, 6. Borg en talare af 
rang — kanske den yppersta vid hela landtdagen. Lik 
en ftltherre öfverblickar han hela situationen från en 
högre ståndpukt. Med en öfverlägsen skicklighet framför 
han sina skäl. Så invecklade frågorna än kunna vara, 
utreder han dem klart och åskådligt. Så långa hans an- 
draganden merendels äro, värka de aldrig tröttande. Hans 
föredrag är rikhaltigt, och omväxlande. An lycka hans 
argumenter fram i vackra, välrustade perioder, än angriper 
han med kraftiga retoriska frågor; än är han skarp och 
afvisande, än varm och lyftande. Han vet hvad han vill, 
och språket står färdigt att utföra hans tankars bud. 

En utmärkt stilist var ock professor A. F, Oranfelt, 
kanske mera stilist än talare, ty han är nog teoretisk och 

3 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19: de seklet. 


utvecklar ämnet i föreläsningsfonn, men formen är ledig, 
angenäm och omväxlande. 

Prosten Henrik Heikd var den mest varmhjärtade 
talaren inom ståndet. Hans andraganden, mest af prin- 
cipiell art, anslå genom en varm ton, vackra perioder och 
målande bilder.   Men debattör var han ej. 

Bröderna Berqh voro skarpa, outtröttliga polemiker, 
men deras framställning är invecklad och långdragen och 
besvärad af alt för mycket bibelspråk, hvilka, om de an- 
vändas såsom känslomotiv, kunna gifva talet flykt och 
djupt allvar, men såsom logiska bevismedel ej äro egnade 
att åstadkomma reda. 

Inom borgareståndet var talförheten ej stor vid de 
två första landtdagarna. På grund af klarhet i framställ- 
ningen, reda i bevisföringen, och då det behöfdes, en 
viss skärpa i tonen kunde man särskildt nämna Teiig- 
ström från Jakobstad, därnäst Ohrnberfj från Helsingfors, 
äfvensom Östrimj från Ekenäs. Från 1872 kommo nya 
element in i ståndet, det blef mera lif i debatterna, och 
borgareståndet har i politisk taleförmåga sedan dess gått 
ofantligt uppåt. 

Under de första tiderna stod bondeståndet i talför- 
måga afgjordt öfver städemas representanter. Skada 
blott att yttrandena så ofta blifvit i protokollet återgifna 
i oratio indirecta eller annars omredigerade. — Det som 
af „skrifkunnige vänner" tydligen på förhand uppsatts,, 
tager jag ej als i betraktande. — Men då yttrandena 
framträda i sin genuina, mången gång grammatikaliskt 
inkorrekta form, värka de rent af uppfriskande. Det är 
ursprunglighet i åskådning och uttryck. Talarne skräda 
hvarken ord eller tankar. Såsom de tänka och känna det,, 
säga de rent ut. Då det gäller frågor från deras egen 
erfarenhetssfer, går talet ledigt och klart. Polemiken är 
stundom dråplig, och de kvicka infallen äro talrikare än 
i något annat stånd. Mången herremannatalare kunde ha 
mycket att lära af bondlogiken och frimodigheten. 

Såsom representanter för detta slags talai*eförmåga 
må nämnas Keto och Mansteny och jag tillägger undan- 


Digiti 


zed by Google 


Svensk vältalighet i Finland under 19:de seklet. 85 


tagsvis en ännu lefvande, för att ej lämna den förnämsta 
onämd, Karl Johan Shtte, 

Såsom slutomdöme öfver vår parlamentariska välta- 
lighet kan man trygt uttala det påståendet, att den i 
mycket ringa grad skattat åt de granna fraserna eller 
yttrat sig i anspråksfulla och paradoxa påståenden. Re- 
presentationen har, enligt kejsarorden, med ådagaläggande 
af värdighet, hofsamhet och lugn i sina öfverläggningar 
arbetat på utvecklingen af folkets välfärd. 

Jag har härmed hunnit till slutet af min framställ- 
ning. Jag har i regeln icke öfvei-skridit året 1870. Se- 
dan dess har ett fjärdedels sekel förflutit, hvarunder al- 
stren af svensk talarekonst vunnit en betydande tillökning. 
Det rörliga kommunala och politiska lifvet samt vaken- 
heten inom de talrika föreningar, som arbeta för veten- 
skapligt och socialt framåtskridande och, hvarför glömma 
de medborgerliga festerna med sina fest- och skåltal? — har 
åstadkommit, att förmågan att muntligt uttrycka sig blif- 
vit mycket allmännare än förr. Själfva talförheten, eller 
förmågan att tala ledigt, har ock blifvit större. Men man 
kan ej påstå, att de egentliga vältalarne därför blifvit 
proportionsvis flere. Vältaligheten förutsätter en naturlig 
begåfning, men den fordrar äfven studier och skild om- 
vårdnad. Men i vårt nya, ifrigt framåtsträfvande samhälle, 
där samma person, hälst om han äger större förmåga, 
blir dragen åt många olika håll, har man ej tid att egna 
mycken uppmärksamhet åt formen, då det sakliga kräf- 
ver så mycken omsorg. Man tänker: rem tene, verba 
se(j[uentur (håll fast vid saken, så följa nog orden af sig 
själf). Och detta är visserligen en riktig synpunkt. Själfva 
saken är det viktigaste, och utan sakkännedom är det 
föga bevändt med den formella förmågan. Men denna 
har dock sin betydelse. — Vår tid beskylles för materia- 
lism. Om beskyllningen är grundad, är det ej förvånande, 
att talame sällan nå en högre flykt i sin framställning. 
I våra dagar har man ej tid och håg att lugnt studera 
den sköna literaturen. Man bläddrar i dikthäftena, kastar 
en blick i de skönliterära tidskrifterna, man läser tidnin- 


Digiti 


zed by Google 


36 Svensk vältalighet i Finland binder 19:de seklet 

garna och studerar fackliteraturen. Det studium som un- 
der gångna tider egnades den antika literaturen, den upp- 
märksamhet hvarmed nyare arbeten i bunden och obunden 
stil, som ägde skönhetens stämpel, lästes och lästes ånyo. 
har blifvit sällsyntare. Därigenom har ock sinnet för for- 
mens förtjänster något förslöats. 

Men något af detta ideella och literära intresse, lagdt 
till den grundliga sakkännedomen, skulle gifva oss flere 
talare som ej blott kunde gifva klara upplysningar och 
föra logiska bevis, utan äfven fängsla fantasin, röra våra 
känslor och tvinga vår vilja att följa talaren på den väg 
han visar till sanning och rätt. 

Ivar A. Heikel. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander l:s regering'. 


En mcttant la plus rigoureuse im- 
partialité ä juger co personnage illustre 
il faut iinir par laimer commo horn me, 
Tadmirer commo souverain et homme 
d'État, enfin raeme respecter ses défauts, 
ear lo coeur resta toujours pur et la 
nature sombloit ne lui avoir donné ses 
défauts que pour prouver que rien n'est 
parfait dans (*e monde. 

Grefve R, H. Rehbinder 
(Souvenirs do ma vie.) 

I. 

För de fåtaliga åldringar ibland nu lefvande gene- 
ration, hvilkas barndom förflutit i början af detta sekel, 
äfvensom för de något flera representanter af det för- 
flutna, hvilka väl icke sjelfva då lefvat, men af sina för- 
äldrar emottagit skildringar och intryck af verlden och 
menniskorna fordom, framstår med visshet början af nit- 
tonde århundradet uti ett egendomligt ljus. Jemförd med 
det pågående sekelslutets nervösa oro, dess jäktande efter 
olika mål, dess njutningar, dess lyx, dess nivellering af 
skrankorna emellan samhällets olika medlemmar, företer 
sig  den nämnda perioden utan tvifvel såsom en ålder af 


* Do källor, som vid utarbetandet af denna framställning begag- 
nats, ha, förutom tryckta sådana, till väscndtlig del utgjorts af å stats- 
arkivet fOrvarade kollektioner af egenhändiga brcf och diverse dokument, 
hvilka af dess fiJroståndare herr doktor R. Hausen med synnerligt till- 
jnötesgåendo tillhandahållits fOrf. fDr forskning. Så de vigtiga och rika 
Rehbindei-ska, Armfelfska och AminoflTska (llilaks) samlingarna; och 
får jag f^)r de ftrade donatoronia af de tvenne sistnämnda, kammarherren, 
grefve  C. A.  Arnifelt  o<!h enkefru grcfvinnan A. Aminoff, numera fru 


Digiti 


zed by Google 


38 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 


konservatism, stela former, skarpa gränser emellan menni- 
skor af olika stånd och åldrar, men derjemte af arbetsamhet 
och stor anspråkslöshet i det dagliga lifvet, oskrymtad 
gudsfruktan och trofast vänskap. För minnet hägra gam- 
malmodiga byggnader med få rum och tarfligt bohag, 
med sparsam belysning och luftvexling, med geranium 
och reseda-krukor invid fönstren; utanför skymta väl 
häfdade åkertegar och den tillreglade spannmålsbodan. 

Finland befann sig likväl med allt detta då uti ett 
ogensägligen gynnsammare läge än hvad tidigare varit 
fallet ; såväl uti andlig odling som isynnerhet i ekonomiskt 
hänseende hade ock vid jemförelse med aflägsnare åldrar 
icke obetydande framsteg gjorts. Den protestantiskt sven- 
ska bildning, som under seklerna rotfast sig uti landet, 
hade utan att i grunden efterskänka af sitt allvar, begynt 
småningom ikläda sig nya former och lemnat rum för 
nya idéer och ny syn på tingen ; medan å ena sidan sam- 
hällsbegreppen och spörsmålen rörande det allmänna bästa 
i och för sig underkastats granskning och vunnit uti 
stadga, hade å en annan sida på litteraturens falt de 
gamla klassiska studierna inrymt vid sig behandling och 
framställning af fosterländska ämnen. Under den lifvande 
inflytelsen från Gustaf III:s dagar hade Kellgren, Fran- 
zén och Tengström stämt sina lyror till glada toner, me- 
dan Porthan i allt större kretsar väckt håg för forskning 
i Finlands forntid och för kännedom af dess folk samt 
Kalm  och Gadd  oförtrutet sökt uppvisa utvägar till till- 


Icktorekan Uschakoff, äfvensom ftJrmyndaren for minderåriga gi-efvc Ami- 
noff, hciT godsegaren Wilh. Bruncrona, betyga min tacksamhet ftJr det 
tillstånd de på statsarkivarions framställning i fdrcnämnda afscendc be- 
hagat lemna mig. Likaledes får jag uttala min erkänsla till hofrättsrådet 
C. De la Chapelle, bankdirektören grefve C. Mannerheim, friherre V. M. 
von Bom och enkefriherrinnan W. Rotkirch fiJr delgifvandet af i deras ego 
befintliga gamla minnesteckningar och bref, samt till herr öfrerdirektören 
O. A. K. Gripenberg för den afskrift af etta statssekretariatet beraradt kon- 
cept af grefve Rehbinder från 1819, h vilket herr öfverdirekturen i tiden 
med benäget tillstånd af d. v. ministerstatssekreteraren, generallöjtnant 
J. C. Ehrnrooth haft vänligheten att tillställa mig. 

Författaren, 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 30 

godogörande  och  förökande  af landets  naturliga hjelp- 
käJlor. 

Uti de vida ödemarkerna och skogarna i landets inre, 
der tillibrene ringa spår af mensklig verksamhet förnum- 
mits, hade odlingens förposter inträngt talrikare än for- 
dom och röken från fasta nybyggen höjde sig, der förut 
blott jägaren och fiskaren för en kort tid uppehållit sig; 
uti öfriga landsdelar hade isynnerhet jordbruket och landt- 
hushållningen gjort beaktansvärda framsteg dels genom 
egomas lämpligare gruppering och utvidgning, dels de 
mera rationella metoder dem storskiftet medföi-t. Finland, 
som så ofta fordom lidit brist på spannmål, hade under 
1790-talet exporterat årligen i medeltal mellan 40- och 
50,000 tunnor säd. Folkmängden hade under de senaste 
femtio åren fördubblats, hvarvid uti de ödsligare områ- 
dena tillväxten isynnerhet varit skönjbar. Uti kuststä- 
derna skildt rådde anmärkningsvärd företagsamhet och 
lif sedan utvidgad seglationsfrihet medgifvits, och stapel- 
städerna i Österbotten sågo icke obetydliga summor för- 
värfvas, i det skogames och åkerbrukets produkter ifrån 
det inre landet genom dem sökte sin väg till afsättning 
och å en annan sida de inre byggdema genom dem erhöll o 
oumbärliga importförnödenheter. 

Ljusa utsigter för framtiden syntes sålunda öppna 
sig och dessa hade ökats genom det finska hushållnings- 
sällskapets stiftelse, hvilket imder ledning af patriotiska 
män med ifver och sakkännedom sökte verka uti odlin- 
gens tjenst. En känsla af belåtenhet gaf sig tillkänna 
inom, såsom det synes, en stor del af de bildade klas- 
serna att dömma af det högstämda kväde, hvilket af Teng- 
ström skrefs med anledning af nämnda samfunds bildande. 
Behofven voro ju i tidens enkla hem jemförelsevis få och 
anspråken måttliga för att icke tillfredsställelsen öfver 
hvad som vunnits skulle varit sann och, ehuru det från 
Rousseau lånade uttrycket „sällhet" uti denna ålders poe- 
tiska språk säkerligen ofta missbrukats, synes dock å en 
annan sida stäldt utom tvifvel att detsamma i många af 
tidens  fagneqväden  haft en verklig stämning till grund. 


Digiti 


zed by Google 


40 En vändpunkt uti Alexander I:s regering. 


Men öfver denna förnöjsamma stämning drogo tid- 
tals moln, som förmörkade densamma och efterhand på 
ett hotfullt sätt tätnade. Skulle den mäktige grannen i 
öster, hvars välde ständigt utvidgade sig, länge hålla 
fred? Skulle icke han, med minne af Gustaf JILis plöts- 
liga anfallskrig, förr eller senare till trygghet för sig söka 
framskjuta sin egen gräns ända till Bottenhafvet? Upp- 
repade gånger hade oroande rykten varit i omlopp och 
krigsrustningar omtalats. Och då allt oftare ifrån södra 
Europa häpnadsväckande nyheter förmälde, huru der väl- 
den omstörtats och länder inkräktats af den oemotstånd- 
lige franska härföraren, då derunder Gustaf Illrs son, rätt- 
rådig såsom enskild man, men egensinnig och oböjlig, 
trotsigt utkastat stridshandsken emot honom och bedröf- 
ligt blottat sin oförmåga både såsom fältherre och stats- 
man, skulle icke hos de tänkande allvarliga bekymmer 
uppstå att under denna de stora katastrofernas epok, då 
allt syntes oberäkneligt och vacklande, landet kunde gå 
en afgörande kris till möte? 

En samtida, hvilken mera än andra personligen in- 
gripit i Finlands historia och varit i tillfälle att blicka in 
uti förhållandena, har i sjelfva verket uti sina lefnads- 
minnen framställt märkliga iakttagelser. Genom sitt em- 
bete ställd under decennier i styrelsens omedelbara när- 
het och bedömmande personer och händelser enligt den 
måttstock, som blott under handläggandet af allmänna 
angelägenheter förvärfvas, har han på äldre dagar, till 
opartisk belysning af Finlands historia, fällt omdömen, om 
hvilkas sanning han sjelf var öfvertygad. Enligt honom 
visade sig 1808, då omsider kriget emellan Ryssland och 
Sverige utbröt, förkänslan af att landet förr eller senare 
skulle underläggas det förra företrädesvis hos adeln, pre- 
sterskapet och flertalet embetsmän ; de utgingo från den 
synpunkt, att, hvad än man gjorde, öfvermakten dock var 
hos grannstaten och att Finlands öde ytterst skulle så- 
lunda gestaltas. Författaren söker förklaringen härtill, utom 
i relativt större insigter uti bestående politiska förhållanden, 
också  uti en  återstod af partiopinioner från Gustaf Illrs 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 41 


tid, som på vissa håll föranledt ett närmande till nämnda 
makt; han betonar isynnerhet verksamheten hos Sprengt- 
portens anhängare, för det mesta de till Eyssland öfver- 
lupne som derifrån bearbetade sinnena; också gåfvos indi- 
vider, ;,som spekulerade på att sjelfva göra lycka utan 
att bekymra sig om medlen". Men bonden, den lille 
godsegaren, handtverkaren och borgaren i allmänhet, hvilka 
höUo för att mycket stod att förlora men intet att vinna, 
ansågo att landets välfärd berodde af ett kraftigt mot- 
stånd, att alla utvägar i detta afseende voro goda och 
att framför allt man icke borde skilja Finlands fördel 
från Sveriges. 

Så uttalade sig Eehbinder uti sina ^Souvenirs de 
ma vie" *) rörande stämningen hos sina landsmän vid före- 
nämnda tidpunkt. 

Men han kastar i sammanhang härmed en allmän 
öfverblick på de högre klassernas intellektuella och sociala 
bildning, på deras kulturståndpunkt öfverhufvud nu, då 
Finlands framtid skulle definitivt bestämmas. Hans ord, 
om ock måhända nog stränga, f ört j ena så mycket större 
xippmärksamhet, som han uti yngre år studerat vid Åbo 
akademi under Porthans ledning, stått honom ganska nära 
— han hade varit hans pensionär — samt af honom in- 
förts hos den högt ansedde Calonius ^). 

„Man var bildad, det är sannt, och denna bildning 
var, så att säga, positiv; man var icke egentligen okun- 
nig, men våra kunskaper inskränkte sig till det allra nöd- 
vändigaste i religion, i moral, uti lagkunskap och förvalt- 
ning. De unga männen lemnade universitetet efter att 
blott knapphändigt ha studerat filosofi, historia, politik 
och skön litteratur. Engång inne på tjenstemannabanan 
hade  de  icke  vidare  ledighet  att  egna  åt  litteratur: 

^) Dossa, ehuru i ofullständigt skick och med luckor, förvaras uti 
statsarkiret uti original manuskript med Rehbindors egen bandstil. 

•) Robert Henrik Rohbinder, fOdd 1777, son af majoren baron 
Johan Reinhold Rchbinder till Wiksberg, hade bOrjat sin bana såsom 
militär och avancerat till komet t vid lif regementet. Bl i f von student i 
Abo  1791,  ställdes  han  af fadren, hvad bokligt arbete bcträtfar, under 


Digiti 


zed by Google 


42 £n rändpunkt uti Alexander 1:$ regering. 


också voro lockelserna i sådant afseende ringa hos en 
nation, som ännu någorlunda hängde vid fornverldens 
seder. Då adeln och tredje ståndet besutto en blott gan- 
ska måttlig förmögenhet, gåfvos ibland dem endast få, 
hvilka egde medel att resa utomlands. De förmögnaste 
och sådana, hvilka utmärkte sig genom förtjenster eller 
lyckligare naturanlag, drogos till Sveriges hufvudstad, 
vare sig till följd af åtrå efter nöjen och njutningar, eller 
på grund af ärelystna planer och lust att komma fram i 
verlden. Oftast lyckades de uti sina syften och förglömde, 
då de icke vidare återsågo fädernehemmet, att bevaka den 
landsorts intressen som sett dem födas. De främsta em- 
betsmännen uti landet sjelft, fjerran från hofvet och sty- 
relsens medelpunkt samt stående tillbaka uti denna prak- 
tiska bildning, som endast i stora verlden förvärfvas, ut- 
gjorde blott gamla rutinierer; hederligt folk tvifvelsutan, 
men saknande på engång handlingskraft och egenskaper 
för att leda den allmänna meningen och bilda en för- 
eningspunkt för alla klasser af innebyggame. Ingen upp- 
gjorde för sig en plan för sin verksamhet — ingen kom- 
binerade det förflutna, det närvarande och framtiden — 
ingen ändtligen ville belasta sig med någon ansvarighet 
utöfver kretsen af sina bestämda åligganden. En del 
misströstade om allt, andra svigtade emellan fruktan och 
hopp, en ringa bråkdel omsider skådade emot en förny- 
else af gyllene åldern. — Demia fraktion, ledd af gam- 
malt partisinne,  var  föga  talrik,  men i sanning fyndig 

Portfaans ledning. Studerade latin, tyska, franska och engelska. Rörande 
facklitteratur i juridiken, farilkcn senare Rehbinder valt såsom sitt blif- 
Tande kall, furfrågadc sig Porthan hos Calonius om råd samt rekommen- 
' deradc längre fram sin protegé till det bästa bos honom, då den unge 
mannen 1797 afreste till Stockholm för att vinna inträde vid jastitie- 
rovisioncn. — I Ofrigt synes icke Rehbinder under tidigare år väckt skild 
uppmärksamhet genom de stora egenskaper, som senare kSnnotecknado 
honom. Porthan kallar honom „en sedlig och beskedlig yngling, ej något 
genie. men ej heller dum". Porthans bref till Calonius 2 april 1795 och 
26 juni 1797 (se Svenska Litter. Sällskapets skrifter I, p. 178 och V, 
391). Men med huru många andra lärare delade icke Porthan oförmågan 
att fullt uppskatta sina elevers inneboende anlag! 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Älexayidei' 1:8 regering. 43 


och verksam. Dess ingifvelser å ena sidan och iindfal- 
lenhet å den andra bedrog lika mycket segrare och be- 
segrade". 


II. 

Betraktom förhållandena i Ryssland I 

Detta stora rike hade under senare delen af ader- 
tonde seklet, tack vare Katarina IIis långa och kraftfulla 
regering, höjt sig till en oanad maktställning och utvidgat 
sig på ett för svagare grannar högst oroande sätt. Polens 
delning, segervinningarna öfver Turkiet äfvensom stämp- 
lingarna emot Sverige hade för detta sistnämnda land öpp- 
nat ett framtidsperspektiv fullt af faror; utan framgång 
hade Gustaf III sökt tränga jätten tillbaka. 

Men det var icke allenast den materiella maktut- 
vidgningen, som gjort Ryssland fruktansvärdt; Katarinas 
fina statskonst, hennes personliga tjusningskraft, hvilken 
bedårade de flesta som kommo i hennes närhet, den blän- 
dande, nästan sagolika prakt, hvarmed hon omgaf sitt hof, 
och de utsigter till makt och storhet hon erbjöd dem som 
\imnit hennes gunst — allt detta utgjorde lika många vå- 
dor för ärelystna andar äfven utom hennes rike, hvilka i 
detta sedligt svaga århundrade ville nå lyckans och ärans 
höjder. 

Det var för denna frestelse, som Göran Magnus 
Sprengtporten, mannen med den stolta herrskareblicken, 
han „som uti sitt tal var republikan, men uti själen despot", 
synes dukat under. Åtskilligt har ordats om hans kärlek 
till Finland, dess folk och språk, åtskilligt om den ovilja 
han rönt öfver det stjufmoderliga sätt, hvaipå han ansåg 
landet af Sverige behandladt, äfvensom om den otacksam- 
het hvarmed hans förtjenster af Gustaf III belönats — 
men huru förklara hans plan att lösrycka Finland från 
moderlandet för att göra detsamma oberoende under Ryss- 
lands skydd? Huru föreställa sig att den begåfvade kri- 
garen, bevandrad uti historien och ännu mera förtrogen 
med  det  verkliga  lifvet  och  de politiska förhållandena. 


Digiti 


zed by Google 


44 En vändpunkt uti Alexander 7;« regering, 

kunde sjelf vara öfvertygad om hållbarheten af detta pro- 
gram? För honom existerade icke varnande exempel från 
förgångna tider, då fråga blef om det pris, hvarmed sva- 
gare folk gemenligen fått betala den hjelp de af de 
mäktigare erhållit. Så var han ock, förunderligt nog, 
blind för det tragiska öde, hvilket blott kort förut öfver- 
gått Polen från densamma mäktiga herrskarinnas sida, till 
hvilken han riktade sitt smicker. Ty inom detta land hade 
ju ett parti, som på sin fana skrifvit fäderneslaDdets bästa 
och reformer ^), anropat Katarinas bistånd och följden 
af den ryska undsättningen hade efter hård behand- 
ling ytterst blifvit Polens första delning, hvilken under 
samma regentinnas tid efterträddes af den andra och sista. 
Omdömet om Sprengtportens machinationer kan sålunda, 
efter pröfning, icke blifva annat än det Eehbinder fällt, 
att nemligen „denne vår ärelystna landsman, förblindad 
af sin passion att herrska, skapade sig luftslott och att 
han, koryféen för landets oberoende, icke åsyftade annat 
än att en dag blifva prokonsul i den skyddsmakts tjenst, 
hvilken han på ett så oegenn3'^ttigt sätt ville erbjuda oss"'-^). 


*) Czartoryski'ska och I*oiiiatowski'ska familjerna. Se Th. von Bem- 
hardi, Geschichte Russlands und der europäischcn Politik in den Jahren 
1814 bis 1831.  II, 2, p. 230 ff.   Leipzig, 1875. 

*) „Les contemporains ont pu s'y trompcr, mais la postérité n'aura 
pas de peino a voir ciiio notrc ambitieux compatriote, aveuglé par sa pas- 
sion do doniiner, so cn'a des chimercs et quo cc coryphéo do Tindépcn- 
dance no visoit qu a devenir un jour le proconsul do la puissanco pro- 
teetricc qu'il nous proposa d'uno maniero si desintéressée". 

Hvad sjelfstUndighetsplanen angår, anfOr Kchbinder ett karakte- 
ristiskt samtal, som han långt senare eller 1808 i l*etersburg hafc med 
Sprcugtporten, hvilken „varo sig fOr att riltttardiga sitt handlingssätt eller 
för att öfvertyga R. oiu att man haft orätt i att ioke blindt följa hans 
råd", ofta återkom till fOrcnämnda Umno. 

„Men hvilket var det initiativ Ni fureslagit fur att bereda oss detta 
lyckliga tillstånd af oberoende?"  frågade R. 

Sprengtporten blef svaret skyldig. „rå min Ura", yttrade han, 
„verkstlllligheton var min hemlighet; men Ni kilnner att våra kära 
landsmän ha trög fattningsgåfva, de diskutera mera Un de handla. — 
Man lät tiden gå sig nr händerna; den sköna planen gick om intet till 
toljd af några bet^lhafvarcs enfald eller svaghet ni. m." 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 45 


Huruvida dylika planer föresväfvat den näst Sprengtporten 
mest betydande mannen inom partiet, Johan Anders Jä- 
gerhom af Spurila, synes mindre klart; måhända lågo 
abstrakta spekulationer lånade från franska filosofers skrif- 
ter äfvensom en hejdlös fantasi lika mycket som makt- 
begär till gi-und för denne oroliga agitators verksamhet. 
De öfrige medlemmarne Klick, Ladau, Glansenstjema 
m. m. voro jemförelsevis, med undantag af den först- 
nämnde, af mindre betydenhet; samtlige, såväl hufvud- 
mannen som de nämnda anhängarene, sågo ock sina före- 
hafvanden lida skeppsbrott och såsom lagligen dömda 
landsförrädare hade de sökt sin räddning i Eyssland. Men 
såsom en följd af de fleråriga stämplingar dem Sprengt- 
porten och Jägerhom i landet derförinnan bedrifvit och 
hvilka under föi-vånande overksamhet från Gustaf Illrs 
sida pågått, är att anse uppkomsten af de tillförene okända 
foreställningarna om ett nytt förhållande till Ryssland, 
hvilka inom vissa kretsar vunnit insteg och diskuterats. 
Härpå kan väl Anjalaförbundet, åtminstone till en del, 
gälla såsom bevis. Ty om än förbittring öfver Gustafs 
revolution och inkonstitutionella krigsförklaring i förening 
med adelns harm öfver förminskad makt hade varit en 
väsendtlig driffjäder till denna exempellösa förbindelse, der 
man under pågående fälttåg underhandlade om fred med 
Rysslands suverän, skulle väl sådant dock svårligen, synes 
det, med så stor framgång kunnat bedrifvas, om icke frön 
dertill tidigare i icke ringa mängd utsatts. Och den stora 
kejsarinnan hade häninder, tack vare det skimmer af upp- 
lysning och fördomsfrihet, hvarmed hon omgifvit sin tron, 
icke företett sig uti en afskräckande skepnad, utan hos 
äfven redbare fosterlandsvänner låtit åsigter och omdömen 
födas, som inneburo mindre misstroende emot det land 
hon beherrskade än fordom varit fallet. 

Men medan Katarina öfverhufvud såg sin allmänna 
politik ända till slutet af sitt lif krönas med framgång, 
medan det styckade Polen och förödmjukade Turkiet buro 
vittne om hennes okufliga ärelystnads och sluga statskonsts 
triumf och  medan  Sverige efter Gustafs död stod mera 


Digiti 


zed by Google 


46 Eii vändpunkt uti Alexander La regering. 

blottstäldt än tillförene för hennes planer, förbereddes ett 
regentomby te, hvilket innebar mera än en vexling af per- 
soner — ett nytt regeringssystem randades. Det bör i 
sanning räknas såsom en af de ovanligaste företeelser i 
historien att uti ett hof, vid hvilket i den grad som vid 
det dåvarande ryska, sedliga begrepp å la Voltaire och 
njutningslystnad voro rådande, en ung furste med så rena 
och upphöjda känslor som hennes sonson och tillämnade 
efterträdare Alexander uppvuxit. Ännu i dag är den be- 
kännelse, som den adertonårige storfursten i förtroendets 
stund nedlade uti en annan ung mans sköte, hvilken för- 
värfvat hans tillit, egnad att tillvinna sig efterkommandes 
synnerliga beaktande. Han förklarade att han ingalunda 
hyllade sin farmors och hennes kabinetts principer och 
åtgärder, „att han tillbakavisade despotismen under hvarje 
form och att han älskade friheten, hvilken vore alla men- 
niskors rättighet". „Han egnade den franska revolutionen 
sitt lifligÉiste intresse och tillönskade republiken framgång, 
oaktadt han beklagade dess förirrelser och felsteg". 

Dessa åsigter, hvilka en minnesvärd vårdag under 
Katarinas sista år uttalades uti Tauriska palatsets trädgård 
för den polske fursten Adam Georg Czartoryski ^) och 
hvilka Alexander emottagit af sin egentliga uppfostrare, 
den åt fransyska humanitetsidéer och skildt 1789 års prin- 
ciper hängifne waadtländaren Cesar Laharpe, delade icke 
vårens lott att snart upphöra och försvinna. Om än lif- 
vets bittra erfarenheter och statskonstens hårda kraf i en 
framtid deruti gjorde flere än en förändring eller till och 
med vigtig omgestaltning, förblef Alexander i grunden en 
sann mensklighetens vän, med öppet sinne för det goda 
och sköna i lifvet, älskad af alla som stodo honom nära, 
till och med af dem, hvilka af politiska skäl längre fram 
skilde sig från honom. Men liksom medveten af sitt veka 
lynne och förutseende regeringsbördans tyngd hade han 


*) Mnnoires du prince Adam Czartoryski et corrcspondance ave<' 
rEmpcreur Alexandre I. Préface de M. Ch. Mazade. Paris 1887. T. I, 
p. 96 ff. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpwikt uti Alexander La regering. 47 


helst önskat att afsäga sig spiran och att draga sig undan 
uti en fjerran trakt för att der såsom privat man jemte 
sin maka tillbringa sitt lif uti naturens sköte ^). 

Tvärtemot farmoderns beslut blef likväl Alexanders 
tronbestigning för några år framskjuten i tiden; döden 
hade öfverraskat Katarina, innan dekretet om den af henne 
bestämda successionsföljden oöentliggjorts. Pauls korta 
regering, delvis utmärkt genom handlingar af naturlig 
rättskänsla, delvis förmörkad genom despotism och menni- 
skofientlig misstänksamhet, trädde emellan; uti inre och 
yttre förhållanden inträdde förvirring och Rysslands ställ- 
ning utåt till de europeiska makterna utsattes för hotfulla 
förvecklingar. 

Då Alexander omsider efter en skräckfuU tilldragelse, 
hvars skuggor länge fördystrade hans oskyldiga sinne, 
besteg tronen, tedde sig för honom uppgifter, hvilkas lös- 
ning satte äfven den mest begåfvade furste på prof. Hans 
ideala stämning ledde honom att söka råd och uppmunt- 
ran hos unga, liktänkande män, hvilka liksom han ställt 
lefnadsmålet högt; samtiden visste omtala „de ungas parti", 
^triumviratet" eller ironiskt „välfärdskomitén" ^), der i 
förtrolighet och utan etikett de vigtigaste frågor fram- 
kastades och diskuterades af kejsaren och hans vänner. 
Också framträdde inom kort tid förordningar, hvilka uti 
liberalt och tidsenligt syfte sökte aflägsna och godtgöra 
äldre missförhållanden och införa en bättre ordning; ja, 
betydelsefulla författningar utfärdades rörande sjelfva riks- 
styrelsen och inre förvaltningen. Så tillsattes ett skildt 
riksråd för rådplägning rörande alla vigtiga regerings- 
angelägenheter, i stället för de fordna kollegierna ställdes 
inför kejsaren personligt ansvarige ministrar i spetsen för 


*) Se ett brof af den 10 maj 1796 till en förtrogen, grefve Viktor 
Kotschubey, nyss utnämnd ambassadör i Konstantinopel. Life and times 
of Alexander L  By C. Joyneville.  London 1875, I, p. 62 ff. 

*) Grefve Paul Stroganow, Nikolai Nowosiltzow och den nämnda 
furst Czartoryski. Till Alexanders öfrigc förtrogne böra ock räknas 
grefve V. Kotschubey äfvensom, isynnerhet senare, furst Alexander 
Galitzyn.  Jemväl Laharpc hade stämma vid konferenserna. 


Digiti 


zed by Google 


48 En vändpunkt uti Alexander l:s regering. 


de olika forx-altningsgi-enarne, senatens befogenhet blef 
närmare bestämd, riket indelades med afseende å under- 
visningsväsendet i stora områden, nya universitet upp- 
rättades, tyska kolonister inkallades till södra Rysslands 
odling, lindringar infördes uti böndernas ställning åsyf- 
tande inskränkning uti och eventuelt upphäfvande af lif- 
egenskapen m. m. 

Men isynnerhet utåt, i forhållande till andra makter 
och grannfolk inträdde ett politiskt betraktelsesätt, som 
bjert skilde sig från föregående regeringars och framför 
allt Katarinas statskonst. Sjelfherrskaremakten hade så 
att säga hittills varit sitt eget mål, dess utvidgande och 
stärkande på andra folks bekostnad hade gått i främsta 
rummet och medlen derför varit likgiltiga. Under den 
nya styrelsen sökte en annan uppfattning göra sig gäl- 
lande. Väl hade några års lefnadserfarenhet och bekant- 
skap med statsangelägenheter lärt den unge monarken att 
i någon mån begränsa sina illusioner och förhoppningar 
om frihetens föi*verkligande, men minnesvärda åtgöranden 
ådagalade å en annan sida, att Rysslands regent nu upp- 
fattade sin ställning såsom en strider utjemnande och fri- 
heten befrämjande furste i Europa. 

Polen, offret för Katarinas politik, omfattades med 
deltagande af Alexander, som inom sig beslutit att godt- 
göra det utståndna onda ; straffdomar och förvisning öfver 
dömde patrioter och deltagare i landets frihetskamp åter- 
togos, landsflyktige tillätos beträda hemmets jord och kon- 
fiskerade gods återskänktes. Furst Czartoryski förblef 
kejsarens måhända närmaste vän och förtrogne, åt hvilken 
han tillitsfullt ombetrodde kuratorskapet eller närmaste 
ledningen af det nya universitetet i AVilna med derunder 
lydande lägre undervisningsverk; ungdomen här erhöll 
uppfostran och bildning uti mer eller mindre polsk anda. 
Men ännu mera betydelsefullt var kejsarens val af samme 
ungdomsvän till biträdande minister för Rysslands utrikes 
ärenden; härigenom ådagalade han inför samtiden på ett 
oförtydbart sätt, hvilket erkännande och hvilken uppskatt- 
ning han egnade en man, hvilkens sympatier för det egna 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Tes regering. 49 

fosterlandet icke voro honom okända och hvilka derför 
icke med samma fördomsfrihet betraktades af Alexanders 
landsmän. 

Pä den stora, allmänna politikens område hade Na- 
poleon uppträdt med växande hänsynslöshet och kränk- 
ningar af grannars rätt. En sammanstötning med Syss- 
land blef omsider oundviklig; kejsar Alexander hade isyn- 
nerhet upprörts genom det å hertigen af Enghien utförda 
blodsdådet och våldförandet af tyska rikets område. Uti 
de instruktioner, hvilka gåfvos Nowosiltzow, den måhända 
mest framstående medlemmen af ^triumviratet", den der 
fick uti uppdrag att med England underhandla om bestäm- 
ningarna för ett förbund emot Frankrike (sept. 1804), träda 
märkeliga uttalanden till mötes. Alexander framstod här 
imder en period, då till följd af revolutionens urartande 
och öfvergrepp äfven de mera upplyste och tänkande, 
enligt hvad en historiker med rätta anmärkt, begynt hysa 
tveksamhet och misstro till de liberala idéerna öfverhufvud, 
såsom dessa idéers värn och förespråkare. „Det farligaste 
vapen den fransyska styrelsen begagnade, nemligen före- 
gifvandet att hon kämpade för friheten, för folkens bästa, 
borde frånryckas henne och de förbundna sjelfva träda 
inom skrankorna för alla undertrycktas sjelf ständighet och 
välfUrd". Kejsaren föreslog att i alla länder, som befriades 
från Bonapartes ok, tidigare missbruk skulle utrotas och 
^friheten" säkerställas. I Frankrike sjelft, der all inbör- 
des strid borde upphöra, skulle invånarne efter Napoleons 
förjagande uppmanas att gifva sig den för det hela bästa 
författningen; Alexander förutsatte att det skulle blifva 
den konstitutionella monarkin och önskade i detta fall att 
åt folket sjelft lemna valet af statsöfverhufvud. Senare, 
i sinom tid, skulle afgöras hvilken regeringsform de ge- 
nom de allierades vapen befriade öfriga länderna skulle 
erhålla; öfverallt skulle „mensklighetens heliga rättigheter** 
bilda grundvalen derför. Institutionerna i och för sig 
kunde enligt landets och invånarnes egendomlighet vara 
olika. — Längre fram förklaras att, för att betrygga alla 
staters i gemen och enhvars af denl isynnerhet säkerhet, 

4 


Digiti 


zed by Google 


50 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 

äfven borde beaktas de yttre gränslinier, hvilka naturen 
sjelf uti bergens sträckning, i hafvets strand o. s. v. an- 
gifvit. — Likaså vore nödvändigt att hvarje stat bildades 
„af stammar, som genom språk och härkomst vore inbördes 
befryndade" ^). 

Så vidsträckt horisont ville den ungdomlige kejsaren 
öppna för politiken och så nya, delvis okända synpunkter 
ville han framhålla. Folksuveräniteten var implicite erkänd 
och nationalitetsprincipen, hvilken inom statslifvet gjorde 
sitt inträde vida senare, erhåller här ett första sympatiskt 
beaktande! 

Men kabinetten upptogo dessa uttalanden med skälig 
kyla och reservation; i Ryssland, der de gamla statsmän- 
nen lefde uti minnet af Katarinas „underbart sköna dagar** 
och hennes eröf ringar ibland grannar, framkallade kejsa- 
rens politik till och med ogillande bedömanden och hem- 
ligt klander. Hvarför blottställa, tänkte man, Rysslands 
intressen till förmån för främlingar uti fjerran strider, der 
ingen verklig maktutvidgning kom landet till godo? 

Då derför Alexander hos sina bundsförvandter mötte 
svalare känslor än han väntat och dessutom i eget land 
och dess inre förhållanden icke varseblef de frukter han 
af sina reformbemödanden redan emotsett, då ytterligare 
den förkrossande olyckan vid Austerlitz drabbat honom 
samt han senare efter Preussens förnyade nederlag ensam 
fick uppbära kampen emot den fruktansvärde Napoleon, 
då undergick hans internationella åskådningssätt en vä- 
sendtlig förändring. Den franska kejsarens gigantiska falt- 
herresnille och ständiga segrar hade redan utöfvat en 
mäktig, nästan öfverväldigande inverkan på honom; nu 
kom Napoleon, fullt uppskattande den ofantliga vigten af 
Rysslands vänskap, sin förra motståndare sjelf mänt till 
mötes med utmärkelser och förtroenden, som icke tidigare 
visats något krönt hufvud. Napoleon upprullade under 
personliga möten pl«tner till gemensamt välde i Europa i 
fredens och civilisationens intresse.  Alexander förmådde 


') Bernhardi, anf. aA., II, 2, p. 499 ff. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 51 

icke motstå tjusaren och den djupa menniskokännaren. 
Så kom icke blott freden utan äfven den hemliga allians- 
traktaten i Tilsit till stånd *). Alexanders utrikes politik 
omgestaltades i allo; han blef Englands fiende och närapå 
uppoffrade Preussen. Och icke nog härmed; också den 
förra bundsförvandten Sverige skulle tvingas att ansluta 
sig till den emot England fiendtliga hållningen och i hän- 
delse af vägran hemfalla under förtjent straff. Napoleon 
lät sig angeläget vara att för sin nya vän framhålla, att 
Sveriges gräns låg alltför nära till Bysslands hufvudstad 
och att dettas monark borde iakttaga tillföUet, ja i viss 
mening vore förpligtad att begagna detsamma för att be- 
mäktiga sig Finland. Ja, det förefaller såsom om anfal- 
let emot Alexanders svåger Gustaf Adolf redan under 
första samspråket emellan de båda kejsarne berörts^). 

Dock, oaktadt denna plötsliga omgestaltning af för- 
hållandet gentemot utrikes makter, uppgaf Alexander icke 
sina planer till höjande af sitt rikes inre kaltur. Hans 
rådgifvare och förtrogne härvid blefvo dock andra än de 
fordna triumvirerna; i stället för dessa och deras när- 
maste, hvilka öfverhufvud hyllade England och dess in- 
stitutioner såsom sitt ideal, trädde män intagne af fransysk 
bildning och samhällsskick. Den talangfulle Nowosiltzow 
hade sjelf anhållit att „blifva förjagad på ett sätt som 
väckte uppseende", Kotschubey och Stroganow hade jem- 
väl aflägsnats samt Czartoryski, hvilken dock fortfarande 
åtnjöt kejsarens bevågenhet, vistades i det nästan napo- 
leonska Warschau. Såsom arfvinge till dem och hvad 
man  kunde benämna Alexanders idépolitik framstår från 


*) Se hos A. Vandal Napoleons uppfattning af Alexanders lynne 
orrh karakter samt hum han derefter framtrollade blundande, till känsla 
och fantasin talande tatlor till Europas och skildt det ostligas, som låg 
Rysslands monark nära om hjertat, framtida omdaning. Jemfbr å en 
annan sida den senares småningom inträdande desillusion, sedan den fOrsta 
förtjusningen upphUrt och de lysande fiJrespeglingamas förverkligande lUt 
ränta på sig eller skots ut i framtiden. Napoleon et Alexandre L I, 
Paris 1891, p. 60 ff. passim. 

«} Bernhard!, II, 2, p. 539, 540. 


Digiti 


zed by Google 


52 En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 

denna period en af Bysslands mest betydande personlig- 
heter under nyare tiden — Mikael Speranski. 

Denne, som i trots af sin låga härkomst och sitt 
torftiga hem genom snillets makt höjt sig från en simpel 
seminarists ställning till värdigheten af statssekreterare 
och såsom förtroendeman hos personer, hvilka stodo kej- 
saren nära, ibland dem Kotschubey, kommit i omedelbar 
beröring j em väl med Alexander, hade i lifvets hårda skola 
förvärfvat insigter och erfarenheter, som varit främmande 
för monarkens tidigare rådgifvare. Under sysselsättning 
i kanslier och kabinett hade bristerna uti det stora rikets 
förvaltning och sociala förhållanden, inom tjenstemanna- 
verlden, uti rättskipning, i styrelse och finanser o. s. v. 
fallit honom i ögonen och lika djerft som genialiskt tänkte 
han sig medlen till det ondas aflägsnande. Men fri från 
utopisk idealism var likväl denne utmärkte man icke, om 
äfven de faktiska förhållandena lärt honom mycket; han 
leddes, synes det, af den öfvertygelse att i trots af sekel- 
gamla vanor och föreställningar en genomgripande for- 
ändring till det bättre vore hos folket verkställbar inom 
kort tid och på alla områden medelst påbud och förord- 
ningar — förutsatt att dessa voro byggda på sanna och 
visa principer. 

Såsom antydts var det inom det genom revolutionen 
omskapade Frankrike och hos rättslärde derstädes Speranski 
ansåg sig finna erforderlig upplysning och ledning; tysk 
vetenskap och språk kände han icke. Under kejsarmötet 
i Erfurt ^), der förbundet emellan Europas tvenne mäkti- 
tigaste monarker, åtminstone i verldens ögon, befastades 
och der Napoleon i all sin glans, omgifven af stormän, 
uppträdde, befann sig Speranski uti Alexanders svit; 
föreställd för Frankrikes herrskare och af honom utmärkt*) 
inledde han bekantskap med den ryktbare Talleyrand, 
hvilken meddelade kännedom om de i Frankrike genom- 
förda lagstiftningsverken. Äfven rekommenderades af Na- 


") 17 september — 14 oktober 1808. 
•) A. Vandal, a. a., s. 452. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 53 


poleon åt Alexander uti samma syfte några specialister i 
fransk rätt^). Att mötet i Erfurt utöfvat ett mäktigt in- 
flytande på Speranski, liksom måhända icke mindre på 
hans monark, med hänsyn till deras uppfattning af Frank- 
rike och dess institutioner, förefaller ogensägligt. Sådant 
synes äfven framgå af yttranden, som sägas blifvit vexlade 
emellan dem. På kejsarens fråga af Speranski, huru ut- 
landet behagade honom, skulle denne genmält att i Ryss- 
land menniskoma vore bättre, men i utlandet funnes bättre 
institutioner, hvartill Alexander yttrat att så äfven vore 
hans tanke och att de härom skulle närmare samtala efter 
hemkomsten ^). 

I uppdrag af kejsaren och med tillämpning af åsig- 
ter dem han uttalat, utarbetade Speranski en stor, om- 
fattande plan till omgestaltning af det ryska samfundet, 
dess styrelse och förvaltning; han åsyftade, såsom han 
uti en senare försvarsskrift förklarade, att genom författ- 
ningar och ordnande bestämningar återföra regeringens 
allmänna gång till oföränderliga lagar, att sålunda be- 
främja inom densamma en konsekvent och regelrätt Verk- 
samhet samt följaktligen föröka dess verkliga makt. Den 
stora reformplanen blef likväl bevarad i hemlighet, liksom 
den icke fullständigt utarbetats. Enligt Alexanders önskan 
och, såsom det synes, i motsats till dess upphofsmans tanke, 
hvilken skulle föredragit det helas utförande med ett slag, 
trädde i kejserliga förordningar sedan medlet af 1809 en- 
skilda delar af densamma i dagen. 

En kort belysning deraf tör, såsom karakteriserande 
de genomgående tendenserna, ^är finna plats. 

De tidigare åtgärderna af styrelsen till bildningens 
befrämjande och kunskapers spridning inom landet hade 
icke burit de frukter man väntat. Hörsalama i universi- 
teten räknade blott ett fåtal åhörare, likaså voro skolorna 


^) Locré och Legras; också Dapont de Nemours. Borahardi, 
a. a., 8. 642. 

») Se M. G. Schybergson, Mikael Speranski (med ledning af ba- 
ron M. Korffs arbete: Grefve Speranskis lif, 1861;. Finsk Tidskrift 
1893, p. 420. 


Digiti 


zed by Google 


54 En rändpunkt uti Alexander Ls regering. 


glest besökta. I likhet med hvad tillförene varit fallet, 
saknades i främsta rummet hos embets- och tjenstemän 
tillräckliga insigter, medan mekaniskt förfaringssätt för- 
herrskade och väsendtligen tjensteår bestämde befordran. 
För att här kraftigt befrämja en bättre tingens ordning 
förordnades enligt Speranskis förslag att personer, vanli- 
gen af förnämare familjer, som vid hofvet vunnit titlar 
och värdigheter, icke på grund allena deraf finge i rang 
motsvarande verkliga embeten på den civila banan; de 
måste egna sig åt verklig statstjenst; likaså skulle icke, 
hvad lägre platser angick, befordran till tjenster utöfver 
en viss rang ega rum med mindre en skild kurs vid uni- 
versitet absolverats eller intyg om innehafvande af mot- 
svarande kunskaper företetts *). 

Om sålunda ett anmärkningsvärdt steg togs till be- 
främjande af den civila embetsmannaklassens bildning, 
blefvo de förändringar, hvilka infördes inom rikets all- 
männa styrelseorgan af ännu större betydenhet. Kiks- 
rådet hvilket hittills förefunnits egentligen blott till nam- 
net och hvars funktioner väsendtligen handhafts af Ale- 
xanders ungdomsvänner, underkastades en omgestaltning, 
den der såsom följd föranledde en dylik af ministerierna 
och jemväl senaten. Den förstnämnda höga myndigheten 
der, enligt det kejserliga dekretet, alla förvaltningens gre- 
nar skulle underkastas behandling och följaktligen alla 
förslag tUl lagar och förordningar genomgående pröfvas, 
var sammansatt af en mängd stordignitärer af mihtär och 
civil rang, förtroendemän hos regenten, äfvensom de egent- 
liga ministrame; ingen lag kunde dock från riksrådet 
utgå innan densamma vunnit regeringens bekräftelse. Vi- 
dare egde riksrådet rådpläga öfver alla allmänna åtgärder, 
hvilka vid förekommande, oförutsedda fall kunde befinnas 
nödiga, såsom krigsförklaringar, fredsslut med flera akter 
rörande yttre politiken, „för så vidt de efter omständig- 
heterna kunde underställas en föregående öfverläggning"; 


*) För befordran till befattningrar af åttonde rangklassen eller der- 
utofver erfordrades nämnda intyg. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpfinkt uti Alexander Ls regering. 55 

vidare öfver de årliga förslagen till statsinkomster och 
utgifter, anordnandet af nya utlagor under året m. fl. 
finansåtgärder. Också tillhörde riksrådet att granska redo- 
görelserna från de skilda ministerierna. 

Alla dessa bestämningar häntyda omisskänneligen på 
ett bemödande att bringa Rysslands styrelse ett steg när- 
mare till den ställning, som regeringen i monarkiska sta- 
ter med en riksförsamling eller parlament vid sidan intog 
— en ställning hvars nyhet nogsamt erkändes af Speran- 
ski och hvaröfver han oförbehållsamt yttrade sig *). Kej- 
saren emotsåg hoppfullt den nybildade institutionens fi*uk- 
ter och öppnade densamma med stor högtidlighet (1 [12] 
januari 1810). Han höll dervid ett tal med uttalanden 
sådana Byssland icke tillförene förnummit från tronen. 
Speranski, såsom föredragande vid de allmänna samman- 
trädena uti riksrådet, hvilket efter ärendernas art delats i 
fyra departement, blef rikssekreterare eller sålunda i sjelfva 
verket universalminister. 

Också ministerierna, hvilka Speranski uti en redo- 
görelse för regenten underkastat granskning och uti hvil- 
kas dåvarande skick han framhöll brister, dels härrörande 
af otillräcklig ansvarighet för ministrame, dels beroende 
af olämplig fördelning af ämnena, blefvo föremål för om- 
organisation. Åtskilliga trädde uti ett närmare, ehuru 
subordineradt förhållande till motsvarande departement 
uti riksrådet; ministrame blefvo den egentliga administra- 
tionens och styrelsens verkställande organ. Deras antal 
blef derjemte förökadt; så tillkom bland annat, enligt 
franskt mönster, en ny minister för öfvervakande af den 
inre säkerheten, äfvensom en dylik för de främmande 
religionsbekännarnes angelägenheter o. s. v. 

Ministeriemas  nybildning  dekreterades  i juli 1810; 


*) „FOr två år sedan**, säger Speranski uti sin till kejsaren af- 
gifna embetsberättelse, »kunde den djerfvaste ej föreställa sig möjlig- 
heten af att ryska kejsaren, med iakttagande af sin värdighet, vid utfdr- 
dandet af en författning skulle kunna säga: efter att hafva ftimammit 
riksrådets mening. Detta skulle ansetts såsom en förolämpning mot 
majestätet*'.  Mikael Speranski II, 6 i Finsk Tidskrift för 1894. 


Digiti 


zed by Google 


56 En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 


ett år senare utfärdades ett allmänt regulativ för desam- 
ma, der såväl formen för deras verksamhet närmare be- 
stämdes som gränserna för ministrarnes befogenhet och 
ansvarighet fixerades. 

Vidkommande senatens omgestaltning, sådan den- 
samma föreslogs, vittnar äfven denna om Speranskis skarpa 
och isynnerhet liberala uppfattning. Till förekommande 
af den oändamålsenliga sammanblandning af olikartade 
angelägenheter, hvilken inom denna myndighet egt rum, 
förordade han dennas tudelning uti en förvaltande och 
dömmande senat. Den senare, utgörande rikets högsta 
domstol, skulle bestå dels af ledamöter utnämnda af kro- 
nan, dels af sådana, hvilka blifvit valda af adeln i pro- 
vinserna. På det att rättvisa allestädes och utan svårig- 
het skulle stå sökande öppen, borde fyra likaberättigade 
afdelningar af senaten, d. v. s. fyra högsta tribunal för- 
läggas i Petersburg, Moskwa, Kasan och Kiew äfvensom 
deras utslag vara utan appell till monarken. 

Denna omfattande förändring, ehuru inom riksrådet 
strängt klandrad och motsagd, vann kejsarens bekräftelse; 
dock utan att tiden för dess verkställighet var utsatt. I 
allo omkastade förhållanden i den yttre politiken togo 
likväl styrelsens uteslutande uppmärksamhet under näst 
följande tid i anspråk och reformen uppsköts. Längre 
fram råkade densamma i förgätenhet; de af Speranski 
likaledes utarbetade förslagen till regulativ för lägre dom- 
stolar kommo icke ens under pröfning. 

Till ytterligare karakteristik af Speranskis verk i 
det allmännas tjenst enligt Alexanders vilja må slutligen 
erinras om hans hängifna arbete för att åvägabringa en 
ny, tidsenlig lagbok för riket — ett arbete, som, om det 
lyckats, skulle medfört oberäkneliga följder för Bysslands 
framtid, men hvilket å en annan sida lade i dagen sin 
upphofsmans alltför stora förväntningar af påbud upp- 
ifrån, der ännu ingen säker grund hos folket gafs att 
bygga på. 

För att utarbeta en allmän lagbok hade redan sedan 
många år en skild kommission varit nedsatt; först genom 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander La regering. 57 

Speranski, hvilken, jemte det han blef medlem deruti, 
tillika utsetts till biträde åt justitieministern, trädde syn- 
liga frukter i dagen. Visserligen skuDe i det nya för- 
slaget landets gamla öfverhetliga förordningar beaktas 
och efterföljas, men Speranski, intagen af den moderna 
franska lagstiftningen, lät af denna, närapå omedvetet, 
till den grad bestämma sig, att det nya förslaget gestal- 
tade sig såsom väsendtligen vest^rländskt, om ock hän- 
visning till äldre ukaser formelt gjordes; förslaget blef i 
hufvudsak en tillämpning eller i mycket en öfversättning 
af Code Napoleon. Såsom sådant blef det ock med miss- 
tro emottaget af riksrådet, äfvensom af de kretsar, dit 
kännedom af detsamma spridt sig; det trängdes i bak- 
grunden af de stora krigsrörelserna vid förväntan af Na- 
poleons infall och förföll. 

Ett lika missnöje eller rättare ovilja kom ock Spe- 
raaskis omfattande projekt för ordnande af Rysslands 
finansväsende till del; äfven i denna vigtiga angelägen- 
het, hvilken alltmera kräfde all styrelsens omsorg till före- 
kommande af de vådligaste följder, träffade hans blick i 
mycket det rätta, men sådant ådrog honom, såsom byggdt 
på nyare ekonomiska principer, blott ogillande och skänkte 
icke de åsyftade fördelarne. 

Så reformvänliga och moderna åsigter lifvade fort- 
farande regeringen, om ock de icke af allmänheten öfver- 
hufvud uppfattades och om äfven monarkens personliga 
ståndpunkt i den yttre politiken undergått förändring. 
Uti flera af de nya institutionerna och projekterna dertill 
träda ju till mötes på ett sätt, som icke kan förbises, ten- 
denser till konstitutionel ordning jemte erkännande af 
medborgerliga rättigheter; också till samhällets lägsta lager 
sträckte sig denna omtanke och, såsom häntydan om Ale- 
xanders tänkesätt, må erinras om att Speranski, förtro- 
endemannan, städse oförtäckt och obetingadt framställde så- 
som oeftergifligt vilkor för Rysslands verkliga lyckosam- 
mare framtid allmogens befrielse ur lifegenskapens band ^). 

') Bernhardi, II, 2, p. 644. 


Digiti 


zed by Google 


68 £n vändpHnkt uti Alexander I:» regering. 


m. 

Efter denna digression beträffande de inre förhål- 
landena uti Ryssland under åren närmast efter freden i 
Tilsit följer nu att kasta en blick på Finland. 

Hvad den beslutna eröfringen af detsamma beträffar, 
gifves förvisso uti historien blott få tilldragelser som, med 
hänsyn till den anfallna partens förhållande inför den 
hotande faran, gör på betraktaren ett mera tragiskt in- 
tryck. A ena sidan den af öfvertro och hat emot Napo- 
leon förblindade Gustaf Adolf, hvilken blott vidtager för- 
vända och bristfälliga åtgärder och, ehuru varnad, emot 
bättre vetande anförtror öfverbefälet åt en sin uppgift 
icke vuxen general, som enligt sägen bevekligen derom 
anhållit ^). A en annan sida en tillförene aktad troman, 
åt hvilken nyckeln till Finlands strategiska besittning 
öfverlemnats och hvilken redan uti krigets början till 
samtidens namnlösa bestörtning och egen nesa uppgifver 
nordens Gibraltar nästan utan svärdslag! ^) Arméens hjelte- 
modiga strider, hvaruti befolkningen flerstädes tog del, 
förmådde efter denna katastrof icke ändra den slutliga 
utgången, spillrorna af hären trängdes efterhand undan 
och Finland var, förrän året 1808 gått till ända, besatt af 
eröfraren och Sverige sjelft bragt till branten af sin under- 
gång. 

*) G. M. Armfolt var af konung^en ifrågasatt såsom chef, men å 
andra sidan drog han i betänkande att förbigå den i värdighet långt 
hunne Klingspor. Denne borätt&s med Odn\juka ord och tårar ha hos 
Gustaf Adolf anhållit om hOgsta kommandot. Johan Albert EhrenstrOros 
efcerlomnade Historiska anteckningar, utgifna af S. J. Boethius, Upsala 
1883, II, 571, 572. 

•) „ Aldrig", sftger Behbindor, „blef en tilldragelse bedömd på ett 
mera enstämmigt sätt. Finländare, ryssar, svenskar, ja man kan säga 
alla européer, voro ense om att här var fråga antingen om fbrrtlderi eller 
feghet". — Sjelf modifiei-ar R. sin uppfattning derhän att Cronstedt af 
svaghet och medveten af egen bristande förmåga att loda försvaret lät 
påverka sig isynnerhet af öfverste F. A. Jftgerhom, läijunge och anhän- 
gare af Sprengtpoi-ten. Jfr J. R. Danielson, Suomen Sota ja Suomen 
sotilaat.  Helsingfors 1896, s. 251 ff. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander I:s regering, 59 

I förstone var väl Finland skäligen obekant för Ale- 
xander; hvad han om det undanskymda landet, dess folk 
och förhållanden förnummit, härrörde väl väsendtligen från 
de svensk-finska öfverlöparena i Ryssland och dessas upp- 
gifter voro sjelffallet mer eller mindre vilseledande. Men 
hans rättskänsla, i hemlighet kränkt genom det honom 
ålagda anfallet >), bjöd honom att anförtro högsta befälet 
åt grefve Buxhöwden, en veteran från de stora krigen 
på kontinenten, känd icke blott för militärisk duglighet 
utan derjemte för rättsinnighet och humanitet*^). Likväl 
vidtogos oaktadt dessa anförarens förtjenster och den stränga 
krigstukt, som i allmänhet vid invasionen vidmakthölls, 
hvarjehanda åtgärder och utfärdades påbud, som ingalunda 
voro egnade att minska den oro och bekymmer, hvilka 
rådde i landet. Härvid må erinras om att, sedan kort 
före invasionen uti en proklamation'), der bibehållandet 
af landets „lagar, seder och bnik" utlofvats, och upp- 
maning skett till invånarne att i vanlig ordning insända 
deputerade till ett ständermöte i Åbo för att rådgöra om 
hvad till landets välfärd vidare tillgöras kunde, detta möte 
kort derefter förklarats uppskjutet;*) att sedan genom en 
deklaration tillkännagifvits att kejsaren betraktade det 
förra svenska Finland såsom „en genom dess vapen eröf- 
rad provins", trohetsed och hyllning af ryska tronen 
omedelbart  påbjöds*); att  finska officerare, som åtföljde 


*) Jfr Alexanders fcJr general Savary, Napoleons sändebud, ytt- 
rade obenägenhet att skrida till kriget.  Suomen Sota, p. 9. 

Längre fram, år 1814, utlät sig Alexander i nedanstående ord fOr 
svenska ministern Wetterstedt, som å svenska kronprinsens vägnar tac- 
kade honom fOr all hans omsorg och intresse för Norges förening med 
Sverige: „C'est ä present que je puis regardor un Suédois en face. 
Il faut effacer de notre mémoire ces malheureuses années de 1808 et 1809". 
H. G. Trolle-Wachtmeister, Anteckningar och minnen, Sthlm 1889. 
II, p. 20. 

*) »Cö general", säger Rehbinder, „étoit bon sans Atre foible, juste 
.sans etre trop sévere." 

*) Fredrikshamn "/, februari 1808. 

*) %o april. 

*) Allmän kungörelse 11 maj. 


Digiti 


zed by Google 


60 En vändpunkt uti Alexander l:s regering. 


Bvenska arméen öfver Finlands gräns, förklarades forlustige 
lön, boställe och deras egendom konfiskerades o. s. v. 
Bestörtning framkallades jemväl längre fram, då befall- 
ning meddelades, att länsvis valde deputerade från stånden 
egde infinna sig i den ryska hufvudstaden for att liksom 
föra landets talan och framlägga dess behof, en befall- 
ning hvari samtiden med skäl såg ett försök att skjuta 
den utlofvade landtdagen å sido och i dess ställe erbjuda 
ett godtyckligt surrogat derför. 

Hufvudorsaken till dessa åtgärder är att söka i de 
motsatta idéströmningar rörande kriget och dess ändamål, 
hvilka vid denna tid ännu gjorde sig gällande inom de 
styrande kretsarne och icke förfelade att trycka sin stäm- 
pel på ledningen af det hela. Så var Sprengtporten, hvil- 
ken ledsagade Buxhöwden i egenskap af diplomatisk råd- 
gifvare och hvilken, vidhållande sitt gamla yrkande „att 
finska folket intet högre önskade än att med Ryssland 
förenas och icke fruktade annat än att återlemnas åt 
Sverige", upphofsmannen till den förstnämnda proklama- 
tionen med löfte om landtdag; utrikesministern grefve 
Rumäntzoff åter, hvilken, såsom Rehbinder berättar, ansåg 
finnarnes högsta lycka bestå uti att „i allo russifieras^ 
och att „lemna alla så kallade konstitutionella rättigheter^, 
utverkade deklarationen om landtdagens uppskjutande, hvar- 
jemte, allt under bedrifvande af bl. a. Anjala-mannen 
Klick, trohetseden påbjöds. Längre fram se vi åter Sprengt- 
porten vinna gehör för inkallande af deputerade från 
stånden till Petersburg ') o. s. v. 

En väsentlig förklaring till dessa omvexlande och 
inbördes stridiga åtgärder är ock att söka uti krigstill- 
dragelsema och folkets hållning under förra delen af 1808. 
Invånarne åskådade i allmänhet de inmarscherade rys- 
same med yttre lugn och nästan passiv min, der nyfiiken- 
het icke saknades; tjenstemännen qvarstodo på sina poster 


*) Jfr J. R. Danielsons Finlands förening med ryska riket, p. 60 
if. Hvad trohetsedens aflftggande angår, fOrmodar Rehbinder för sin del 
upphofvet måhända bOra sokas hos Ladau, grefve BaxhOwdens kanslichef. 


Digiti 


zed by Google 


Bn vändpunkt uti Alexander La regering. 61 


och skötte sina åligganden, kyrkans och det civila sam- 
fundets chefer utförde ryska öfverbef&lhafvarens påbud, 
högskolan i Åbo fortsatte med föreläsningar och studen- 
terna gingo såsom förr till sina kollegier ^). Arméen åter, 
som dragit sig mot norden, syntes numera föga kunna 
uträtta till landets återvinnande. Till råga på allt kapitu- 
lerade Sveaborg. Icke under då om Finlands fiender fingo 
gehör för dagen och lyckades utverka påbud, der segraren 
lade i dagen det mindre mått af hänsyn, som syntes böra 
ifrågakomma gentemot ett folk, hvilket sjelft visade så 
ringa motståndskraft. 

Det töfvade dock icke länge, innan ett annat upp- 
fattningssätt begynte vinna insteg och man fann, det dyster 
resignation å många håll icke innebar dådlöshet eller feg 
fortviflan. Sådan omstämning verkades väl främst genom 
finska truppernas frontförändring, då de efter åtskilliga 
lyckosamma fäktningar segrande åter trängde emot söder, 
äfvensom genom folkets andel i kampen mångenstädes. 
Men ock från fredliga medborgares sida fömummos ytt- 
ringar af mannamod och frimodighet. Vi erinra om lands- 
höfdingens i Kuopio O. Wibelius' bekanta skrifvelse till 
grefve Buxhöwden med anledning af proklamationen om 
konfiskerandet af finska officerarnes egendom, äfvensom 
om Matthias Calonius' uttalande rörande trohetsedens af- 
fordrande  innan  fredsslutet*).   Och  då  befallning  kort 


^) I anteckningar från denna tid omtalas invasionen i f^ga annan 
ton %n andra tilldragelser fbr dagen och då furst Bagration i slatet af 
mars inryckte i Åbo, var folket samladt på torget och vid tullame fOr att 
åse inmarschen, „bvilken skedde som om en vanlig garnison intågaf. 
Publikationer ur de Älopaeiaka papperen. Dagboksanteckningar från 
åren 1808 och 1809, p. 55. Jemväl Rohbinder berättar huru stilla ocku- 
pationen försiggått. 

*) Uti det kända programmet af den 21 juni 1808, då Calonius 
aftr&dde rektorsembetet vid akademien, läses bland annat, efter erkän- 
nandet af ryska öfverbeftllets humana förfarande öfverhufvud, följande 
manliga ord: 

^Låt vara att krigslyckan velat att kroppame skulle falla i fien- 
dens våld och tvingas att gå dit dennes beväpnade ordres släpa dem: 
själame fortfara dock, såsom mindre beroende af lyckan och händelserna, 


Digiti 


zed by Google 


62 En vändpunkt uti Alexander La regering. 


härefter meddelades att välja deputerade för de skilda 
stånden, afgafs i Åbo en frimodig förklaring af de när- 
varande, att de icke ansett sig kunna i strid emot den 
ordning, som i de af kejsaren erkända grundlagarna be- 
stämts rörande riksdagsmannaval, skrida till omnämnda 
åtgärd; först efter förnyad befallning och sedan Buxhöw- 
den förklarat „att fråga icke vore om en riksdags sam- 
mankallande^, utsagos deputerade. 

Det synes ganska sannolikt, att isynnerhet genom 
denna deputation, hvilken omsider kom till stånd och 
hvars ordförande blef den upplyste och fosterländskt sin- 
nade friherre C. E. Mannerheim, den första verkliga inblick 
uti finnames tänkesätt och åsigter öppnades för Alexan- 
der ^). Då omsider efter en längre väntan i den ryska 
hufvudstaden de deputerade erhållit audiens och „såsom 
medlemmar af en fri, men lagbunden nation, mindre känd 
genom förvånande bedrifter än namnkunnig genom den 
trohet  och  tillgifvenhet  den  i  alla tidskiften visat dess 


att vara hvad de varit, netnligen mod omutlig tro ocb orubblig lydnad 
sin laglige konung undergifna. Ty så länge ännu stridens utgång är 
oviss ocb till dess ett fördrag mellankoramer, b varigenom regont«n sjelf 
afsäger sig sin rätt, beror det ej på undersåtens godtfinnande att afskudda 
sig sina pligtor såsom sådan och lossa de band, som han delar med sitt 
fädernesland, om han ej vill befläcka sig med förräderiets ärelOsa brott" 

') Att kejsaren tidigare sOkt genom enskilda meddelanden vinna 
kännedom om förhållandena uti landet är stäldt utom tvifvel, ehuru osä- 
kert synes med hvilken framgång sådant skett. Rohbinder omtalar en 
hemlighetsfull  beskickning  till biskopen i Åbo redan i bOrjan af kriget. 

„Herr Turski, polack till börden, öf verste och riddare af flero ord- 
nar, anlände om natten till Åbo och steg af hos biskop TengstrOm, med 
hvilken han hade ett samtal som varade flerc timmar. Denne prestman 
har sagt mig, att han blef mycket brydd af detta nattliga besök, men att 
han i sakernas dåvarande läge icke kunde afvisa en individ, som uppgaf 
sig vara rysk officer och som insisterade på att få träffa honom. Bisko- 
pen yttrade för mig, att samtalet rörde sig uteslutande om Finlands ställ- 
ning och om medlen att göra det lyckligt 

„Jag är böjd att antaga", fortsätter Rehbinder, „det Turski var en 
af dessa underordnade emissarier, af h vilka monarken stundom betj enade 
sig för att erfara sanningen och att öfverston erhållit i uppdrag att i 
detta syfte vända sig till storfurstendömets primas" 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 63 

lagliga öfverhet**, tolkat de känslor, hvarmed de inför 
Hans Kejs. Majestäts tron framträdde, aflemnade de der- 
efter en skrift (memorial), der ytterligare, under framhål- 
lande af samlingens icke grundlagsenliga natur, egenska- 
pen af national-representanter afsades och anhållan om 
landtdag framhölls. Alexander, i hvars bröst känsliga 
s'^rängar anslogos, uttalade sig i mycket välvilliga ord om 
Finland och skall sedan, enligt Mannerheims antecknin- 
gar ^), yttrat, att han ansåg för en ära att äfven regera öfver 
ett fritt och med lagar föraedt folk — ett yttrande så 
mycket mera karakteriserande för Alexander, som deputa- 
tionen med frimodighet förenat varsamhet i uttryck och 
skildt helsningstialet, bl. a. genom Sprengtportens åtgö- 
rande, underkastats vissa uteslutningar. I ett nådigt 
svar förklarade kejsaren, att han insåg det deputationen 
^icke kimde så fullkomligen han det önskat och med sin 
kallelse åsyftat, gå dess faderliga omsorg till möte"; hvar- 
för han beslutit att en allmän landtdag skulle hållas. De 
deputerade fingo sig likväl uppdraget, att, som af desamma 
„de säkraste kunskaper om landets dåvarande belägenhet 
under krigsbördan" kunde förväntas, „uppgifva de ämnen, 
uti hvilka desamma önskade att kejsarens godhet måtte 
komma dess nya imdersåtar till hjelp och lisa". 

Det har, såsom kändt, från visst håll i vår tid ifråga- 
satts, huruvida deputationens lojala och värdiga hållning i 
sjelfva verket varit en verksam anledning till beviljandet 
af landtdag; en sådan skulle derförutan varit besluten, 
väsendthgen genom Sprengtportens bedrifvande. Huru här- 
med förhåller sig, må tillsvidare lemnas oafgjordt; obe- 
stridligen synes dock ur psykologisk synpunkt framgå, att 
de deputerades sätt att motivera ständernas sammankal- 
lande, liksom ock deras patriotiska och sakenliga medde- 
landen om landets mest trängande behof, haft en annan 
klang än deras forne landsmans, hvilken förlorat fäder- 
neslandskänslan och som, utom annat, haft panna att in- 


*) Manuskript. 


Digiti 


zed by Google 


64 En vändpunkt uti Alexander l:s regering. 

för kejsaren beprisa de skymfliga tilldragelser under kri- 
get, hvilka slagit finnarne med sorg och blygsel'). Ett 
bevis på det gynnsamma intryck deputationen framkallat 
var ock det förtroendefulla anbudet, som gjordes dess 
ordförande att qvarstanna i den ryska hufvudstaden för 
att såsom handsekreterare tjena Alexander vid ärenden 
rörande Finland ; han hade ock fått meddela kejsaren det 
vigtigaste beträffande landets samhällsskick och konstitu- 
tion. Då emellertid Mannerheim enträget undanbedt sig 
förenämnda uppdrag, utsågs dertill en annan i allo värdig 
och lämplig deputationsmedlem — K. Behbinder. 

Det är ock från denna tid som vi se Speranskis 
gestalt alltmera träda i förgrunden af de regeringsåtgär- 
der, hvilka på ett afgörande sätt skulle inverka på EHn- 
lands framtid. Han förberedde då, såsom of van fram- 
ställts, de omfattande reformförslag, hvilka skulle föra 
hans eget fädernesland framåt uti vesteuropeisk, liberal 
riktning. Alexander vände sig nu med förtroende till 
gunstlingen också beträffande Finland, och denne omfat- 
tade antagligen med fagnad ett tillfälle att, måhända till 
indirekt fördel och kanske föredöme för Ryssland, med- 
verka till befästande af en konstitutionel samhällsordning. 
Att under de förtroliga och täta företrädena hos kejsaren, 
hvilka vid denna tid egde rum, jemväl Finlands ange- 
lägenheter haft sin andel, är ganska sannolikt. I början 
af januari 1809 fick Speranski officielt i uppdrag att för 
Alexander föredraga finska ärenden, och vid denna tid 
förordnades Behbinder till hans adjoint. 

Kom så den minnesrika landtdagen i Borgå, hvil- 
ken  genom  kejserligt påbud sammankallats till den ^^1^ 


') Efter Sveaborgs kapitulation, hvartill Sprengporten också direkt 
medTerkat, adresserade han till kejsaren en lyckOnskningsskrifirelse d. 25 
april (7 maj) 1806. Här heter bland annat: „Det som mest gläder img 
i denna aifUr är sättet ^ på hvilket detta fäste kapitulerat, hrilket mera 
än något tjenar till bevis på de goda tänkesätten hos ett folk, hvars 
tappre försvarare gifva sig med denna känsla af patriotism, det enda 
motiv, som vid detta tillfälle kunnat inverka på deras beslut.*' — Jfr 
Castrén, Skildringar ur Finlands nyare historia, bilaga V, p. 107; 264. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uU Alexander Ls regering, 65 

mars 1809 och hvilken afslöts den 19 juli s. å. efter att 
hafVa varat vid pass fyra månader. 

Spörja vi, hvarigenom detta ständermöte, hvilket inom 
skäligen kort tid samlades och till hvilket nödiga för- 
arbeten knappast kunnat ifrågakomma, isynnerhet eger 
betydelse för senare generationer, blifver svaret sjelffallet 
det gamla — genom den högtidliga bekräftelsen af Fin- 
lands religion och grundlagar, genom den solenna trohets- 
eden inför Alexander och genom den orubbade fortsätt- 
ningen af fäderneärfdt samhällsskick. Obestridligt är jem- 
väl, att uti inre styrelse och förvaltning, i skatteväsende 
och allmän hushållning m. m. mycket nytt åstadkoms 
och åtgärder vidtogos, hvarigenom Finland, som ända till 
skilsmessan från moderlandet haft enahanda organ med 
det<samma, erhöll egna institutioner och vandes att efter- 
hand, så att säga, andas med egna lungor, att stå på egna 
fötter, men allt sådant var dock något sekundärt i för- 
hållande till förenämnda grundbestämningar. Dessa ut- 
gjorde den lifgifvande stam, ur hvilken framgent ytter- 
ligare telningar kunde framskjuta, förr eller senare, färre 
eUer talrikare. 

Dessa reflexioner tillhörde dock sjelffallet blott uti 
ringa grad då lefvande slägte ; de tillhöra snarare en föl- 
jande ålder, som bevittnat landets senare öden och som 
kunnat iakttaga, hvilken den verkliga innebörden af Borgå 
landtdag varit. För då varande generation tedde sig fram- 
tiden, oaktadt Alexanders ådagalaggda välvilja och försäk- 
ringar, ännu osäker och fylld af frågetecken; kunde han, 
hvilken likväl var en dödlig, under denna de våldsamma 
omstörtningaiTias uti Europa period garantera en tryggad 
ställning åt Finland, och kunde icke ännu under andra 
maktkonjunkturer landet blifva skådeplatsen för blodig 
kamp, hvars utgång, om Napoleon så ville, blefve motsatt 
emot det nyss öf verstand na krigets resultat? Hvilket 
blefve då de mäns öde, hvilka erkänt och hyllat tingens 
nya ordning? Voro öfverhufvud finnarne berättigade att, 
innan kampen med Sverige var fullständigt ändad och 
fredsfördrag  ingåtts,  afsäga  sig sin  forna  öfverhet och 


Digiti 


zed by Google 


66 En vändpunkt uH Alexander 1: 8 regering. 


svärja trohet åt en ny? Och å en annan sida, om af ven 
ingen ändring uti det yttre läget inträdde, skulle landets 
inre autonomi i längden af den väldiga makten i östern 
respekteras? Och hvad bebådade Sprengtport^ns utnäm- 
ning till generalguvernör — hans, som burit afvog sköld 
emot sitt fädernesland? 

Dessa spörsmål och andra sådana kunde icke förfela 
att hos de flesta närvarande framkalla en allvarlig, reser- 
verad stämning. En främling, hvilken vid landtdagens 
öppnande gifvit akt på de samlade, anmärker, att de icke 
syntes intagne af någon synnerlig glädje — de betrak- 
tade^). Och de vore icke heller synnerligen talrika*), 
Anmärkningsvärdt är ock att blott ett begränsadt fåtal, 
så vidt man har sig bekant, efterlemnat skriftliga anteck- 
ningar för efterkommande; man vore frestad att antaga,, 
det ombuden hyst tvekan att låta sina bekymmer komma 
inför främmande ögon *). Och bland de enstaka minnes- 
tecknarne angifver sjelfva Mannerheim att han ursprung- 
ligen icke ämnat bivista landtdagen, och den unge extra 
hofrättsnotarien De la Chapelle sökte jemväl i det läng- 
sta uppskjuta sådant oaktadt en gammal anförvandts upp- 
maning *). 

Den stora allmänheten i landet tog väl saken öfver- 
hufvud med större resignation; for densamma var upp- 
hörandet af blodsutgjutelsen redan en lisa.  Inom Borgå 


*) Gagarin, De tretton dagame eller Finland, Öfversättning- ; 
tryckt i Äftioåriga minnen,  Helsingfors 1890, p. 13. 

') Vid landtdagens bOrjan iippgifvas första ståndets medlemmar 
till ett femtiotal; presterskapet räknade (längre fram) åtta; borgarestån- 
det ntgjordes af nitton och bondeståndet af trettio ledamöter. 

•) Så återfunnos först nyligen, förvarade nti en gammal möbel ^ 
handskrifna annotationer af major B. H. Aminoff (f 1819), yngre broder 
till gustavianen Johan Fredrik Aminoif. Måhända hyste dock författaren 
betänkligheter rörande sitt manuskript företrädesvis med hänsyn till hvad 
han uti dess förra del yttrat om sjelfva krigshändelserna. Se Svenska 
Litteratur Sällskapets i Finland skrifter, Förhandlingar och uppsatser, 2, 
1886—1887, Annotationer gjorda under 1808 och följande år, 

♦) ^Underrättelser för mina barn".  Manuskr. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander I:s regering. 67 


och dess omgifningar åskådades med beundran, om ock 
denna icke yttrade sig högljudt, de ståtliga anordnin- 
gar, som vidtogos för att låta den lilla staden något så 
när värdigt motsvara de anspråk, som derpå ställdes ge- 
nom ett ständermöte och kejsarens besök ^). 

Men bekymren och den osäkra stämningen undan- 
trängdes och bragtes efterhand, ju längre det led, att 
lemna rum för en ljusare blick emot framtiden, då Alexan- 
der sjelf infunnit sig i Borgå och talat till de församlade. 
Utrustad med personliga behag i högre grad än någon 
annan furste uti Europa och intagande alla, som med 
honom kommo i beröring, genom sin medfödda nobless 
och finkänslighet, om ock dessa icke alltid stodo främ- 
mande för statskonstens bud, utöfvade kejsaren ett out- 
plånligt intryck på folkombuden, då han vid hyllnings- 
akten i den åldriga domkyrkan aflemnade sin förnyade 
bekräftelse och stadfastelse af landets „religion och grund- 
lagar samt de privilegier och rättigheter hvart och ett 
stånd isynnerhet och aUa innebyggare i gemen, så högre 
som lägre, härtills enligt constitution åtnjutit", och då han, 
„märkeligen rörd", såsom Mannerheim säger, „vänd emot 
altaret, nedkallade Försynens nåd och välsignelse att med 
rättvisa och mildhet styra Finlands redeliga folk och be- 
reda dess framtida sällhet". 

Hvad sjelfva förhandlingarna vid landtdagen vidkom, 
framgick ock härunder förnyad anledning till förtröstan 
på de välvilliga afsigter, som inom styrelsen voro rådande. 
Speranski, till hvilken alla landtdagens bref gingo för att 
för Alexander föredragas och till hvars biträde Rehbinder 
förordnats, var i viss mening den ledande personen; i hans 
kansli uppsattes de konstitutionella skrifvelserna och de 
fyra bekanta propositionerna äro af honom affattade. 
I författningsenlig  anda  tillsåg  han  ock, att ständernas 

') Se uti do Alopaciska pappren den naiva beskrifningon af den 
nyfikenhet, h varmed man åsåg^ den hiJga äreporten med inskriptioner och 
allegorier, hvilken restes vid staden» tull till majestätets emottagande, 
äfvensom ock af den uppmärksamhet, för hvilken de såsom härolder klädde 
ryska officerarna voro ftJremål.  Anförda dagboksanteckningar, p. 123 if. 


Digiti 


zed by Google 


68 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 

öfverläggningsfrihet icke led intrång och minnesvärda 
äro skildt de tillrättavisningar han tilldelade Sprengt- 
porten, hvilken, numera stående vid sitt mål, gjort an- 
språk på att inblanda sig uti och leda ständernas tillvä- 
gagående. A en annan sida brefvexlade han med landt- 
dagens förnämligaste män rådgifvande, upplysande, ja ock 
varnande, med blicken fäst ä ett högre syfte än framgång 
för dagen; i skrif velse till landtmarskalken De Qeer fram- 
hålles, huruledes denne, om det angifna förfaringssättet 
följes, skulle ^fastställt de första grunderna, nedlaggt den 
första hörnstenen till en så solid och varaktig byggnad 
som menskliga ting kunna vara under inflytande af him- 
lens välsignelse och genom en god suveräns omsorger** *). 
Med den politiskt kloke Tengström, med Mannerheim, ja 
jemväl med Matthias Calonius meddelade han sig, be- 
mödande sig sålunda att till ett för Finland lyckosamt 
resultat förena de bästa krafterna, jemte det han sjelf, 
med lätt förklarligt intresse, sökte vinna förfarenhet i 
föl-verkligande af liberala teorier öfverhufvud. 

De öfverläggningsämnen, som förelades ständerna, 
buro i viss mån en praktisk-politisk karakter, i det man 
itti allmänna drag gick att bestämma de principer, enligt 
hvilka den unga statens ekonomiska, yttre lif, dess för- 
valtning och utveckling skulle försiggå. Tidens korthet 
hade å ena sidan laggt hinder i vägen för utarbetandet af 
lagförslag i vanlig mening, men å andra sidan infordrades 
blott ständernas underdåniga utlåtanden rörande inrätt- 
ningen af landets militär, uppbörden af kronoutskyldema, 
mynt- och penningeverket samt Finlands blifvande högsta 
styrelsemyndighet. Men dessa uppgifter, så kort fattade 
till sin form, erfordrade dock för att rätt besvaras, en 
omständlig utredning af tidigare förhållanden, och härvid 
lade ständerna i dagen en arbetsamhet och omsorg, som 
obestridligen  var förtjent af erkännande, liksom de å en 


*) M. G. Schybergson, G, M. Sprengtportens af gång från Gene- 
ral Guvernörs embetet i Finland 1809 och Mikael Speranski II, i Finsk 
Tidskrift 1891 ooh 1894. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander l:s regering» 69 

annan sida genom den måttfulla och hofsamma ton, hvari 
förhandlingarna fördes,  väl tillgodosågo sitt lands bästa. 

Den indelta armén, rörande hvilken ständerna såsom 
önskvärdt framhållit, att densamma under en tid af åtmin- 
stone femtio år, icke måtte uppställas, blef tillsvidare upp- 
löst och en med ständemas förslag öfverhufvud öfverens- 
stämmande vakansafgift till statsverket erlagd af de rote- 
ringskyldige ^), hvarjemte officerame tillförsäkrades, efter 
en skild militärdeputation till Petersburg, åtnjutandet af 
deras förra inkomster *); ett enklare och mindre inveck- 
ladt uppbördssätt af krono-utskylder i förening med upp- 
gift öfver allmänna inkomster jemte å andra sidan för- 
slag till allmänna utgifter, förhöjda löner, nya inrättnin- 
gar m, m. eller ett slags statsbudget uppgjordes — en 
åtgärd, hvars betydelse skildt framgick ur hithörande pro- 
positions erinran, „att ett lands inre förvaltning aldrig kan 
vara fri och själfständig utan såvida det eger tillräckliga 
medel att afhjelpa egna behof". Beträffande myntvä- 
sendet inlemnades förslag till ett hufvudmynt för lan- 
det och isynnerhet rörande inrättandet af en nationalbank 
fi-amdeles till stadgande af penningeväsendet och aflägs- 
nandet af den genom olika och deprecierade myntslags 
cirkulation vållade osäkerheten. Och om detta ärende icke 
vann en i allo gynsam lösning, hvarförutan uti hela denna 
sak konstitutionen fick göra vissa eftergifter, om vidare 
inom kort erfarenheten, till bekymmer för de ledande 
männen, visade det de ofvan nämnda statsfinansiella kal- 
kylerna icke fullt bestodo profvet, utan lemnade vissa 
luckor, förbereddes dock äfven här en bättre tingens ord- 
ning med framtiden. 

En fråga af genomgripande vigt var den om den 
blifvande öfversta styrelsemyndigheten, hvilken ock synes 
med förkärlek ha omfattats af Speranski, och hans för- 
tjenster om  ärendets  lyckliga  genomförande äro omiss- 

») Manifest 20 juli (1 augusti) 1810. 

•) Manifest 15 (27) mars 1810. Penninge understöd beviljades 
senare, hvad gemenskapen angick, onkor och barn samt dertill berättigade 
OfverlefTande 'soldater. 


Digiti 


zed by Google 


70 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 

känneliga. Enstaka grunddrag voro beträffande nämnda 
myndighet af regenten fastställda, såsom konseljens eller 
såsom den först benämdes, ^högsta tribunalets^ indelning 
i sektioner och ställande under generalguvernörens presi- 
dium, men hvilka vigtiga närmare bestämningar rörande 
sektionerna, deras verksamhetsområde och kompetens, 
procedur, medlemmar, m. m. återstodo icke att fixera? 
Ovifvelaktigt låg frågan jemväl Sprengtporten ganska 
nära; hans begär att egenmäktigt få ingripa i sitt forna 
fäderneslands framtid lät skildt allt som hänförde sig till 
ifrågavarande ärende framstå såsom ett favoritämne. Så 
mycket större rätt till Finlands erkänsla förvärfvade der- 
för den ryske statsmannen, då han verkade för Tengström 
såsom ordförande uti den kommission, hvilken egde af- 
gifva förslag till reglemente för det blifvande styrelse- 
verket, äfvensom i detta arbete indrog Finlands främsta 
rättslärde, medan å en annan sida Sprengtportens anspråk 
artigt, men bestämdt tillbakavisades. Och om varaktig- 
heten af den skapelse, som sålunda åvägabragtes och uti 
hvilkens organisation Matthias Calonius' skarpsinne rest 
sig ett bestående minne, i det han uti den nya institutio- 
nen upptog traditionen från moderlandet, bär väl, såsom 
ofta framhållits, det faktum ett vägande vittnesbörd, att 
reglementet för regeringskonseljen för storfurstendömet 
Finland ^) ännu i seklets slut, trots många ändringar, uti 
sina grunddrag eger bestånd. En säregen omständighet, 
som åsyftade att från början tiUvinna konseljen landets 
förtroende, tör icke heller lemnas obeaktad; det var mo- 
narkens i hithörande proposition åt ständerna lemnade 
uppdrag, att „för de fyra afdelningar, hvaraf samma myn- 
dighet komme att bestå", föreslå tolf ledamöter under en 
tjenstetid af tre år, bland hvilka regenten ville utse det 
antal han pröfvade nödigt för ändamålet af en slik konselj. 
Afven genom petitioner, hvarigenom de skilda stån- 
den framburo sina önskningsmål och hvilkas antal, såsom 
bekant, icke var ringa, ehuruväl bärvidden mycket olika. 


*) Utfärdadt den 6 (18) augusti 1809. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 71 


egde landtdagen betydenhet. En fläkt af patriotism och 
frimodighet utmärkte framför andra de uttalanden, som 
gjordes till betryggande af den inhemska militärens fram- 
tid och frambume, såsom nämnts, genom en skild deputa- 
tion, vunno de oförtöfvadt genklang hos den ridderliga 
monarken; andra, såsom åsyftande att befästa lagens helgd 
gentemot ryska militära och civila embetsmän äfvensom 
att tillföl-säkra ersättning åt under kriget oskyldigt lidande 
medborgare, läto delvis längre tid vänta på uppfyllelse; ^) 
ännu andra, såsom exempelvis vissa önskningsmål rörande 
bevakandet af landets ekonomiska fördelar vid den mot- 
sedda freden med Sverige, föranledde icke till direkt re- 
sultat. Men om sålunda, måhända till en del på grund 
af underordnades stridiga intressen, till en del af finansiella 
förhållanden, åtskilligt återstod ouppfyldt, var dock huf- 
vudintrycket af ständermötet af ganska tillfredsställande 
art för de jemförelsevis flesta, som deruti deltagit. 

Denna ljusare, tillitsfullai'e syn på tingen och upp- 
fattning af kommande dagar vann ytterligare styrka ge- 
nom kejsarens oförgätliga uttalanden vid landtdagens af- 
slutande den 18 juli, hvilka Speranski skriftligen affattat. 
Alexander yttrade här, att „de svar och utlåtanden han af 
ständerna emottagit röjde icke mindre klokhet än kärlek 
till fosterlandet", han förklarade „det ädla och redliga 
folket" „för framtiden upphöjdt bland nationemas antal, 
under sina lagars skydd" och uppmanade representanterna, 
^att i sina medborgares sinnen vidmakthålla det inbördes 
ibrtroende, som varit rådande". Och samma välvilliga 
tankar återfinnas annorstädes i handlingar från denna tid, 
der monarken erinrar om alla de åtgärder han vidtagit 
för att försäkra ^finska nationen om dess politiska till- 
varelse och de rättigheter densamma åtfölja" *^). 

Till  de känslor, som häraf frammanades, anslöt sig 


*) Nåd. Förordningon 6 (18) febr. 1816 angående rättegång nti 
mål, som röra railitura personer af de i Finland fiJrlaggda ryska trupper och 
invånare derstftdes gemensamt. 

*) Jfr manifestet 15 (27) mars 1810 ang. f. d. finska militären till- 
lagda 10neft)rmåner. 


Digiti 


zed by Google 


72 En vändpunkt uH Alexander 1:8 regering. 

utpan tvifvel hos den öfvervägande majoriteten af landt- 
dagsmän det inre medvetandet att ärligt och blott med 
landets väl for ögonen hafva verkat. De sträfvanden, för 
hvilka Sprengtporten och männen från Anjala gjort sig 
till ledare, hade icke vunnit gehör och de sjelfva, af hvilka 
utom den förstnämnda J. A. Jägerhorn och Ladau deltagit 
uti mötet, hade icke förmått utöfva inflytande, utan i dess 
ställe erfarit uppenbar missaktning af landsmän. Ett af 
Jägerhorn utarbetadt förslag till förändring af landets kon* 
stitution och införandet af en aristokratisk författning i 
starkt reaktionär anda hade icke ens, tack vare Speranski, 
kommit i dagen utan undanhållits ^). 

Finlands folk kunde sålunda med godt samvete och 
obefläckad heder vandra framåt på sin nya bana och för- 
bida de öden som der väntade detsamma. 


IV. 

I början af denna framställning ha vi anfört det 
skäligen stränga omdöme Behbinder uti sina memoirer 
fällt öfver de högre klassemas och embetsmännens i Fin- 
land politiska bildning och egenskaper vid tiden för freds- 
brottet med Ryssland. Han förebrår de lyckligast lottade 
att företrädesvis ha haft Sveriges hufvudstad såsom mål 
för framtida verksamhet och upphöjelse, medan de för- 
glömde hemlandets intressen; hvad våra främste funktio- 
närer angick, voro de visserligen rättskaffens män, men 
bundne af rutinen omfattade de med sin håg endast of&- 
cielt utstakade embetspligter utan sinne för spöi-smål der- 
utöfver eller förmåga att leda den allmänna meningen. 
„Ingen^, fortfor minnestecknaren, ^uppgjorde för sig en 
plan för sin verksamhet — ingen kombinerade det för- 
flutna, det närvarande och framtiden, ingen ändtligen ville 
belasta sig med någon ansvarighet^^) o. s. v. 


>) Jfr Historiallinen Arkisto. VIII, 208 ff. 
•; Se ofranfbre. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 73 


Kriget och den fruktansvärda kris, som öfvergått 
landet, hade, såsom vi sett, i nämnda afseenden framkallat 
betydande förändring; blickarna hade vidgats och medan 
å ena sidan de gamla föreningsbanden med moderlandet 
afslitits, hade å den andra fosterlandskänslan väckts till 
ett mera intensivt lif. Patriotiska män hade såväl vid 
deputationen i den ryska hufvudstaden som vid Borgå 
ständermöte fört fosterlandets talan och med värme och 
insigt medverkat till ordnandet af dess nya förhållanden. 

Likväl kunde icke förnekas att, i trots af allt 
detta, landets från skådeplatsen för de stora händelserna 
fjerran läge i förening med de jemförelsevis inskränkta 
verksamhetsfält, som tillförene varit för dess söner öppna, 
blott hos ett mindre antal fostrat egenskaper, som nu i 
högre grad än någonsin tillförene varit af nöden — de 
voro i sjelfva verket väsendtligen tjenste- men icke stats- 
män, föga bekanta med annat än hvad som hänförde sig 
till. deras. speciella. gebit och öfverhufvud obevandrade uti 
handläggande af statsangelägenheter. Ställda inför nöd- 
vändigheten att under tingens förändrade ordning utfinna 
nya åtgärder till befrämjande af landets bästa eller till- 
lämpa de redan beslutna, äfvensom att under oförutsedda 
förvecklingar inslå den riktiga utvägen, finna det rätta 
handlingssättet, stodo de icke sällan i villrådighet eller 
hängåfvo sig åt en formalism, hvilken i betydande mån 
fördröjde ärendenas gång; de läto icke sällan jemväl 
kärnpunkten i de sistnämda stå tillbaka för mindre vä- 
sendtliga detaljer eller af dessa rent af undanskymmas. 

Sådant erkändes i hufvudsak redan af samtida. De 
la Chapelle, hvilken i sina memoirer i korthet karakteri- 
serar de af landtdagen föreslagna ledamöterna af rege- 
ringskonseljen vid dess - första organisation, tilldelar den 
inre styrelsens egentliga handhafvare, d. v. s. medlem- 
mame af ekonomie departementet, icke öfver höfvan ly- 
sande egenskaper med undantag af Mannerheim, hvars 
„insigt i allmänna affärer, särdeles goda hufvud, drift och 
arbetsamhet" beprisas. Rörande flere än en låter författa- 
ren deremot förstå, att ungefärligen detsamma gällde som 


Digiti 


zed by Google 


74 En vändpunkt uti Alexander /;« regering, 

om den vordne landtmarskalken, att han nemligen „icke 
var särdeles initierad i allmänna affärer eller fallen der- 
för". Hvad justitiedepartementet beträffar, betonas skildt 
ledamötemas skicklighet såsom domare och jurister äfven- 
som deras redbarhet; främst ställes hofrättsrådet i Åbo 
Gyldenstolpe, hvilken såsom landtdagsman isynnerhet fram- 
stått och, såsom det på ett annat ställe heter, i flera af- 
seenden kunde anses för en stolpe på juridisk väg *). 


^) Dot saknar icke intresse att se, bura ifrågavarande sagesman, 
hvilken synes vinnlaggt sig om opartiskhet i sina bedömanden, låter teck- 
ningen utfalla fOr Ofriga medlemmar i rogeringskonseljen. 

y,Ekonomie departementet: 

l:o Grefve De Geer (se ofvanftJre). 

2.0 Landsböfdingen i Åbo friherre von Troil, som under krigsoro- 
ligbetema på sin post visat mycken fasthet i karakteren och egde ett 
mera öppet väsende. 

3:o Friherre Mannerheim (se ofvanftJre). 

4:o Landskam reraren i Uleåborg Tulindborg, en genialisk och jovia- 
lisk man, med mycket godt bufvud, men fur mycket fallen ftJr lustiga 
bröders sällskap. 

5:o Landskamreraren i Tavastchus Nordensvan, en mycket trygg 
och något trög embetsman, dock ej utan insigter i sin sak. 

6:0 Expeditionssekreteraren, sedermera presidenten i Vasa hofrätt 
Rotkirch, en beskedlig man, men mera fallen fbr den fOrnäma tonen än 
de insigter, som utmärka ombotsmannen. 

7:o Handlanden i Kaskö Bladh, känd fOr mogna insigter i det som 
rör handel och landtbruk, under kriget plundrad och illa behandlad. Han 
skall varit af ett ostadigt och underligt lynne, h vilket troligen fOranlodde 
honom att afsäga sig den honom anförtrodda befattningen den han aldrig 
vidtog. 

Justitie departementet: 

1:0 Presidenten i Åbo hofrätt friherre Tandefeldt, en mod viss ka- 
raktersstyrka och förmånligt yttre utseende utrustad, men för öfrigt in- 
skränkt man. 

2:o Lagmannen i Åbo och Björneborgs lagsaga, sedermera presi- 
dent i Åbo hofrätt, von Willebrand, som fOr sitt glada och 13'ckliga sätt 
att vara gjort sig allmänt omtyckt och älskad. 

3:o Hofrättsrådet i Vasa hofrätt Carp, som för skicklighet och 
rättrådighot gjort sig fördelaktigt känd. 

4:0 Hofrättsrådet i Åbo hofi-ätt Wallerian, en ganska skicklig ju- 
rist och iHttrådig man. 

5:o Förenämde Gyldenstolpe, då varande hofrättsråd i Åbo hofrätt. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 75 

För landets förste prokurator M. Calonius betygas 
mycken vördnad i anseende till hans „lärdom och öfriga 
fortjenster". 

Men oberäknadt förenämnda, icke i allo gynsamma 
konjunkturer inom de ledande kretsarne, trädde efterhand 
inom andra gebit i dagen missförhållanden, som till en 
del framkallats genom föga lämpliga personer, hvilka un- 
der kriget der lyckats intränga sig. Dels låg ock roten 
till det onda i det förslappande af samhällsbanden, hvilket 
då icke kunnat förekommas, och hvaraf egoism och sjelf- 
rådighet icke underlåtit att draga fördel. Beträffande åt- 
skilliga uppsatta män klagades öfver egenmäktiga och 
lagstridiga tilltag; bland lägre tjenstemän visade sig icke 
få missbruk af betänklig art, särskildt hvad uppbörd och 
penningeförhållanden angick; tröghet och slentrian voro 
lyten, som i stor utsträckning anträffades. Den inhemska 
styrelsen, obepröfvad och saknande den auktoritet, hvilken 
endast en längre tids maktbesittning förlänar, förmådde 
till en början, äfven i trots af enskilda medlemmars, såsom 
Mannerheims och prokuratorn Calonii energi, icke före- 
bygga eller aflägsna det onda; en kraftig ledare saknades, 
hvilken, mäktig af nya impulser, förmådde ingjuta en 
högre lyftning hos samtida och äfven, der så erfordrades, 
sätta sina sträfvanden i verket. 

Speranski, till hvilken landets tacksamhetsskuld icke 
kan nog releveras, hade, öfverhopad af arbete för refor- 
mer inom sjelfva Eyssland, alltmera dragit sig tillbaka 
och lemnat landets egna myndigheter större utrymme. 
Instruktionerna för generalguvernören och prokuratoren ^) 
äro dock af honom handlagda; likaså gaf han upphof till 
en högst betydelsefull anordning för finska ärendenas 
foredragning inför tronen, i det han uti sådant syfte före- 


6:0 Lagmannen i karelska domsagan Krogius, sedermora adlad un- 
der namn af Edolheim, en ganska hederlig och beskedlig man med tem- 
ligen grundliga studier. 

7:0 HäradshOfdingen i Liebelitz domsaga Erwast, numera president 
i Vasa bofrätt, en fOr skicklighet och rodbarhet känd domare''. 

») Utfärdade likvill fOrst 31 januari (12 februari) 1812. 


Digiti 


zed by Google 


76 En vändpunkt uti Alexander La regering. 


slog en skild hög embetsman, en statssekreterare, med 
skilda kommitterade vid sin sida^). 

Då tillföll med ens och åtminstone för den större 
allmänheten oväntadt en ledande plats uti landets ange- 
lägenheter en Finlands egen son, hvilken borta från hem- 
bygden under större delen af sitt lif genomgått de mest 
vexlande öden, stundom stått på maktens höjder, stundom 
drabbats af motgångens hårdaste slag, men hvilkens kraft 
ännu icke brutits och i hvars hjerta kärleken till foster- 
landet brann varm — Gustaf Mauritz Armfelt. Gustaf 
III:s gunstlings tidigare historia hör icke hit; utsatt efter 
sin beundrade konungs död för de hätskaste förföljelser, 
hade han funnit skydd i Ryssland och efter återkomsten 
till Sverige, der hans ställning icke skänkt honom till- 
fredsställelse, hade hans beslut att lemna detta blott på- 
skyndats genom kronprinsen Karl Johans förhastade för- 
visningsordres — han landsteg i sitt hemland i början af 
april 1811 såsom finsk undersåte. 

Armfelt tillhörde en gammal ätt, aktad och ärad i 
Finland. Hans tidigare lysande bana, hans ridderliga mod, 
hans orubbliga trohet emot sin konung och tillgifvenhet 
för hans ätt i förening med hans sagolika öden voro uti 
hans landsmäns mun och engång medborgare vorden, in- 
gaf han dem stora förväntningar. De mera framsynte 
emotsågo ett kraftigare ingripande uti landets angelägen- 
heter, ett större lif och möjligen sammanhållighet uti det 
hela i stället för splittring uti mindre intressen, som mån- 
genstädes hotat — och man bedrog sig icke. Under de 
få år, som af hans lifstid återstodo, intryckte han i Finlands 


') Uti redogOrclson till kejsaren liivev sin oinbetsmannaverksambet 
1810, afgifven "/sa febr. 1811. R.odan vid Borgå landtdag hado Sporanski 
väckt fråga om en skild kommission i Petersburg A)r behandling af 
finska ärenden. En sådan gemensam ock för gamla Finland, hade kom- 
mit till stånd genom akasen af 18 okt. 1809. Se härom och om dess 
ledamöter, bland hvilka flertalet voro ryssar och blott två finnar, baron 
Reh binder och Anjalamannen J. A. Jägerhom, befunne sig, J. R. Da- 
nielson, Viborga läns återförening med det Ofriga Finland, s. 52 ff., M. G. 
Schybergson, Mikael Speranski, II, 22 ff. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 77 

förhållanden outplånliga spår af sin energi, omfattade 
med statsmannablick dess angelägenheter och sökte i all- 
mänhet bibringa en mera värdig uppfattning af pligten 
hos dem som ombetrotts med allmänna värf. 

En egenskap, som uti ojemförligt högre grad var ut- 
märkande for Armfelt framom de iinske män, hvilka hit- 
tils arbetat uti landets tjenst, var den omfattande synvidd, 
inom hvilken han skådade de politiska företeelserna. Han 
hade iörvärfvat bekantskap med de stora europeiska sta- 
temas inre förhållanden, hade rört sig uti kretsen af de- 
ras . främste statsmän och stått krönta hufvuden ovanligt 
nära; kabinettens och diplomaters förhandlingar och del- 
vis mysterier voro för honom mera än för de flesta sam- 
tida förtrogne. Hans öppna blick kunde alltså säkrare än 
fallet var med andra patrioter bedöma det egna foster- 
landets behof och vägledd af erfarenheten utfinna de mål, 
hvilka närmast borde eftersträfvas. Om ock Armfelt icke 
tagit del uti det tidigare nydaningsarbetet och ordnandet 
af de samhälliga förhållandena, kom han dock nu, då 
mycket ännu behöfde stöd och utveckling, tids nog för 
att inslå en verksam bana och befrämja önskvärda för- 
bättringar. 

Afven utan att taga i betraktande de yttre person- 
liga företräden, hvilka naturen slösat på Armfelt och hvilka 
i förening med en snillrikhet, som icke ens motståndare 
kunnat förneka, förvärfvat honom namnet af nordens 
Alcibiades, lågo i öfrigt just i denna Armfelts vidsträckta 
synkrets och föi-trolighet med de politiska strömningar, 
som genomgingo dåtidens Europa, de anknytningspunkter, 
hvilka inom kort fastade Alexander vid honom och i hög 
grad tillvunne honom monarkens gunst. Alexander nem- 
ligen, bunden uti sina internationella relationer och ofri 
genom fördragen med Napoleon, längtade att återvinna 
frihet och förutsåg redan öppen brytning med verlds- 
herrskaren. Det var honom derför välkommet att inhemta 
den förfarne Armfelts åsigter och med honom rådpläga i 
de stora, hela det samtida Europa rörande frågorna. 

Så kännetecknas den närmast följande tiden af åt- 


Digiti 


zed by Google 


78 En vändpunkt uH Alexander La regering. 


skilliga åtgärder af synnerlig bärvidd till Finlands fromma, 
för hvilka senare generationers erkänsla gentemot upp- 
hofsmännen är oföränderlig, men hvilka likväl torde, för 
så vidt sannolikhet och analogier gifva vid handen, leda 
sitt ursprung icke ensamt ur specifikt finska eller huma- 
nitära intressen, utan lika mycket ur allmänt politiska skäl, 
hvilka en framsynt statskonst gjort gällande. 

Armfelt var genomträngd af ett brinnande hat till 
Napoleon, „verldstyrannen**, hvilken i mensklighefcens 
namn borde bekämpats, och uppmanade ifrigt den ryske 
kejsaren, „i hvars händer den civiliserade verldens öde 
då hvilade", att bryta med en trolös bundsförvandt. Till 
betryggande af Eysslands ställning angifver han förslag 
till förbindelse med utrikes makter, att begagna stämnin- 
gen hos befolkningen vid gränserna m. m. Alexander 
åter, i hufvudsak skänkande bifall till förslagen, hade re- 
dan skridit till deras förverkligande och uti största hem- 
lighet sökt skapa en förmur i vester emot Napoleon» 
välde; han underhandlar med Polen och erbjuder sig att 
återupprätta detta i dess gamla utsträckning under en 
liberal författning, för den händelse att hertigdömet War- 
schau ansluter sig till honom under den stundande striden ^). 
Och framställde sig icke sjelfmant samma förfaringssätt 
äfven hvad det egentliga kejsardömets vestra gräns längre 
emot norden vidkom? Skulle icke under den osäkra fram- 
tiden, då inom möjlighetens område visserligen låg, att ett 
anfall vesterifrån här kunde ske, en större trygghet er- 
bjudas, om åt det vunna Finland återskänktes dess fordom 
lösslitna del, det gamla Finland? Och föreföll icke en så- 
dan åtgärd så mycket mera tilltalande, som den väl sam- 
manstämde med Alexanders ungdomsdrömmar om åter- 
ställandet af nationemas naturliga gränser och språkens 


*) Vi hänvisa till de bref, hvilka Alexander i djupaste förtroende 
tillskref sin ungdomsvän Adam Czartoryski d. 25 december 1810 och 
31 januari 1811, äfvensom dennes svar den "/ao januari s. å. — Mé- 
moires du prince  Adam Czartoryski, II, 248 ff. 271 ff. och 255 ff. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander La regering. 79 


rätt^) samt dessutom redan mera eller mindre öppet an- 
tydts af finnar, bland dem skildt sådana, hvilka i öfrigt 
st4llt sig utom fosterlandets lagar ^)? Detta spörsmål och 
häruti framträdande likstämmiga åsigter hos monarken 
och statsmannen synas i sjelfva verket varit ett af de ti- 
digaste band, som fastade den förre vid den senare. 

Men för att i allmänhet bereda ett säkert stöd för 
föredragningen af Finlands angelägenheter inför tronen 
och äfvenledes befästa sin egen ställning lyckades Arm- 
felt inom kort bringa till stånd den bekanta komitén i 
Petersburg äfvensom ett statssekreterare embete i samma 
syfte — åtgärder, hvilka genom bestämningen att såväl 
sistnämnde höga funktionär som ock komiténs ledamöter 
skulle utnämnas ibland ^Finlands invånare^, satte liksom 
kronan på det tidigare, något mindre tryggfiuide förslaget 
af Speranski, enligt hvilket äfven ryssar i komitén erhöUo 
plats ^); skildt genom Itehbinders kallande till statssekrete- 
rarevärdigheten tillskyndades Finland mycken båtnad un- 
der en  lång  följd  af  år^).  Att  dock å en annan sida 

^) Jfr ofvanföre de instruktioner, hvilka i tiden gifvits Noto- 
siltzow yid hans underhandlingar med England. 

*) J&gerhorn och Sprengtporten hade, såsom kändt, hyllat sådana 
förslag; Jfr J. R. Danielson, Viborga läna återförening etc. 

•) Jfr ofvanföre, p. 76. 

*) Ibland Armfelts i statsarkivet förvarade papper finnes det egen- 
håndiga konceptet till underdånig framställning rörande ifrågavarande 
institution, dat. St. Petersburg 30 maj 1811. (Handlingar och uppsatser 
rörande Finland.  I). 

I betraktande af den sistnämndas vigt och den stora rol den var 
beståmd att spela, afskrifva vi ur konceptet den skickliga motiveringen 
och några punkter. 

„La forme de gouvernement purement monarchique å laquelle la 
B^inlande a été accoutumée depuis tant de siécles, attaché le finnois 
d'une maniére trop forte a toutes les prérogatives de son Souverain et 
å 1'idée de n'attendre son bonheur que de lui, pour que jamais des in- 
dividtts tout vertueux, tout éclairés qu'lls soient, puissent jouir dans 
1'exercice du pouvoir de cet amour et de cette confiance qui, selon eux, 
n*e8t da qu^au prince. 

Cest donc avec autant de sagesse que de générosité que Sa Ma- 
jesté  Impériale,  en établissant le conseil de Régence, a bien voulu se 


Digiti 


zed by Google 


80 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 


Armfelts framskjutna ställning såsom ordförande i komi- 
tén bragte honom stundom uti spändt förhållande till 
regeringskonseljen i Åbo, gentemot hvilken senare komi- 
tén, såsom en samtida yttrar, småningom gestaltade sig 
som „en instance i vissa fall öfver densamma", äfvensom 

conserver pour Elle— méme toutes les affaires qui apres la constitu- 
tion n'appartieDnent qu'å Fautorité immédiate da Souverain, mais comme 
ces aifaires sont dUin assez grand nombre et souvent trés-compliquées, 
il 6st nécessaire qn^elles viennent k la connoissance de Sa Majesté aussi 
débrouillées et simplifiées que faire se peat et que Sa Majesté troave 
sur les lieiix tous les renseigoements possiblcs poar étre k méme de 
fixer soD opiDion. 

Le peuple fionois a de tout temps joui du droit sacré de porter 
ses plaintes au pied du tröDe, comme un stir garant contre Tinjustice 
et Toppression. Heureux par la seulc idée que la connoissance de ses 
priéres parvieot jusquau Souverain, le resultat de sa demaode a moins 
de prix ä ses yeux que la certitude d^avoir fixé Tattention de Celui qui 
est pour lui Timage de Dieu sur la terre. 

Il faut ajouter å ces considérations celle qu'un seul fonctionnaire 
public avec les plus grands talen ts, ne ittt-il pas méme occupé d^autres 
affaires, ne sauroit suffire ä celles de la Finlande, d'autant plus que la 
différence des langues et des loix augmente le travail et en ralcntit la 
marche; il faut de plus pour examiner chaque affaire et en faire un 
detail exact, non seulement bien connoitre nos loix et le mode de leur 
application, mais aussi les localités, les usages, les moeurs, le caractére 
general et individuel des habitants du pays, et c^est surtout sous ce 
rapport que le concours de plusieurs personnes honnétes et éclairées 
paroit utile. 

Il existoit en Suéde un tel Comité préparatoire pour les affaires 
communes de Suéde et de Finlande qui avant d'étre mises å la décision 
du roi, y furent discutées et redigées. Les membres de ce Comité étoient 
k la nomi nation immédiate du roi, ils pouvoient étre changés tous les 
ans et par contre rester aussi longtemps que cela plaisoit k sa Majesté, 
ils avoient pour leurs fonctions dans ce Comité des appointements å 
part, en conservant les charges qu^ils occupoient avant. Le Drots ou 
le Grand Chancelier, les premiers Dignitaires du Royaume, y présidoient, 
un Secrétaire d'État faisoit dans le Comité le rapport des affaires et y 
avoit une voix déliberative comme les autres membres 

C^est d*aprés les mémes principes que j'ose proposer la formation 
d'un Comité pour la Finlande et d'aprés le plan suivant: 

1:0 Un Comité special sera établi pour examiner et préparer les 
affaires de la Finlande qui, d^aprés la constitution du pays et le régle- 
ment du Conseil de Régence, appart iennent k Tautorité immédiate du 
Souverain. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexmuier Ls regering. 81 


att jemväl landets högste styresman, generalguvernören, 
med föga blida ögon betraktade den nya inrättningen, må 
icke förbises. Armfelts öfverlägsna, om ock oroliga per- 
sonlighet beredde honom gemenligen segern; han omgaf 
sig ock välbetänkt med bepröfvade vänner från fordom, 
de der delade hans åsigter och liksom han förmådde göra 
sig gällande i maktens rådslag; å en annan sida upp- 
täckte hans skarpa blick nya förmågor ibland landets sö- 
ner. Och med den emot Finland vänligt stämde, rätt- 
skaffens generalguvernören F. Steinheil kom han dock 
ytterst till rätta. 

Det ärofullaste bladet i Armfelts historia blef likväl, 
har man med skäl sagt, Gamla Finlands återförening med 
det öfriga Finland, hvilken han, stödd på kejsarens mäk- 
tiga bistånd, med lågande ifver och utan fruktan för de 
många svårigheterna  lyckades  genomdrifva ^).   Sålunda 

Il:o Ce Comité oe pourra décider définitivement auciine des affai- 
res envoyées ä soo examen, mais lui sera permis d'en donner son avis 
et de le soumettre a sa Majesté Impériale. 

111:0 Les membres du Comité seront pris parmi les hahitana du 
pays,  Leur nombre sera fixé å quatre sans compter le chef. 

iy:o Le Comité sera composé de personnes d'une conduite intacte, 
distinguées par leurs connoissances et leur zéle pour le bien public. 
Leur nomination appartient immédiatement h, l'£mpereur. 

Y:o Le Chef qui doit présider au Comité sera aussi nommé par 
TEmpereur. Il aura la direction des délibérations, veillera ^ la marche 
du travail et assistera au rapport qui est fait par le Secrétaire d'État 
å Sa Majesté Impériale sur les affaires qui ont été discutées dans le 
Comité, pour donner, en cas de besoin, tous les renseignements né- 
cessaires. 

VI:o och VII 

YIII:o II y aura un Secrétaire d'État pour la Finlande, natif 
fnnoiSf nommé par TEmpereur, pour faire le rapport des affaires au 
Comité oii il a aussi voix delibérative, étant au reste en tout dans la 
méme catégorie que les autres membres du Comité apres les artides 
VI it VII 

Jfr kejs. Instruktionen för den i St Petersburg, i afseende å 
finska ärendena tillförordnade Comité, den 25 october (6 november) 1811. 

*) Jfr hos Danielson, anf. arb. p. 90 fF., Armfelts ^Reflexions sur 
la réanion de Tancienne et de la nouvelle Finlande'', hvilka nämnde 
f&rf. anser vara just det memorial, som d. 5 november 1811 af Armfelt 
föredragits för kejsaren och en dag senare inför ryska rikskonaeljen. 

6 


Digiti 


zed by Google 


82 En vändpunkt uti Alexander I:» regering. 


uppgick „en uppståndelsens morgonrodnad för tusen sinom 
tusende betryckta landsmän"; sålunda genomfördes en 
städse minnesvärd akt, vittnande om upphöjd politisk 
klokhet till betryggande af rikets gränser emot hotande 
faror, i förening med ädel menniskokärlek. Men verket 
blef långtifrån med ens afslutadt genom de kejserliga 
dekreten af 1811*) eller den nyutsedda landshöfdingen 
G. Stjernvalls äfvensom den nedsatta komiténs bemödan- 
den att omorganisera landsorten i likhet med Finlands 
öfriga län; svårigheterna och missnöjet hos såväl ryska 
embetsmän och donations egare som högre kretsar upp- 
trädde nu, ehuru oftast förtäckt, med seg kraft och lem- 
nade derföre ännu för lång framtid ett öppet sår i sam- 
hällskroppen. Men befrielseverkets befrämjares förtjenst 
var icke derigenom förminskad eller äran af åtgärden för- 
dunklad. 

En annan åtgärd af fosterländsk betydelse, jemväl 
den ställd i samband med de hotande utsigterna uti den 
allmänna politiken, fi-amställdes och förordades på det ifri- 
gaste af Armfelt — ordnandet af landets nationella för- 
svarsväsen. Såväl känslan af nationens egen värdighet, 
hvilken icke syntes stå tillsammans med att landets för- 
svar lemnades ensamt åt främmande krigare, som ock 
hågen att lojalt för monarken ådagalägga dess tacksam- 
het för bevisade välgerningar ledde honom att söka ge- 
nomdrifva införandet af allmän värnepligt med indelnings- 
verket såsom ekonomisk basis, enligt Fredr. Stjernvalls 
plan. Men härvid strandade hans bemödanden; Alexan- 
ders obenägenhet att i strid med Borgå landtdags få år 
tidigare uttalade önskan att åtminstone icke inom femtio 
år nationalmilisen måtte uppställas, skrida till föreläggande 
af förslaget för en ständerförsamling äfvensom afstyr- 
kande inflytelserika röster inom landet bragte den vigtiga 
frågan om intet. Och detta icke blott en gång, utan äf- 
ven efter krigets utbrott emot Napoleon, då enligt Man- 
nerheims  utsago  kejsaren  redan  samtyckt till landtdags 


*) Kungörelserna d. 23 och 31 december 1811. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 88 

sammankallande. Men äfven i denna fråga arbetade dess 
upphofsman för framtiden; hvad som icke då blef verk- 
lighet, blef det några decennier senare. 

Beträffande regeringshandlingar af mindre omfattning 
och speciella författningar till befordrande af landets ma- 
teriella intressen, dess ekonomi, handel, helsovård m. m., 
var ock denna tid synnerligen minnesvärd. Så må ut- 
öfver tidigare berörda författningar erinras om kungörel- 
serna rörande medicinalverkets förbättrande och inrättan- 
det af ett collegium medicum, om reglementet för vexel-, 
låne- och depositionskontoret, om inqvarterings regle- 
mentet till minskande af ölägenheterna af ryska truppers 
förläggande bland befolkningen, om reglementet för tull- 
styrelsen, förordningar angående handeln m. m. 

Men Armfelt var icke blott verksam i vanlig mening; 
hans håg att organisera och reformera led, såsom redan 
antydts, af en liflighet för att icke säga otålighet, hvilken 
icke fördrog tidsutdrägt eller motstånd, och som utgjorde 
Achilles-hälen i hans handlingssätt. Träffande har Castrén 
förliknat honom vid en djerf styrman, som styr farkosten 
med fulla segel genom bränningar, obekymrad om den 
stöter emot blindskär och knakar i fogningarna; hufvud- 
sak var att det gick framåt. Johan Fredrik Aminoff, hans 
gamle vän och vapenbroder, hvilken i tiden för honom 
varit statsfånge på Karlstens fästning och nu genom Arm- 
felts inflytande var hans närmaste man uti finska komitén, 
A. Ehrenström, likaså fordom fängslad för Armfelt och 
numera ombetrodd med ledning af återuppbyggandet af 
Helsingfors, höjde, isynnerhet den förstnämnde, varnande 
stämmor; statssekreteraren Rehbinder, som i allmänhet 
ställde sig på Armfelts sida, hyste allvarliga betänklig- 
heter och Mannerheim dolde icke sitt missnöje. Företrä- 
desvis ingaf Armfelts oförskräckta hållning rörande Vi- 
borgs läns återförening farhågor, men äfven uti andra 
hänseenden framkallade han misstämning. Så hotade till- 
ochmed engång den välmenande generalguvernören Stein- 
heil, anseende sig tillbakasatt, att tagaafsked; i sitt miss- 


Digiti 


zed by Google 


84 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 


mod yttrade han åt Rehbinder att, sedan komitén inrät- 
tats, „Finland icke haft ett moments lugn". 

Det betänkligaste härvid var dock, att Armfelts ifver 
för omgestaltningar, utan att åtnöjas med partiella åtgär- 
der och regeringspåbud uti gifna fall, småningom syftade 
åt sjelfva centrum för landets förvaltning, sjelfva rege- 
ringskonseljen, hvars ofullkomlighet och i hans tycke ofta 
trånga åsigter blefvo föremål för hans klander och bittra 
utfall. Han ifrågasatte huruvida icke konseljen kunde 
förändra form och organisation; ännu under sitt sista lef- 
nadsår uttryckte han sin obelåtenhet med densamma och 
den ifver, hvarmed han yrkade på landtdags sammankal- 
lande, härledde sig antagligen jemväl af nit för förenämnda 
frågas behandling, icke uteslutande för återupprättandet 
af militärväsendet. Ja, omfattande förändringar af lag- 
stiftningen på olika områden voro åsyftade, förslag till 
konstitutionens omredaktion synas ha utarbetats ^), ty en- 
ligt Armfelts mening föreföUo, såsom han yttrar sig, „flere 
våra författningar, som aldrig kunna ändras utan genom 
ständernas avis och beslut, af en så dålig sammansättning, 
så illiberala, så litet passande för senare tiders upplysning, 
att de böra remplaceras af andra*-')". 

Men Armfelts planer och förslag möttes inom kort 
af hinder af verldshistorisk halt ; hans verksamhet för det 
egna landet af bröts genom jättekampen emellan Napoleon 
och Eyssland, och Armfelt hastade att såsom Alexanders 
gynnade rädgifvare och följeslagare egna sina såväl dip- 
lomatiska som militära talanger för att tillbakatränga in- 
kräktaren. Reformarbetet för Finland stod stilla; visser- 
hgen ombetrodd efter sin återkomst från kriget med de 
högsta äreposter i Finland såväl vid landets allmänna för- 
valtning som ock såsom styresman för dess imiversitet, 
kunde Armfelt dock icke mera under kejsarens fortsatta 
stora kamp  påräkna hans uppmärksamhet i närmelsevis 

*) G. M. Armfelt af Elof Teguér, andra upplagan, III, p. 293 
(uti samL:  „Från Tredje Chistafs dagar^\ 

') Bref till Fredr. Stjernvall d. 26 november 1811 hos Castrén, 
anf. arb. 8. 359.  Jfr rörande det föregående den sistnämnde passim. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander /;« regering. 85 


samma grad som tillförene. Han egna krafter voro ock 
brutna af lifvets strider och han bortgick hyllad i det 
sista af sin furste. Den mångpröfvades lefnadsafton för- 
Ijufvades af en stor glädje — den att se sin dröm om 
Europas befrielse från verldstyrannens ok förverkligad — 
äfvensom af den ljusa förhoppningen om fosterlandets 
fortfarande välgång under Alexanders spira. 

Vid en återblick på Armfelts korta, men likväl så 
betydelsefulla bana såsom finsk statsman framstår dock 
en punkt, som visserligen liggande utom den egentliga 
gränsen för hans åtgärder såsom sådan och kanske just 
derföre af samtiden mindre uppmärksammad, tyvärr uti 
häfden företer sig i en allt annat än ljus dager. Vi syfta 
på hans afgörande medverkan till den mans fall, hvilkens 
minne i Finland fortlefver högaktadt och vördadt för hvad 
han under den afgörande krisen uti dess politiska belä- 
genhet gjort — Speranski. Här är icke plats för att när- 
mare ingå uti detta ämne och granska Armfelts bevekelse- 
grimder; tragiskt måste i alla händelser det öde kallas, 
som väpnade en Finlands sons hand emot den upplyste 
befrämjaren af just dettas statliga ställning. Att Armfelt 
dock, lefvande och rörande sig i den allmänna europeiska 
politikens frågor, af sitt hat emot Napoleon och det revo- 
lutionära Frankrike låtit förleda sig, att, då den stora 
konflikten stod för dörren, uti den för fransyska institu- 
tioner och lagar intagne reformatoren Speranski se en 
Rysslands fiende och en hemlig anhängare af verldsin- 
kräktaren, den der skickligt förberedde fransmännens seger 
och Rysslands nederlag, synes likväl vida mera antagligt 
än att han ensamt af personlig afund emot den mäktige 
gunstlingen arbetat på hans fall; sådan är ock Armfelts 
senaste, förtjenstfulla biografs åsigt ').  Men skugga faller 

*) Elof Tegnér, a. a. III, 334 ff. Härmed synes öfverensstämma att 
Armfelts förhållande till Speranski, åtminstone tidigare, förefaller vän- 
skapligt och att den förre delat i sin män den senares frisinnade re- 
formplaner rörande Ryssland. Ibland Armfelts papper (uti ofvan cite- 
rade kollektion) finnas prydligt renskrifna och omfattande flera ark: 
nObservations sur la Finlande avec quelqiies paralléles sur les principes 


Digiti 


zed by Google 


S6 En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 


dock, vi upprepa det, på A rmfelts eftermäle och måhända 
ligger i hans förhållande i denna sak ock en antydan af 
de vådor, dera hans häftiga passioner i förening med hans 
öfverilningar kunnat uti en framtid bereda hans eget land, 
uti hvars angelägenheter han eftersträfvade en afgö- 
rande röst. 


Få år efter Armfelts bortgång ställdes åter i utsigt 
vigtiga förändringar uti landets konstitutionella förhål- 
landen äfvensom dess styrelse. Denna gång kom dock 
det egentliga initiativet icke från en inhemsk man; det 
härrörde, kan man säga, från yttre politiska konjunkturer. 
Men å en annan sida föreföllo dessa så gynnsamma och 
erbjöd de för tiden inflytelserika liunarnes personlighet 
så relativt stora garantier, att en utgång i öfverensstäm- 
melse med Finlands fördel syntes — åtminstone för det 
ringa fåtal af patrioter, som voro invigde uti frågan 
— såsom nära förestående. Att resultatet dock blef an- 
nat berodde af förhållanden, öfver hvilka forskningen 
ännu icke kastat fullt ljus och hvilka snarare kunna anas 
än fullständigt framläggas. Men i alla händelser är sjelfva 
faktum af dessa planers fi-amträdande, hvilka i väsendtlig 
mån kunnat inverka på den inre utvecklingen och gestalt- 
ningen af landets hela framtid, af nog stort intresse för 
att förtjena en omständligare behandling, så vid t en sådan 

de {'administration intérieiire", der förf. under sina allmänna betraktel- 
ser öfver representativa institutioners gagn försigtigt antyder de förde- 
lar införandet af sådana, som i Finland existera, kunde medföra för 
kejsardömet m. m. Att skriften skildt hänför sig till Speranskis stora 
plan i lagstiftning synes obestridligt. — Senare tyckes dock Armfelt ha 
ändrat ståndpunkt emot Speranski, då dennes sträfvanden gingo uti allt- 
för radikal riktning. 

I motsats till denna uppfattning har Armfelts förhållande blifvit, 
såsom dikteradt af lägre motiv, med stor stränghet bedömdt. Så hos 
Bernhardi, a. a. II, 2, s. 692 ff., der Armfelt jemte andra Speranskis 
antagonister framställas i en förhatlig dager. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 reyering, 87 

med ledning af tillgängligt material är görlig.  Vi försöka 
här nedan en dylik. 

Då Alexander efter Xapoleons slutliga fall återvände 
till norden, hyllad och beundrad af samtiden, var han 
väl att räkna ej blott ibland de mäktigaste, utan äfven 
ärorikaste furstar, som burit en krona. Med orubblig 
fasthet hade han upptagit striden på lif och död emot 
kontinentens beherrskare, hans härar hade först tillbaka- 
drifvit den oöfver^^^unne och gått segrande genom Europa; 
han hade i främsta rummet verkat för återförande af de 
gamla furstarne i deras länder och åter på Frankrikes 
tron upphöjt den legitima ätten. Men med makten för- 
enade han icke, liksom flertalet andra statsöfverhufvuden 
under denna tid, reaktionära och sjelfviska tendenser; 
hans håg stod till friare förhållanden och högsint sträf- 
vade han sålunda att just åt det besegrade Frankrike af 
Ludvig XVIII utverka parlamentarisk, helst af folket god- 
känd författning; han varnade för excesser och våld emot 
besegrade partier; han önskade jemväl liberala institu- 
tioner åt de tyska länderna. I rena afsigter och genom- 
trängd af religiositet, som väckts under motgångens da- 
gar och fortfarande blifvit befästad under samvaro med 
lika tänkande, åvägabragte han, till en början med stor- 
makterna Österrike och Preussen, den längre fram så be- 
ryktade heliga alliansen i syfte att såväl uti staternas 
yttre relationer som inre styrelse bringa till verklighet 
den kristna religionens bud, fred och rättvisa. 

Inom Ryssland, hvars krafter till ytterlighet med- 
tagits under krigen och hvilket blödde ur många sår, 
bemödade han sig att genom reformer och stiftelser, hvil- 
kas gagn han under sin långvariga vistelse i vestern lärt 
uppskatta, ingjuta nytt lif och förbereda en ljusare fram- 
tid. Nya högre läroanstalter, deribland universitetet i 
Petersburg, förutom det i Wax*schau, sågo dagen och 
äldre högskolor erhöUo delvis nya statuter och anslag, den 
lägre undervisningen sökte man förbättra genom nya me- 
toders införande, militärbördan sträfvade man att göra 
drägligare  genom  anläggandet  af militärkolonier,  bety- 


Digiti 


zed by Google 


88 En vändpunkt vit Alexander I:h regering. 


dande tolerans i kyrkliga förhållanden vann insteg, det 
stiftade bibelsällskapet utvecklade liflig verksamhet och 
förberedande reformer till allmogens befrielse ur lifegen- 
skapen vidtogos; emancipationen blef verklighet uti öster- 
sjöprovinserna. Handel och industri befrämjades, såvidt 
förhållandena medgåfvo, genom nya kommunikationsleder 
och traktater med utlandet. 

Men på intet område framträdde dock Alexanders 
humana afsigter uti en klarare dager, kan man med skäl 
säga, än uti förhållandet till Polen. Detta land hade icke 
tillmötesgått de ofvan ') berörda anbud, hvilka kejsaren 
innan den afgörande kampen emot Frankrike gjort det- 
samma; dess krigare hade faktat i Napoleons härar uti 
det sista. Men Alexander, hvilken i den mån hans makt 
förstorats, liksom med ny entusiasm omfattade sin tidiga 
ungdomsdröm och till hvilken vännen från fordom Adam 
Czartoryski åter trädt närmare, icke blott genomdref vid 
Wienerkongressen att hertigdömet Warschau, i egenskap 
af segerpris afträdt åt Ryssland, skulle såsom konstitu- 
tionelt konungarike återupprättas, utan han fordrade för 
den nya staten ett mått af frihet, som emot honom icke 
blott framkallade det häftigaste motstånd af reaktionens 
i Europa då varande koryféer, lord Castlereagh, Welling- 
ton, Metternich m. fl., utan äfven närapå frammanat öppen 
brytning emellan maktema. Och icke ens ville kejsaren 
låna uppmärksamhet åt de skäl, som mera fördomsfria råd- 
gifvare, en Stein, Pozzo-di-Borgo, hans egen utrikesmini- 
ster Kapodistrias m. fl. med stöd af historia och stats- 
klokhet anförde, liksom han ock förbisåg de intryck af 
sårad sjelfkänsla, hvilket inom hans eget rike frammana- 
des vid en jemförelse emellan dettas tillstånd och de åt 
det besegrade Polen beviljade företrädena. Ännu innan 
han återsett sin hufvudstad, uppträdde han på återförd 
från Paris år 1815 i Warschau, visade sig der i polsk 
drägt under mängdens jubel och under utdelande af gunst- 
betygelser  åt  fordne  motståndare.   En ny, väsendtligen 


») Se pag. 78. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 


af infödda utarbetad författning i liberal anda med tvenne 
hus, senat och deputerad kammare, periodiska riksdagar, 
nationel förvaltning och krigshär, ministeransvarighet och 
utlofvad pressfrihet offentliggjordes ^) och tvenne år senare 
egde han glädjen att öppna den första riksdagen i War- 
schau *). Uti ett tal, der dock till följd af Kapodistrias* 
enträgna framställningar några inskränkningar och än- 
dringar blifvit gjorda, framhöll han bland annat huru- 
ledes han genom Polens återställande fyllt en pligt, som 
föreskrifvits blott af en inre öfvertygelse och huruledes 
hår de liberala institutioner blifvit tillämpade, „hvilka 
aldrig upphört att vara föremål för hans omsorg och 
hvilkas helsosamma inflytande han med den Högstes hjelp 
hoppades kunna utsträcka till alla de länder, hvilka För- 
synen anförtrott uti hans hägn". Han uppmanade de 
närvarande att bevisa samtiden, att fria institutioner, hvil- 
kas helga grundsatser man med orätt velat hänföra till 
de förderfliga läror, som i tiden hotat samfundsordningen 
med fruktansvärdt förderf, icke vore en bedräglig illusion, 
utan att desamma, redligt tillämpade och med rena afsig- 
tevy ledde emot ett nyttigt mål, verkade till allmänna ord- 
ningens bästa och i förening dermed befrämjade nationer- 
nas sanna välfUrd. Vid riksdagens afslutning uttalade 
Alexander i högstämda ord sin tillfredsställelse med dess 
forhandlingar, hvilka utan störing fortgått, erinrade om 
huru meningsfriheten kunnat göra sig gällande, och ut- 
bragte varma välönskningar för en framtid af trygghet, 
välgång och ära'). 

Dessa uttalanden, dessa åtgärder väckte naturligtvis 
uti Europa den största uppmärksamhet; helsade med jubel 
af de liberale öfverhufvud, blefvo de å den motsatta sidan 
med skäi*pa kritiserade, och hvad skildt Tyskland och 
Österrike vidkom, yttrades af von Gentz, Mettemichs be- 


') *V«4 december 1815. 
») "/„ mars 1818. 

») Se hos Bernhardi, a. a. III, Beilage XI, pag. 693 ff., de frän- 
syska talen in eztenso. 


Digiti 


zed by Google 


90 En vändpunkt uti Alexander Ils regering. 

kanta förtrogne, att man der af Alexander väntat mera 
hänsyn i betraktande af dessa länders inre förhållanden. 
Men äfven icke få af framåtskridandets varma anhängare 
stodo tveksamma inför hvad som egt rum och frågade 
sig, huruvida uti sjelfva verket icke den högsinnade fur- 
stens tillit öfverskridit klokhetens gräns äfvensom huru- 
vida den verkliga innebörden af den polska konstitutionen 
och folkets karakter sådan det förflutna visat densamma, 
lemnade fulla garantier för de ljusa förhoppningarna. 

Äfven till det undanskymda Finland hann ryktet 
och framkallade här lifligt intresse. „Le discours de 
TEmpereur å Touverture de la diéte de Varsovie est bien 
le discours le plus remarquable qui ait été prononcé depuis 
longtems. Il retentira d'im bout du monde ä Tautre, et 
jusque dans la postérité la plus reculée", skref Ehren- 
ström uti ett bref till Rehbinder ^). 

Företrädesvis inom komitén för finska ärenden synes 
kejsarens ståndpunkt och åsigter ha gjort intryck och 
manat till begrundande. Ordförandeskapet här hade efter 
Armfelts frånfälle icke öfvergått till J. F. Aminoff, såsom 
denne hoppats, och hvarifrån han ansåg sig ha med orätt 
blifvit utesluten % utan till landshöfdingen baron von 
Troil, hvilken likväl icke besatt de för platsen erforder- 
liga egenskaperna^). Den egentligen ledande personlig- 
heten var Eehbinder och detta hufvudsakligen från bör- 


») Helsingfors den Vie april 1818. 

*) Uti en promemoria utan datum, men troligen från hösten 1814, 
redogör Aminoff för sitt handlingss&tt, dä han ansökte om och erhöll 
afsked frän sin plats i komitén d. 12 sept. 1814. Han trodde sig genom 
^detracteurer" och hemliga ovänner beröfvad monarkens förtroende och 
ansäg under sädant förhållanden sin egen värdighet fordra afträdande 
frän det anförtrodda embetet. J. F. Aminoffs papper (N:o 24) i Rilaks- 
samlingen uti statsarkivet. 

') „Han kunde'', säger Manncrheim i sina anteckningar, „pä intet 
sätt uppfylla företrädarens ställe och olikheten var för mycket påtag- 
lig för att ej strazt märkas af både regent och landsmän. Med en för 
öfrigt hederlig karakter och sällskapston egde baron Troil icke den 
minsta kännedom eller ^teinture** af allmänna ärendens behandling och 
fäderneslandets lagar och författningar.*' 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 91 

jan af 1818, då Troil erhöll tjenstledighet ända till sitt 
definitiva entledigande 1821 (f 1825). Öfriga medlemmar 
voro lagmannen Adolf Fredrik von Willebrand *) äfven- 
som den unge Lars Gabriel von Haartman (född den 23 
sept. 1789), expeditions sekreterare och derjemte kanslers 
sekreterare vid Åbo akademi *). Ytterligare innehades en 
plats af lifländaren statsrådet G. A. Rosenkampf ^). 

Hvilka reformer voro önskvärda uti landets stats- 
skick och hvad hade erfarenheten i detta afseende gifvit 
vid handen? I hvad måtto borde den ljusa tidpunkten, 
då kejsaren mera öppet, om möjligt, än någonsin utveck- 
lat framåtskridandets fana, begagnas till att framlägga 
förslag till ett bättre? 

Det första vilkoret för vidare åtgärder framställde 
sig sjelifallet såsom ständemas sammankallande till landt- 
dag — något som ju redan tidigare emotsetts och hvilket 
äfven var erforderligt för lösande af åtskilliga inre, tills- 
vidare hvilande frågor. Eehbinder gjorde ock utan tids- 
utdrägt förslag uti detta syfte och synes erhållit ett gynn- 
samt svar; Alexander tillkännagaf imder sommaren 1618 
sin afsigt att följande år besöka Finland *). Men samvets- 
grann och betänksam som han var, ansåg Rehbinder der- 
jemte, att, ehuru han antagligen var förtrogen medArm- 
felts åsigter rörande ämnen som vore att föreläggas stän- 
derna, ytterligare råd och meddelanden af inhemska för- 
farne män borde, innan något steg togs till uppgörande 
af förslag till omfattande reformer, konfidentielt inhemtas. 


') Sedan 12 sept. 1814. 

') Egentlig ledamot blef von Haartman 23 juli 1819. 

*) Sedan januari 1812, efter Wiborgs läns återförening med Finland. 

*) Uti ett bref dateradt Helsingfors "/»t augusti 1818 skrifver 
EhrenstrÖm till Rehbinder: „Aucuue nouvelle ne pourroit me causer 
plus de satisfaction que celle que notre bon Empereur compte visiter 
la Finlande Vannée prochaine. Si je vis alors, je pourrois recueillir 
la recompense la plus douce de mes peines et de mon zéle** (har afse- 
ende å nybyggnadsarbetena i Helsingfors). Rehbinders bref samling i 
statsarkivet. 


Digiti 


zed by Google 


92 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 


Måhända  hade  också  uti  denna punkt initiativet utgått 
från Alexander sjelf. 

Främst framstod såsom förtroendeman den förra leda- 
moten i komitén för finska ärenden, J. F. Aminoff, hvil- 
kens misstämning i anledning af ofvan antydda tidigare 
motgång synes länge sedan öfvervunnen. Till honom 
afsände Rehbinder i slutet af 1818 bref *), för hvilka emot- 
tagaren varmt tackar, skildt med afseende å bevisadt för- 
troende*); rent personliga angelägenheter och förhållan- 
den beröras delvis, men vidare yttrar Aminoff : 

^Det fagnar mig att min Broder med välbehag emot tar 
mina tankar i förefallande ämnen. Ja, de skola också alltid 
meddelas ur det innersta af mitt hjerta efter bästa vett och 
förstånd, utan egenkärlek om deras ofelbarhet, frånskilde alla 
enskilda vuer och intressen. 

I min Broders framställning öfver de ämnen, som for- 
drade ständemas sammankallande ^) instämmer jag till alla delar 
utan undantag, ty de äro så väl uttänkte och framlagda att 
de behöfva inga vidare commentarier. 

Vår nuvarande Constitution tarfvar visserligen, ur skäl, 
som så grundligen äro af min Broder framlagda, ändring och 
forbättring. Den är naturligtvis 1772 års Regeringsform med 
Säkerhets-Acten ; jag anser till sina hufvudgrunder (den) bör 
bibehållas, såsom den rätta och tjenligaste i Finlands förnyade 
skick. Att vilja jemka vår Constitution efter Englands, Frank- 
rikes etc, efter de nya philosophiska principerna skulle icke 
här vara passande. — Mina grundsatser i detta vigtigaste af 
ämnen, som rör en stats politiska existence, öfvertygelse, har 
alltid varit och blir oföränderlig: att en Nations, ett fritt folks 
rätta frihet består i följande sig försäkrade: säkerhet för lify 
ära och egendom^ jemte äfven den djTbara att beskatta sig 
sjelf va.   För öfrigt må monarken stjrra och råda staten såsom 


') 29 oktober ocb 27 november. 

*) Aminoffs skrifvelse daterad Saris den 11 december 1818. — 
Rehbind. samlingen. 

•) Eursiyeradt af ntgifvaren. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering, 93 


honom godt och nyttigast sjmes, men enligt med landets 
fondamental la^ar; det vill säga: en lagbunden Monarque. — 
All annan, hvad man kallar Frihet, leder till sjelfsv&ld och 
factipner; icke kan (detta) förekommas i sådana stater, utom 
(= utan) en kraftig hand vid rodret, och som (= sådant) 
vore att lemna ett lands öde åt slumpen, ty huru sällan födes 
en sådan åt thronen? Bevis härpå fattas icke ur historien, 
och Sverige torde snart nog härutinnan bli ett talande bevis" 

Den gamle gustavianens ståndpunkt var härigenom 
tydligt angifven ; han hade, såsom han antyder, tillf orene 
bl. a. under Armfelts tid fasthållit densamma och emot 
då ifrågasatta innovationsprojekt såsom „sin oomkullkast- 
liga öfvertygelse" uttalat att för vårt land aldrig kunde 
tillskapas en bättre statsförfattning än den gamla, „ty då 
föl-st ega vi en egen och möjligast kraftfull regering" ^). 
— Men frågan var härmed icke afslutad ; inom kort emot- 
tog han af Eehbinder följande bref, dateradt S:t Peters- 
burg den 720 februari 1819 2). 

„Min nådiga Baron! 

Då jag i anseende till föredragningen af finska ärenden, 
ej kan aflägsna mig från hufvudstaden, har Expeditions Secre- 
teraren Haartman erhållit Kejsarens befallning att resa tiU 
Finland för att inhemta upplysningar rörande åtskilliga vig- 
tiga ämnen ^). 

Jag har ålaggt bemälte Expeditions Secreterare att upp- 
vakta Herr Baron och Geheime Rådet samt meddela en tableau 
af sakernas ställning, och inhemta Herr Barons och Geheime 
Rådets tankar och vågar jag således anhålla att H. Baron 
och Geheime Rådet täcktes i detta afseende lemna Haartman 
samma förtroende, som det hvarmed jag kunde hugnas. Det är 
mig  absolut  omöjligt i närvarande  ögonblick att meddela de 


O År 1812, augusti.  Se Elof Tegnér, a. a. lU, 293. 

') Rilaks samlingen I. 

*) Kursiyeringen här och i det följande gjord af utgifvaren. 


Digiti 


zed by Google 


94 En vändpunkt uti Alexander I:s regering. 


detailer om våra aiFärer jag önskade, emedan hvarje stund är 
upptagen af görom&l. Kejsarens resa till Finland är ännu ej 
fullkomligen bestämd, men efter all sannolikhet kommer den 
att äga rum — — — " 

Af detta bref framgår otvetydigt att Alexander sjelf 
önskat inhemta Aminoffs åsigter äfvensom att desamma 
måtte med större fullständighet meddelas. Den senare 
tillskref Eehbinder från Eilaks d. 6 mars 1819:') 

„Min kära Broder! Med Expeditions Secret. Haartman 
hade jag den fägnaden emottaga min Broders ärade, förtroliga 
skrifvelse af den ^j^^ febr. Stadd på hitresa, hade jag likväl 
tillfälle att i Åbo samtala med T. Haartman, som å min Bro- 
ders vägnar lemnade mig del af de vigtigaste ämnen, hvilka 
nu äro i fråga till befrämjandet af fosterjordens närvarande 
och framtida väl och rätt upphållelse. 

Det hjerta måtte väl icke finnas i detta land, som icke 
med lifligaste erkänsla, nit och all tacksamhet vill gå den väl- 
signade Regenten till mötes, hvars alla gemingar vittna om 
ett Faders hjerta för detta Land, och att detta hjerta ännu 
skall lefva efter honom. 

Till T. Haartman har jag generelt yttrat mina tankar i 
de förevarande ämnena. Att nu kunna ingå i någon detail 
öfver desamma, är icke möjligt innan man fått del af upp- 
ränningen eller propositionen till dem. — Beträffande en ny 
Regeringsform eller Constitution, synes mig att den bör osvik- 
ligt grundas på 1772 Regeringsform med Säkerhet s-Act en, med 
tillägg, om möjligt, l:o af reponsabilité, ty vi äga icke cUltid 
en Robert Rehbinder och en så väl sammansatt Comité på 
stället. 2:o Contrasignation. 3:o Vid infallande landtdagar, 
en uppgift eller så kallad redovisning för statens medel, och 
hvad sig tilldragit under tiden i Regeringsärendenas gång, 
det vill säga: en relation deröfver. 4:o Landt ständemas sam- 
mankallande eftei' en bestämd tid af år ^), men för öfrigt att 
bli vid 1772 års Regeringsform med Säkerhets- Actens esprit; 

>) Rehbinderska samlingen. 

•) Kursiveringen gjord af utgif våren. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 95 

att utom de rättigheter folket är förbehållet och förut af Vår 
Nådige Kejsare bekräftade, Regenten förbehåUes att i allt öf- 
rigt styra staten såsom honom godt synes; framför allt icke 
föreslå, begära mer än som i vår politiska ställning möjligen 
kan beviljas. — En så tillställd och förenklad Constitution 
skall, enligt min öfvertj^gelse, bära både nu och för framtiden 
de helsosammaste frukter. Mig synes att Polen fått och 
begärt för mycket; tiden torde utvisa. 

Att utarbeta vår Constitution, dertill erfordras visser- 
ligen kloka, erfarne män med det redligaste nit och värme 
för saken. Måntro att icke en Tengsiröm och Ehrensiröm der- 
till vore de rätta, och kanske äfven i anseende till sina öfver- 
träffande kunskaper, den lagkloke professoren Äfzeliiis '). 

En stående atitiée eller ingen? Dervid är valet icke 
svårt : en stående armée ; absolut en stående i det fallet, om 
eljest icke detta land skall nedsjunka i det yttersta förakt, 
förlora hederskänslan (la gloire) hvartill en väl uppfödd och 
sammansatt adel och militairen är grundpelaren 2).** 

Brefskrifvarens ståndpunkt är, såsom synes, icke så 
alldeles oväsendtligt modificerad emot hvad den tidigare 
varit. Allt under bibehållande af grundförfattningame 
har han numera medgifvit, „om möjligt", rådgifvare an- 
svarighet, kontrasignation, periodiska landtdagar m. m. 
Motiven antydas icke ; måhända hade de framkallats under 
konferensen med den intelligente Haartman. 

Af Rehbinder erhöll Aminoff följande svar (S:t Pe- 
tersburg den 29 mars, g. st., 1819):^) 

^Högvälbome Herr Baron, Geheime-Råd och Commendeur! 

Längesedan hade jag önskat och bort besvara H. Ba- 
rons  och  Geheime-Eådets vänskapsfulla bref af d. 6 i denna 

*) Kursiveringen gjord af utgifvaren. 

•) I l)refvet af den 11 december 1818 uttalade sig Aminoff för 
indelta arméns snara upprättande. Den här yttrade tanken tör blott 
hänföra sig till det fall att den indelta arméens återupprättande icke 
egde rum. 

*) Eilaks samlingen I. 


Digiti 


zed by Google 


96 En vändjrufikt uti Alexander 1:8 regering. 


månad, men förlitande mig på dess vanliga indulgence vill jag 
ej en gång söka ursäkta min efterlåtenhet, hvilken utom tvif- 
vel ej härrör hvarken af lättja eller brist på vilja att fullgöra 
mina skyldigheter såsom correspondent. 

Herr Barons yttrande i afseende å våra allmänna affairer 
äro värdiga en sann patriot och en illustre medborgare '). Jag kan 
ej nog lifligt uttrycka min glädje och tillfredsställelse att i 
dessa vigtiga ämnen dela samma tänkesätt. Jag längtar blott 
att snart få munteligen utveckla mina åsigter och derefter få 
inhämta Herr Barons upplysta råd. I slutet af juli månad 
hoppas jag, om Gud ger lif och helsa, kunna komma till Fin- 
land  « 

Några dagar tidigare än Aminoff hade emellertid en 
annan förtroendeman, Ehrenström, tillfrågad liksom den 
förre uti det brännande spörsmålet, tillsändt Rehbinder 
ett på franska affattadt yttrande, hvilket vi nedanföre 
återgifva. Läsaren torde härvid möjligen anmärka den 
omständigheten att Aminoff icke af Haartman blifvit un- 
derrättad om besöket, hvilket denne gjort hos Ehrenström 
— Aminoff hade ju dock sjelf i sin anförda skrifvelse 
proponerat Ehrenström såsom rådgifvare — men sådant 
berodde måhända af den mindre vänliga stämning Ehren- 
ström hyste emot Aminoff och hvarom Haartman antag- 
ligen icke var okunnig ^). — Ehrenströms skrifvelse lyder: 

Helsingfors le ^^25 ^evrier 1819 ^). 
„ Monsieur! 
Avanthier  au  soir,  Mr  de  Haartman m'a remis Votre 
lettre,  Möns.  le Baron, du ^/^q Fevrier.   H est reste prés de 
deux  heures  chez  moi, pendant lescxuelles nous nous sommes 


*) Kursivering af utgifvaren. 

*) I förtroliga meddelanden till Rehbinder kritiserar Ehrenström 
på ett ganska bitande sätt Aminoifs lynne och personliga egenheter, be- 
skyller honom iiir oförrätter emot sig (Ehrenström), begär efter utmär- 
kelser m. m. Senare synes ft}rsouing inträdt. Jfr brefvet till Rehbinder 
19 februari (2 mars) 1820. 

') Rehbinderska samlingen. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 97 


entretenus sur les objets importans de sa mission. J^ai été 
bien charmé d^apprendre de Ini que les sentimens que j^ai 
énoncés dans cette conversation sur ces matiéres, correspondent 
presqu* eniiérement avec les votres% et j'espére que les person- 
nes å qui Mr de Haartman s^ouvrira å Abo lå-dessus seront 
aussi du méme avis, sinon d'abord, du moins apres avoir eu 
le tems de faire de mdres reflexions. Il faut en vérité avoir des 
vues bien bomées pour ne pas reconnoitre la grandeur et la 
bienveillance sublimes de Tintention supréme manifestée å cet 
égard et qui n'a pour but que notre propre bonheur et såreté 
pour 1'avenir. Il ne peut donc exister des diiférences dans 
les opinions que sur les moyens d'accomplir cette Haute et 
Généreuse intention, et il faut avouer que ceci présente de 
trés-grandes difficultés, mais qui probablement ne seront pas 
insurmontables d'autant plus que le plan proposé, quoique ab- 
solument neuf dans ce pays-ci, å été adopté dans tous les 
pays civilisés de PEurope et de PAmérique, méme en Suéde, 
et qu'en Tadoptant, nous pouvons espérer d'étre délivrés, k 
rinstar des Polonais, du plus grand fardeau qui pése mainte- 
nant sur nous, c'est å dire, Vinquartering dans les villes et 
les campagnes*). 

J'ai été de Tavis que Mr de Haartman se rendit å Saris ^), 
et il m'a dit que c'étoit aussi votre intention. Dans ce mo- 
ment, il faut employer tous les efForts pour réunir tons les 
esprits, sans cependant avoir Pair de craindre une opposition, 
dont il faut paroitre ignorer Texistence méme. Malheureuse- 
ment on ne peut pas beaucoup compter, pour la réussite de 
cette grende afiaire, sur la coopération de la premiére personne 
dans notre administration locale; *) maladive comme elle est et 
pensant continuellement ou å sa retraite, ou å obtenir un congé 
pour un ou deux ans, ses forces pbysiques et morales ne repon- 


*) Kursiveringen af utgif våren. 

■) Har afseende å fbrslag rörande uppställande af inhemska trupper. 

*) Saaris Ufverste boställe, till hvilket Armfelt i tiden utverkat 
besittningsrätt åt Aminoff, då han inträdde uti finska komitén i Peters- 
burg.  Elof Tegnér, anf. arb., III, 283, not. 

*) Här åsyftas sjelffallet generalguvernören grefve Steinheil. Kursi- 
vering här och nedanför af utgifvaron. 


Digiti 


zed by Google 


98 En vändpunk t uti Alexander 1: 8 regering, 

dent qu^imparfaitement å la hauteur et å Texigeance dea 
circonstances. La rédaction de la Constitution ne sera ^ms^ je 
croiö, emhanasianie, des qu'on ne pense pas å Valtérer en rien. 
Il me paroit cependant que dans la maniéfe de la faire marcher 
et mettre en exécution, il faudroit pen ser k quelques change- 
ments nécessaires, et donner plus de vie et de monuvement au 
Pouvoir exécutif, souvent trop géné par des formes fastidieuses. 
L^administration Polonaise est, å ce que je m'imagine, bien 
meilleure a cet égard, comme en bien d'autre8. Quant å Tarme- 
ment, ce pera la partie financielle qui donnera les plus grands 
soucis.*' — Brefvet slutar med uttalande af tacksamhet för 
det „ dyrbara förtroende, hvarmed brefskrifvaren städse hedrats, 
äfvensom med beklagande att hans ålder, ställning m. m. icke 
tillåta att, såsom han önskat, motsvara den gynnsamma tanke 
man har om honom" o. s. v. 

Såsom af det ofvanstående framgår, hade Behbinder 
alltså hos de båda männen från tredje Gustafs dagar 
vunnit afgjord sympati och anslutning till de framlaggda 
reformerna; hos Aminoff, såsom synes, i om möjligt ännu 
högre gi-ad än hos Ehrenström. Anmärkningar och be- 
tänkanden hade dock blott hänfört sig till detaljer och 
utförandet; i hufvudsak var man ense. 

Icke lika klart och utförligt var deremot det besked 
Eehbinder emottog af landets kyrkliga öfverhufvud erke* 
biskop Tengström. Han var upptagen af angelägna em- 
betsgöromål och åberopar ock såsom skäl till undseende 
aftagande krafter m. m. Hans yttrande till Kehbinder 
lyder : 

Åbo d. 24 mars 1819. 

„Högvälbome Herr Baron, Stats-Sekreterare och Riddare! 

Jag hann ej i går, då vår gode vän Haartman reste« 
besvara det angenäma bref ifr. Herr Baron han vid hitresan 
medförde. Munteligen torde han dock göra besked för inne- 
hållet  deraf,  dej^å jag mig således nu refererar ^).   I anseende 

*) Kursivering af utgifvaren. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering, 99 


till de arbeten i v&r Eccles. Comité jag för de nästa vec- 
korna arrangerat, var jag ej i tillfälle att sä mycket och så 
ofta, jag det gema önskat, vara i hans sällskap. Det är svårt 
for en gammal och minneslös man att under en mängd vari- 
anta tankeämnen, som om hvart annat fästa ens uppmärksam- 
het, hälla reda pä affärerna och deras sammanhang; men det 
blir väl värre än, dä allting slutligen hastar till sin upplös- 
ning. Hälsan har dock. Gud ske lof, nu stått mig bättre bi 
än förr" etc. 

Innehållet af Tengströms muntliga svar har icke 
trädt i dagen i något senare bref till Rehbinder under 
ifrågavarande år. Dessa hänföra sig hufvudsakligen till 
akademins i Åbo speciella angelägenheter, tjensters vid 
densamma besättande o. s. v. eller röra erkebiskopen nära 
stående personer, hvilkas bästa synes ligga honom om 
hjertat *). 

Men von Haartmans mission i Åbo var ännu icke 
ändad. Bland landets lagkunnige intog den nyligen ut- 
nämnde professoren i allmän och fäderneslandets lagfaren- 
het A. E. Afzelius ett framstående rum och betraktades 
såsom en värdig efterträdare af Calonius (f 1817). Så- 
som af Aminoffs ofvan anförda konfidentiella meddelan- 
den till Rehbinder synes, hade Afzeius äfven blifvit före- 
slagen såsom lämplig att taga till råds; såväl Behbinder 
som ock Ehrenström hyste skildt höga tankar om hans 
insigter och förmåga^).   Dock föreligga icke positiva in- 

>) De å statsarkivet förvarade brefven af TengstrOm till Rehbin- 
der för 1819 äro ofter ofvan återgifna skrifvelse tre till antalet, för 
d. 20 ocb 30 oktober samt 13 november. I de två sistnämnda redogUres 
utfbrllgt fbr den obehagliga ställning, hvari brefskrifvaren råkat till pro- 
fessoreme, hvilka nödgat hans måg doktor Prjtz att ansOka om afsked 
från sin befattning såsom Botanices Demonstrator och beskyllas för ov£La- 
lig sinnesstämning emot brefskrifvaren sjelf m. m. 

«) Afzelius, Anders Erik, född d. 25 april 1779 i Vestergötland, 
Juris patrii et romani adjunkt vid Upsala Universitet år 1807 och leda- 
mot i lagkommissionen 1811 samt i sådan egenskap der ganska anlitad, 
blef professor vid Åbo akademi 19 augusti 1818. Vid sin ansökan hade 
han  anhållit  om EhrenstrOms  förord hos  Rehbinder,  föredragande hos 


Digiti 


zed by Google 


100 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 


tyg att Haartman meddelat sig med honom. Men ganska 
sannolikt är att sådant skett med Mannerheim, som vid 
denna tid var landshöfding i Åbo och Björneborgs lån, 
äfvensom den lagfarne Gyldenstolpe, nyss vorden proku- 
rator; likaså med landshöfdingen i Viborgs län Carl Jo- 
han Valleen. Ehuruväl skriftliga erkännanden från deras 
sida icke anträffats, berättigas ett sådant antagande dock 
icke blott af det medborgerliga anseende de nämnde åt- 
njöto, utan äfven af en annan omständighet, som längre 
fram skall anföras. 

Ganska oväntadt är deremot att i Rehbinders kor- 
respondens finna en ny rådgifvare, som underbetygande 
af tacksamhet för Eehbinders bref af 720 februari säger 


kansler fUr universitetets ärenden.  Ehronström yttrar i ett bref, Hel- 
singfors 23 februari (7 mars) 1818: 

— — — „0n parloit déj^ pendant mon sejour a Abo de cette 
requéte, et ceux qni m'en parloiont, étoient enchantés de Tacquisition 
qu on pourroit faire d'un sujet si avantageusement connu et au mérit« 
duquel on rend en Suede généralement justice. Dans sa jeunesse il a 
passé plusieurs anneés h, notre Académie, et il depend sans doute do tous, 
monsieur^ de procurer k notre pays Tavantage de posséder pour toujours 
un académicien de cette distinction, dont il me semble que nous ayons un 
bosoin urgent On dit que rArchevéque 8'intéresse h, cette occasion beau- 
coup pour un sien paront, mr Lagus, mais on ajoute que celui-ci, pour 
les connoissances, ne peut aucunement entrer en comparaison avoc mr 
Afzelius.  Je dois me borner ^ repeter seulement ce qu'on m'a dit" 

Något senare skrifver E. till Rehbinder, Helsingfors **/«• ni*rs 
1818.  (Rehbind. samlingen). 

— — — „Je suis bion charmé d'apprendre, monsieur le Baron, 
que vous étez porté d*appuyor le projet de mr Afzelius de venir enrichir 
rUniversité d'Abo de ses connoissancos. D'apres tout ce que j'ai entendu 
de lui, c'est un homme d*un mérite réel et digne ä tout égard de rem- 
placer mr Galonius. Je suis seulement dans Tincertitude s'ii n*est pas 
un peu entiché de la prétendue nouvelle philosophio de Scbelling qui a 
tant d'adhérents k Upsal. La grande objcction qu on lui fait a Abo, 
c'est que ses finances son t dérangées, ce qui est vraiment un malheur 
ossentiel pour un professeur" 

Längre fram, sedan Afzelius ådragit sig Rohbinders synnerliga 
missnöje och erhållit afsked, beklagar Rehbinder att i alla fall „dca 
akademiska republiken fbrlorar i honom en lärare, h vilken på kunska- 
pemas och talangemas vägnar aldrig kan ersättas". (Bref till AminoflT, 
S:t Petersburg "/2a ™aj 1822; Rilaks samlingen I). 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uH Alexander I:s regering, lOt 


sig med obegränsadt föi*troende ha uttalat sig för Haart- 
man och yttrat sin tanke rörande skilda personers an- 
vändbarhet etc. etc. Skribenten undertecknar sig Gustaf 
Ladau ^). 

Var det verkligen till den beryktade postdirektören, 
den fordne Anjalamannen och kanslichefen hos ryske 
öfverbef&lhaf våren 1808 — samme person öfver hvilken 
Behbinder i sina memoirer fällt ett så förkrossande om- 
döme 2) — som han nu vändt sig i och för landets vigtiga- 


') Vi återgifva hela skrifvelsen. dagtecknad Åbo d. Vit ™ar8 181Ö 
(Eehbind. saml.). 

„Mon cher Frére. 

Tres sensible pour le contenu de votro lettre du ^/^ Fevrier, j'ai 
oa pour Monsieur de Haartman une si pleine confiance qu'aucune consi- 
dération ne m'a empécbé de m'expliquer sans reserve, relativement aux 
affaires qu'il a mises en qnestion; a la suite de eela, j'ai aussi prononcé 
franchement mon opinion relativement a quelques individus, quoique je 
sois persuadé qu*il sait les apprécier aussi bien quo moi; enfin j*ai repondu 
ti toutes les questions qu'il nfa fait(os), commo votro organe avoit le 
droit d*attendre. 

J*aurois bien dos cbosos a vous dire; et il me seroit infiniment a- 
gréable de vous recevoir cbez nous; mais los affaires do la Finlande s*y 
opposent; ainsi il faut s'armer avoc bion do patience et do temporiser 
oonduit souvent au but. En été vous viendroit (sic!) sans doutc k (sic!) 
Finlande et, commo on prétend, bion accompagné. 

En grace rappelez ma fommo au souvenir de Madame votre Épouso 
et présentez ä Elle mes rospocts; j'ai Thonncur d'étre avec los sentiments 
d'nne estime parfaite, la plus haute considération, amitié et attachement 
de vous 

mon Cher Frv;ro 

le trés-humble et trés-obéissant servitour 
Qustave de Ladau. 

•) »Ibland den diplomatiska personalen vid grefvo Buxböwdens 
kansli under nämnda krig befann sig*', 3^ttrar författaren, „Mr de Ladau, 
natif de la Finlande, qui avoit pcndant la gucrro do 1788 déscrté le regi- 
ment ou il sorvoit commo officier. Cotto conduite ot son empressement 
k s'associer h ceux qui alloicnt faire la guorro a sa patrio n*étoiont pas en 
vérité des titres h étro bien recu choz nous, mais il y a do ces étros a 
front dairain qui ne rougissent de rien et qui semhlent prospérer dans 
U mépris. — Jfr ofvanfOro Rohbindors ftJrmodan rOrande Ladaus ftJr- 
bållando till påbudet om trohetsedens atiäggande under kriget. 


Digiti 


zed by Google 


102 En vändpunkt uti Alexander Ls regering, 

ste angelägenhet? Eller ansåg han politisk klokhet for- 
dra att icke öppet förbigå och till af gjord motståndare 
förvandla denne person, hvars inflytande och hemliga 
vägar i Petersburg icke voro honom obekanta? 

Få detta sistnämnda sätt bör antagligen saken fat- 
tas och den varsamme statssekreteraren hade uti sitt om- 
bud en man, hvilken genom skyldskap stod Ladan skä- 
ligen nära i) och förstod att lämpa och modifiera den ho- 
nom gifna missionen efter personen. Till verkligt för- 
troende hade Eehbinder så mycket mindre skäl, som han 
kort förut vunnit förnyad erfarenhet af Ladaus karakter 
och fullständig brytning varit nära att inträffa. En sådan 
tör han nu ha velat uti det allmännas intresse förebygga ^). 


VI. 

Med stöd af de inhämtade utlåtandena, ibland hvilka 
antagligen också de, hvaraf skriftliga spår icke föreligga, 
i hufvudsak anslöto sig till Rehbinders principer — vi 
lemna dock härvid Ladau ur beräkningen — utarbetades 
efterhand inom komitén ett omfattande memorial eller 
betänkande rörande de hufvudpunkter, hvilka vore att 
beakta vid af sedd a reformer uti landets konstitution. Mo- 
tivering och belysning från skilda sidor torde varit gan- 
ska omständliga att döma af det betydande arkantal — 
trettio — hvartill det hela uppgifves hafva stigit.  Sjelfva 


*) Lars Gabriel von Haartmans stj-f mödor Fredrika Sofia Fock var 
i ett sonare gifte sedan ^V,, 1817 förmäld mod Ladan. 

*) Ladau hade skriftligen insinuerat att R. uti en befordringsfråga 
låtit leda sig af rekommendationer från tredje man på rättvisans bekost- 
nad. Häraf djupt kiUnkt hade Eehbinder tillbakavisat beskyllningen och 
slutat med att förklara Ladau „qu'il est tcms de terminer notre corro- 
spondence et de rompre toute relation ultérioure entré nous" (S:t Peters- 
burg, juli 1818). 

Ladau föll uti sitt svar till föga, skyllde på missförstånd och bad 
„1,000 gånger om föriåtelse (Åbo d. 22 aug. 1818). 

Jfr om lieb binders tidigare demeléer med Ladau, Castréc, a. a. 
294 ff. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander I:b regering, 103 


dokumentet har likväl icke blifvit for forskning tillgäng- 
ligt; sannolikt förefaller dock att det funnit plats bland 
statssekretariatets gamla handlingar. Måhända skall uti 
en framtid full belysning uti detta afseende vinnas. 

Men medan förberedelserna pågingo och de finska 
statsmännen förväntningsfuUt skådade framtiden till möte, 
hade en förändring uti de inom maktens centrum hittills 
herrskande åsigter efterhand begynt göra sig gällande — 
den ljusa och tillitsfulla blick, hvarmed monarken intill 
senaste tider betraktat politiska förhållanden, hade små- 
ningom förmörkats och lemnat rum för misstämning och 
vaknande misstro. Länge hade Alexander tillbakavisat 
den europeiska reaktionens bemödanden att lemna henne 
sitt stöd; han hade i sjelfva verket varit liberalismens 
förkämpe. Men nu inträdde det ödesdigra skiftet — dock 
tillsvidare endast gradvis och successivt. 

Historieskrifvaren Bemhardi har trott sig kunna upp- 
visa, huruledes just kort efter den tidpunkt, hvilken Ale- 
xander betraktade såsom den skönaste uti sitt lif, eller de 
dagar då han sammankallat Polens första riksdag och sett 
den af honom förlänade konstitutionen fungera, ett djupt 
sår i tysthet tillfogats honom, från hvilket han icke åter- 
hemtade sig. Midt under de lysande festligheter, hvarmed 
man i Moskwa och kejsardömet firade födelsen af en tron- 
arfvinge — Alexanders brorson, den för Finland oför- 
gätlige Alexander II — och vid hvilka den nyföddes 
höga morfader, konungen af Preussen, var närvarande, 
meddelades monarken genom den hemliga polisen till- 
varon af sekreta sällskap i Byssland och dess armée 
med revolutionära syften ^). 

Denna underrättelse synes på det svåraste ha gripit 
Alexander. Var väl detta lönen för hans af fullt, mennisko- 
vänligt hjerta gjorda oafbrutna bemödanden för under- 
såtars lycka och välgång? Var då icke, om icke tack- 
samhet komme i fråga, dock åtminstone lojalt respek- 
terande af styrelsens goda afsigter att förvänta, icke pla- 

») A. a., Ill, 9. 678 ff. 


Digiti 


zed by Google 


104 En vändpunkt uti Alexander Ls regering. 


ner till våldsam uppresning emot densamma? Låg icke 
sålunda något olycksbringande förknippadt med liberala 
sträfvanden öfverhufvud och hade icke de statsmän rätt, 
hvilka ifrade emot eftergifter åt tidsandan? 

Dessa voro de frågor, som antagligen trängde sig 
fram i monarkens sinne och hvarpå han icke fann svar, 
alltmera ensam och saknande närmare förtrogne, som han 
vid denna tid var *). Till uppdagandena i Eyssland kommo 
inom kort enskilda störingar uti Polen äfvensom uti ut- 
landet rörelser bland de tyska universitetens ungdom 
och skildt den ryska Kotzebues mord genom svärmaren 
Sand (mars 1819). Alexanders känsliga och lifiiga sinne 
var ohjelpligt kränkt; han kände sig förorättad, misskänd 
och lönad med svart otacksamhet; hans statskonst erfor 
deraf intryck och blef framgent annan såväl med hänsyn 
till utlandet som inhemska förhållanden. 

Att sluta af uttalanden uti Ehrenströms korrespon- 
dens med B,ehbinder buro denne senares meddelanden 
prägeln af nedslagenhet och benägenhet att draga sig till- 
baka. „Hélas", skrifver Ehrenström från Helsingfors den 
7i3 noaj 1819, „si vous vous découragez avant d'avoir 
pose les fondemens du bien futur de notre pays, qui vou- 
dra rester sur la scéne? Oii est la possibilité de vous 
remplacer de maniére que votre successeur hérite de votre 
amour de la patrie, de vos vues éclairées, de votre longue 
expérience et vos moyens pour consolider notre bonheur? 
Faut-il-donc que nous soyons assez malheureux pour laisser 
échapper  ces  instans  precieux que nous donne la bonté 


') Ännu bestod till en kortare tid inflytandet af Czartoryski» 
men detta hänförde sig blott till hans fädernesland och blef snart under- 
gräfdt samt omsider tillintetgjordt. Kapodistrias handhade egentligen 
blott utrikes ärenden och den fromme furst Alexander Galitzyn, mini- 
stern för främmande kulter i Ryssland och tsarens ungdomsvän, stod i 
sjelfya verket honom mindre nära än man kunnat vänta. Den som på 
kejsaren utöfvade ett gåtfullt, mycket starkt inflytande, var den föga 
bildade och hänsynslöse Araktscheyefi^, pä hvars trohet kejsaren trodde 
sig i allo kunna lita och hvilkens makt, skildt inom ryska förhållanden, 
gjorde sig sä mycket mera kännbar. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 105 

du meilleur efc du plus vei-tureux des souverains pour 
constituer et garantir nos droits et notre liberté pour Vave- 
nir?^). Vous étez jeune encore; votre place vous met 
dans le cas d^influer puissamment sur la masse iuerte de 
nos compatriotes. Si cette impulsion cesse, par votre 
retraite, il est facile d'en voir les suites" 

Men ett annat intyg af större betydenhet är bevaradt, 
der Behbinder medelbart låter framskymta de växande 
betänkbgheter hos regenten, som resa sig emot de till- 
tänkta planemas förverkligande och der han bemödar sig 
att skingra de förra genom att belysa förhållanden och 
opinioner uti Finland så väl tidigare som under närva- 
rande tidpunkt. 

Man kan icke undgå det intryck att ifrågavarande 
memorial har karakteren af en apologi, der författaren 
genom omständlig utläggning söker att tillbakavisa ill- 
villiga insinuationer och förtydningar af företeelser i lan- 
det och dess invånares tänkesätt, som synas banat sig väg 
till monarken. Med knappt tillbakahållen ovilja förnekar 
han sålunda bland annat tillvaron af „ett svenskt parti^ 
uti landet, af hat emot Byssland och allmän obenägenhet 
emot uppställandet af egen militär m. m. samt framvisar, 
hui*u härvid vantolkning af dagsopinioner fått träda i 
sanningens ställe. Dokumentet i fråga, hvilket såsom ett 
på franska affattadt koncept, hvarå med blyerts finnes 
antecknadt årtalet „1819^, förvaras å statssekretariatet ^), 
upptager i afskrift vidpass sju blad in folio och är af 
icke ringa intresse för inblick uti det dolda af tidens 
historia och dess författares egen karakter. 

yyOm Eders Kejserliga Majestät värdigas samman- 
kalla storfurstendömets ständer," säger Eehbinder, „skall 
det måhända vara nödigt att känna sinnesstämningen i 
Finland." Efter att derefter ha lemnat en öfversigt af 
Finlands tillstånd uti det förflutna, de lidanden under 
adertonde  seklets  krig,  som  förorsakats genom svenska 


^) Karsiyering af utgif våren. 
') Jfr ofvanföre 8. 38, noten. 


Digiti 


zed by Google 


106 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 


styrelsens svaghet samt den deraf hos invånarne fram- 
kallade misstro till dennas förmåga att i längden försvara 
landet, berör han jemväl Sprengtporten jemte anhang 
äfvensom den allmänna meningen hos folket nnder det 
senaste kriget och Borgå landtdag. Att denna framställ- 
ning delvis är hållen uti nog mörka och summariska drag, 
icke fria från en viss ensidighet, hvilken väsendtligen 
finnes komgerad uti författarens, på äldre dagar skrifna 
minnen, tör icke förbises, men sådant förklaras af hans 
patriotism och för tiden något upprörda känslor. Han 
fortsätter sålunda i det han öfvergår till det närvarande. 

„ Jag vill icke förneka, att ännu i Finland några enskilda 
gifvas, hvilka hafva förkärlek för Sverige och jag vågar icke 
heller försäkra, att detta lands styrelse icke gör vissa bemö- 
danden att underhålla denna stämning. Åtminstone bör man 
städse misstro densamma och jag vill ej bestrida att försig- 
tighetsmåtten å vår sida i detta hänseende varit bristfälliga. 
!Finländames karakter är i grunden god, förtroendefull och 
pålitlig, då de äro lemnade åt sig sjelfva, men å andra sidan 
äro de enfaldiga („ simples^) och lättrogna. 

Sinnesstämningen hos allmogen i Wasa län är dålig först 
och främst emedan detta landskap, ursprungligen en koloni 
från Sverige, alltid varit sympatiskt fästadt dervid, och i sina 
åsigter ofta särskilt sig från det öfriga Finland, emedan 
så godt som ingen adel finnes i denna provins; innehafvame 
af jordlägenheterna äro, med £& undantag, bönder eller sjö- 
män, de der derjemte befinna sig uti större välstånd än de, 
som bebo de inre delame af landet. Om man undantager 
staden Wasa, gifves blott några underordnade tjenstemän, 
hvilka sakna såväl tillräcklig upplysning som inflytande for 
att kunna leda den allmänna meningen. För öfrigt var denna 
landsort skådeplatsen för det senaste kriget, hvarunder de 
svenska emissarierna ur förhanden varande förhållanden hem- 
tade anledning att predika uppresning och framställa tingens 
nya ordning uti de mörkaste larger. E. K. M:t$ närvaro skulle 
åvägabringa en mäktig förändring uti dessa gamla fördomar, 
ty  sådant  är i sjelfva verket intrycket och verkan af regen- 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 107 


tens personliga uppträ<]ande uti en fjerran landsort, der denna 
lycka år så sällsynt. Ja, Sire, jag v&gar med den innerligaste 
öfvertygelse nttala att i trots af de fördomar, som delvis ännn 
förekomma jnst i detta Österbottniska kustland, det icke gifves 
någon man, född i Finland, som icke for E. M:s person hyser 
de renaste känslor och uti denna mening vidhåller jag infor 
hela verlden att i Finland icke gifves ett svenskt parti, ty 
detta ringa fåtal af illasinnade individer, om hvilka jag nöd- 
gats tala for att icke infor min Herrskare förtiga något, 
döljer omsorgsfullt sina tänkesätt och de utgöra icke egent- 
ligen ett parti. Illvilliga menniskor förekomma måhända alle- 
städes, man kan icke deraf sluta att partier finnas. 

Oafsedt de pligter, hvilka heder och tacksamhet påbjuda, 
är redan den egna fördelen nog mäktig att göra Finländaren 
nöjd med sin lott och att för alltid aflägsna hvarje önskan 
att återvända under den fordna stjnrelsen. Denna egna fördel 
är alltför ögonskenlig, alltför tydlig också for det mest enkla 
förstånd for att man kunde tro, att Finländarena önskade ut- 
byta sin nuvarande belägenhet emot den osäkerhet, obemärkt- 
het och otrefnad, till hvilken de fordom voro dömde. 

Allmogen, som bibehållit sin religion och sina gamla 
rättigheter, är vida mindre betungad af allmänna utlagor. Med- 
lemmame af de högre klasserna emottaga utmärkelser, vinst- 
gifvande och betydande embeten, pensioner, med ett ord för- 
måner, hvilka voro för dem så godt som okände ända tilldess 
de blefvo E. M:s undersåter. Tillochmed våra egna svag- 
heter bidraga att förläna vår belägenhet värde. 

Sedan den nationella egenkärleken blifvit smickrad genom 
den plats som E. M. värdigats tilldela storfurstendömet Fin- 
land, i det åt landet tillerkänts en existens omedelbart under 
samma spira, som under sig förenar så många konungariken 
och nationer, kunde väl någon Finländare gifvas nog oförnuf- 
tig for att åter vilja träda ibland undersåtarene uti en stat, 
hvilken icke hade medel och sällan vilja att försvara oss och 
göra oss lyckliga? 

Det är således icke om ett svenskt parti som fråga kan 
uppstå, men jag nödgas inför E. M. tala om ett annat parti, 
nemligen  oppositionens, hvilket i högre eller lägre grad före- 


Digiti 


zed by Google 


106 En vändptinkt uH Alexander 1:8 regering. 


finnes i hvarje land och hvilket jemväl anträffas i Einland. 
Hvad som utmärker denna opposition är att häckla regerin- 
gen, att utså misstro rörande framtiden och att med f& ord 
icke samverka med Styrelsens afsigter. 

Detta parti resonnerar pä följande sätt: E. M. bör känna 
allt för att dömma emellan dem och oss öfrige. 

„Vi äro**, säga de, ^fullkomligt lyckliga för ögonblicket 
genom vår Herrskares högsinthet och personliga karakter. 
Men då vår lycka beror ensamt af hans höga person och som 
icke exempel gifves på att en Regent, hvilken står öfver sitt 
sekel, tvenne gånger uppträder, låtom oss inskränka alla våra 
önskningar, alla våra beräkningar till denna lyckliga tid, sonx 
Eörsynen må utsträcka så långt som möjligt. Inskränkom oss 
till det närvarande, låtom oss lefva, så att säga, för dagen. 
Bestämda att förr eller senare indragas uti Rysslands intres- 
sen, låtom oss draga fördel af vår Herrskares frikostighet och 
görom så f% uppoffringar som möjligt. Låtom oss uppmuntra 
åkerbruket, industrin, handeln, låtom oss förbättra vårt en- 
skilda välstånd och när vi lyckats uti detta första, då kan 
det vara tid att tänka på utveckling af konstitutionen och en 
nationalarmé. Vårt främsta behof är att finna armar och 
ingenting förminskar dessas antal i samma grad som rekry- 
teringar eller konskriptioner. Mest önskvärdt för Finland är 
att befrias derifrån under åtminstone ett hälft århundrade. 
Om Lifland och Estland under mera än 80 år varit befriade 
från denna tunga, hvilken hvilar öfver den mest gagneliga 
klassen i samhället, hvarför skulle man dä förvägra oss samma 
förmån? Byssland har i sanning icke behof af vår här och 
om detta land någonsin finge krig med Sverige — hvilket i 
öfrigt icke är sannolikt — skall det icke ens vilja begagna 
våra trupper. Hvarför skulle vi anhålla om att betunga oss 
med utgifter, som icke skola vara till gagn hvarken för oss 
eller Ryssland. Eör resten önskar Kejsaren sjelf icke en dy- 
lik utrustning; denna är blott ett project af några enskilda, 
hvilka under förevändning att befästa konstitutionen vilja ståta 
med sin fosterlandskärlek, sina insigter, medan de i sjelfva 
verket blott eftersträfva gunst på bekostnad af landets bästa. 

Jag har troget framställt dessa personers sätt att reson- 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 109 


nera, men jag är ganska långt ifrån att dela dessa resonne- 
mänger, hvilka äro skenfagra och befrämja håglöshet, egoism 
samt jäst derigenom innebära fara och motarbeta en vis Eege- 
rings afsigter. Han som ransakar hjertan vet att jag icke 
vill arbeta och lefva annorlunda än i öfverensstämmelse med 
min Herrskares afsigter och jag svär att hvarje personlig 
hänsyn är mig fjerran. 

Utan tvifvel äro åkerbruk, industri och handel ganska 
vigtiga för det nationalla välståndet, men de menniskor, hvilka 
åtnjuta lagens hägn och styrelsens omvårdnad i dessa hänse- 
enden, böra väl ock vara benägna att bära bördor och isyn- 
nerhet sådana, som sammanhänga med militän-äsendet. Man 
bör icke längta till det husliga lifvets lugn, förrän man full- 
gjort sin skyldighet emot staten. Det vore ett grundväsendt- 
ligt fel vid ungdomens uppfostran, om man sade: „Ibehöfven 
icke göra krigstjenst, I kunnen på ett beqvämare sätt lefva 
hemma hos Er**. Det vore att förnedra en verkligen tapper 
nation, om man lemnade densamma under ett hälft århundrade 
ur sigte utan att underhålla en känsla, förutan hvilken sann 
fosterlandskärlek icke kan finnas. 

Jemförelsen emellan Rysslands samtliga militärstyrka och 
den hos ett litet land, hvilket icke räknar mera än en million 
menniskor af båda könen, är än mera falsk. Utan tvifvel 
har icke detta omätliga rike, till hvilket vi med en skild 
nationalitet höra, behof af oss för sitt försvar, men vi ha behof 
att vara icke mindre goda medborgare, mindre hugade att 
kämpa för Begenten och det gemensamma fäderneslandet. 
Borde vi icke blygas, om vi, då vi öfverhopas af denne 
Monarks välgerningar, icke befunne oss under hans fanor, der 
han behöfver oss och om vi sålunda ginge miste om tillfälle 
att med vårt blod bevisa honom vår tacksamhet? 

Då jag haft lyckan att hittills åtnjuta E. M:s höga för- 
troende och då jag hos mitt fädernesland skådar begynnelsen 
till allt, som kan säkerställa vår lycka för det närvarande och 
framtiden, har mitt samvete bjudit mig att våga inför Er 
framlägga min åsigt rörande medlen att fullfölja detta verk 
och aflägsna de hinder, hvilka vid alla menskliga företag träda 
i  vägen  för  de framsteg, som man städse bör hafva i sigte, 


Digiti 


zed by Google 


110 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 


och det var i sådant afseende jag tog mig friheten att föreslå 
sammankallandet af ständerna. 

För att lyckas uti allt, som E. M. kan pröfva gagneligt 
för landet, gifves intet medel, som bättre skulle stämma sinnena 
än Dess närvaro, innan denna sammankomst eger rum. Jag 
faller till Era fötter, Sire, för att bönfalla hos Er att göra denna 
färd *), vore det ock blott under några dagar. Värdigas sjelf 
uttala vare sig för Senaten eller några trogne tjenare de höga ord, 
som I värdigats 3'ttra till mig. Då skall jag hafva styrka 
och myndighet att utlägga dessa ord och efter denna (Er) per- 
sonliga närvaro skall jag kunna garantera, omförhandlingarna 
vid den stundande landtdagen skola vara värdiga att läggas 
inför Europas ögon. Jag tilltror mig, utan egenkärlek, att 
åtnjuta allmänt förtroende och jag skulle icke våga uttala det, 
om jag icke derför hade att tacka det beskydd hvarmed E. 
M. behedrat mig. I det jag fortfarande söker att göra mig 
deraf förtjent, vågar jag smickra mig med att lyckas uti verk- 
ställandet af Er vilja, icke genom min talang, utan genom mitt 
nit och min redlighet. 

B:n Rehbinder." 

Memorialet, hvilket saknar anteckning af datum, då 
detsaöima framlaggts för regenten, eller om det ens blif- 
vit framburet, synes härröra från medlet af 1819. Åfven 
i det senare, föga sannolika fallet att ingen egentlig före- 
dragning egt rum, är dess betydelse oförminskad, ty de 
synpunkter det innehåller ha otvifvelaktigt muntligen af 
den lojale statssekreteraren utvecklats. 

Men hvarifrån härrörde de missledande och oroande 
uppgifter rörande landet och befolkningen, hvilka Reh- 
binder bekämpar? Antagligen från sagesman inom lan- 
det sjelft, de der icke voro i allo främmande for dess för- 
hållanden och hvilka hade vissa relationer i den ryska 
hufvudstaden. 

Afslöjanden af dylik art höra icke till forskningens 
tacksamma problem, men kunna dock icke i sanningens 
intresse  alldeles förbises.   Redan Castrén omförmäler en 


*) Kursivering af utgifvaren. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander I:s regering. \\l 

sägen, att Ladau haft sin hand med uti motarbetandet af 
landtdagsplaner ^) och denna tradition synes ingalunda 
vederläggas genom de meddelanden Ehrenström uti bref 
till Bebbinder lemnar om mannens uttalanden och för- 
hållande. Ehrenström skrifver från Helsingfors den */io 
maj 1819:2) 

„ — — — Mr de Ladau et son Epouse ont été un jour 
en ville et m'ont fait Thonneur de leur visite ... Le pre- 
mier a eu une longue conversation avec moi sur la situation 
de nos affaires. Chaque fois que cela arrive, je reste dans 
une grande perplexité et une profonde inquiétude sur le pre- 
sent et Pavenir; car les tableaux qu^il trace et qu'il me pré- 
sente, sont bien noirs et tristes. Reste å savoir s'il n'y entré 
pas de Texagération. Si seulement la moitié de ces traits 
sont dessinés avec vérité, il y a déjå assez de quoi se déses- 
pérer. Cest accablant de penser que de telles peintures peu- 
vent étre portées plus loin, et jusques lä ou elles peuvent tious 
faire san dommage irrépardble^ ^) — — — . 

Och uti ett bref från Helsingfors af ^^27 °^*j ^^1^ 
heter det: 

— — — „Mr de Ladau aime å envelopper ses de- 
marches d'un mistére impénétrable. Lors de son demier sé- 
jour å Helsingfors, un samedi au soir, il m'annon9e que le 
lundi suivant, il retoumeroit de sa campagne å Abo, et au 
lieu de cela il va a St. Petersbourg. Je ne sais pas encore 
8'il est revenu de cette course" — . 

Betänkliga misstankar — om äfven icke juridisk be- 
visning — synas alltså träffa i frågavarande person att i 
hemlighet ha velat korsa Eehbinders och hans vänners 
sträfvanden och detta i trots af det tidigare från Eehbin- 
ders sida genom Haartman gjorda tillmötesgåendet, hvarom 
på sitt  ställe  nämnts.  Huruvida Ladau i detta förehaf- 


") A. a. 9. 881. 

*) Rehbind. samlingon. 

') Kursiyeringen af utgifvaren. 


Digiti 


zed by Google 


112 En vändpunkt uH Alexander 1: 8 regering. 

vande möjligen haft meningsfränder ibland landsmän och 
hvilka dessa varit, är tillsvidare icke kändt. Men att äf- 
ven ibland främlingar i landet, de der innehade en infly- 
telserik ställning, mindre vänligt stämde funnits, derom 
lemnar också Ehrenström intyg *). 

Emellertid fullföljde komitén i Petersburg i trots 
af ökade motigheter och svårigheter sitt arbete med det 
vigtiga reformmemorialet och synes afslutat detsamma i 
juli månads början. Hufvudkällan rörande dettas inne- 
börd har redan tidigare offentliggjorts*); den utgöres af 
tvenne konfidentiella bref af en ung, för fosterlandet varm 
tjensteman vid  komitén  Karl  Gustaf von Morian ^), det 


*) Uti bref till Rehbinder, Helsingfors den Vu ^^^ "/»7 december 
1818 klagar han Öfver militärguvernören grefve H:s „8entiment8 haineux 
envers la Finlande". — „I1 8'lmagine étre placé ici uniquement pour 
observer la marche et les operations du gouvernement du pays, pour 
les critiquer amérement et déchirer les fonctionnaires, envers qui 11 
manifeste k toute occasion les sentiments les plus hostiles. Il compte 
se sendre est hiver k St. Petersbourg otk il fera bien des intrigues et 
bien des plaintes contro la Finlande. Il se vante, k ce que j^apprends, 
de la resolution qu'il a prise, de dire k TEmpereur Lui-méme toute la 
verité sur cet objet**. — Den ^'/ss iii&i*s 1819 heter det: „I1 est vrai que 
le comte de H. marche sur une ligne diamétralement opposée aux inten- 
tions bienfaisantes du Souverain et quUl ne se géne pas pour montrer, 
dans toutes les occasions, la hainc violente qu'il nourrit, Dieu sait pour- 
quoi, contre la Finlande, ses institutions, ses babitans et surtout ses 
fonctionnaires de toute espéce". — Dock tillägges att hans ovilja an- 
tagligen icke alltid härrörde af nniéchanceté**, utan att han förleddes af 
„sa légéreté, son inconséquence, sa vanité" m. m. Ocksä generalguver- 
nören synes icke varit med bemälde grefve belåten. 

*) Castrén, a. a., p. 372 ff. 

') Denne lofvande man, hvilken bortrycktes af en förtidig död 
(1820), synes med vaken blick följt samtida händelser och var en af 
dem, hvilka lifligt omfattade önskan af landtdag. Såsom anmärknings- 
värdt för hans ståndpunkt må anföras utdrag ur ett tidigare bref, da- 

teradt Vi» ™aj  1818 till S. F. von Bom: „D& man besinnar 

att vär patriotism är nästan ingen; att egoismen framlyser i allt; att 
äfven de lägre klassernas immoralitet dagligen försämras (?); förut 
oerhörda brott jemt begås; att lyxen dagligen tilltager; att v&r tryck- 
frihet är ingen; att inga uppmuntringar existera till erhållande af sannt 
moraliskt värde och att lycksökaren är den som har bästa framgången; 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 113 


ena till dennes morbror friherre C. F. Eotkirch, president 
i Vasa hof rätt och det andra till svågern S. F. von Born, 
vice landshöfding uti Uleåborgs och Kajana län. 

Vi återgifva här det väsendtliga af brefvet till fri- 
herre Eotkirch, med hvilket det andra i sak nästan orda- 
giant öfverensstämmer. 

„Min nådigaste Morbror! 

Vid detta tillfälle får jag ödmjukeligen lemna Morbror 
den för hvarje sann patriot utan tvifvel glädjande tidning att 
komitén, i betraktande huruledes Finlands statsförfattning, så- 
som inrättad efter nationens individuella lynne och behof, samt 
hvilken, imder en lång följd af tid, utgjort borgen för dess 
frihet och sjelfständighet, väl bör till alla hufvudsakliga delar 
bibehållas, men likväl i ilere hänseenden lämpas efter tidens 
anda och förändrade förhållanden, äfvensom erhålla mera be- 
stämdhet och utvidgning, uppå sin tjenstförrättande ordföran- 
des proposition, i underdånighet hemställt, om icke ett särskildt 
utskott med första kunde bildas i nationens sköte för att 
granska konstitutionen och underdånigst föreslå gagnande till- 
lägg och förbättringar deri. Och borde såsom hufvudprincipen 
för utskottets verksamhet fastställas : att inom vissa år ^) landt- 
dag ovilkorligen skulle ega rum ; att området af de saker, som 
höra  till  ständernas  handläggning,  måtte  utsträckas;  att de 


och sådant under en tid då Alexander regerar, som ger Polen en ^gen 
konstitation, hvilken på engäng gifver landet fullkomlig frihet till per- 
son, egendom och frihet att yttra sina tankar samt uppväcker natio- 
naliteten som är moder till alla dygder, då vår nationalitet numera är 
jngen; hvem skulle då tvifla att icke en reform vore för oss nödig, och 
om den ej sker, skalle vi väl kunna söka orsaken härtill utom oss 
sjelfva?" 

I början af brefvet ifrar brefskrifvaren isynnerhet emot embets- 
männen och önskar att vid en blifvande landtdag |,sådana skrankor sät- 
tas för dem att de icke blifva annat än hvad de böra vara, nemligen 
ezecutorer af ständernas och regentens förenade beslut och att de ej 
föreskrifva lagar, hvaraf de sjelfva draga parti**. 

Arkivet å Sarvlaks i Pernå. 

') Kursiveringen af utgifv. här och i det följande. 

8 


Digiti 


zed by Google 


114 En vändjmnkt uti Alexander Ls regering. 


högre embetsmännen, och isynnerhet de af dem som omgifva 
monarkens person, blefve underkastade en lämplig res-ponsäbilitéf 
som tryggade konstitutionemas bestånd och förekomme embets- 
männens lagstridiga utöfning af sin makt, att en utvidgad, ehuru 
ej oinskränkt tryckfrihet finge införas m. m., som det vidlyftiga 
betänkandet på 30 ark innehåller. — Angående tryckfriheten 
har man tänkt att den, såsom oinskränkt, kunde begagnas af 
Finnarne äfven till att uppenbart häckla den i ryska styrelsen 
rådande villervalla o. s. v. hvarigenom sämjan med det mäk- 
tiga naboriket blefve störd. — Då efter en sådan förbere- 
dande åtgärd projekt till sammanfattad ^konstitution för Fin- 
land** blifvit, i likstämmighet med H. M:s nådiga vilja, redi- 
geradt,  skulle  detsamma  jemte  flera  frågor, öfverlemnas till 

ompröfning af ständerna, som komme att sammankallas. 

Komiténs åtgärd trycker nu en klar och tydlig stämpel 
uppå dess ledamöters liberala tänkesätt och åsigter samt oegen- 
nytta. Den måste äfven öka kejsarens förtroende för komitén 
och skulle icke äfven hvarje redlig finne högakta och värdera 
de embetsmän, som af egen ingifvelse söka befordra ett gagne- 
ligt utvidgande af folkets lagbundna frihet, samt föreslå ut- 
stakande af  ett  rättesnöre äfven för utöfningen af sitt kall! 


Morbror vet väl hvilken hemlighetsfullhet råder i alla 
kabinetter och isynnerhet uti detta. Jag är således öfvertygad 
att Morbror ej exponerar mig för hvad min öppenhjertighet 
emot Morbror och fosterlandskänsla kommit mig att helt oför- 
ståldt yppa. — Ärendet torde snart komma under monarkens 
prof ning; ty Hans Majestät har föreskrifvit att alla komiténs 
hemställningar och betänkanden till och med denna månads 
början skola öfverlemnas till nådig åtgärd innan resan sker 
till Finland. Hans Majestät tillåter numera tvenne föredrag- 
ningar i veckan. 

St. Petersburg d. 721 J^^i l^^-^- 

Carl v. Morian". 

Vi firma således otvetydigt af allt detta att Rehbin- 
ders program rörande revisionen af gnindlagarne, hvilket 
jemförelsevis  fullständigast  sammanfattats  uti  AminoflFs 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 115 


ofvan anförda votum af den 6 mars, deruti Eehbinder 
med glädje instämt, omfattats af komitén i Petersburg i 
dess helhet. Härtill kom ock det af de båda männen med 
värma framhållna och af Armfelt i tiden väckta förslaget 
om egen militär för landet, hvilket sattes i förbindelse 
med befrielse från inqvartering af rysk militär, åtminstone 
delvis^); indelningsverkets bibehållande efter försiggån- 
gen jemkning af roteringen torde dervid proponerats alter- 
nativt med uppställandet af stående trupper enligt olika 
system ^). 

Hvad ärendets vidare, uti dunkel höljda gång be- 
träffar, gifvas likväl positiva intyg öfver att komiténs be- 
tänkande framlemnats inför monarken, att denne vidhållit 
löftet om landtdags sammankallande^) och verkligen be- 
stämt nedsättandet af den föreslagna komitén för utarbe- 
tande af proposition rörande tillägg i grundlagarne. Johan 


') Denna sistnämnda skulle vara förlagd i fästningar och å krigs- 
flottan. 

*) Jfr Castrén, s. 876, 377. Uti ett ofullständigt konceptproto- 
koll frän komitén i St. Petersburg 1819, hvilket ä statsarkivet förvaras 
och derifrän Castrén hemtat sina uppgifter, uttalas den önskan att 
H. M. ville bestämdt tillkännagifva sin befallning och vilja rörande 
antingen indelningsverkets bibehållande eller uppställandet af inhemska 
trupper, som alltid vore pä fötter eller ock en armé i,som alltid kunde 
med lätthet och utan alltför stora svårigheter rekryteras af redan in- 
öfvade män". 

') Uti ofvan nämnda konceptprotokoll heter: „Le Secrétaire d'État 
exposa au Gomité qu'en vertu des ordres suprémes de S. M. I. il avoit 
déjä prévenu le Comité que S. M., dans Sa constante sollicitude pour la 
prospérité de la Finlande, daignant s*occnper de tout ce qui peut con- 
Bolider ses institutions et resserrer sa réunion avec TEmpire, et voulant 
donner ä cet égard de conceH avec les États a la constitution un dé- 
véloppement analogue a la position actueUe du, paya, lui avoit fait 
connoitre qu^Elle 8'étoit proposé de convoquer lea États du Grand Duché 
aussiiöt que les circonstances le permettront. S. M. s'étoit persuadé 
qu'il seroit d'autant plus facile aux États de remplir cette täche que 
Texpérience acquise depuis le temps que la Finlande commen^a ses nou- 
velles destinées, devroit foumir aux États les lumiéres nécessaires, tant 
pour regler Padministration intérieure du pays et d'y apporter les amen- 
dements qui pourroient étre jugés nécessaires, que pour prononcer son 
avis sur Torganisation militaire**. 


Digiti 


zed by Google 


116 En vändpunkt uH Alexander La regering. 


Fredrik Aminoff blef iitkorad till dess ordförande; ja, att 
sjelfva saken fattades såsom brådskande och nära före- 
stående, derom vittnar ett ibland hans efterlemnade pap- 
per ^) redan färdigt skrifvet koncept till det tal han vid 
tillträdandet af detta uppdrag skulle hålla ^). 

Sjelfva talet må för sakens betydenhet här i sin hel- 
het återgifvas: 

„Mine Herrar! Fäderneslandets mest upplyste och för- 
tjente män! af vår Allernådigste Kejsare i nåder kallade till 
det vigtigaste uppdrag — det, som skall grundlägga Storfur- 
stendömet Finlands närvarande och framtida väl och sjelf- 
bestånd. 

Det är en ansvarsfull bana I, mine Herrar, gån att be- 
träda. Icke allenast det Finska Folket, men Europa skall 
hafva sina ögon fastade på Eder och på det arbete Eder i 
nåder är ombetrodt. Måtte derföre regeringslagar föreslås så- 
dana, att de äfven kunna blifva en eftersyn för vår verldsdel, 
för de folk som ännu icke äga, men påkalla en Constitution : 
Regeringslagar, skilda från tidens svärmande anda^ med aktning 
för den Finska nationens urgamla bruk och rättigheter, men 
tillika nog kraftfulla att i alla tider upprätthålla och bevara 
Regentens och Folkets ömsesidiga och lika heliga rättigheter. 

En Constitution gifven af Alexander I: sta skall blifva 
inseglet på alla Hans välgerningar emot detta Folk och Land 

') Bilaks-samlingen (n:o 24). 

') „Propositioii till mitt Tal såsom ordförande i den förordnade 
Oomitén att föreslå ändringar i vår constitution men (som) sedan icke 
blef utaf*". Och utanpå omslaget heter det: »Project till mitt Tal, (som) 
jag skulle hålla i den Comité Kejsaren redan hade förordnat färdig till 
Dess underskrift 1819'', (årtalet mindre tydligt och ändradt; den näst 
sista siffran synes ursprungligen varit en tvåa — ) »som skulle granska 
och föreslå ändringar i vår constitution vid den utlofvade riksdagen. 
Ledamöter, jag ordförande, medlemmar Erkebiskop Tengström, Grefve 
Mannerheim, Baron Gyldenstolpe, Statsrådet Ehrenström, Geheimerådet 
Wallén". 

Vi hänvisa, hvad Mannerheim, Gyldenstolpe och Wallén angår, 
till vår ofvan uttalade förmodan att de tidigare under vintern 1819 
under Haartmans mission i Åbo blifvit af honom rådfrågade. Deras 
inväljande såsom medlemmar i komitén synes innebära bevis härå. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 117 

— och tillika den fastaste borgen för Finlands politiska till- 
varelse sekler igenom. — Denne Store och Ädle Monark har 
i nedslagenhetens stund aftorkat våra tårar, men går nu att 
medelst detta verk evigt utpl&na gamla minnen och uppresa 
sig med detsamma i Finnars hjertan en lika evig ärestod, 
oförgänglig, mera varaktig än den af Bronzen och Marmorn. 
Mine Herrar! Med misstroende till mig sjelf, ty jag kän- 
ner mina brister, har jag åtlydt min AUem&digste Kejsares 
kallelse att vara ordförande i en Commission, sammansatt af 
män af Edert värde, men jag förtröstar mig pä Edra djupa 
insigter, och gören mig den rättvisa att jag med Eder delar 
samma nit, trohet och kärlek for Regenten och Fäderneslan- 
det.  Jag innesluter mig i Eder ynnest och välvilja". 

Så långt hade det kommit. Men den ofvan nämnda 
kejserliga underskriften under förordnandet om komiténs 
bildande blef icke tecknad, liksom icke heller den väntade 
kallelsen till landtdag utfärdades. Man har icke uppgift 
om datum, då Aminoff emottagit sin inbjudning såsom 
ordförande, om sådant skett före eller efter Alexanders 
resa till Finland — ehuru sannolikast förefaller att det 
egt rum före färden, i sammcmhang med föredragningen 
af merberörda memorial. Dock känner man icke heller 
några tilldragelser under färden, hvilken senare gestaltade 
sig till ett i folkets minne qvarlefvande triumftåg ^), de 
der kunnat medverka till ändring uti kejsarens beslut — 
kallelsen hade ock kunnat ega rum under eller efter den- 
samma. Men, såsom nämnts, det officiella dokumentet 
uteblef. 


') Här är icke rum att närmare beröra de talrika och enhälliga 
yttringar af tillgifvenhet och undersätliga känslor, som kommo i dagen 
öfverallt der Alexander drog fram. Säsom ett mera bestående minne 
mä blott erinras om en längre politisk artikel i Åbo Allmänna Tidning 
(Okt. — Dec. 1819) efter resans afslutande der förf., ehuru bemödande 
sig att stå pä objektiv grund, dock så blomsterströr sin uppsats och 
framställer allt i sä rosenröda färger att sjelfva Ehrenström anser ho* 
nom ha gått för långt. „(I1 donne, comme dit Boileau, de Tencensoir 
an travers du visage)".  Brcf till Rehbinder ^i^^^ 1819. — 

Författare anses ha varit professor D. Myréen. 


Digiti 


zed by Google 


118 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 

vn. 

Det djupa sår, hvilket i hemlighet tillfogats monar- 
ken genom afslöjandena uti Byssland ^), hade icke kunnat 
läkas och den misstro till de känslor, hvilka rådde uti 
undersåtarnes hjertan, hade icke, trots den lojalitet som 
lades i dagen, mera försvunnit; den hade tvärtom vunnit 
uti styrka och befastats genom den metternich'ska stats- 
konstens mörka ingifvelser. Vid kongressen uti Aachen 
(hösten 1818), der bland annat den ryske diplomaten 
Stourdza framlagt ett memorial rörande tillståndet i Tysk- 
land och denuncierat andan vid universiteten, visade sig 
Alexfimder missmodig; isynnerhet hade kort derpå studen- 
ten Karl Ludvig Sands mordbragd i Mannheim *) gjort på 
honom ett outplånligt intryck, liksom den å kontinenten 
väckt  alarm'-*) och gifvit anledning till de strängaste åt- 

*) Jfr of van före. 

*) Såsom intyg pä den skräck och deraf härledda reflexioner, som 
detta mord framkallade också i vårt eget land, mä anföras följande ut- 
drag ur Ehrenströms bref till Rehbinder, Helsingfors Vit &pi'il 1819. 
(Rehbind. samlingen). 


„La nouvelle affreuse qui m'cst parven ue ce matin de Tassassinat 
de M:r de Kotzebue m'a saisi d'horreur. Voilä å quoi aboutissent le 
Deutschthum, le Burschenschaft, les Tugendgesellschaften, les Autodafés 
de Wartburg et tous ces principes desorganisateurs qui sortent, corome 
des torrents, des universités d^Allemagne, et qui font trcmbler pour le 
present et pour Tavenir. On voit bien que le volcan révolutionnaire 
n^est pas éteint par la contrerévolution opérée en France. L^AUemagne 
se prépare å faire sortir de son sein de nouveux embrasemens, et qui 
auront lieu, si les Gouvernements ne prennent pas å tems des mesures 
suffisantes de précaution. Le crime épouvantable commis sur M:r de 
Kotzebue pourra ne pas devenir le dernier de ce genre, car il paroit 
que la haine de ces forcénés jeunes gens et de leurs guides qui se pro- 
posent de révolutionner l'Al lemagne, se dirige, non seulement contre 
tous les auteurs qui défendent les bons principes, mals encore contre 
les princes et les genspuissans qui n'adoptent pas servilement les nou- 
velles idées de rcforme 

Les universités! Les universités! Si Ton n'y prend garde, il 
en sortiront bientöt des essaims de destructcurs de Tordre social, pires 
que les Huns " 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 119 


gärder. I det Alexander hos sina uti det fjerran Finland 
boende, från det centrala Europas politiska rörelser och 
sträfvanden aflägsna undersåter befarade möjligheten af 
analoga passioner, synes han med en äfven tidigare stun- 
dom visad obeslutsamhet dragit i betänkande att genom 
ett afgörande beslut måhända underlätta vägen till fram- 
tida missbi-uk af utvidgad frihet. Han hade likväl, såsom 
Behbinders meddelande lydde, „föresatt sig att samman- 
kalla storfurstendömets ständer så snart omständigheterna 
skulle tillåta sådant". 

Men å en annan sida kände han sig tryckt af de 
farhågor, som fortfarande beherrskade honom med hänsyn 
till den allmänna politiken; i Åbo, vid återkomsten från 
sin resa genom Finland (september 1819) uttalade han sig 
om de „orostiftare, af hvilka Tyskland och Frankrike hvim- 
lade, och de der gjorde allt hvad i deras förmåga stod 
för att uppegga folken och väcka tvedrägt emellan fur- 
stame". Han synes skildt befarat att enahcmda tendenser 
kunde vinna insteg i Sverige och möjligen njuta hägn 
under Karl Johans egid, obenägen som denne förefallit 
att ansluta sig till stormakternas reaktionära politik, och 
lät genom Sveriges honom uppvaktande sändebud O. 
Löwenhielm i detta afseende göra konungen påminnelser, 
hvilka icke mycket skilde sig från allvarsamma varningar ^). 
På gmnd af gammal andlig gemenskap tyckes Alexander 
skildt hyst fruktan för smitta af demagogisk art från 
nänmda land och hvar skulle denna väl närmast yppa sig 
om icke just vid härden för det intellektuella lifvet — 
Abo högskola? Och tyvärr sammanträffade omständighe- 
ter, väsendtligen dock af tillfällig art, som tycktes gifva 
åtminstone ett sken af stöd åt misstanken. 

Redan i slutet af året 1818 hade erkebiskop Teng- 
ström i bref till Eehbinder, hvilken då hos kansler före- 
drog universitetets ärenden, uttalat en viss missbelåtenhet 
med studenternas hållning;  „några gröfre excesser hafva 


*) B. von  Schinkel,  Minnen från  Sveriges  nyare  historie, X, 
p. 68, 69. 


Digiti 


zed by Google 


120 En vändjninkt tiH Alexander 1:8 regering. 


(ej) väl just förefallit, men kittsligheten dock varit syn- 
barare än förr**. Förnämsta orsaken ansåg han ligga uti 
att under föregående år „en hop råa och odugliga pojkar, 
utan nästan all urskiljning antogos till cives academici till 
mera än dubbelt antal emot det vanliga, (nemligen öfver 
200 novitier** ^). Längre fram omtalas ett anstötligt upp- 
träde, hvarvid en person tillhörande en rysk öfverstes 
familj blifvit ofredad; saken drogs inför akademisk be- 
handling och föranledde omsider åtskilliga bestraffningar ^). 
Allt detta var dock vanliga polismål, framkallade, såsom 
det vill synas, till ej ringa del af den större befogenhet, 
som kort förut tilldelats nämnda myndighet i afseende å 
ungdomen. Men betänkligare gestaltade sig saken, då icke 
långt derefber den unge universitets docenten A. I. Arwids- 
son, lifvad af patriotisk entusiasm och begär att verka, 
först under anonymitetens slöja i svenska pressen, sedan 
uti sin egen tidning, det bekanta Åbo Morgonblad, tog 
sig före att under en föga hänsynsfull och ej sällan öfver- 
modig kritik draga allmänna förhållanden, den medbor- 
gerliga andan, styrelsen och embetsverkens åtgärder samt 
ifrade emot den liknöjdhet, sjelfviskhet och dvala som 
han ansåg hvila öfver Finland. Hans språk, om än ge- 
menligen högstämdt och talangfullt, påminte nog mycket 
om oppositionspressens uti det fria Sverige ^) och han an- 
såg så mycket mindre skäl förefinnas till varsamhet, som 
han, obekant med den förändrade riktningen uti regentens 
politik, fortfarande lefde uti öfvertygelse om att den ti- 
digare, milda regimen fortbestod. Ifrandet för nationali- 
teten och förkastandet af allt utländskt, deribland skildt 
främmande språk, var icke heller egnadt att tillvinna 
honom bevågenhet, isynnerhet som han derigenom inveck- 
lades uti polemik rörande det mäktiga grannfolkets idiom, 


>) Bref af den 17 noTember 1818.  (Rebbind. samlingen). 

*) Bref af den 5 december 1818. 

•) C. G. Estlander, Ancidsson som publicist i Åbo i Sv. Litter. 
Sällskapets förhandlingar och uppsatser 8. 1893—1894, p. 179. Vi hän- 
visa i öfrigt härom till denna intressanta och sakrika framställning. 


Digiti 


zed by Google 


Bn vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 12t 


hvarvid han, oaktadt viss försigtighet, berörde ömtåliga 
punkter. 

Verkan af allt det förenämnda töfvade icke länge 
att visa sig. Behbinders enskilda meddelanden vittna om 
oro och det är antagligt, att han just åsyftade Morgon- 
bladet, då han uti bref till J. F. Aminoff, hvilken i poli- 
tiska ämnen visat sig stå honom närmast och hvars jem- 
väl hos monarken vunna höga förtroende ofvan framhål- 
lits, omtalar sina „många och stora bekymmer** och „bra 
mycket önskade ett par timmars samtal med Herr Grefven, 
ty vår ställning behöfver begrundas af mera insigtsfulia 
och erfarne män än jag" ^). Den 28 juli *) samma år 
emottog Aminoff kallelse att så fort ske kunde infinna 
sig „för att af Hans Majestät consulteras i vigtiga stats- 
angelägenheter". Sedan Aminoff, åt hvilken först erbju- 
dits ordförandeskapet i komitén för finska ärenden uti 
Petersburg efter baron von Troils förestående afgång, 
undandragit sig detsamma, förordnades han tillsvidare till 
vice kansler för kejs. universitetet i Åbo jemte ordförande 
uti en ny statutkommission ^). 

Iledan förut hade förordnande utfärdats om indrag- 
ning af Morgonbladet *), hvars vigtigare artiklar jemte 
några i Sverige af dess redaktör gjorda tidigare publika- 
tioner banat sig, öfversatta till ryskan genom, såsom det 
heter, Ladaus föraorg, väg ända fram till monarken. Men 
de föreskrifter, hvilka Aminoff i sammanhang med sin ut- 
nämning officielt emottog, voro jemväl af sträng lydelse 
och jemte det disciplinen skärptes vid högskolan påbjöds 
noga öfvervakande af irrläror och falska begrepp bland 
ungdomen från de akademiska auktoriteternas sida. 

Dessa principer, hvilka inneburo ett betänkligt in- 
grepp uti högskolans häfdvunna förhållanden, synas ha 
med öfvertygelse omfattats af såväl Eehbinder som Aminoff. 


') Den  "/,«  Maj  1821.  Ibland J. F. Aminoffs papper, Riiaks 
samlingen (n:o 20). 
•) G. 8t. 

*) Den 28 Augusti g. st.£=9 Sept. n. st. 
*) Den 4 Sept. 


Digiti 


zed by Google 


122 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 

Den förre, hvilken öfverhufvud icke — liksom icke heller 
Armfelt i tiden ^) — förefaller berörd af skild pietet emot 
Åbo akademi, utan hvilken uti densamma såg snarare en 
från åtskilliga missförhållanden ingalunda fri institution 
till danande af blifvande embetsmän än en inrättning för 
mera oberoende, vetenskapligt arbete, höll för sin pligt 
emot fosterlandet att genom förebyggande af de störingar 
derstädes, hvilka framkallat monarkens misshag, möjliggöra 
förverkligandet af de konstitutionella reformer, som voro 
ifrågasatta för det hela och hvilkas slutförande fortfarande 
emotsågs. Detta framgår omisskänligt uti ett till Aminoff 
efter hans utnämning aflåtet bref, der han talar om „vår 
politiska ställning, våra faror och våra förhoppningar" ^). 

^) Jfr Armfelts skarpa uttalanden såsom kansler, Elof Tefl^ér 
a. a., nij p. 395. 

') Vi meddela såsom karakteriserande tidens förhållanden och 
bref skrif vårens åsigter följande utdrag: 

Czarskoe Selö d. 27 September g. st. 1821. 
(Rilaks-samlingen 1). 

Högvälborne Herr Grefve, Geheime Råd och Commendeur! 

Det kejserl. rescriptet angående Academien bar i Åbo gjort myc- 
ken sensation. Herr Grefven kommer der att mötas af bekymmer, miss- 
nöje och gräl, men jag är fullkomligen öfvertygad att sedan Herr Gref- 
ven någon tid utöfvat den nya embetsbefattningen, så skall dess fermeté, 
moderation och jemnhet segra of ver alla svårigheter. Vi skola etablera 
freden på denna sida och en ny tidpunkt skall beredas för vårt Uni- 
versitet, som i senare tider gjort oss mera skam än heder. Herr Gref- 
ven går att emottaga ett värf, det vigtigaste i Finland — ett värf som 
tillhör historien och hvars frukter kommande slägten skola njuta och 
som erbjuder nya anspråk på regentens och fäderneslandets erkänsla. 
Men jag förtjente ej att vara Herr Grefvens vän, om jag dolde att ju 
mera ärorik den bana är, som Herr Grefven går att beträda, desto flera 
svårigheter äro der att öfvervinnas, innan man hinner målet. Det är 
ej detailler hvilka äro afskräckande, men det är principerna, som aldrig 
få lemnas ur sigte och det är endast, att jag så må uttrycka mig, de- 
ras jemhårdhet som kan motstå vår tids öfverdrifter och epidemiska 
villor. — Med enhet i grundsatser, med oaflätlig blick på vår politiska 
ställning j våra faror ock våra förhoppningar, med åsidosättande af 
alla personal iteter, protectioner och persecutioner, skall det stora ända- 
målet nås, lättare än man förmodar.  Hvar skola de egenskaper finnas. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 123 

Denne senare åter, måhända i någon mån mera bekant 
än Behbinder med akademiskt lif och akademiska sed- 
vänjor — han hade ju i tiden för sina söner utverkat 
tillstånd att studera i Upsala ^) — men möjligen smickrad 
af det förtroende, hvilket i rikt mått tilldelats honom, in- 
stämde jemväl i allo uti dennes uppfattning; också han 
ville förverkligandet af de tilltänkta reformerna; sådant 
kan man icke undgå att finna redan ur hans i öfrigt om- 
ordade och olika bedömda inträdestal i Åbo den 26 Okto- 
ber, deri han betonar huruledes „äfven de minsta afvi- 
kelser från de rättsgrunder han framställt skulle verka på 
fosterbygdens närvarande och framtida tillvarelse som stat^)^. 
Hvad likväl i öfrigt den närmare formuleringen af 
reformerna uti konstitutionen äfvensom den emotsedda 
landtdagens sammankallande angick, synes man kommit 
i visst afseende på andra tankar. De bistra tiderna, den 
långa väntan på definitivt besked och monarkens oförtyd- 
bara misstämning tyckas hos de finska statsmännen låtit 
den mening vinna fUste, att det åsyftade målet genom 
framställningar, som icke oväsendtligt afveko från de hit- 
tills gjorda, lättare stode att vinna. Man anslog en mera 
imdfallande ton och lemnade å sido positiva önskningsmål. 


hvilka äro nödvändiga för att utföra ett så Tigtigt kall om ej hos den 
man, som alltid handlat conseqvent, som för fastheten af sin caracter 
braverat sjelfva bojorna och som med en sann och förutseende politisk 
blick bedömt tidens händelser och ogillat dess förförelse. Det är Ale- 
xander den rättvise, som kallar Grefve Aminoff att sätta en ny stempel 
på sina moderata monarkiska tänkesätt och pä sina sä ofta yttrade 

justa  omdömen ä (?) gränserna  af en sann upplysning 

Herr Grefvens och Geheime Kädets 
ödmjukaste tjenare 
Rob. H. Rehbinder. 

*) Se ett bref frän Rehbinder till Aminoflf dat. St. Petersburg 10 
Sept 1817. Aminoff skänker i en annan skrifvelse loford åt Upsala 
akademi — „den är i ett förträffligt skick" — och han föredrager den- 
samma framför den i Åbo, ^som icke erbjöd tillräckliga lärarekrafter** 
m. m. Aminoffs äldre son Gustaf (f i Venedig 1838) blef, såsom kändt, 
efter grundliga studier filos, doktor i Åbo 1827. 

*) G. G. Estlander, a. a., p. 134.  Kursivering af utgifvaren. 


Digiti 


zed by Google 


124 En vändpunkt uti Alexander I:s regering. 


Aminoff förefaller härvid ha varit den som tagit initiativet. 
Fakta äro följande. 

Tbland Aminoffs efterlemnade papper*) finnes ett, 
med öfverskrift „Promemoria" ^) och utan datum, hvilket 
på tydliga skäl härrör från ifrågavarande dagar och 
hvilket vi, till belysande af situationen, till hufvudsaklig 
del återgifva. 

^Att försäkra Storfurstendömet Finland sjelf ständighet 
nu och för framtiden såsom en oaf hängig stat under det mäk- 
tiga och välgörande beskyddet vill vår Allemådigste Kejsare 
ge oss en Constitution grundad (på) och i enlighet med våra 
urgamla visa lagar, fri- och rättigheter, egentligen en redaction 
af den Constitution vi redan äga i 1772 års Regeringsform 
med Säkerhetsacten af år 1789, en Constitution (som) vi be- 
svurit och Monarquen vid Landtdagen i Borgå lika högtidligen 
bekräftat. Vår Regeringsform är således gifven, (det) blir så- 
ledes icke fråga om annat än en redaction af densamma, med 
de ändringar och concessioner den store Monarquen af ädelmod 
vill skänka sina trogne finnar:  den finska nationen. 

Denna redaction, dessa concessioner dependera af Monar- 
quen att efter behag bestämma, emedan Dess ostridliga rättig- 
het är att orubbligt bibehålla sin magt och myndighet efter 
besvurna Regeringslagar vid anträdet af regeringen öfver Stor- 
furstendömet Finland. Såsom en följd af allt ofvau är an- 
fördt, kan och hör aldrig fråga uppstå att underkasta Landets 
ständer granskning eller öfverläggning om de ändringar och 
concessioner Regenten för godt finner att bestämma; men vå- 
gar jag föreslå, efter min oförgripeliga tanke, att sedan redac- 
tion af Constitution(en) är uppgjord samt gillad af Regenten, 
Acten helt enkelt öfverlemnas till Landt ständerna, att utan 
vidare granskning antingen antaga eller förkasta densamma, 
hvilket senare icke är tänkbart, att Landets ombud skulle 
vedersaka en välgerning af Regenten, den, att efterge af sina 
i lagen  utstakade  rättigheter  för  att  ytterligare trygga den 


') N:o 24.  (Rilaks-samlingen). 
«) Förkortadt „prom." 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 125 

Einska nationen i sina fri- och rättigheter. Titre pä denna 
Biksact synes mig böra blifva ungefärligen: Redaction af 1772 
års Regeringsform med Säkerhets Acten af år 1789, på det att 
vi icke må räknas bland tidens svärmande andar, hvilka så 
omoget  ropa  på  Constitutioner**. 

Till sitt innehåll på det närmaste befryndadt med 
detta märkeliga uttalande finnes uti samma samling ett 
annat, på franska affattadt dokument, hvars bifogade kon- 
cept är skrifvet med Rehbinders välkända handstil. Det 
är, såsom läsaren finner, en för monarken afsedd, i en 
mera koncis form gjord utläggning af enahanda tankar 
jemte en praktisk konklusion. 

^Trés-hnmble Exposé. 

La Constitution de la Finlande se trouve consignée dans 
la Forme de Gouvemement de 1772 et VActe de Sureié de 1789. 

Ce fut ces loix fondamentales que le magnanime Sou- 
verain du Grand Duché confirma å la Diéte de Borgo et que 
les representants de la nation jurérent d'observer. On ne 
repetera pas ce qui a été souvent démontré et qui se trouve 
dans la nature des choses, que cette Constitution dans tous 
ses détails n'est pas applicable å la no\nielle position de la 
Pinlande. Toutefois on ne sauroit nier que les bases et les 
principes de cette Constitution sont fixés dans ce sens monar- 
chique qui seul est capable de garantir la siireté et la pro- 
spérité d'un pajs. Il ne 8'agit pas donc de donner å la Fin- 
lande une nouvelle Constitution. Il s'agit seulement d'appor- 
ter å celle que nous avons les modifications qui puissent la 
concentrer dans un seul acte applicable au Grand Duché de 
Finlande conune faisant partie de PEmpire, sous une admini- 
station séparée et indépendante. 

Comme il n'est pas proprement question que de faire 
une nouvelle rédaction des loix fondamentales déjå acceptées, 
il s'en suit qu'il dépend uniquement du Souverain de déter- 
miner les modifications qu'il trouve nécessaires, et si V. M. 
jugeroit å propos de faire quelques concessions, il Lui appartient 
å plus forte raison de les iixer selon son hon plaisir. 

En résumant les considérations sommaires que j^ai pris 
la respectueuse liberté d'exposer, j.'ose étre d'avis: 

l:o que V. M. I. daigne faire établir un Comité special 
qui seroit chargé de soumettre å S. M. I. le projet d'une nou- 
velle rédaction de la Constitution du Grand Duché. 


Digiti 


zed by Google 


126 En vändpunkt uti Alexander La regering. 

2:o Que S. M. I., apres avoir pris connoissance de ce 
projet, fasse dresser PActe Constitutionei qui ensuite sera 
remis aux Etats aiin qu'ils prononcent s'ils veulent Taccepter 
ou bien gärder le statu quo. 

Le voeu general de voir nos loix f ondamen tal es rassem- 
blées *) dans une piéce et d'une maniére conforme å nos rela- 
tions actuelles est déjå une garantie que la nation ^) s'em- 
pressera d*accepter le projet que S. M. I. daignera leur faire 
presenter, et si S. M. jugera k propos de faire quelques amen- 
demenis ^) tendant au bien de la nation, il ny a nul doute 
que les Etats ne pourront trahir les intéréts de leurs com- 
mettans au point de refuser une iiouvelle garantie pour le 
bonheur futur de la patrie. 

Afin d'entretenir le bon esprit qui régne actuellement 
dans le pays et qui assurement contribuera au succés de la 
Diéte, il est important, selon moi, de faire nourrir parmi les 
habitants Tespoir de voir réaliser le plus cher de leurs 
voeux, c. a. d. la réunion des Etats, et c'est k ce sujet que 
j'ose proposer que le Comité k établir entré en activité au 
commencement de Tannée prochaine, n'importe si Tépoque de 
la Diéte ne sera pas tres rapprochée. 

J. F. A.« 

I sanning, en uti ögonen fallande skilnad emellan 
det vi nu läst och de önskningsmål hvilka, enligt von 
Morians bref, i juli 1819 af komitén för finska ärendena 
framställts med afseende å propositionen för konstitutio- 
nens omredaktion! Nu vore icke releverade punkterna 
rörande periodiskt återkommande landtdagar, utvidgad 
rätt för ständerna, ansvarighet för högre embetsmän, ut- 
vidgad tryckfrihet m. m., utan åt regenten öfverlåtes att 
utan vidare bestämma de modifikationer han uti författ- 
ningen finner nödiga och, om han aktar lämpligt att göra 
några Jconcessioner i friare syftning, sker sådant enligt 
„hans goda behag". I den morianska redogörelsen finnes 
icke heller ständemas rätt till granskning och ändring 
af den nämnda propositionen ifrågasatt eUer ens berörd *); 

*} 1 Rehbinders koncept: »resumées*'. 
*) I Rehbinders koncept: ^les representants de la nation*'. 
•) Kursivering af utgifyaren. 

*) Också hade monarken sjelf enligt Rehbinders meddelande för- 
utsatt ständernas medverkan och nödiga insigt „tant pour regler Tadmi- 


Digiti 


zed by Google 


En rändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 127 

enligt det ofvan stående förslaget åter fönitsättes såsom 
gifvet blott ett enkelt antagande af propositionen, gransk- 
ning förekommer icke, afböjande deremot betraktas utan 
vidare såsom stående utom sannolikhetens, ja möjlighetens 
gränser. 

Dessa motsägelser, till hvilka vi sökt anföra de pro- 
babla förklaringsgrunderna och hvarom jemväl Rehbinder 
förenat sig i det han bearbetade och formulerade Ami- 
noffs utkast, torde dock i sjelfva verket, enligt de båda 
motionärernas mening och förhoppning, väsendtligen ha 
hänfört sig till formen eller stiliseringen af ansökningen, 
icke till de verkliga resultaten som man väntade af den- 
samma. Ty i trots af Alexanders fördystrade åskådnings- 
sätt och tveksamhet, torde dock såväl Rehbinder som 
hans medbroder varit öfvertygad om hans i grunden fort- 
farande välvilja för Finland och hyst en fast förhoppning 
att han faktiskt såsom gåfva, frivilligt ville förläna de 
tidigare framhållna önskningsmålen, åtminstone i hufvnid- 
sak. En annan uppfattning af Rehbinders ståndpunkt 
äfvensom ock Aminoffs, emotsäges af hans bepröfvade 
patriotism och karaktersfasthet. Men med allt detta kan 
dock icke bestridas, att det anförda vittnar om att bety- 
dande skräck framkallats af den politiska horisontens moln- 
höljda utseende och att det medel man tillgripit för att 
hinna målet var af nog vågsam art. 

I marginalen af ofvan stående „Exposé" står anteck- 
nadt: „ingifven till H. M. Kejsaren den 17 september 
1821". Det tör icke anses osannolikt att densamma till- 
vunnit Aminoff från Rehbinders sida det stora erkännande 
den senare uti sitt, ofvan meddelade bref af den 27 i 
samma månad (g. st.) skänker Aminoffs „sanna och fönit- 
seende politiska blick" äfvensom hans „moderata monar- 
kiska tänkesätt". Också synes Aminoff, att döma af en 
hans  skrifvelse,  åter  befunnits lämplig att leda den för- 


nistration intérieure  du  pays et  d^y  apporter les amendements  qui 
pourroient étre jugés nécessaires que pour prononcer son avis sur*' etc. 
Jfr det anförda utdraget ur konceptprotokollet 1819, p. 115. 


Digiti 


zed by Google 


128 En vändpunkt uti Alexander Le regering. 


beredande komiténs arbeten. Han yttrar nemligen den 
28 september s. å.: „Bland andra komitéer, som förestå 
mig i Helsingfors torde bli på min framställning: redak- 
tionen af den utlofvade konstitutionen för fosterbygden 
(hålles hemligt)" i). 

Men förhållandena gestaltade sig annorlunda. Beh- 
binder hade i det nyss påpekade brefvet till Aminoff 
jemväl yttrat att denne i Åbo ginge att emottaga det 
vigtigaste värf i Finland, hvilket ^tillhörde historien och 
hvars frukter kommande slägten skola njuta". Att bref- 
skrifvaren härvid icke blott tänkte på högskolans bety- 
delse såsom bildningshärd för landets ungdom, utan äfven 
dess oförvitliga hållning i det yttre — och kanske detta 
främst af allt — är tydligt nog. Men i sjelfva verket 
synes den nya vicekanslern, trots de smickrande omdö- 
men Eehbinder om hans lämplighet på denna post fällt, 
dock saknat några egenskaper, som varit af mycken vigt. 
Så förminskades hans inflytande på både ungdomen och 
dess lärare genom hans, den fordne mihtärens, mindre 
utbildade förmåga af såväl det munthga som skriftliga 
ordet — något hvarom redan de af oss gjorda utdragen 
ur hans anteckningar vittna, men hvilken för en större 
allmänhet blef klar, då man anställde jemförelser med den 
förre prokanslems oratoriska talang. Så skedde redan, då 
han höll sitt inträdestal vid akademien, hvilket af hemhga 
vedersakare antagligen icke lemnades obegagnadt på ett 
för AminoflF föga smickrande sätt. Också lemnade sjelf- 
beherrskning och sinnesnärvaro åtskilligt att önska, likaså 
kännedomen om laga och administrativa former. Följden 
synes varit, att han icke sällan leddes af rådgifvare, hvil- 
kas syfte mera torde varit vinnande af gunst än sannin- 
gens uppdagande. 

A en annan sida kan icke bestridas, att bullersamma 
uppträden ibland ungdomen och isynnerhet ett alarme- 
rande tilltag af en student, för resten sinnesrubbad, emot 
en  af professorerna, det der till det yttre på ett olycks- 

>) CastréD, a. a., s. 381. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander I:s regering. 139 


bådande sätt påminde om attentatet emot Kotzebue i 
Tyskland, i hög grad satte vicekanslers förmåga på prof 
och det kort efter hans tillträde af sitt embete. Konflik* 
tema med akademien erhöllo från början en bitter karak- 
ter och Rehbinder, som i Petersburg befann sig „i en 
grnfvelig mellanhand^ ^), yrkade på stränghet jemväl emot 
lärarene ^). Oroande tecken antydde att än värre förestod. 
Detta inträffade, då Arwidsson, hvilken åter kände 
sig manad att beträda den publicistiska banan, uti den af 
akademie adjunkten J. O. Linsen utgifna tidskriften Mae- 
mosyne offentliggjorde en artikel, ^Betraktelser** (februari 
1822). Han framlade der och utvecklade ytterligare i 
vältaligt språk sina tidigare uttalade åsigter om nationa- 
liteten och dess betydelse för folkens lif, jemte det han 
granskade den i sådant afseende, liksom med hänsyn till 
det politiska, rådande stämningen hos sina landsmän af 
olika stånd samt påpekade bestraffande deras tröghet och 
trånga intressen. Dervid ingingo ock några rader beträf- 
fande militären, hvilken i allmänhet med ironiskt skämt 
och ej utan viss ringaktning afmälas. 


*) I bref till Aminoff d. >Vt« oktober 1821. Det g&llde ett slags- 
mål Tid Tayasttull, der vakten och studerande sammandrabbat. „Jag 
skall medla hvad jag kan, men betänk uti hvad för en grufvelig mellan- 
hand jag befinner mig, isynnerhet med Gancellem som är ung, håftig 
och älskar expeditiya remeder.** (Storfursten Nikolai Pavlowitsch var 
kansler sedan 1816.) 

*) Uti det of van sagda åsyftas attentatet d. 10 december 1821 af 
studenten Johan Immanuel Gadolin, son till den berömde kemieprofes- 
soren Johan Gadolin, emot Israel Hvasser, hvilken han sårade med en 
nniformsvärja. Med anledning af denna v&ldsgerning, hvilken häftigt 
upprört vicekanslcr och föranledt uppträden med d. v. rektor H. H. 
Fattenborg och Afzelius, samt pä grund af sakens behandling inför det 
akademiska forum, hvaröfver den förstnämnde synes beklagat sig, till- 
skref Rehbinder Aminoff följande märkliga bref, hvilket vi till största 
delen ätergifva. Till sakens ytterligare belysning m& nämnas att delin- 
qventen, enligt Fattenborgs bref till Rehbinder d. 12 december 1821, 
samma dag gerningen föröfvats, i fadrens hus underkastats förhör af 
Consistorium minus i närvaro af tvenne läkare och att han dervid be- 
funnits i den belägenhet, att han icke, „utan att falla i raseri, kunde, 
flyttas till något publikt häkte". 


Digiti 


zed by Google 


130 En vändpunkt uti Alexander La regering. 


Att sådant i anseende till tidens ringa vana vid 
offentliga uttalanden och derför så mycket ömtåligare 
uppfattningssätt af dylika, skulle inom militära kretsar 
väcka anstöt, är lätt att finna, isynnerhet som krigare* 
ståndet fortfarande gjorde anspråk på sociala företräden 
och skild hänsyn. Men att isynnerhet Aminoff, hvilken 
allt ifrån de första tiderna efter landets förening med 
Ryssland betraktat sig såsom en viss målsman för finska 
militären  och  hos  monarken  utverkat dess bibehållande 


RehbiDders skrifvelse (Rilaks-samliDgen I) lyder: 

S:t Petersburg d. 1 januari n. st. 1822 (i origin. genom mlsskrif' 

ning 1821). 

,,HögYälborne Herr Grefve, Geheimeråd, Vice Can celler och Gom- 

mendeur! 

Man behöfver icke vara särdeles bevandrad i vanliga embets- 
befattningar för att ej finna det Rector bort underrätta v. Ganceller^ 
då Gadolin'ska målet utställdes till Gonsistorium minus etc. Men Her- 
rar Professorer äro ej vana att göra annat än hvad som är uttryck- 
ligen föreskrifvet i Academiska Gonstitutionernai då deremot h varje 
annan embetsman måste fullgöra mänga skyldigheter och isynnerhet 
iakttaga flera attentions och folkvetts reglor, hvilka ej tinnas i någon 
beskrifven lag. Ännu absurdare var det att vilja utestänga v. Ganceller 
ifrån undersökningen och att låta en mördare sitta arresterad på sin 
kammare och communicera sig med hela staden. Detta handlingssätt 
bär stämpeln af vår tid. De som mest skrika om publicitet, om jem- 
likhet inför lagen m. m., äro de första att glömma hufvudgrunderna 
för dessa vackra läror, då det gäller att intrigera, att försvara corpora- 
tions intressen och kanske befordra hemliga planer. Då sjelfsvåldet vid 
Academien inrotat sig till den grad, att man knappt erkänner något för- 
manskap, då det är af vigt att låta de lärda fäderna förstå att ibland dem,^ 
liksom ibland alla andra embetsmannaklasser bör iakttagas den anständiga 
subordination och den uppmärksamhet för Ghefen, utom hvilka man 
aldrig kan bringa ett verk till ordning, så har Herr Grefven, af veder- 
börandes förutnämnda förhällande, haft fullkomlig anledning och giltiga 
skäl att, på sätt som skett, scrupensa dem och tiden skall visa att det 
fallit i god jord. Jag hade blott önskat att Herr Grefven, enär Rec- 
tor och Afzelius yttrade deras önskan att få nedlägga sina högaembe- 
ten, genast a£fordrat dem deras afskedsmemorialer. Om något dylikt 
framdeles skulle inträffa, så ber jag Herr Grefven på det enträgnaste 
att genast taga saken au aérieux samt försäkra dem, hvilka önska sia 
retraite,  att  sådant  skall  dem genast beviljas.  För min del, vill jag 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander Ls regering, 131 


vid fordna löneförmåner *), hvilken skildt påyrkat egen 
armée för landet såsom det vigtigaste för att ^underhålla 
hederskänslan i nationen" och hvilken förklarat att om 
ej så skedde, "många fäder torde ailägsna sina barn från 
den eljest så kära fosterjorden" ^), att, upprepa vi, framför 


g5ra mig ansvarig att H. GrefveDs ord skola sannas. Dessa Herrar, 
hvilka äro stora i phraser, men backharar i sjelfva verket, kunna vara 
försäkrade att ingen fruktar deras hotelser, att verlden och Academien 
kunna bestå ganska väl och kanske bättre än hittills, om en och annan 
vill stryka pä foten. Vare längt ifrån mig att vilja predika annat än 
moderation, hvilken varit hnfvudregeln för min embetsmanna conduite. 
Men om det ä ena sidan är gifvet att sanningens språk får ny vigt 
genom försigtighet i uttryck och handlingssätt, så är det på andra sidan 
lika gifvet att man ej, vid något tillfälle, får se genom fingrame, då 
det handlar om att utrota missbruk, att återföra ordning och disciplin. 
Jag anför detta blott för att visa att vi (i) denna del tänka lika samt 
att vi se sakerna ur samma synpunkter.'' 

Härpå följer ett mycket strängt, ja dräpande uttalande om pro- 
fessor Afzelius, hvilket sprider ett icke oväsendtligt ljus öfver dennes 
kort derefter skeende afgäng från sitt embete. 

„Afzelius är**, fortsätter Rehbinder, „en man med sällsynta talan- 
ger och kan, som jag tror, vara af utmärkt nytta om han strängt hålles 
vid marginalen och om man kan hindra honom att blanda sig i allt. 
Han är dubbel, fin intriguant, opålitelig, men kan göra mycken nytta, 
om man nyttjar honom såsom ett instrument, hvilket skall handteras 
med varsamhet. Man kan, efter hvad jag ajelf erfarit, leda honom 
med lock och pock efter omständigheterna, ty han är i högsta grad 
poultron och ännu större lycksökare. £fter min erfarenhet är han 
isynnerhet excellent att leda de öfriga tjurhufvudena, men man måste 
ej försumma att beständigt följa honom och leda honom sjelf, hvilket 
jag ej tror vara svårt. — Hvarföre har han fått en så stor infiuence? 
Jo derföre att de öfriga ej idas tänka sig i saker eller göra något utom 
det vanliga. De hafva ansett beqvämligast att låta honom undersöka, 
skrifva protocoller, uppsätta betänkanden, corrigera dissertationer m. 
m. Om hvar och en tillhålles att fullgöra sina egna skyldigheter och 
om A:s påminnes att hålla sig vid sin läst, så kunde måhända en och 
annan olägenhet undvikas och A. besparas mycken tid för sina egent- 
liga göromål. 

Med ett penndrag kan A. uteslutas från Organisations (=Statut) 
Oomitén, om han söker contrecarrera arbetets fortgång. Svårligen torde 
dock  hans plats  kunna ersättas i juridiskt och legislativt afseende."* 

O Jfr ofvanföre manifestet d. 10 mars 1810. 

*) Aminoffs bref till Rehbinder, Rilaks den 3 juli 1821. 


Digiti 


zed by Google 


132 En vändpunkt uii Alexander 1:8 regering. 


andra Aminoff skulle känna sig personligen kränkt, var 
än mera begripligt. Då härtill kom att Arwidssons för- 
nyade uppträdande såsom redaktör sedan hans eget blad 
indragits, hade utseende af trots emot högre myndighet, 
föranledde hans ironiska utfall, hvilket under andra för- 
hållanden eller i en senare tid antagligen medfört blott 
lindrigare olägenhet för författaren, de allra strängaste åt- 
gärder. Obestridligt är att laga formaliteter härvid af vice- 
kansler icke iakttogos, äfvensom att hans förhållande till 
den anklagade — åtminstone att döma af Arwidssons 
egna uppgifter — icke i allo bar karakteren af upprik- 
tighet, men utgången blef den kända, den på sin tid syn- 
nerligt uppseende väckande förvisningen af Arwidsson 
från Åbo universitet utan rättighet att dit någonsin åter- 
vända '). Härtill kommo häftiga uppträden inför vice- 
kansler vid reskriptets uppläsande uti konsistorium *), hvilka 


^) Jemlikt kejs. reskriptet af Vto n^&j l^*^^* 

') Vid detta tillfälle väcktes af Dägra professorer, enligt Arwids- 
80D, Melartin, Johan Bonsdorff och Fattenborg, fråga huruvida laga 
domstol anställt undersökning i saken äfvensom antydan gjordes att 
monarken icke blifvit om rätta förhållandet vederbörligen upplyst. 
Bonsdorff synes i detta hänseende gått längst, enligt hans egen rel»> 
tion (Akademiska interiörer frfln 1820-talet, i Finsk Tidskrift, mars- 
häftet 1882); hans ord tyckas närmast åsyftat — eller kunde så tydas 
— Kehbinder. Aminoff hade förbjudit justering af protokollet för denna 
dag d. 28 juni uti hans frånvaro och sjelfva frågan med dithörande 
förhandlingar finnes ej uti konsistorii akter. (Jfr C. G. Estiander, a. 
a., 8. 159 ff.) 

Karakteriserande den ståndpunkt Rehbinder intog uti denna sak 
är hans bref till Aminoff efter det meddelande han af denne emottagit 
rörande det som förefallit. 

Czarskoe Selö d. Vi< juli 1822. 

„0m Herr Grefven påminner sig, har jag alltid påstått att felet 
ligger icke hos ungdomen, utan hos de akademiska Fäderna och der 
existerar fröet till samma anda, som hemsöker mera och mindre nästan 
alla länder, med hvilka vi äfven hafva det gemensamt att Universitetena 
varit plantskolor för omogna och subversiva idéer. Annorstädes har 
man dock förstånd att bedömma sin egen ställning och medlen för att 
åstadkomma äfven det onda. — I det liberala Tyskland afsätter, arre- 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering, 133 


hade till påföljd att inom kort professor Johan Bonsdorff 
afgick från akademien såsom tjenstledig intilldess han 
kunde såsom emeritus varda entledigad. 

Någon tid förut hade Afzelius inlemnat ansökan om 
afsked och jemväl erhållit sådant — med hela lönen lik- 
väl uti pension. Att afskedet föranledts genom yttre 
påtryckning och hvilken den sannolika orsaken dertill 
varit, torde blifva tydligt af det föregående ^). 

Antagligen till följd af dessa stränghetsåtgärder äfven- 
som de akademiska auktoriteternas bemödanden att tiU- 
bakahålla hvarje vidare anledning till misshag från högre 
ort, företedde ock akademien under närmaste framtid till 
det yttre lugn och stillhet — huru stor andel nedslagenhet 
och tyst missmod möjligen häruti hade, är icke närmare 
utredt.  Rehbinder, hvilken synes befarat motsatsen, kände 


sterar och bortskickar man professorer utan att, sä mycket jag känner, 
de akademiska auctoriteterna protesterat deremot; sädant har skett i 
Weimar och Jena, Berlin, Bonn m. fl. I Finland äter tänker man pä 
ett sädant halsbrytande företag för det en student blifvit relegerad; i 
Finland, forenadt med ryska riket, der en sådan protest ej skulle tjena 
till annat än att störta oss i ett haf af olyckor ; äfven under Sv. rege- 
ringen voro vi ej ovane vid slika smä arbitrager, för att förekomma 
ett värre ondt; dä teg man såsom goda barn; nu äter, dä man ej kan 
hafva minsta förhoppning om framgång med dylika steg, skriker man, 
och jag frägar om ej deruti ligger lika mycken dumhet som elak vilja. 
Underrättelsen om den väckta motionen surprenerade mig visserligen, 
men jag bör dock förutsätta sä mycket sundt förnuft hos upphofsmän- 
nen till denna dumhet att de skola inse obetänksamheten deraf och 
huru ändamälslöst det skulle vara att äfventyra hela Universitetets 
cxistence för det en excentrisk student blifvit näpst för politiska för- 
seelser"  

I öfrigt skänker brefskrifvaren loford ät Aminoff för det han 
vid föredragningen af ifrågavarande ärende och det kejserl. reskriptet 
»förbjöd diskussion och protesterade emot justering af protokollet, 
innan han var närvarande". 

Derjemte erkänner dock Rehbinder att han icke voterat „för 
perpetuel relegation (för Arwidsson), men sedan det skett, är det min 
politik att försvara regeringens åtgärd". 

^) Se Rehbinders yttrande i brefvet af 1 januari 1822. 


Digiti 


zed by Google 


134 En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering, 

en börda lyftad från sitt sinne och gaf sina känslor ut- 
tryck uti bref till Aminoff i slutet af 1822 ^). 

^För hvarje fäderneslandets vän", skrifver han, „för 
hvarje man, som inser vår ställning och isynnerhet for 
den som har del i ansvarigheten för styrelsen, är det 
högst hugnande att erfara det lugnet vid Universitetet 
fortfar och att allt synes ingå i sin fordna ordning. Sam- 
tids och efterverlds rättvisa erkänsla tillhör den som bi- 
dragit dertill, och hvem skulle det väl kunna vara, som 
mera förtjente denna tacksamhet, än den som på stället 
leder och vakar öfver den goda saken." 

Samma hugneliga intiyck fick Rehbinder erfara äfven 
längre fram; vid det akademiska läseårets slut var han i 
tillfälle att inför regenten anmäla det detsamma tillända- 
lupit utan att någon oordning egt rum och „utan att 
lugnet på minsta sätt vid Universitetet varit stördt"; mo- 
narken betj^gade derför vicekansler nådigt välbehag ^). Och 
jemväl under följande år, då AminoflF enskildt uttalat far- 
håga rörande „någon förändring i afseende å vicekanslers- 
embetet", förklarade Rehbinder att „såväl kejsaren som 
kansler vid alla tillfällen yttrat sin tillfredsställelse öfver 
hans förvaltning" och „att man hela tiden fröjdat sig åt 
det lugn som rådt vid Universitetet" ^). Väl hade ett 
uppträde af några öfverlastade studenter under denna 
period förefallit, men som detta icke egt någon politisk 
färg och militär der icke varit inblandad, hade man blun- 
dat för detsamma*). Dock låter kejsaren vid förnyade 
tillfällen  erinra  om vigten af att arbetet med de akade- 


*) S:t Petersburg, november g. st. 

*) Bref från Kehbinder till Amiuofif, Czarskoe Selö d. 25 juni 
g. st. 1823. • 

D. 28 december g. st. 1823 erhöll Aminoff presidents namn, heder 
och värdighet, lika med presidenterna i landets hofrätter. 

») Rehbinder, S:t Petersburg Vig juni 1824. 

*) Rehbinder uppmanar i alla fall Aminoff att förfara „med ytter- 
sta stränghet och statuera allvarsamma exempel^. S:t Petersburg, d. 
21 december g. st. 1823. 


Digiti 


zed by Google 


Eti vändp^tnkt uti Alexander La regering. 136 


miska  statuterna  måtte  snart  fullbordas — misstrogen- 
heten var icke fullständigt försvunnen ^). 


Vid en återblick på universitetets förhållanden kan 
sålunda utan någon tvekan sägas, att Aminoff såsom hög- 
skolans närmaste styresman och Rehbinder såsom hans 
ledare icke i någon mån låtit brista uti energi och beslut- 
samhet, då det gällde att aflägsna hvarje stötesten och 
förebygga, så vidt möjligt var, hvarje orsak till misshag 
och misstanke hos den uti tidens reaktionära tendenser 
alltmera intagne monarken. Men det mål, som härvid före- 
sväfvat dem, dessa förhoppningar om reformer uti all- 
mänt syfte och vidare utveckling för det hela, hvilka 
hägrat för deras syn och skulle blifva den slutliga belö- 
ningen för ansträngningarna, aflägsnade sig alltmera för 
att omsider i allo försvinna. 

Kallelse till ständernas sammanträde uteblef fort- 
farande och den komité, i hvilken proposition uti ofvan 
antydt afseende skulle utarbetas och der Aminoff skulle 
presidera, afhördes icke heller. 

Och det kunde knappast vara annorlunda. Den uti 
system utbildade statskonst, hvilken under den heliga 
alliansens egid nära med hvarandra förband isynnerhet 
de tre östliga stormaktenia och hvilken under förnyade 
kongresser och furstemöten ställt regentema i närmare 
solidaritet till hvarandra än någonsin tidigare, utgjorde 
redan i och för sig uti Alexanders ögon ett väsendtligt 
hinder för att till förmån för det fjerran Finland göra ett 
undantag och der ytterligare befästa det konstitutionella 
samhällsskick, hvilket man annorstädes kringskar och un- 
dertryckte. Sjelfva den förbindelse han åtagit att handla 
i öfverensstämmelse med sina förbundne var ett band på 
monarken. Denna motvilja att synas häiniti brista tör 
icke böra lågt anslås och förstärkte tvifvelsutan uti väsendt- 


») Bref af Rehbinder till Aminoff d. 25 juni g. st. 1823 och »Vj^ 
mara 1825. 


Digiti 


zed by Google 


136 En vändpunkt uti Alexander 1:8 regering. 

lig grad den rådande misstron till liberala principer öfver- 
hufvud *). 

Också gafs, såsom ofvan antydts, ibland de män, 
som då omgåfvo honom, föga någon, hvilken med hänsyn 
till allmänna politiken skalle gifvit råd uti en annan rikt- 
ning. Äfven hvad Finland vidkom, egde något likartadt 
mm. De fordom anlitade männen trädde efterhand mera 
uti bakgrunden; den aktade generalguvernören Fabian 
Steinheil, ^hvilken uppriktigt älskade vårt land" % vann 
omsider entledigande '*). Han efterträddes af general Za- 
krewsky, som åtnjöt „sin monarks oinskränhta förtroende 
och utmärkte sig genom verksamhet och fermeté". Reh- 
binder befarade dock från början, att han skulle „följa an- 
dra grundsatser än företrädaren" och möjligen „gifva en för- 
ändrad riktning åt statsmaskinen" *); den närmaste fram- 
tiden utvisade att Rehbinder icke i hufvudsak misstagit sig. 

Svårigheterna tillväxte, ryska aristokrater, hvilka an- 
sågo sina rättigheter förfördelade genom Viborgs läns 
gjorda förening med det öfriga Finland, höjde klagomål 
och inför storfursten-kanslern erfor Behbinder allt oftare 
förut främmande känslor vid sin embetsmannaverksamhet; 
nedslagenhet och fruktan fingo makt med honom. Men 
ehuru  skuggorna tätnade och Rehbinder ansåg det helas 


O Upplysande i detta afseende förefaller i syonerhet ett yttrande, 
som Alexander fällde uti en samtida stor politisk angelägenhet, hvilken 
ntan tvifvel låg honom mycket om hjertat. Dä madame Krddener, 
hvilken såsom bekant vid tiden för heliga alliansens bildande stått 
honom ganska nära och hvilken nu i Petersburg ifrade till förmån 
för grekerna, som ville lösgöra sig frän turkarnes ok, bönföl 1 om Ale- 
xanders bistånd, anförde denne såsom skäl till sin vägran utom annat: 
„surtout Tobligation qu'il avoit contractée de marcher d^accord avec 
ses alliéa". Dessa önskade, såsom kändt, grekernas fortfarande under- 
kastelse under Porten. Yie de Madame de Kriidener, par Charles Ey- 
nard, Paris 1849, t. II, p. 872. 

*) Ehrenström till Rehbinder. 

*) 11 september 1828. Hade redan någon tid, pfl grund af för- 
svagad helsa, hyst afsigt att lemna sin plats. Qvarstod dock ännu 
såsom tjenstförrättande generalguvernör några månader. 

*) Bref till Aminoff, S:t Petersburg d. 21 december g. st, 1823. 


Digiti 


zed by Google 


En vändpunkt uti Alexander 1: 8 regering. 187 


framtida bestånd satt på spel, skulle dock Alexanders 
minnesrika regering icke gå till ända uti fullständigt mör- 
ker. Vi tala icke om de många, hos hvilka erinran af den 
förgångna tiden qvarstod uti ett outplånligt ljus; men 
ännu qvarlefde hos enstaka hoppet om en kommande 
landtdag — förtroliga meddelanden vittna derom — lik- 
som ock, hvad sjelfva landets högsta styrelseverk angår, 
ett officielt papper. Och kanske äfven uti djupet af mo- 
narkens eget känsliga sinne en sådan stämning icke ens 
nu saknade gensvar — „om de yttre förhållandena sådant 
medgifvit". Ännu vid lifvets slut låg honom Finlands 
väl om hjertat; hans vänliga känslor för landet slocknade 
först uti döden. 

6. Frostenis. 


Digiti 


zed by Google 


Zelis. 

Drama af Jakob Tengström. 


I uppsatsen „Några drag ur Jakob Tengströms lite- 
rära lif" ^) antydde jag, huru rikt Tengströms literära 
värksamhet uppspirade under hans vistelse i Sverge 1779 
— 81. Gustaf nirs varmhjärtade och uppmuntrande in- 
tresse för poesin och vältaligheten, umgänget med J. H. 
Kellgren och samarbetet med äfven andra snillrika med- 
lemmar af sällskapet „Utile dulci" framkallade hos honom 
en produktivitet, som framträdde i värdefulla alster på 
lyrikens, den ästetisk-filosofiska betraktelsens och den hi- 
storiska forskningens fält. Då jag skref nämda uppsats, 
visste jag emellertid icke, att Tengström samtidigt hade 
försökt sig på ännu ett område, det dramatiska, hvilket 
på denna tid för en ung literatör var så mycket mera 
lockande, som konungen själf främst intresserade sig för 
den dramatiska poesin. Sedermera har jag bland Teng- 
ströms hos statsrådet Lagus förvarade efterlämnade manu- 
skript funnit handskriften till ett af honom författadt 
drama i fem akter, benämdt „ Zelis", hvilket såväl på grund 
af sitt poetiska värde som såsom i sitt slag hos oss en- 
samstående bör betraktas såsom ett intressant tillskott till 
vår förgångna literatur. 

Om den impuls, som föranledde Jakob Tengström 
att försöka sig såsom dramatiker, berättar hans brorson 
och svärson Johan Jakob Tengström i handskrifna „An- 
märkningar", som han bifogat till svärfaderns själf biografi: 
»Morbrodern Anders Chydenius nära lierad med riksrådet 


») Sv. Lit. S. i Finl. Förh. och upps. 4 sid. 1—28. 


Digiti 


zed by Google 


Zelis. 139 

Carl Fredrik Scheffer. Skref för svärfar, då han först 
kom till Stockholm, ett rekommendationsbref till Scheffer, 
som blef svärfar särdeles gynsam, bjöd honom ut en och 
annan söndag till sin landtegendom Tyresjö, en mil från 
Stockholm. Scheffer uppmuntrade svärfar att skrifva en 
tragedi, emedan konungen fåstade särdeles uppmärksamhet 
vid teatern. Svärfar skref äfven en tragedi, som än skall 
bland svärfars papper förvaras, hvars ämne var Alexander 
och Darius (dennes milda behandling af den förre)". Teng- 
ström tänkte således med detta drama göra sin entré i 
Stockholms literära värld, men ansåg sig förmodligen 
hafva misslyckats, och gjorde icke något försök att låta 
uppföra eller utgifva värket, hvarför det förblef okändt, 
så att icke den annars med hans literära värksamhet för- 
trogne magen till namn eller innehåll kände det. Han 
gaf sig icke ens mödan att i alla detaljer slutföra korri- 
geringen däraf, hvarför flere verser äro ofulländade och 
manuskriptet i allmänhet bär prägeln af att hafva lämnats 
å sido, innan förf. lagt sista handen vid detsamma. Oak- 
tadt „Zelis" således på intet sätt var ämnadt för offentlig- 
heten, torde jag icke begå en indiskretion genom att nu, 
sedan mera än hundra år förflutit efter dess författande, 
låta läsaren blicka in i dess innehåll. 

Zelis föregås af några inledande ord, i hvilka förf. 
säger, att ämnet till sorgespelet är Alexanders mildhet 
emot Darii fångna gemål och familj efter slaget vid Issus 
med särskild anslutning till ett ställe ur Curtii Rufi 
Alexander d. stores historia ^).   Därvid har, heter det vi- 


0 Lib. III cap. XII. Stallet har, enligt A. Hedners öfyersättning, 
följande lydelse: „Sedan de tillbörliga äretjänsterna blifvit visade de 
aflidne, skickar han bud till de fåogna, att han själf ville besöka dem, 
och utan att taga med sig hopen af följeslagare, ingår han i tältet, åt- 
följd af Hephästion. Bland alla konungens vänner var denne honom 
kärast : han hade blifvit uppfostrad tillsammans med konungen och hade 
förtroende af alla hans hemligheter; ingen annan vågade sä fritt som 
han varna konungen, hvilken frihet han likväl så begagnade, att den 
mera syntes gifven af denne, än själftagen af honom; han var jämnårig 
med konungen, men var till sin gestalt ansenligare. Drottningarna trodde 
därför att han var konungen och betygade honom vördnad pä persiskt 


Digiti 


zed by Google 


140 Zelis, 

dåre, förf. emellertid ganska litet vare sig följt eller kun- 
nat följa den historiska sanningen, utan det mesta är af 
egen uppfinning. Han har trott sig berättigad därtill, så- 
väl på grund af äldre äfvensom nyare mästares föredöme 
och uttalanden som på grund af den tragiska skaldekon- 
stens egen art, som ej gärna, om den i alt skall blifva 
rätt rörande och lämpad efter konstens många och grann- 
laga reglor, tål att så noga bindas vid händelserna, att 
en skald ej har lof att därmed göra de ändringar, som 
ämnet och ändamålet fordra. — „Pictoribus atque poetis 
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas" ^). 

Bedan denna inledning angifver, att vi här alls icke 
hafva för oss en historisk tragedi i Shakespeares eller 
Schillers anda, åsyftande att låta de historiska personlig- 
heterna framträda i deras konkreta värklighet. Det är 
icke Alexander den store i hans historiska mission, som 
intresserar skalden, utan Alexander är för honom en ty- 
pisk representant af den segrande herskarens ädelmodiga 
mildhet mot de besegrade. Likaså är Darii gemål Zelis 
en typisk företrädarinna af det hat mot den framgångs- 
rike motståndaren, som plär råda hos de slagne. Den 
historiska troheten är i så ringa mån iakttagen, att förf. 
låter Darius stupa i slaget vid Issus, hvarigenom han har 
så  mycket  större  frihet  att  genomföra  sin  tankegång. 


vis. Sedermera då en af de fångna snöpingarna utvisade hvilkendera 
var Alexander, nedkastade sig Lysigambis framför hans fötter och ur- 
säktade sin okunnighet om hans person därmed att hon förut aldrig 
sett honom: dä lyfte konungen henne upp och sade: „du har icke missta- 
git dig, moder, ty äfven denne är Alexander". — »Med de kungliga 
prinsessorna, som voro af en utmärkt skönhet, umgicks han sä ärbart, 
som om de varit hans köttsliga systrar: hvad Darii gemål angick, som 
var den skönaste kvinnan pä sin tid, var det sä långt ifrån att han 
tillfogade henne något fur hennes heder menligt, att han däremot med 
största omsorg tillsåg, det ingen mätte mot henne, såsom fången, upp- 
föra sig oärbart; han lät återställa åt kvinnorna all deras prakt, och 
ingen ting fattades för de fångna af d«ras forna lyckas herrligheter, 
utom förtröstan om dess bestånd". 

^) Målare och diktare hafva alltid haft en lika rätt att våga hvad 
som hälst (Horatius: De arte poetica.) 


Digiti 


zed by Google 


Zelis. 141 

Häri ansluter sig Zelis till det franska klassiska dramat, 
hvars karaktäristiska drag vi äfven i öfrigt återfinna. 
Versmåttet är den rimmade alexandrinen, som gärna för- 
binder sig med retorisk högtidlighet i stilen. Händelsens 
utveckling är enligt det klassiska dramats regler enkel, 
till följd hvaraf den föreskrifna enheten i ort, tid och 
handling utan svårighet upprätthålles. Handlingen för- 
siggår oberoende af yttre lokala omständigheter, hvarför 
förf. icke häller gifvit någon antydning till ledning vid 
det sceniska utförandet. 

Att Tengström, så lifligt han än samtidigt, t. ex. i 
svaret på Vitterhetsakademins prisfråga om betydelsen af 
de gamla grekers och romares originalskrifter för senare 
folks vitterhet, yrkade på snillets rätt att fritt skapa, dock 
såsom dramatiker helt och hållet stälde sig inom klassici- 
tetens råmärken, berodde väl på att det franska klassiska 
dramat var det enda inom Sverges literära väiid kända 
och erkända. Själf var han väl förtrogen med Comeilles, 
Sacines och Yoltaires tragedier, medan Shakespeare ännu 
var honom obekant, att döma däraf att denne skald i det 
nämda svaret på Vitterhetsakademins prisfråga alls icke 
omnämnes. Otvifvelaktigt är i öfrigt att C. Fr. Scheffer, 
som uppmuntrade Tengström till detta arbete, icke skulle 
varit tillfreds med något annat än en klassisk tragedi. 

Inom vår vittra literatur, som ju icke är rik på dra- 
matiska arbeten, är „Zelis^ ensamstående såsom pseudo- 
klassiskt drama, ty hvarken förr eller senare har, så vidt 
känd t, ens något försök gjorts i denna riktning. Stycket 
är icke felfritt, men vittnar om ej ringa talang såväl till 
uppränning som utförande och om att förf. gått till sitt 
värk med känsla för dramats fordringar. 

Den första akten är i sitt slag förträfflig och fram- 
står såsom den måhända mest förtjänstfulla delen af det 
hela. Tvänne af konung Darii krigare och vänner: Mentor- 
Cyrus och Jason samtala med hvarandra om den pågående 
striden vid Issus, den förre full af hopp om seger för 
Darius, hvareiter konungen skall gifva honom sin dotter 
Statira till  maka,  medan  den  senare med tveksam oro 


Digiti 


zed by Google 


142 Zelis, 

förtäljer om Alexanders och hans truppers tapperhet. 
Därefter framträder Darii gemål Zelis, som i djupt upp- 
rörd sinnesstämning omtalar, huru hon i drömmen sett 
persernas här förströdd och tillintetgjord fly för de seg- 
rande grekerna samt sin gemål sårad aflida. Jason och 
Mentor-Cyrus söka förgäfves lugna henne.  Hon utbrister: 

„Min Gud!   Mitt kval förlåt.   Jag kan det ej försaka. 
„Det är ju fosterland, mitt folk, en älskad maka, 
„Som mig om hjärtat är.   Jag är ej saklöst svag. 
„Din hjälp jag hoppas bör, med fruktar dina slag. 

Ytterligare infinner sig Zelis' dotter Statira, åtföljd 
af sin förtrogna Tirza. Genom en dialog mellan Mentor- 
Cyrus och Statira göres läsaren bekant med den kärleks- 
konflikt, som spelar bakom de stora händelserna. Statiras 
beslut att aldrig frivilligt ingå en förening med hennes 
faders afskydde rådgifvare ger sig kraftigt tillkänna i 
hennes ord till Mentor-Cyrus: 

„Hör upp att detta bröst med fS,fang kärlek bry, 
„Ditt hat mig hällre gif, min åsyn evigt sky, 
„Du älskar utan hopp, du bör din ömhet spara, 
„Mitt hjärta är ej gjord t att mot din kärlek svara. 
„Det dig ej älska kan. 

Mentor-Cyrus anger, ensam blifven, i en monolog sin 
afsikt att betvinga den motspänstiga Statira. 

Sedan dramats uppränning sålunda i första akten 
blifvit utvecklad, framför Araspes i andra akten under- 
rättelsen om den persiska härens nederlag och Darii fall. 
Zelis fattar det förtviflade beslutet att i staden Issus göra 
besegraren motstånd. Hon ger Araspes sina ordres med 
orden: 

„Gå, båda opp mitt folk, slut stadens portar till, 
„Till sista droppen blod jag mig försvara vill. 

Förgäfves varnar henne Statira, som dock med dot- 
terlig ömhet är besluten att dela öde med modern. Nu 
kommer underrättelse om att Issus' murar blifvit stormade 


Digiti 


zed by Google 


Zelis. 143 

af fienden. Zelis reder sig att falla för segi-arens svärd, 
men Alexanders vän Hephästion anländer i detsamma 
med budskap om Alexanders nåd: 

„Ni segerherren lik i majestät och ära 

„Som drottning aktas skall.   Och kan ni mer begära. 

„Er dotter, all er ätt och edra visa råd 

„Få lika utmärkt sätt skall röna segrarns näd. 

Statira manar med glädje modern att antaga anbu- 
det, medan Zelis vidhåller sina hämdetankar och flyr, då 
Alexander nalkas, med orden: 

„Att hämnas eller dö min enda sällhet gör. 

Alexander vill detta oaktadt förblifva henne nådig 
och ger Hephästion i uppdrag att hos Zelis begära Sta- 
tira till sin drottning.  Ädelmodigt säger han: 

„Jag hennes ofärd vällt.   Mig Zelis hata bör. 
„Men snart pä hennes harm min mildhet segra tör. 
„Må hon min undergång med retad hämd besluta, 
„De8S flere godhetsprof hon af min hand skall njuta, 
^Tils vunnen af min nåd hon sist förgäta skall 
„Sin tron, Darii död och Persers olycksfall. 

Han fortsätter: 

„Att världen med mitt mod min mildhet måtte prisa, 
„Jag då utaf min nåd förnyadt prof vill visa. 
^Statira ega skall mitt hjärta och min hand 
„Och mig i ära lik beherska Asiens land. 
„0m Persers stolta kung min vrede nödgats röna, 
„På gruset af hans tron skall jag hans dotter kröna. 
„När med Darii ätt man mig försonad ser, 
„Mig Persers vunna folk en villig lydnad ter. 

I tredje akten når konflikten sin spets. Zelis till- 
kännager i en monolog sitt beslut att släcka sin hämd- 
törst i tyrannen Alexanders blod och söker vinna en med- 
hjälpare i Mentor-Cyrus, som dock ännu icke kan besluta 
sig för att kasta sig in i ett så vådligt företag. Nu an- 
länder Hephästion  och  anmäler  Alexanders  önskan att 


Digiti 


zed by Google 


144 Zelis. 

dela sin tron med Statira, men Zelis afslår anbadet med 
förakt och erbjuder Statiras hand åt Mentor-Cyrus, som 
för detta pris vill våga lif och blod i hämdeanslaget mot 
Alexander. Statira, hvars afsky för Mentor-Cyrus är oför- 
minskad, medan hon med förvåning och rörelse lyssnat 
till budskapet om Alexanders godhet, vägrar emellertid 
bifall till Zelis' förslag.  Beslutsamt säger hon: 

^Må förr en våldsam död förkorta mina dar, 
„An jag den minsta del i Edra anslag tar. 
„Den hämd min döda far af våra händer kräfver 
„£j mänsklighetens röst, dess ömma känslor kräfver, 
„Har* kan jag hata den, som med sä mycket godt, 
„Så ömsint mildrat har vårt ödes hårda lott. 
„Men vore det min plikt Ert råd i värket ställa, 
„Att nåd och ädelmod med grymhet återgälla, 
„Mig själf, min kärlek ge åt en så vild barbar, 
„Som blott med mord och våld min hand förvärfvat har, 
„Så tvingen Gudar mig att hällre brottslig vara. 

Hon besluter att underrätta Alexander om den fara, 
som hotar honom. Alexander, som nu infinnar sig, mot- 
tar med köld detta budskap och förnyar sitt anbud till 
Statira.   Hon tillstår att hon älskar honom, sägande: 

„0 Gud, hvad fkr jag höra! 
„Hvad höjd af ädelmod!  då af min egen ätt 
„Jag trykt och hotad är med våld och oförrätt 
„Och jag åt en barbar till ömkligt rof förvaras, 
„Af Grekers milda kung mitt lif och väl försvaras. 
„Än mer:  Han af sin hand Statira anbud gör: 
„Jag häpnar, jag ej vet hvad jag Er svara bör. 

„Min plikt .  Men mot er nåd mitt bröst sig fåfängt sluter. 

„Jag vinns utaf er dygd, ni ren min ömhet njuter: 
,, Statira älskar £r. 

Akten slutar med följande maning af henne till 
Alexander: 

„Min prins, gå fyll mitt hopp, min kärlek hör Er till. 

I fjärde akten får Zelis underrättelse om att hennes 
anslag mot  Alexanders  lif har  strandat och att det är 


Digiti 


zed by Google 


Zelis, U5 

Statira, som förrådt hennes plan. Hennes raseri når sin 
höjd, då Araspes berättar, att Statira ,,älska djärfs de 
Orekers vilda drott". Hon besluter sig för ett förnyadt 
mordanslag mot Alexander: 

„I templets helgedom, vid oiFerbordets fot, 

„Där han sig föresatt att med Statira knyta 

„Ett lyckligt äkta band, hans blod for oss skall flyta. 

Sedan följer ett nog retoriskt hållet samtal mellan 
Alexander och Zelis, hvarunder Alexander ännu en gång 
söker öfvertyga henne om ädelheten af sitt tänkesätt och 
förnyar sin anhållan om Statiras hand. Zelis tillbakavisar 
honom med förakt: 

„ Statira din gemål?   Min dygd och ära rysa. 
^Förmätna, du ej blygs så djärfva tankar hysa? 
„Då i Darii blod din arm än badad är, 
^Hans dotter oförsynt till maka du begär. 

I femte akten har skalden icke fullt förmått beher- 
ska dramats trådar, hvarför konfliktens lösning förefaller 
ej så litet invecklad. Statira har gripits af ånger. Hen- 
nes känsla af pietet för faderns minne och moderns vilja 
har segrat.   Hon säger: 

„Men Gudar!   Till hvad steg min svaghet mig förleder! 
„Jag lasten smickra djärfs, jag trampat dygd och heder. 
^Jag älskar Grekers kung, jag åt hans hämd förrådt 
^En öm och dygdig mor.   O fasa!  och hvad brott! 
„Jag blygs!  jag är ej värd att dagens strålar njuta. 
^Nej, ett så brottsligt blod min egen arm skall gjuta. 
^Jag Zelis söka vill:  Hon mig förlåta tör, 
„Då jag i tårar sköljd vid hennes fötter dör. 

Hon flyr från Alexander och är besluten att beröfva 
sig lifvet.   Från konungen tar hon afsked med orden: 

„Tänk ädelt!  Vinn Er själf.   Vill ni min önskan kröna, 

„Låt Zelis ert beskydd till sensta tider röna! 

„Jag bägges hat förskj-lt.   Er afsky evigt värd 

^Jag hastar till mitt straiF, att dö för hämdens svärd. 

10 


Digiti 


zed by Google 


146 Zelis. 

Medan Alexander, orolig för Statira, tänker på att 
rädda henne, får han underrättelse om att Zelis, åtföljd 
af beväpnade, trängt in i templet, där hon hoppats att 
träffa Alexander för att mörda honom. Fängslad har hon 
blifvit bortförd och därvid upphunnits af Statira, som 
kastat sig till hennes fötter, men af henne i vildt raseri 
blifvit genomborrad med ett spjut. 

„Då hon ett blottadt spjut ur vaktens händer rycker 
„Och det med våldsam fart i dotterns sköte trycker. 
„Dö (lydde hennes ord), dö usla!   I dit fall 
„Jag ditt förräderi, din kärlek straffa skall. 

Zelis föres nu inför Alexander, som i skarpa ord 
förebrår henne hennes dåd och tillika omtalar, att Statira 
ångerfull återtagit det trohetslöfte hon gifvit honom. Be- 
stört öfver  upptakten af sin dotters oskuld säger Zelis: 

„Ni skall mig mer ej se: jag skynda vill mitt fall, 
„Och med min dotters blod mitt eget flyta skall. 

Men i detsamma infinner sig Statira med det blodiga 
spjutet i handen. Hon ber sin mor om förlåtelse med 
följande ord: 

„Min mor, er klagan spar. 

„Jag af så vördig arm förnöjd min bane tar. 

„Er vrede jag förtjänt. — Mitt blod ni rättvist gjutit, 

„Men förr än mig mitt straff i dödens mörker slutit, 

„Jag velat Zelis se:  jag ån er gunst begär, 

„Ja kanske i min död Er mera värdig är. 

„0m jag för Grekers kuug af lastbar ömhet brunnit 

„Jag sist med dristigt mod på all min svaghet vunnits 

„Jag kväft så brottslig eld, jag brutit mina band, 

„Och ren förtviflad gick att med min egen hand 

„På detta kvalda bröst en straffbar låga hämna, 

„Då jag vid Zelis' knän mitt usla lif fick lämna 

„Och kunde än ert barn er ömhet återfå, 

„Hur' nöjd jag då min död till mötes skulle gå. 

„Må ej ert tunga hot mig in i grafven följa? 

„Låt glömskan mina brott, men ej min ånfi:er hölja» 

„Njut i Försynens skydd ett långt och lyckligt lif 

„Och till de sensta dar mitt minne tårar gif ! 


Digiti 


zed by Google 


Zelift. 147 

Till Alexander säger hon: 

„Ack prins,  hvars ädelmod jag så ovärdigt lönt, 
„Var nöjd! Ni hämnad är: ett rättvist straff jag rönt. 
„Lef, att bland Persers folk en evig ära hinna. 
„Och låt en älskad mor till skydd er ömhet vinna. 

Upprörd och krossad i medvetandet af sin skuld 
genomborrar sig Zelis med en dolk och därefter dignar 
äfven Statira död till marken. Alexander åser detta med 
sorg och fasa men besluter att söka tröst genom 

„Att världen nya prof af hjältedygder gifva 
„Och prinsars eftersyn i nåd och mildhet blifva. 

Statiras förnyade framträdande, efter det hon redan 
blifvit genomborrad af modern, gör slutet af dikten svagt 
och deklamatoriskt. Skalden har ännu i det sista för 
åskådaren velat presentera denna älskliga gestalt, i hvil- 
ken han fint tecknat striden mellan pliktkänslan mot 
modem och kärleken till den milde Alexander. 

Handlingens enkla förlopp medger icke någon ka- 
raktärsutveckling af betydenhet. Statira, som i början 
är ett barn, mognar under den moraliska konflikt hon 
genomgår till en djupt kännande kvinna. Men Alexander 
är och förblir den ädelmodige segraren, Zelis den hämd- 
giriga enkan och Mentor-Cyrus den själfviske barbaren. 
Jason, Araspes och Tirza (äfven kallad Fatine) äro biper- 
soner, kvilkas uppgift endast är att bidraga till handlin- 
gens gång. Hos ingen af desse har förf. sökt framhålla 
något karaktäristiskt historiskt eller nationelt drag. De 
äro, såsom redan antyddes, typer, representerande någon 
viss böjelse eller lefnadsställning. 

Den poetiska diktionen är visserligen icke alltid fullt 
utarbetad, men dock i allmänhet vacker och öfverens- 
stämmande med det höga ämnet. En modem läsare skall 
ofta stöta sig vid att känslor och tankar uttryckas i väl- 
taligt afrundade fraser, där man hade väntat sig handling 
och rask dialog, men det pseudo-klassiska dramats diktion 
är öfver hufvud mera retorisk än dramatisk, åtminstone i 


Digiti 


zed by Google 


148 Zelis. 

modern mening, hvarför anmärkningen mindre gäller Teng- 
ströms stycke än hela den diktart, till hvilken Zelis hör. 
Några arkaismer i språket antyda att Tengström ännu 
icke hade nått den säkra språkbehandling, som utmärker 
hans senare skrifter, i hvilka inflytandet af Kellgrens 
mästerskap tydligt märkes. 

Det anlag för dramatiskt författarskap Tengström 
här omisskännligt röjer blef han icke i tillfälle att vidare 
utveckla. Förhållandena i Åbo, dit han snart återvände 
och där den sceniska konsten var så godt som okänd, 
voro föga uppmuntrande, och nya sysselsättningar lämnade 
ringa tid öfrig till omfattande poetiska arbeten. Så blef 
det dramatiska författarskapet endast ett öfvergående, 
snart nästan bortglömdt moment i Tengströms mångsidiga 
värksamhet. 

M. Q. Schybergson. 


Digiti 


zed by Google 


Finland i den utländska reseliteraturen under 
slutet af sjuttonhundratalet. 


Finland, öfverhufvud så föga beaktadt utomlands, 
hade under slutet af det 18:de århundradet förmånen att 
besökas af ett ovanligt stort antal resande från Europa. 
Intresset för den yttersta nordens naturfenomen hade 
redan tidigare drifvit zoologer, botanister och fysiker 
till Lappland. Dessa vetenskapsmän, som sålunda åt- 
minstone på genomresa beforo vårt land, lockade genom 
sina beskrifningar äfven de egentliga turisterna till nor- 
den. Franzén, som under förklädnaden „en Stockholms- 
bo" i Åbo Tidning för åren 1800 — 1801 publicerat en 
^Resebeskrifning öfver Finland", säger i nummem för 
den 13 jan. 1800: „Jag styrktes så mycket mer i min 
föresats, som jag förnam att det nyligen blifvit et ba- 
rökt mod för rika och förnäma Utlänningar, i synner- 
het för Engelsmän, hvilkas whims man känner af gam- 
malt, att bese Norden, och der sjelfva Lappland och 
Finland". Den politiska osäkerheten i mellersta Europa 
torde väl i de flesta fall ha varit en anledning till att 
engelsmännen vid sina resor sökte sig till dessa obekanta 
trakter. Samma förhållanden drefvo äfven en skara af 
flyktingar och emigranter till Skandinavien. 

Bland de många främlingar, som sålunda af väx- 
lande tillfälligheter leddes att tillbringa någon tid i Fin- 
land, fans det väl knapt någon, som genom djupare 
studier skulle sökt sätta sig in i vår historia, arkeologi 
och etnografi. Men det fans många uppmärksamma och 
begåfvade iakttagare, som under sin korta vistelse hun- 
nit lära  mycket.  I en del fall ha därför deras resebe- 


Digiti 


zed by Google 


150 Finland i den utländska reseliteraturen 


skrifningar kommit att bevara fakta, som kanske eljes 
skulle förblifvit okända för den inhemska vetenskapen. 
Äfven när de ej ha några viktiga uppgifter att meddela, 
kan man ej underlåta att intressera sig för omdömena 
om Finlands natur, folk och förhållanden. Då en del 
af denna literatur synes vara föga känd och sällan cite- 
rad, har jag frestats att sammanställa efterföljande an- 
teckningar om utländska besök i Finland under 1700- 
talets senare hälft. 


Den resa, som år 1799 till 1800 företogs af E. D. 
Clarke, förtjänar att omnämnas framom alla öfriga. In- 
trycken från Finland upptaga ej mindre än 600 sidor i 
Clarke^s stora, 11 band digra „Travels". Då, mig veter- 
ligen, detta märkliga arbete ej blifvit refereradt i den 
inhemska liter a turen, ^ torde en utförlig redogörelse för 
Clarke's person och värk ej anses obefogad. 

Edivard Daniel Clarie, forskningsresande, arkeo- 
log och mineralog, var född 1769 i Willingdon, Sussex, 
och dog i Cambridge 1822. Hans ungdomsvän, biskop 
William Otter, har skildrat hans lefnad i en utförlig, 
starkt panegyrisk biografi. Då denna lefnadsteckning, 
som icke lämnar någon enskildhet oberörd, därtill åt- 
följes af ett stort antal privata dagboksanteckningar 
och bref af Clarke, får man genom den en lefvande 
och trogen bild af hans sällsynt älskvärda personlig- 
het. Man är kanske ej fullt ense med biografen i 
fråga om Clarke^s begåfning för alla de olika veten- 
skaper, (arkeologin, konsthistorien, filologin, etnografin, 
botaniken, mineralogin och kemin), på hvilkas områden 
han författat, experimenterat och framstält hypoteser; 
men  man blir så mycket mer öfvertygad om att denne 

* Universitetsbibliotekets exemplar var, då jag för tre år till- 
baka gjorde bekantskap med Clarke^s skrifter, ännu ouppskuret. Sedan 
dess ha några uppgifter af Clarke blifvic citerade i Hjelt^s Natural- 
historiens studium och i DanieIson's Finska kriget. 


Digiti 


zed by Google 


unde7' slutet af 8 juttonhundr åtalet 151 


man, mer än de flesta, genom sitt temperament och sina 
anlag var utrustad till forskningsresande. 

Redan som gosse visade han ett mångfrestande, 
oroligt och vetgirigt lynne. Under sin studenttid i Cam- 
bridge vanvårdade han sina studier, men var i stället 
så mycket mer upptagen af egna experiment. Så lycka- 
des han engång väcka uppseende i den lilla staden ge- 
nom att uppsända en luftballong, som han efter flere 
veckors arbete utan någon hjälp hade konstruerat åt sig. 
Efter det han tagit sin examen i Cambridge, (Baccalau- 
reate), var han en längre tid sysselsatt som informator 
för unga, rika engelsmän, hvilka skulle fullborda sin 
uppfostran genom privatstudier och resor. Under en 
sålunda företagen utflykt till Italien blef den reslust, 
som tidigare lefvat hos honom som en dunkel oro, vakt 
till full medvetenhet. Han säger själf i en af sina skrif- 
ter från denna tid: ^Emellanåt, i mina drömmar, före- 
ställer jag mig, att världskartan var målad på gardinerna 
öfver min vagga och att mina sköterskor ha sjungit mig 
till sömns med legender om pilgrimsfärder**. Man kan 
förstå, att det var en värklig sorg för honom, då en 
länge planlagd resa till Egypten och Grekland plöts- 
ligt blef inhiberad af den nyckfulla lord, som engagerat 
Clarke till sin sekreterare. Bitterheten öfver denna miss- 
räkning lämnade honom fullständigt först då han, flere 
år senare, i sällskap med Mr. Cripps blef i tillfälle att 
besöka samma trakter. 

Mr. Cripps var en ung, förmögen man, som hade 
stält sig under Clarke's guvernörskap. Han hade ej 
erhållit någon skolad universitetsuppfostran, men han 
ägde i stället något af samma vetgiriga lynne som Clarke. 
Efter ett års gemensamma studier i Cambridge blef det 
därför öfverenskommet, att de båda herrarne skulle göra 
en forskningsresa till Norge, Sverge och Ryssland. Till 
dem säUade sig Mr. Otter, då Senior Tutor i Jesus Col- 
lege, hvilken ville fördrifva en sommarferie i sällskap 
med sin goda vän, och professor Malthus, som från be- 
folkningsförhållandena i  Sverge  och  Norge ville söka 


Digiti 


zed by Google 


162 Finland i den utländska reseliferaturen 


stöd för de teorier, som han nyss förut hade frarastält 
i sitt första arbete om öfverbefolkningen. Sällskapet 
begaf sig från Cambridge den 20 maj 1799 och bereste 
tillsammans en del af Sverge. Efter att ha anländt till 
Vennem omkring den 20 juni delade det sig emellertid i 
två partier. 

Clarke och Cripps ville, innan sommaren blifvit 
altför långt framskriden, göra ett besök i Lappland; 
Malthus och Otter åter föredrogo en utflykt till Norge 
och begåfvo sig sedan öfver Åbo till Petersburg. För 
hvartdera partiet var delningen fördelaktig. Malthus hade^ 
som Clarke säger det i ett af sina bref, „trop de plomb 
pour un touriste" och hvarken han eller Otter skulle 
väl ägt energi nog att följa med på den forcerade resa^ 
som nu begynte för Clarke och hans elev. 

Efter att ha gjort ett kort besök i Stockholm för att 
köpa sig åkdon, bege dessa sig direkte till Lappland. Re- 
dan den 8 juli ha de anländt till Tomeå. Därifrån låta de ro 
sig upp till Enontekis. Ett vidare framträngande till 
Nord Cap måste inhiberas till följd af en häftig feber- 
sjukdom, som förföljt Clarke under hela hans vistelse i 
Lappland. I stället åker han längs kusten ända ned till 
Vasa. Den 10 september har han redan, efter en segel- 
färd öfver Qvarken, anländt till Sundsvall. Därefter 
följer en resa genom Norge, som upptager hela hösten 
in på december. Den 14 dec, ungefär den tiden då en- 
ligt resans ursprungliga plan de båda herrarne redan 
skulle ha varit hemma i England, bege de sig öfver 
Finland till Petersburg. Härifrån lockar dem forsk- 
ningsifvem alt längre söderut, mot det inre af Ryssland. 
Först på hösten 1802 är resan, som sträckt sig utöfver 
hela Ryssland, delar af Turkiet, Egypten, Palestina^ 
Q-rekland och hela den europeiska kontinenten, fullt af- 
slutad. 

Det är intrycken från denna färd, som utgöra in- 
nehållet i Clarke 's stora lifsvärk: „Travels through various 
countries^^, med hvars utarbetande han var sysselsatt i 
tolf år. Man inser lätt, att det ej var någon ouppmärksam 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuttonhundrafalet 153 

iakttagare, som af så flyktiga besök i olika länder kunde 
finna ämne för 11 digra volymer. Clarke, som ännu ej 
var bunden vid något vetenskapligt specialstudiiim, hade 
sina sinnen öppna för alt, hvad hvarje särskild trakt 
erbjöd af intresse. Så var han botanist och etnograf i 
Lappland, mineralog i Norge, historiker och filolog i 
Åbo, politisk kåsör i Ryssland, arkeolog i Egypten och 
Mindre Asien etc. Iakttagelsen var en passion hos ho- 
nom. Märkte han, att en handlande i Torneå eller Ny- 
Karleby använde fragment af gamla böcker till om- 
slagspapper, gaf han sig strax till att söka igenom hela 
butikens makulaturförråd, för att få se hvad slags lite- 
ratur som blifvit läst i den trakten. Såg han utanför 
fönstret i sitt rum på värdshuset en köksträdgård, så 
underlät han icke att anteckna hvarenda växt som odla- 
des i densamma. Hans intresse för den nordiska natu- 
ren var så lifligt, att han under resan från Vennern till 
Torneå icke unnade sig mer sömn än två timmar i dyg- 
net. Hans glädje öfver alt nytt och egendomligt var 
så stor, att han, då den första fula och vanskapliga 
lappkvinnan anlände till Luleå kyrka, i sin förtjusning 
kysste henne. Han är rent af lycklig, när han kommit 
öfver något gammalt manuskript, någon sällsynt växt 
eller något egendomligt mineral. 

Det är egentligen ur Clarke^s förtroliga bref till 
sin mor, till Otter, Malthus och andra vänner, som man 
får en föreställning om den lust och ifver, med hvilken 
han arbetade. Sin resebeskrifning har Clarke försökt 
göra objektiv. Men ehuru han säger sig ha aflägsnat 
alla egotistiska element från densamma, bär stilen spår 
af hans lifliga lynne. Man kan därför förstå den ofant- 
liga popularitet, som hans bok på sin tid åtnjöt. De 
första delarna tryktes i flere upplagor, som följde tätt 
efter hvarann. Kritiken och allmänheten gåfvo ett lika 
välvilligt emottagande. Det bästa och mest träffan- 
de bedömandet fick Clarke af lord Byron, som i ett 
privat bref skref till honom; „Ni har vakt zigenaren 
hos  mig.   Jag  längtar efter att igen få vandra fredlös 


Digiti 


zed by Google 


154 Finland i den utländska rtstlit^raturen 


kring världen.   Se hvad lör en otärd Ki vållar!  Ni vill 
ej tillåta folk att sitta hemma i fred*. 

Beskrifningen om Clarke*8 nordiska resor, hvilken 
ntkom först efter hans död ^, hade i England ej fullt 
samma framgång som de tidigare delarne af ^^Travels''. 
Man må dock ej tro, att Clarke'8 intryck af Skandina- 
vien äro mindre lifligt återgifna. Hans äfventyr här 
ha blott ej varit så intressanta och spännande, som de 
i Eyssland och Egypten. För nordbor få dock åfven 
de obetydliga erfarenheterna sitt stora intresse. 

De första uppgifterna om Finland gälla Tomeå stad. 
Clarke har noga undersökt alla handelsbutikernas för- 
råder. Han räknar upp export- och importartiklar och 
redogör för varupriserna. Matsedlarna från hans mid- 
dagar på värdshuset äro aftrykta som dokument. I in- 
vånames seder har han ej funnit något annat egendom- 
ligt, än att de dricka té ur koppar, som äro placerade 
på ett serveringsbord i hörnet af rummet, medan de 
samtidigt vandra ikring, rökande en obehaglig och 
stark tobak. Clarke har också hjärtligt roligt åt Tor- 
neåborna, som, då han på gästgifveriet håller en mid- 
dag för dem, icke våga dricka kaffe annat än i det rum, 
som var enkom förhyrdt åt Clarke. „Där kunde man 
skylla på, att man blifvit bjuden af en främling, som 
hämtat med sig den förbjudna varan." Några af de 
äldre handelsmännen voro dock så skrupulösa, att de ej 
ens här ville smaka en droppe. „Ingen svensk, som 
älskar sitt fosterland", sade en af dem, „vill någonsin 
uppmuntra importen af en artikel, som så har bidragit 
till rikets förfall." 

I Torneå gör Clarke bekantskap med Pipping, son 
till en stadens handlande. Denne unge man erbjuder 
sina tjänster som lapsk tolk, och Clarke hade alt skäl 
att  vara  tacksam  öfver hans anbud.   „Kung Pipping" 


^  Det sista af kapitlen om Finland är enligt författarens efter- 
lämnade anteckningar sammanstäldt af The Rev. Robert Walpole. 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuitonhundratalet 155 


— så fick han heta hos Clarke på grund af sin resliga 
gestalt och den stora auktoritet han åtnjöt hos befolk- 
ningen, — var en värksam, stor och något korpulent 
man. Under ett yttre, som var nästan lika barbariskt 
och vildt som en lapps, dolde han en ytterlig godmodig- 
het och välvilja. Med beundran, som nästan är blan- 
dad med fasa, talar Clarke om hans förmåga att äta 
laxen rå eller grafsaltad. Han blef för Clarke tUl så 
mycken hjälp, „att hans tjänster aldrig kunna få till- 
räckligt erkännande''. 

Prästen i Muonionniska församling var den första 
intressanta bekantskapen under Clarke's lapska resa. 
Kostym och uppträdande voro lika groteska hos denna 
egendomliga personlighet. Han var klädd i en svart 
rock som hängde ända ned till hälarna ; det långa håret, 
eller rättare manen, var okammadt. Få fötterna bar 
han lapska pjäksor och en stor påk var slängd öfver 
axeln. I denna utstyrsel hade han förrättat gudstjän- 
sten. Han påstod sig genom en eldsvåda ha förlorat 
alla sina böcker, men man kunde ej märka att han skulle 
ha kommit ihåg ens titlarna på dem. Då Clarke erbjöd 
sig att från Stockholm rekvirera åt honom de förnöden- 
heter, han kunde ha behof af, begärde han endast kulor 
och krut. I församlingen talte man mycket om ett barn, 
som han haft med sin svägerska, men han själf skylde 
faderskapet på härtigen af Orleans, som 1796 passerat 
socknen. I bredd med alla dessa meriter ter det sig 
egendomligt att han kunde konversera med Clarke på fly- 
tande latin ^ 


^ Det förtjänar anmärkas, att Acerbi, som pä sin resa till Nord 
Cap gjort bekantskap med samma präst, ger en nägot gynnsammare 
beskrifning om honom. Genom sina olyckliga erfarenheter hade han 
ledts att filosofera öfver de härskande sociala och politiska förhällan- 
dena, och sålunda utan några studier bildat sig en konsekvent revolu- 
tionär världsåskådning, med hvilken han naturligtvis vann den frihets- 
entusiastiske italienarens sympatier. Han redogjorde också för inne- 
hållet af sitt bibliotek, men medgaf öppet, att han föga brytt sig om 
att studera detsamma. 


Digiti 


zed by Google 


156 Finland i den utländska reseliteraturen 


Clarke blef lyckligtvis inom kort i tillfälle atfc fi 
en fördelaktigare uppfattning om det finska prästestån- 
det, då han i Enontekis gjorde bekantskap med pastor 
Eric Grape. I dennes gästfria hem vistades han en hel 
vecka. Grape vårdade honom för hans febersjukdom 
och gallgångsobstruktion, och lyckades nästan bota ho- 
nom med hjortrongelé. Det ser ut som om det under 
denna tid skulle ha uppstått ett värkligt vänskapsför- 
hållande mellan Clarke och hans värd. Man kan åt- 
minstone spåra en uppriktig affektion i skildringen af 
alla den Grapeska familjens medlemmar. Det fans häl- 
ler ingenting annat egendomligt hos dem, än det att 
husfadern på sina promenader åtföljdes af några tama 
grisar och att familjens damer envisades med att stå- 
ende betjäna de resande under måltiderna ^ 

Pastor Grape var en förträfflig medhjälpare vid 
Clarke'8 arbete på sin dagbok. Han hade då redan 
under flere år sysslat med manuskriptet till den „Be- 
skrifning öfver Enontekis Socken", som sedermera år 
1803 blef publicerad i Svenska Vetenskaps Akademiens 
handlingar. Under sina samtal med Clarke kunde han 
därför ge honom bestämda uppgifter om alt som rörde 
traktens ekonomi och statistik. Därtill skänkte han åt 
honom en af skrift af sitt manuskript, som längre fram, 
då Clarke i Cambridge redigerade sina anteckningar, 
blef till stor nytta. Skildringen af traktens förhållan- 
den är därför så utförlig, att man t. o. m. får lära sig 
hyresbeloppen och domestikernas aflöningar. 

I Enontekis blef Clarke i tillfälle att sätta i vär- 
ket en tanke, som länge grott hos honom. Redan i ett 
bref från Torneå skrifver han, att han, för att samla 
infödingarna  kring sig, ville uppsända en luftballong i 


^ Den öfverdrifna artigheten berodde kanske, antar Clarke, på 
att man i den enkla prästfamiljen, där man tre år tidigare haft här- 
tig en af Orleans som gäst, trodde att äfven de häda engelsmännen vore 
nägra förklädda prinsar. Acerbi och Bellotti hade ju, under sin resa 
i Norge, pä samma grunder blifvit hyllade som „härtigar af Parma eller 
Modena eller någon annan italiensk stat". 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af ajuttonhundratalet. 167 

Lapplands hufvudstad. Han hoppades kunna öfvertala 
prästerna att i kyrkorna underrätta sina församlingsbor 
om händelsen, så att tilloppet blefve så allmänt som 
möjligt. Pastor Grapes intresse blef också genast vakt för 
företaget. Med hjälp af alla familjens medlemmar kunde 
Glarke inom tre dagar af sitt från Tomeå medtagna 
material, hvitt och rödt silkespapper, förfärdiga en bal- 
long, som då den var upphängd i kyrkan sträkte sig 
från taket ända ner till golfvet. Utspänd mätte den 17 
fot i höjd och nära 50 i omkrets. 

Lapparne infunno sig också i önskligt antal. Föl- 
jande söndags gudstjänst, efter hvars afslutande förevis- 
ningen skulle äga ram, var nämligen förenad med natt- 
vardsgång. Dessutom hade man sändt bud till alla lap- 
par, som bodde inom fyratio till fyratiofem engelska 
mils omkrets. 

Lappame förmådde emellertid ej rätt njuta af det 
intressanta skådespelet. Bedan då ballongen var upp- 
hängd i kyrkan kunde de ej öfvertalas att betrakta den 
utan fruktan. Och då den majestätiskt höjde sig i luf- 
ten, skyggade renarne till och spridde sig åt alla håll, 
följda af sina ägare, som ej voro mindre uppskrämda 
själfva. Däremot voro de öfvermåttan förtjusta i en 
pappersdrake, som Clarke förfärdigat åt Qrapes barn af 
det från luftballongen öfverblifna papperet. G-amla och 
unga uttryckte sin fröjd med hopp och skrik; hvar och 
en ville i tur få hålla i snöret och när de märkte att 
det spändes af draken brusto de i högljudt skratt. Pa- 
storn själf tog sedermera vara på draken, ty den skulle 
bli användbar, trodde han, som ett slags optisk tele- 
graf, när han någon gång ville kalla sina församlings- 
bor tillsammans. 

Clarke kom naturligtvis vid många andra tillfällen 
i beröring med lapparna. De visade sig gentemot ho- 
nom som på en gång skygga och nyfikna. I Parkajoensuu 
väckte de båda engelsmännen nästan panik. I Kaa- 
resuando hittades i en gård, som såg öfvergifven ut, 
husets  värd och värdinna halfnakna och darrande bak- 


Digiti 


zed by Google 


158 Finland i den utländska reseliteraturen 

om en dörr, där de gömt sig vid Clarke's ankomst. Men 
det hände också ofta att lappame samlade sig kring 
främlingame, och med största intresse iakttogo deras 
sätt att kläda sig, äta och soiVa. I Enontekis hade ett 
äkta par af kyrkfolket lyckats smyga sig ända in till 
Grapes våning. Då de där funno Clarke, som satt vid 
ett bord och arbetade på sin dagbok, stannade de, bund- 
na i mållös förvåning, nära en half timme för att be- 
trakta hans förehafvanden. Mannen försökte att titta 
Clarke öfver skuldran och gjorde då och då några tek- 
ken åt sin hustru, efterhärmande skrifrörelsema i hans 
hand. Då Clarke vände sig om, gjorde mannen honom 
det mest otvetydiga anbud af sin hustrus person och 
gunst ^. „Hvardera såg ut så^, säger Clarke med en hän- 
visning till descendensteorin, „att om de blifvit utstälda i 
ett menageri, man skulle ha tagit dem för den länge 
saknade länken mellan menniskan och apan'^. 

Clarke, som hyste ett stort intresse för lapparna, 
har också utförligt behandlat deras etnografi. Han stö- 
der sig därvid på egna iakttagelser af deras sång och 
musik, klädedräkt och hälsningsbruk, på uppgifter af 
Grape och på citat från Leem och Scheifer. 

Under hela sin resa i Lappland hade de båda en- 
gelsmännen mötts af underrättelser om Åcerbi, som då 
var på väg till Nord Cap. För hans räkning hade Clarke 
efter sin namnteckning i Grapes främlingsbok inskrifvit 
några italienska värser ur Ariosto. Acerbi blef också 
på återvägen från Nord Cap precis dagen efter Clarke'8 
afresa från Enontekis i tillfälle att emottaga den upp- 
märksamma hälsningen. Men det var först i ITleåborg 
som de båda främlingarna gjorde hvarandras personliga 
bekantskap. 

Acerbi, som redan på resan norrut vistats en längre 
tid i Uleåborg, hade med sin älskvärdhet och sina talen- 


^ Man kan täska sig, att Clarke, som troligen kände till Tor- 
nseus' och Regnard's notiser om kvinnogemenskap hos lappame, leddes 
till att missuppfatta en oskyldig pantomim. 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuttonhundratalet 150 


ter förvärfvat sig talrika vänner på orten. Genom 
hans egen resebeskrifning är det redan kändt, hur han 
tillsammans med sin kamrat Bellotti, Skjöldebrand och 
en onämd Uleåborgsbo bildade en kvartett, (violoncell, 
altfiol, fiol och klarinett) och med den hvarje kväll bjöd 
stadsborna på en för dem fullkomligt okänd njutning. 
Efter en dylik konsert var hvartdera paret resande, Glarke 
och Cripps, samt Acerbi och Bellotti bjudet på en supé 
hos baron Silfverhjelm. Acerbi underhöll hela det stora 
sällskapet med sin lifliga och förbindliga konversation. 
Clarke, som i Cambridge var känd som en af traktens 
förnämsta kåsörer, torde väl också ha bidragit till gläd- 
jen. Själf njöt han åtminstone ofantligt af att ha kom- 
mit till ^skönhet, vett och vin direkte från ödemarker, 
okunnighet och pima". 

Glarke's resa från Uleåborg till Yasa försiggick så 
hastigt, att han ej blef i tillfälle att göra flere intres- 
santa bekantskaper i Österbotten. Då han efter sina 
färder i Norge och Sverge i januari 1800 besökte Fin- 
land på genomresa till Byssland, dröjde han däremot 
några veckor i Åbo. Han var visserligen tvungen att 
invänta sitt åkdon, som för de svåra isförhåUandena blif- 
vit kvarlämnadt på Åland. Men han skulle gärna ha 
stannat på orten för en ännu längre tid, om det galt. 
„Jag har blifvit en student här**, skrifver han till sin 
vän Otter, „och jag försäkrar dig, så litet jag än hit- 
tills satt värde på studier vid främmande universitet, så 
skall jag likväl alltid erkänna min tacksamhetsskuld till 
Åbo. Vi ha fått röna stor vänlighet af alla professo- 
rerna, men den vördnadsvärde Porthan, hvars Finlands 
historia skall göra hans namn ryktbart i hela Europa, 
är min läromästare, och jag hoppas att jag hela mitt 
lif skall kunna bevara minnet af hans undervisning, 
lika väl som af hans välvilja. Han fann nöje i att kon- 
versera med mig redan då jag först kom hit; och då vi 
hvardera ha fördel af det, så har jag blifvit en af hans 
elever**. Porthan gjorde täta besök hos Clarke, och de 
tillbragte ofta hela kvällar under samtal om de finska stam- 


Digiti 


zed by Google 


160 Finland i den utländska reseliUraturen 


marnas urspruug och historia. Då Porthan skänkt åt 
Clarko ett exemplar af ^Chronicon Episcoporum*^ och 
dessutom hjälpt honom med att samla ihop ej mindre 
än 70 akademiska disputationer från Åbo, så är det be- 
gripligt att resebeskrifningens uppgifter om Finlands 
historia och etnografi äro ganska riktiga. Om Porthans 
person får man tyvärr ej veta något annat, än att han 
talte latin som om det varit hans modersmål ; ;,men med 
det egendomliga uttal, som förekommer hos alla utlän- 
dingar (!), och med en sådan hastighet att det ofta var 
svårt att uppfatta hans mening'^. 

Bland professorerna i Åbo är det fyra, som näm- 
nas med särskild beundran i det redan citerade brefvet 
från Clarke till Otter. De tre öfriga, ty Porthan är 
naturligtvis den första och förnämsta, äro Hellenius, 
Gradolin och Franzén. Af dem hade Clarke redan tidi- 
gare råkat Franzén hos familjen „Boss^ i Gamla Karle* 
by, medan skalden, som Clarke helt oförbehållsamt säger 
det, „vftr ute för att söka sig hustru". Den flyktiga be- 
kantskapen förnyades naturligtvis i Åbo. Clarke ytt- 
rade sin förvåning öfver att i Franzéns boksamling finna 
engelska originalarbeten, bl. a. Gray^s och Cowper*s dik- 
ter. Franzén åter uttalade sin stora sympati för de 
engelska skalderna. ^Yi skandinaver^, sade han, ^yförmå 
uppskatta den engelska literaturens skönhet, emedan 
edra författares tankar och känslor äro så nära besläg- 
tade med våra egna.^ Clarke, som kände sig slagen af 
anmärkningens riktighet, söker att också öfvertyga sina 
engelska läsare genom att anställa en jämförelse mellan 
stylen och metern i ^Människans anlete" och några engel- 
ska dikter af Gray, Bums, Merrick, Cotton, Miss Carter 
och Mrs. Barbauld. Han meddelar dessutom en prosaisk 
öfversättning af Franzéns ode. (^The Human Counte- 
nance".) Men då han nödgas medge att skönheten full- 
ständigt försvunnit från den engelska prosan, bifogar 
han hela originalet i en not. 

Med Hellenius sammanträffade Clarke dagligen. Han 
vet  ej  hvad  han  mest skall beundra hos honom, hans 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuttonhundratalet 161 

förfinade och vänliga uppträdande, hans öppna, högsinta 
och gästfria karaktär, eller omfånget och mångfalden 
af hans begåfning. Med stort intresse omtalar Clarke 
hans privata zoologiska samlingar. De universitetsin- 
rättningar, för hvilka han var föreståndare, få dock ännu 
mer loford. „Den botaniska samlingen är den yppersta 
i hela Sverge, med afseende såväl på växtprofvens antal 
och sällsynthet som på det vackra och åskådliga syste- 
met i deras anordning." Trädgården åter var ett godt 
exempel på hvad som kunde åstadkommas genom talent- 
full ledning och förståndig ekonomi. Ehuru det årliga 
anslaget till dess underhåll ej öfversteg trettio pund 
engelskt mynt, kunde den, med sin genialiska och dug- 
liga ledare, täfla med liknande anstalter vid de mest 
ryktbara utländska universitet. 

Genom Gadolin blef Clarke i tillfälle att bese uni- 
versitetets mineralkabinett. „Trots det samlingens vår- 
dare med sin stora och kända talent gjort alt för att 
förbättra densamma, var den likväl", säger Clarke, „i 
ett ömkligt skick". Han intresserade sig för några prof 
på det meteoriska järn, som Pallas funnit vid Jenissei 
samt för G-adoliniten. „Det fans kanhända i samlingen 
andra anmärkningsvärda mineral, men mängden af vär- 
delöst skräp och bristen på systematisk anordning för- 
svårade undersökningen af densamma." Den blifvande 
professorn i mineralogi hade redan i Upsala förvånat sig 
öfver den brist på intresse, som man i Sverge ådagalade 
för hans älsklingsstudium. 

Universitetets öfriga inrättningar ha alla blifvit 
besökta af Clarke. Särskildt biblioteket är föremål för 
en noggrann redogörelse, vid hvilken Clarke främst stö- 
der sig på Porthans Historia Bibliothecae. Den ypper- 
liga ordningen får naturligtvis sitt erkännande. 

Slutomdömet om Åbo akademi är, att den i alla 
afseenden öfverträflfar Upsala. ^Upsala har visserligen 
åtnjutit ett större anseende, men detta beror blott på 
att främlingar grunda sin uppfattning om de svenska 
universiteten  på  samtal  med  svenskarna  i Stockholm, 

11 


Digiti 


zed by Google 


162 Finland i den utländska reseliteraturen 

där Åbo är nästan lika litet kändt som i London. Om 
man i någon af Stockholms literära kretsar talar om 
Åbo, frukta svenskarna strax att man skall glömma Up* 
salas företräden. Likväl existerar denna omskrutna öf- 
verlägsenhet endast i inbillningen; i vetenskapligt afse- 
ende står Åbo lika mycket öfver Upsala universitet, som 
detta öfverträflFar Lunds". ^Upsala ägde endast bättre 
medel att göra de obetydligaste arbeten kända och rykt- 
bara, medan Åbo var utan hvarje förbindelse med den 
literära världen". „I disciplinärt afseende stod Åbo lika 
mycket öfver det svenska universitetet. Medan studen- 
terna i Upsala voro förfallna till dryckenskap och jaco- 
binism, rådde det fred och anständig ordning öfveralt 
i Åbo. Det gamla, ärbara svenska lefnadssättet hade 
här ej blifvit utträngdt af de franska principer, som 
förgiftat både professorer och studenter i Upsala. San- 
ningsbegär och en allvarlig ifver i det vetenskapliga 
arbetet förefunnos därför här, där den kraftiga invär- 
kan af många goda exempel understödde lärdomen." 
„Skulle man emellertid", säger Clarke, „hafva uttalat 
någonting om Åbo akademis öfverlägsenhet i Stock- 
holm, så hade det gifvit anledning till mycken oppo- 
sition och ifriga debatter, ty i Stockholm har man sam- 
ma föreställningar om Finlands universitet, som man i 
England hyser om dem i Dublin och i Edinburgh, jäm- 
förda med Oxford och Cambridge: man vill ej ens till- 
låta att de vägas på samma våg." 

Trots det Clarke med sådan ifver tar parti för 
vetenskapsmännen i Åbo, ser det dock ut, som om han 
en smula skulle ha skämtat med deras osjälfständighet- 
och konservatism. Han skrifver åtminstone i ett för- 
troligt bref till Otter: „Jag höll tal för dem i Åbo; be- 
sluten att förvåna deras svaga sinnen, attackerade jag 
de mest grundfasta sanningar, och de stodo stumma. 
„Ack", sade jag, „I aren som vass i den allmänna me- 
ningens fläktar; det blåser, och I bojen er darrande. 
Linné lärde er — Naturalia tarifariam seu in tria regna 
naturae  dividuntur:  Lapideum,  Vegetabile ac Animale, 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuttonhundratalet 163 

— och I utropen ert ^Eecte statuit Linnaeus^. När han 
påstår: „Natura modificat Terras in Vegetabilia, Vegeta- 
bilia in Animalia, vix contra; atraque resolvit iterum in 
terras", hvad blir det då af delningen. Världen är en, 
och materiens själ är själf materiel. Hvad Linné sade 
om plantorna gäller för alt annat — ljuset är plantor- 
nas själ, ljuset är hela naturens själ och dess bas är 
oxygen. För att bekräfta detta, kunna vi åberopa att 
oxygen absorberas och sönderdelas med hjälp af ljuset. 
Rörelsen har sin grund i substansernas frändskap; och 
då alla substanser ha sin största frändskap med ljuset, 
så kunde det utan ljus ej finnas någon rörelse. Vid 
skapelseögonblicket, innan rörelsen blifvit meddelad åt 
materien, heter det att „mörker hvilade öfver djupen". 
„ Varde ljus**, befalde gudomen, och rörelsen skapades i 
samma nu. 

Hvad blef väl resultatet af detta mischmasch, ut- 
ropar du. Jo, inom ett ögonblick hade jag förvärfvat 
en skara anhängare till den nya filosofin. — Nyhets- 
värde, sade jag, det har den icke. Det är Moses teori, 
gån till er bibel för närmare upplysningar. Dispyten 
blef lifiig och jag lämnade dem, innan den afslutats, 
fruktande för att sen det kommit alt för mycket ljus 
öfver materien i fråga, rörelsen skulle bli mig för stark." 

Medan Ciarke vistades i Åbo, samlade sig allmogen 
från det inre af Finland till marknaden. Hans skildring 
af folkets utseende är åskådlig och delvis trogen, ehuru 
han af sina etnografiska teorier ledes till att öfverdrifva 
likheten med lapparne. Samma psykologiska intresse, 
som gett anledning till ballongförevisningen i Enonte- 
kis, dref honom här till att utsätta några savolaksare 
för invärkan af orgeltoner. Han hade en söndag i dom- 
kyrkan observerat några marknadsgäster, som med en 
förvåning, hvilken emellanåt nästan stegrades till fruk- 
tan, åhörde den egendomliga musiken. Efter gudstjän- 
stens afslutande tog han dem med sig upp på läktaren, 
och anhöll hos orgelnisten om att få låta dem röra vid 
tangenterna.   Så  snart de fått fram några toner ur in- 


Digiti 


zed by Google 


164 Finland i den utländska reseliteraturen 


strumentefc, skj^ggade de bakåt i skrämsel. Orgelnisten 
spelte då ett stycke för dem, och inflickade i det en af 
deras egna folkvisor. Värkan var egendomlig. Fraktan 
var inom ett ögonblick förvandlad till omåttlig glädje; 
skrikande af förtjusning som vildar, begynte de med 
händer och fötter efterhärma orgelnistens rörelser. För 
hvarje gång melodien bjrtte karaktär förnyades deras 
skrämsel, för att åter öfvergå till glädje och skratt, som 
tvang dem att söka stöd hos hvarann i öfvermåttet af 
sin förtjusning. ^Stötarna från en elektrisk apparat 
skulle knappast i högre grad ha uppskakat en person, 
som aldrig erfarit deras värkningar, än de högtidliga 
orgeltonerna oroade dessa finnar, hvilka tydligen aldrig 
förr åhört någon sådan musik." 

Hos den finska allmogen i Åbo fäste Clarke sig 
särskildt vid det omåttliga begäret efter tobak och bränn- 
vin. I Skottland, där passionen för tobak är lika stor, 
hade Clarke brukat roa sig med att vandra genom en 
samling bönder med ett stycke ruUtobak hängande iir 
rockfickan. Då han i Åbo upprepade samma experiment, 
svek värkningen ej hans förväntan. Folket följde ho- 
nom öfverait och var villigt att göra honom hvilka tjän- 
ster han än begärde för att erhålla ett stycke af rullen. 
Spritbegäret åter gjorde, säger Clarke, de stackars bön- 
derna till ett lätt fånget byte för stadens handlande, 
hvilka nogsamt förstodo att spekulera i den öppenhet 
och medgörlighet, som brännvinet framkallade hos dem. 
„Intet folk på jorden är mer harmlöst under rusets in- 
värkan än dessa enkla finnar; intoxikationen yttrar sig 
hos dem endast i löjliga grimaser och i en ovanlig ar- 
tighet mot de kvinnliga följeslagarne." 

Det är endast under marknadsdagarna i Åbo, soni 
Clarke synes ha gjort någon närmare bekantskap med 
den finska bonden. Men det är ingen brist på omdömen 
om honom i Clarke^s bok. När han i Lappland kom 
öfver på finskt område, trodde han sig genast märka ett 
ombyte i folkkaraktären. „Finnarnes nojsiga, bullersam- 
ma och glada lynne bildar en kontrast mot svenskarnes 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuttonhundratalei. 165 

milda värdighet." Deras disposition för brott är också 
mycket större än lapparnes och svenskarnes. ^En re- 
sande, som besöker Bottniska vikens kuster, skall ofta 
få märka," säger Clarke, „att invånarne skaka på huf- 
vndet hvar gång man talar om finnarne. Dem eller 
deras inflytande tillskrifvas alla brott, som utförts i vrede, 
dryckenskap eller lystnad. Finnarne äro för svenskar 
och lappar detsamma som irländame för engelsmän och 
skottar". Man förvånar sig öfver att Clarke, som så 
väl kom underfund med svenskarnes orättvisa bedömande 
af Åbo akademi, och som en annan gång påpekar hur 
litet trakten mellan Åbo och Lovisa förtjänar stock- 
holmarnes vitsord: „En oaf bruten urskog", utan någon 
kritik  litade  på karaktäristiken af finnarnes folklynne. 

Clarke's ogynnsamma omdöme om åländingarne är, 
om icke mer berättigadt, så åtminstone grundadt på 
egna iakttagelser. Under sin äfventyrliga, tre veckor 
långa isfärd från Stockholm till Åbo kom han i godt 
tillfälle att göra bekantskap med öarnas befolkning. 
Han beskyller den för oärlighet och präjeri. Minst af 
alt kan han dock förlåta, att åländingarne gåfvo bränn- 
vin åt sina dibarn. Därtill voro hemmen och värdshusen 
ytterligt osnygga här liksom öfverhufvud i hela södra 
Finland. 

I sammanhang med de ekonomiska förhållandena 
på Åland bli de svenska landtmätarnes utprässningar 
föremål för ett vidlyftigt omnämnande. „Denna klass 
af tjänstemän gör mer skada bland folket, än dubbla 
antalet brännvinsadvokater kunde åstadkomma i Eng- 
land". Den dåliga gränsregleringen ger anledning till 
ständiga stridigheter, och landtmätaren, som skall slita 
tvisten, skinnar hvardera parten. För att ytterligare 
öka sina inkomster, nästlar han sig in hos allmogen. 
Han antyder, att gränserna för en egendom ej äro rätt 
väl utlagda och att de kunde mätas om litet fördel- 
aktigare. Om grannen då blir irriterad, så underblåses 
hans missnöje, och landtmätaren tar mutor från båda 
sidorna.   „Ser man i det inre af Sverge", säger Clarke, 


Digiti 


zed by Google 


166 Finland i den utländska reseliteraturen 

,ett hus, som är förmögnare än alla andra, eller ett pryd- 
ligare åkdon och en vackrare häst, så tillhöra de van- 
ligtvis en landtmätare. Ströfvande ikring likt roflystna 
vargar, båda de olycka, så snart de visa sig bland all- 
mogen; och det är öfverraskande, att i ett land, som 
visat så stor benägenhet för revolutioner och system- 
förändringar, dessa plundrare så länge ostördt fått fort- 
sätta med sina sköflingar.'' 

Jag har utförligt redogjort för de iakttagelser af 
Clarke, som äga större historiskt eller literärt intresse. 
Men det skulle fordras en fullständig, ordagrann öfver- 
sättning, för att ge en föreställning om alla de mång- 
faldiga ämnen, som beröras i hans minnen från Finland. 
De historiska, etnografiska och filologiska problemen, 
— om lapparnes och finnarnes ursprung, om finskans 
frändskap med ungerskan o. s. v. — refereras med vid- 
lyftiga literaturhänvisningar. I frågan om finnarnes 
konstyttringar polemiserar Clarke mot Acerbi. „Den 
finska dansen är ingenting annat än ett lån från sven- 
skar eller ryssar, och musiken består oftast blott i surr 
och mummel.** Clarke är, enligt tidens sed, ej rädd för 
vilda etnografiska hypoteser, hvilka ofta uppställas i 
samma ögonblick ett kuriöst faktum tilldrager sig hans 
uppmärksamhet. När han i Öfver-Kittilä observerar, 
att folket vid östra gränsen är ovanligt osnygt, och 
sedan i samma trakt får se en kantele, antar han att 
både smutsen och musiken bero på inflytande från rys- 
sarne. Så snart han råkar på ett finskt redskap, åbe- 
ropar han analogier från alla världsdelars folk, och med 
förkärlek från antiken. Man finner sålunda rätt kuri- 
ösa paralleller till finnarnes handkvarn, plog och pärta, 
till åländingarnes sandaler, till bruket att Ijustra och 
att tillreda piimä. 

Det beror kanske på missförstånd under de latin- 
ska samtalen med Clarke's interlokutörer, att han ofta 
citerar de mest besynnerliga påståenden. Så skulle en- 
ligt  Grapes etymologi det finska ordet „joki" ursprung- 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af ajuttonhundratalet 1 67 


ligen ha betydt „loous, ubi gaudeant homines". En an- 
nan gång heter det, att fru LenzigTens ,,Pojkame^, som 
aftryckes in extenso både på svenska och på latin (i en 
af dr Naezén i Umeå gjord öfversättning) ursprungligen 
blifvit diktad på finska af Franzén och därefter öfver- 
satt till svenskan af ^Madame Malmstedt^. I förhållande 
tUl mängden af de behandlade frågorna äro dock de 
faktiska misstagen hos Glarke relativt få. Hans upp- 
gifter äro därför af värde för många olika vetenskaps- 
grenar. I kapitlen om norra Finland finner man så- 
lunda ett stort antal växtgeografiska notiser. Handels- 
förhållandena i hvarje småstad äro behandlade med stör- 
sta fullständighet. Clarke har synbarligen intresserat 
sig lika mycket för den torftiga bokmarknaden som för 
den blomstrande trävaruexporten. Temperaturen är an- 
tecknad för hvarje dag. Allmogens hållning och utse- 
ende i de olika trakterna, snyggheten eller osnyggheten 
i deras bostäder, deras näringar och födoämnen m. m.; 
för allting redogör han med samma utförlighet. Slut- 
ligen bör det nämnas, att hans skildringar belysas af 
ett stort antal kartor, planer och illustrationer. En del 
af de sistnämda, särskildt folktyperna, äro en smula 
fantastiska, medan däremot afbildningarna af redskap, 
föremål, monument o. d. förefalla att vara trogna. 

I engelska samlingar och bibliotek torde man ännu 
finna några minnen från Clarke's resor i Finland. Det 
var en ärelystnad för honom att kunna föra hem till 
England så många intressanta och karaktäristiska före- 
mål som möjligt ^ Ett egendomligt trälås med nyckel, 
som Clarke påträfi'at framför en badstugudörr i Öster- 
botten, deponerades i Cambridge universitets samlin- 
gar. Biblioteket i Cambridge erhöll den tidigare om- 
nämda kopian af Grrapes manuskript och dessutom 
Porthans Historia Bibliothecae.  Chronicon Episcoporum 


^ La Tocnaye, som i Throndhjem gjorde bekantskap med Clarke 
och Cripps, säger att de voro »lastade med stenar, mineraler, mossor, 
runstafvar,  lapska bel&ten och klädesplagg, renhudar och horn m. m.^ 


Digiti 


zed by Google 


168 Finland i den utländska reseliteratnren 


skänktes till Library of Advocates i Edinburgh. Ett 
stycke finskt barkbröd delade Clarke bitvis ut åt sina 
vänner. En af dessa bitar såldes sedermera på en auk- 
tion öfver mineraler som prof på bärgkork. 


Af de öfriga resande, som för omkring 100 år sedan 
beskrifvit Finland, gör ingen anspråk på ett vidlyftigt 
omnämnande ^. Jag meddelar därför, i kronologisk ord« 
ning, endast korta notiser om enhvar af dem: 

Stallmästaren Joseph Marshall, som år 1769 genom- 
reste Österbotten och Savolaks på väg till Ryssland, in- 
tresserade sig främst för jordbruk, handel och industrier. 
Han redogör utförligt för de österbottniska städernas 
trävaruexport, för årsskördarna och rågprisen m. m. 
Men han synes också ha ägt uppmärksamhet för poli- 
tiska förhållanden. På hotellet i Vasa sammanträflFade 
han med några köpmän, som delgåfvo honom sina bekym- 
mer för landets läge. „Alla beklaga sig öfver styrelsens 
reglementen, och de försäkra mig, att många invånare 
fly öfver till Ryssland". Främsta orsaken till landets 
elände såg man i rj^^ssarnes lockelser. „Emigrantern8u 
reste nämligen ej så mycket undan fattigdomen, som ej 
mer efter de stora belöningar, hvilka de ryska emissa- 
rierna utlofvade åt hvar och en, som ville slå sig ned i 
Ryssland. Emedan dessa löften dessutom blifvit troget 
uppfylda gentemot de första invandrame, hade många 
lockats att följa deras exempel". Då Marshall invände, 
att den svenska regeringen borde förekomma dylika ut- 
flyttningar, genmälte hans interlokutör, att „om bön- 
derna ej lefde på adelsmännens gods, så brj^dde desse 
sig föga om att kvarhålla dem i Sverge, utan läto dem 
lugnt gå öfver till Ryssland". När Marshall själf an- 
ländt till Karelen, trodde han sig finna alla vasabornas 
påståenden bekräftade. I hela trakten rådde det näm- 
ligen, om också ej hög odling, så dock ett visst välstånd. 


* Acerbi^s resa torde vara altför känd för att här refereras. 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af sjuttonhundratalet. 169 


Nathanid William Wraxally som år 1774 besökte 
Finland på genomresa till Ryssland, var ej någon sam- 
vetsgrann eller uppmärksam iakttagare. Åbo t. ex. gjorde 
på honom intryck af att vara en usel stad i ett barba- 
riskt land. Dess invånarantal uppskattas till tre- a fyra- 
hundra. Wraxall hade visserligen hört sig för om or- 
tens sevärdheter, ^men man försäkrade honom, att det 
vore en löjlighet att besöka universitetet, då det funnes 
ingenting annat innanför dess väggar än ett litet biblio- 
tek och några fysikaliska instrument". Däremot lockade 
Borgå gymnasium honom till ett besök. Kusttrakterna 
öster om Kymmene beskrifvas af Wraxall, liksom af 
alla öfriga turister från samma tid, som tröstlöst be- 
dröfliga. 

Om Wraxalls person fins det ej annat att nämna, än 
att han under en lång följd af år berest större delen 
af Europa. Efter att sedermera ha slagit sig ner i Eng- 
land, gjorde han sig känd som författare af politiska 
memoirer, hvilka blifvit skarpt klandrade för ytlighet 
och opålitlighet. 

William Coxe, den framstående engelske historikern, 
främst bekant som härtigens af Marlborough biograf, 
gjorde år 1779 ett besök i Finland på väg från S:t Pe- 
tersburg. Han har ej här upplefvat någonting annat 
märkvärdigt, än att han i Helsingfors blef bjuden på 
en bal hos landshöfdingen, där alla deltagarne buro 
den „nya svenska dräkten". Fem år senare, i oktober 
1784, besökte Coxe Sveaborg under en genomresa från 
Stockholm till S:t Petersburg. Han meddelar en utför- 
lig beskrifning om fästningen, „hvilken man, när den 
engång blifvit färdig, med rätta skall kunna kalla nor- 
dens Gibraltar". På grund af den långsamhet, med hvil- 
ken arbetet där bedrefs, trodde Coxe dock att det skulle 
räcka ett sekel, innan man lagt sista handen vid före- 
taget. 

Abel Burja, — pastor vid franska reformerta försam- 
lingen i S:t Petersburg, död som professor i matematik 
vid militärakademien i Berlin, — gjorde år 1780 en kortare 


Digiti 


zed by Google 


170 Finland i den utländska reseliteraturen 

utflykt till Viborg och Imatra. Han hade hos finska 
pastorn i S:t Petersburg stiftat bekantskap med några 
viborgsbor, och blef nu med gästfrihet mottagen af dem. 
Han anser stadens borgare vara aktniogsvärda i många 
afseenden, men han kan ej förlåta deras mani att vilja 
kopiera lyxen i S:t Petersburg. De göra sina visiter i 
ståtliga ekipage, men bli på grund af de korta distan- 
serna tvungna att köra långa krokvägar för att alls få 
visa sin grannlåt. Med "klubbar, konserter, baler, ma- 
skerader och broderade västar" söka de efterhärma stor- 
stadens lif. Folket är mindre snygt än det ryska. Dess 
språk har vissa likheter med ungerskan och hebreiskan. 
Men till uttalet påminner det om Otaiti infödingames. 
T. o. m. ordet Ota-heitss återfinnes i finskan och betyder 
här „tag fast dem". Det egendomligaste, Burja fäst sig 
vid i Finland, är att stenarna „dö af ålderdomssvaghet". 
Denna „sjuka eller döende" granit har enligt hans åsikt 
bildats af sand och grusmassor, hvilka, då hafvet vikit 
undan från kusterna, konsoliderats till sten, men nu, 
under atmosfärens invärkan, småningom återgå till sitt 
ursprungliga tillstånd. 

TJr Matthew Conseifs „Resa genom Sverge, Svenska 
Lappland, Finland och Danmark" har kapitlet om Fin- 
land blifvit öfversatt för Geografiska föreningens tid- 
skrift (1896, N:o 3). Det kan här tilläggas, att herrame 
Liddel och Bowes, de två rika engelsmän, för hvilka 
Consett tjänstgjorde som ciceron, påstås ha företagit sin 
långa resa endast för att, på grund af ett vad, hemföra 
till England tvänne lappkvinnor. De lyckades värkli- 
gen i sin af sikt'. Men de gåfvo sig ej tid att stanna 
länge på orten för att göra några slags observationer. 
Det är därför erkännansvärdt, att Consett under den 
korta vistelsen hunnit hopsamla så många riktiga upp- 
gifter. 


* Af kopparsticket i Consetts bok framgår det emellertid ej, om 
de båda flickorna värkligen voro lapskor, eller blott hvardagliga fin- 
skor.  Förväxlingen mellan dessa båda nationer var den tiden allmän. 


Digiti 


zed by Google 


under shiiet af sjuttanhundratalet 171 


Andrew Swinton^ som under åren 1788 — 1791 berest 
[Ryssland, Norge och Danmark, synes icke ha besökt 
själfva Finland. Men han gör likväl en mängd reflexio- 
ner om den finska folkkaraktären i jämförelse med den 
ryska. Intrycken äro hämtade från umgänge med fin- 
narne i Ingermanland, och alla ogynnsamma. Till en del 
förklaras detta af att engelska originalupplagan af Swin- 
ton's bok varit tillegnad kejsarinnan Katarina. Swinton 
försöker nämligen öfveralt framhålla den ryska nationens 
förtjänster på alla andras bekostnad. „Lika värksam, 
klok och listig som ryssen är, lika lat och stupid är 
finnen" o. s. v. Af några ryska, tyska och svenska offi- 
cerare har Swinton förskaffat sig uppgifter om krigen i 
Finland. Hans kannstöperier i den nordiska frågan ut- 
mynna i ett utförligt framstäldt, praktiskt förslag att 
öfverflytta hela den finska nationen till IJkraine. 

Msrs Fortia de PUes och Boisgdin de Kerdu, två 
franska emigranter, som år 1791 gjorde resan från Åbo 
till S:t Petersburg, meddela korta notiser om hvart skjuts- 
håll och hvart gästgifveri. Helsingfors är en miserabel 
stad, och dess gator äro horribelt illa stenlagda. Dess 
invånarantal uppgår till 1,000. Men man kan, „avec 
toute verité" på gatorna möta lika många kor som män- 
niskor. Borgå är ytterligt fult, och Lovisa »liknar de 
föregående". Den noggranna beskrifningon om Svea- 
borg har blifvit citerad i prof. Danielson^s Finska kriget 
och Finlands krigare 1808—1809. 

YrJO Hirn. 


Digiti 


zed by Google 


172 Finland i den utlämiska rtseliteraturen 


Vid sammanställandet af föregående anteckningar ha ne- 
danförtecknade upplagor blifvit använda: 

Biirja, Abel. Observations d'un voyageur sar la Russie, la 
Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse. Par 
Abel Burja. Nouvelle edition, revue et corrigée. Mae- 
stricht.   1787.   1 vol. 8:o. 

Första upplagan utkom 1785 i Berlin. 

Clarke,  E.  D,   Travels  in various countries of Europé, Asia 

and Africa  by  E. D. Clarke. LL. D.   j — 11.   London 

1816—1824.   11 voU. 8:o. 

Första upplagan (4:o ed.) utkom under följande år: Vol. 1. 
1810; v. 2. 1812; v. 3. 1814; v. 4. 1816; v. 5. 1819; v. 6. 
1823. 

Consetij Matthäm. Reise durch Schweden, Schwedisch-Lapland, 
Finland und Dänemark von Matthäus Consett, Esq. Aus 
dem Englischen iibersetzt. Mit Kupfern. Leipzig 1790. 
1 vol. 8:o. 

Engelska originalet utkom 1789. 

Coxe,  William,   Voyage  en  Pologne,  Russie,  Suéde, Danne- 

marc  etc.   Par  Mr.  Will:m  Coxe.  —  —  Traduit  de 

Panglais  —  — par Mr. P. A. Mallet.   I — IV.   Geneve 

1786.   4 voU. 8:o. 

Innehåller endast beskrifning om Coxe*s resa 1778—1779. En- 
gelska originalet utkom 1786 i 2 band. 

Cox€f William.   Nouveau voyage en Danemarck, Suéde, Russie, 

Pologne, et dans le Jutland, la Norvége, la Liwonie, le 

Duché  de  Curlande  et la Prusse.   Traduit de Tanglais 

de William Coxe.   I— IL   Paris  179 J.   2 voll. 8:o. 

Engelska originalet utkom 1790 som ett tredje (supplement-) 
band till första upplagan af Coxe'» resor. 


Digiti 


zed by Google 


under slutet af ajuttonhundratalet. 1 7B 

(Fortia de Filés, Alphonse comte de). Voyage de deux frän- 
9ais en Allemagne, Danemarck, Suéde, Russie et Pologne, 
faite  en 1790—1792.   I— V.   Paris 1796.   5 voll. 8:o. 

La Tocnaye, de. Meine Fuszreise durch Schweden und Nor- 
wegen, von de la Tocnaye. Ein Seitenstiick zu der 
Reise des Verfassers durch die drey brittischen König- 
reiche.   I— H.   Leipzig 1802.   2 voll. 8:o. 

Franska originalet utkom i Brunswick 1801. 

MarsJmllf Joseph. Joseph MarshalPs Esq. Reisen durch fiol- 
land, Flandern, Deutschland, Dännemark, Schweden, Busz- 
land, Pohlen und Preuszen in den Jahren 1768, 1769 und 
1770. Worinn eine zulängliche Beschreibung des gegen- 
wärtigen Zustandes dieser Länder in Ansehung ihrer 
Bevölkerung, Manufacturen, Landwesens, Handels, wie 
auch der Kunste und ntitzlicher Unternehmungen. Aus 
dem Englischen ubersetzt. I— ITT. Danzig 1774—1776. 
3 voll. 8:o. 

Engelska originalet utkom 1772 — 1776. En öfversättning af 
Marshalls kapitel om Danmark och Sverge har som tillägg 
biifvit bifogad den franska upplagan af Swinton's resor. 

Otter, Williajn. The life and remains of Edward Daniel Clarke, 
Professor of Mineralogy in the Universit}'- of Cambridge. 
By the Rev. William Otter, A. M. F. L. 8. [2 Ed.] 
I— U.   London  1825.   2 voll. 8:o. 

Första upplagan utkom 1824. 

Stcinion^ (Andrew), Voyage en Norwége, en Danemarck, et en 
Russie, dans les années 1788, 89, 90 et 91, par Swin- 
ton; traduit de Tanglais par P. F. Henry; suivi d'une 
lettre de Richer-Sérisy sur la Russie. I — II. Paris 
1798.   2 voll. 8:o. 

Engelska originalet utkom 1792. 

Wraxall, K. W. A tour round the Baltic, thro' the northern 
countries of Europé, particularly Denmärk, Sweden, Fin- 
land,  Russia  &  Prussia;  in  a  series  of  letters.   B}- 


Digiti 


zed by Google 


174 Finland i den uUändska reseliteraturen, 

N. W. Wraxall, Esq.   The fourth edition, corrected and 
augmented.   London 1807.   1 vol. 8:o. 
Första upplagan utkom 1775. 


För biografiska notiser om de särskilda författarne har 
jag rådfrågat: Allibone's Dictionary of english literature; Nou- 
velle biographie universella (Hoefer) och Poggendorff, Biogra- 
phisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten 
Wissenschaften. Då J. Grapes „Minne af presterskapet i lapp- 
marksforsamlingama inom Hemösands stift" ej varit mig till- 
gänglig, har jag ej kunnat uppge namnet på den af Clarke 
omtalade prästen i Muonionniska. Uppgiften att ^Eesebeskrif- 
ning öfver Finland" författats af Franzén har blifvit mig 
benäget meddelad af Statsrådet W. Lagus. 

Y. H. 


Digiti 


zed by Google 


Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser. 

I H. G. Porthans undersökning „De praecipuis dia- 
lectis linguae fennicae", utkommen 1801, anföres (pag. 5 följ.) 
en mängd ryska ord, hvilka i större eller mindre grad på- 
minna om ord med motsvarande betydelse i finska språ- 
ket. Man har hittils icke vetat af hvem Porthan, hvars 
kunskap i ryskan bevisligen var ganska obetydlig, erhål- 
lit denna ordförteckning. Jag har emellertid funnit, att 
förteckningen hade meddelats Porthan af kyrkoherden i 
Savitaipale, slutligen prosten P. A. Europa eus, fader till 
den bekante språkforskaren D. E. D. Europseus och själf 
en mångkunnig samt literärt intresserad person. 

Bland diverse Porthan m. fl. i tiden tillhöriga hand- 
skrifter rörande finska och besläktade språk finnes i vårt 
universitetsbibliotek bl. a. en förteckning, kallad ^Likhet 
emellan några ryska och finska ord", och i denna åter- 
finnas alla de glosor Porthan uppräknar i sitt nämda 
arbete ^). Af listan framgår icke när eller af hvem den 
uppgjorts och sändts till Porthan. Emellertid finnes i 
Fornminnesföreningens samlingar, bland D. E. D. Europaei 
efterlämnade papper, en ganska vidlyftig rysk ordbok 
med öfversättningar af orden och fraserna till tyska eller 
svenska, stundom till något annat språk, hvilken ordbok, 
såsom af anteckningar på omslaget framgår, är gjord mel- 


*) Denna fOrteckning Ur refererad af E. N. Setälä i hans „Lisiil 
Saomalais-ng^rilaisen kielentutkimukscn historiaan^, Helsingfors 1891, pag. 
134, men han känner icke hvem som uppgjort den. 


Digiti 


zed by Google 


176 Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser. 


lan åren 1785 och 1788 af P. A. EuropsBus. Handstilen 
i denna ordbok är densamma som i listan uti Universitets- 
biblioteket — äfven den rysTca vattstämpeln uti den sist- 
nämda förteckningens papper återfinnes i flere blad af 
ordboken i fråga — och det framgår således, att Porthan 
erhållit sina uppgifter af EuropsBus. Detta kan bevisas 
äfven på annat sätt: 

I Finska literatursällskapets arkiv finnas 7 original- 
bref från Porthan från tiden 1782—1801. Det har hit- 
tils varit okäudt, till hvem eller hvilka de varit adresse- 
rade. Men jag har upptakt, att de samtliga skrifvits till 
nyssnämde P. A. Europaeus, hvilken Porthan, iakttagande 
titulaturens förändringar, 1782 kallade „comminister", 1783 
„språkmästare", sedermera „pastor", ^kyrkoherde" och sist, 
1801, „probst" — hvilken sistnämda titel Europaeus af sin 
regering visserligen erhöll först 1804 ^). Och i det sista 
af dessa bref, af den 12 september 1801, skrifver Porthan 
bl. a.: „Herr Probsten ser af pag. 5 följ." — af disput. 
om finska språkets dialekter — „at jag plögt med Herr 
Probstens kalf, hvad angår jämförelsen emellan Finskan 
och Ryskan". 

Redan långt tidigare hade Porthan intresserat sig för 
jämförelser emellan finskan och ryskan. I sin „Historiola 
concionum sacrarum fennicarum", 1781, säger han, efter 
att hafva påpekat möjligheten af att finnar i östra delen 
af vårt land redan tidigt af sina ryska grannar erhållit 
någon „obscuram Christianismi notitiam", att ordet Pappi 
antagligen intet annat är än det ryska ordet Pop^ likasom 
ordet Raamattu (= Bibeln), hvilket kunde vara det gre- 
kiska yodimara (scil. leQa), i så fall skulle ådagalägga att 
„prima rei cognitio" äfven härvidlag öfverförts till fin- 
narna „a  GrsBcis,  potius  quam a Latinis".   För  öfrigt, 

») Peter Adolf Europaeus föddes 1753, blef student i Åbo 
1771, prästvigd 1777, spr&kmästare i ryska, tyska och franska vid katedral- 
skolan i Viborg 1781, rektor vid trivialskolan i Fredrikshamn 1785, 
archidiachonus 1790, kyrkoherde i Savitaipale (på ryska sidan I) 1795, kon- 
traktsprost 1804.   Dog 1825. 


Digiti 


zed by Google 


Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser, 177 

säger han, vore det önskvärdt, att någon i ryska eller det 
gamla slavonska språket kunnig person ville undersöka, 
huruvida äfven de finska orden Kirja och Saarna ha att 
söka sitt ursprung i nämda språk, då de ju, såsom fallet 
är med de flesta „vocabula Ecclesiastica", icke kunna de- 
riveras från latinet eller svenskan. 

Äfven i den under Porthans prsesidium utkomna dis- 
putationen „De superstitione veterum fennorum", hvilken 
ventilerades den 8 maj och 17 juni 1782, återkommer 
Porthan till ordet Pappi, om hvilket han nu säger, att 
det kommer antingen från det ryska Pop eller det latinska 
Papa. Ungefår samtidigt, den 24 maj 1782, skrifver Por- 
than till ärkebiskop Mennander: „Ett Finskt Glossarium 
vore visserligen et interessant värk . . . Det första steget 
vore, at väl lära sig ryska; ty på detta språk äro ut- 
konme Grammatikor och ordalängder öfver de dialecter af 
Finskan, som talas af åtskilliga i Ryssland boende Finske 
nationer". 

Historiola concionum sände Porthan, enligt bref af 
den 26 mars 1782, till Europasus i Viborg. Denne synes 
ganska snart hafva lystrat till Porthans uppmaning och 
sändt Porthan några finsk-ryska ordjämförelser; ty i den 
sistnämdes skrifvelse till Europasus af den 3 april 1783 
tackar han Europaeus för dennes bref af den 8 sistlidne 
februari jämte de inneslutna ordförteckningarna, som han 
mottagit „med särdeles nöje". Europaeus synes hafva gil- 
lat Poi-thans supposition angående ordet Raamattu, Men 
Porthan säger sig önska veta, „om ock flera ecclesiastike 
ord värckel. af Finnarne blifvit ifrån Ryskan lånte? Ty 
jag ville blifva säkert underrättad, om vår nation värkel. 
ifrån den sidan fatt någon uplysning. Äfven vore artigt 
at anställa en jämförelse emellan sådane Ryska och Finska 
ord, som röra hushållningen och handtvärk etc, til at 
deraf få se, hvad vare i den vägen maga af Ryssarne 
hafva lånt: namn på Husgeråds saker, boskap och hvad 
dertil hörer, åkerredskap och göromål, husbyggnad, kläder, 
matpersedlar [I] och hvad dertil hörer, etc. Ty af jämfö- 
relsen med Svenskan finnes lätt, huru stor mängd af så- 

12 


Digiti 


zed by Google 


178 Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser. 


dane ord äro ifrån Sverige erhållne: äfven som ecclesias- 
tike orden Jcyntilä (som föga utom i kyrkorne lära af 
Finnarne blifvit brukte) af kyndel (candela; kyndelsmässa 
etc. visa detta nogsamt), Jduostari (claustrum, kloster), 
måssu (missa), Joulu. kirJcko, Jcalcki etc, som alt ifrån Lati- 
nen sig förskrifver". 

Det synes antagligt att Europaeus, lifvad af dessa 
Porthans ord, sedermera påbörjade sin ofvan omtalade 
ryska orbok. I denna äro glosorna grupperade under åt- 
skilliga rubriker, af hvilka några sammangå med de af 
Porthan angifna, såsom rerum rusticarum (se. nomina), 
functionum (nomina), utensilia, vestimenta, ciborum (nomina), 
vei^ha ecclesiastica m. fl. Möjligt är ju ock, att förteck- 
ningen, kallad „Likhet emellan några ryska och finska 
ord", nu efter emottagandet af Porthans bref af den 3 
april 1783 insändes af Europaeus till Porthan, såframt det 
icke är just denna förteckning som Porthan tackar för redan 
i nämda bref. Till orden Kirja och Raamattu återkommer 
Porthan i 5:te häftet af sin „Chronioon episcoporum fin- 
landensium", hvilket utkom i december 1787. Hans upp- 
fattning angående Raamattu är densamma som förut, men 
Kirja härleder han icke från ryskan, utan uppvisar att 
det är ett inhemskt ord, som ursprungligen betyder „ett 
brokigt, mångskiftande (variegata) föremål". Att man här- 
vidlag har att finna en påvärkan af Europaei utläggningar 
kan väl anses vara ganska sannolikt. 

Hvem som först riktat Porthans uppmärksamhet på 
de intressanta jämförelserna emellan finska och r^^ska ord, 
är svårt att afgöra. Måhända var det den bekante pros- 
ten Erik Lencqvist. I ofta nämda bref af den 3 april 
1783 till Europaeus skrifver Porthan bl. a.: „TJtom de af 
Herr Språkmästare mig meddelte, hade jag ock redan 
föinit en saml. Ryske ord, som äro i slägtskap med Fin- 
skan; men vet ej huru accurat de äro skrefne". Som 
exempel uppräknas Eijka — rukkanen; Versta — virsta; 
Sihidi — sipuli; Eebo — repo; Klibj 1. Kleba — leipä m. fl. 
Och i brefvet af den 12 september 1801 till samme Europaeus 
säger  sig  Porthan  hafva  „af gamle Probsten  i  Orivesi 


Digiti 


zed by Google 


Något om Porthans finsk-ryaka ordjämföreher. 179 


Doctor Lenqvist, som äfven kan något Ryska", hafva 
^erhållit en dylik lista, som af Herr Probsten". Eljes lågo 
ju alla slags ordjämförelser dessa tider så att säga i luften, 
och Porthan finner sig t. o. m. en gång i Prooemium till 
Chronicon episcoporum finlandensium manad att varna för 
dilettantmässiga komparationer, ty, säger han, erfaren- 
heten lär, att den som „earum ignarus" företagit sig dy- 
lika ordjämförelser, lätt kan taga miste och draga oriktiga 
konsekvenser af likheter på språkens område. De talrika 
jämförelser emellan finska, ryska och tolf andra språk, 
hvilka Porthan införde på en tabell, hörande till nyss- 
nämda Prooemium, basera sig väl främst på Fischers „Vo- 
cabularium polyglottum**, som Porthan blef bekant med 
i Göttingen 1779. — Äfven i disputationen „De linguarum 
usu historico", 1795, uttalar Porthan sig mycket bestämdt 
om nödvändigheten af stor försiktighet vid alla slags ord- 
jämförelser, såsom redan I. A. Heikel uppvisat i „Filo- 
logins studium vid Åbo imiversitet", pag. 236 ff. 

Porthans beröring med P. A. EuropsBus är, så vidt 
jag vet, icke förut af någon påpekad. Om den sistnämdes 
bref till Porthan ännu finnas i behåll, kan man väl antaga 
att de skola bli tillgänghga, då den Porthanska manuskript- 
kistan, donerad till universitetet, år 1900 öppnas. Helt 
säkert hade Porthan, om han blifvit i tillfälle att, så- 
som hans afsikt var, fullfölja sina undersökningar an- 
gående den finska poesin och finska språkets dialekter, 
ännu mera än förut begagnat sig af P. A. Europaei både 
filologiska och folkloristiska kunskaper. I brefvet den 12 
september 1801 söker han sAlunda intressera Europajus *) 
iör insamlandet af material angående „Ryska Finnarnes" 
dialekt,  äfvensom språket och runorna i Olonets-trakten, 

*) Icke prosten E. Bern or i Mäntyharjii, såsom A. R. Niomi 
uppger i sin studie „Tntkinnis Sakari Topolius vanheninian runonkerilyk- 
sistä", Helsingfors 1896, pag. 3, not 1. — Äfvon K. K ro hn begår samma 
misstag i sitt arbete „.Suomalaison kirjallisuuden vaiheet", Helsingfors 
1897, pag. 244, men har längre fram — pag. 380, not 1 — korrigerat 
niimda uppgift efter meddelande af mig. 


Digiti 


zed by Google 


180 Något om Porthans finsk-ryska ordjämförelser. 


etc.,  med  hvilken  framgång  skall  måhända  framtiden 
uppvisa. 

I samband med ofvanstående kan nämnas, att bland 
en samling manuskript, kallad „Varia ad Historiam, Histo- 
riam Naturalem, Proverbia etc. Finlandiae pertinentia", på 
vårt universitetsbibliotek finnes bl. a. en „Karjalan Eecru- 
tin runo Wuonna 1797", hvilken påtagligen är skrifven 
och till Porthan insänd af samme P. A. EuropoBus. Af 
Porthans bref af den 12 september 1801 framgår äfven, 
att Europaeus meddelat Porthan några runor, hvilka såsom 
Porthan säger ^voro ganska välkomne". 

Bevisen för att alla de nämda 7 bref ven — del- 
vis af stort intresse — är o skrifna till P. A. Europaeus 
skall jag lämna i den publikation af bref från Porthan 
till samtida, hvilken jag för näi-varande håller på att 
redigera. 

Ernst Lagus. 


Digiti 


zed by Google 


När dog Sigfrid Aronus Forsius? 

1627 har galt som Forsius' dödsår, alt sedan F. W, 
Pipping i sina „Historiska bidrag till Finlands Calendario- 
grafi" (Bidr. t. känned. om Finlands natur ocW folk I) 
underkastade uppgifterna hos hans tidigare biografer en 
revision; dittils hade man i stället nämt 1637. Att emel- 
lertid icke häller det förra årtalet kan vara det riktiga, 
utan att tiden för mäster Sigfrid Aronus' död måste flyt- 
tas ytterligare några år tillbaka, framgår otvetydigt af ett 
par samtida anteckningar, på hvilka jag härmed vill fästa 
uppmärksamheten. 

I Ekenäs rådstufvurätts dombok för den 24 juni 1624 
läses bland annat följande: 

„Till minnes huilka wdi S[aligh] mester Sigfredz 
aronus testamänterningh hafua warit till städes först Borg- 
mästaren Girmundh masson Hans HoUender Peer Ruter 
här Sigfride Olai Erich grabbe". 

Och  därsammastädes,  under den 5 september 1625: 

„Dömdes hustru Anna Larssdåter Sfaligh] mester 
Sigfers aronus änkia efter som thestamäntss Bref lyder 
och skall först gälden af tagas och som öfuer ähr skall 
hoon beholla. Sampt och de — 15 D som på heners Sa- 
ligh mans lön står till baka i staden. Sammaledes skall 
och lass hendrichsson fult lefrera dätt till baka huadh han 
hafuer tagit i från Saligh Sigfridi Arone arf och huadh 
som testamänss Bref inn holler skall han beholla". 

Det får således fastslås som säkert, att Forsius icke 
öfverlefvat den 24 juni 1624. A andra sidan kan han 
svårligen hafva dött före midten af år 1623. Se här hvar- 
för. En „Almanach till år 1624" hade, ehuru utarbetad 
af en viss Nicolaus Plantinus Niurenius, af boktryckaren 
Ignatius Meurer bli f vit utgifven under Forsius' namn. Of ver 
detta tilltag beklagar sig Plantinus högeligen i sin alma- 


Digiti 


zed by Google 


182 När dog Sigfrid Äronus Forsius? 


nack for följande år och säger att det gjorts såväl honom 
som mäster Sigfrid ^alldeles ovetande". Yttrandet inne- 
bär, att han meddelat sig med Forsius efter det 1624 års 
almanack utkommit, något som väl ej gärna skett förr än 
under senare hälften af 1623. Det sannolikaste är väl, 
att den nyssnämda anteckningen af testamentsvittnena 
egt rum ej långt efter Forsius' frånfalle — d. v. s. att 
detta infallit under förra hälften af år 1624. Hans värk- 
samhet som „Pastor Dryopolitanus", hvilken vidtog 1621 
eller tidigast 1620, har altså varat endast en jämförelsevis 
kort tid — på sin höjd S eller 4 år. 

Huru har då Pipping kommit till den meningen, att 
Forsius varit vid lif ännu i febiniari 1627? Han ser ett 
bevis därför i den omständigheten, att „Kyrkherren herr 
Sigfrid" under denna månad, liksom flere gånger förut, 
finnes upptagen i Pojo sockens kvarntullslängd för 1626 
— 27. Af det ofvan anförda blir det uppenbart, att dessa 
anteckningar, om de afse Sigfrid Aronus Forsius, måste 
bero på något misstag — det är ju tänkbart, att man af 
gammal vana under hans namn uppfört den mald hans 
efterträdare eller änka låtit värkställa. Snarare är det 
dock någon annan person med samma ämbete och dop- 
namn som åsyftas: märk titeln „herr", icke „mäster", och 
namnet „Sigfrid", icke ^Sigfrid Aronus". Att någon så- 
dan person funnits i trakten pa den tiden, framgår vis- 
serligen icke af de källor jag varit i tillfälle att rådfråga; 
men så ofullständiga som de äro, behöfver det ej väcka 
några betänkligheter. En antydan i denna riktning före- 
ligger dock måhända i den förra af de båda antecknin- 
garna i Ekenäs dorabok, där „här Sigfride Olai" namnes 
bland vittnena vid Forsius' testamente. 

Den senare af dessa anteckningar lämnar en ytter- 
ligare upplysning till Forsius' biografi, den nämligen, att 
hans hustru hetat Anna Larsdotter. Pipping torde såle- 
des hafva träffat det rätta med sin gissning, att den „ut- 
gamla prästänka" Anna, som på 1630-talet förekommeri 
räkenskaper från Ekenäs, varit Sigfrid Aronus' maka. 

0. F. Hultman. 


Digiti 


zed by Google 


Ett litet bidrag till ,,Finska deputationens'' 
historia. 


Castrén uppgifver i sin monografi „Finska deputa- 
tionen" (s. 38) att Ekenäs hade sin särskilda representant 
i den deputation, som hösten 1808 af sändes från Finland 
till S:t Petersburg. Likväl omtala deputationens protokoll 
icke någon sådan, och Schy bergson har — troligtvis med 
hänsyn härtill — i sin ^Finlands historia" lämnat Ekenäs- 
representanten oomnämd. 

Vid genomgåendet af en större samling gamla hand- 
lingar, tillhöriga rådstuguarkivet i Ekenäs, har jag emel- 
lertid anträffat några dokument, som klargöra denna sak 
och äfven upplysa om anledningen — åtminstone den 
f&regifna — till att deputationen uppehöll sig flere veckor i 
Petersburg utan att blifva förestäld för kejsar Alexander. 

Genom skr if velse af den 29 (17) augusti 1808 hade 
Buxhoevden förständigat magistraten i Ekenäs att anställa 
val af en särskild deputerad för denna stad. Valet, som 
egt rum den 3 september, hade utfallit så, att handels- 
mannen Carl Hultman *) utsetts att deltaga i deputatio- 
nen. Som denne emellertid „såväl i anseende till sitt vid- 
lyftiga hushåll och handelsrörelse som för ringa anslagen 
resekostnad" anmält sig icke kunna mottaga förtroendet, 
hade magistraten hos Buxhoevden hemstält, om icke Eke- 
näs finge ställa en deputerad gemensamt med Abo eller 
Helsingfors; och härtill hade bifall gifvits i bref af den 
16 (4) september. 

>) F. i Ekenäs 1763.  Kommerseråd 1S19.  D. 1820. 


Digiti 


zed by Google 


184 Ett litet bidrag till „ Finska deputationens-* historia. 


Af följande tvänne skrifvelser, hvartill konsepten 
finnas bevarade bland de ofvannämda handlingarna, fram- 
går att man nu vände sig till representanten för Åbo: 


1. „Till Herr Grosshand: Jan Tjeder i S:t Petersburg. 

Adel och Högaktad Herr Grosshandlare 
Efter det Ekenäs Stads Borgerskap utsedt af dess 
medlemmar Handelsmannen Carl Hultman, att såsom De- 
puterad i underdånighet afgå till Hans Kejserliga Maije- 
stät; så har till besparing af en betydlig kostnad, uppå 
därom gjord hemställan, hans Erlaucht en Chef Commend: 
Generalen E,idd. och Com. m. m. Hög välborne Herr Grefve 
Buxhoevden bifallit, att Borgerskapet finge förena sig om 
en och samma Deputerad med Abo eller Helsingfors städer. 
Af sådan anledning får uppå Borgerskapets begäran och 
yttrade förtroende, Magistraten vänligast anmoda Tit. att 
i underdånighet hos Hans Keijs. Maijestät Deputera äfven 
för Ekenäs Stad, i hvilket afseende ock Instruction un- 
derskrifven af Magist. och Borgersk.: äldste härhos med- 
följer. Och torde Tit. efter slutad förrättning benägit 
underrätta Magistraten och Borgerskapet om förloppet. 
Magist. förblif. med estime 

Hörsamste tjenare 
Ekenäs Eådhus d: ^ Sept. 180S. På M: vgn. 

Fredric Ringbom". 

o 

2. „Instruction för Grosshandlaren i Abo H. Jan Tjeder 

att såsom Ekenäs Stads Deputerad i underdånighet 

afgå till Hans Keijserliga Maijestet. 

l:o Deputeraden åligger att allerunderdånigst tacka 
Hans Maij:st Keijsaren för den oskattbara Nåd Finlands 
inbyggare och däribland Ekenäs Stad vederfarits, i thy 
innevånarne blifvit fredade till lif och Egendom, och be- 
friade ifrån särdeles Krigs Contributioner m. m. hvilket 
allt Deputeraden bör särskildt, eller gemensamt med öfrige 
Städernes Deputerade framföra. 


Digiti 


zed by Google 


Ett litet bidrag till „ Finska deputationetis" historia. 185 


2:o Som krigs bullret ännu icke tystnat, en del af 
Finnland säges vara ointagit, och våra Landsmän stående 
under vapen emot Hans Maijestäts Troupper samt Depu- 
teraden icke eller är af sine Med bröder så auctoriserad 
som en efter Landets Lagar brukelig Riksdags fullmäktig; 
så bör Deputeraden i underdånighet bönfalla om anstånd 
med öfverläggningarne om Landets angelägenheter och 
det allmänna bästa, intill dess en önskad fred erhålles, 
emedan sådane vigtiga öfverläggningar fordra lugn i Lan- 
det, och en stadgad enighet uti tänkesätten medborgare 
emellan. 

3:o har Deputeraden att i underdånighet bedja om 
Hans Maijrsts fortfarande Nåd i afseende å Landets nu 
trängande behofver, samt uppgifva Planer ledande till 
anskaffningen af åtskillige nödvändighets vahror och lin- 
dring uti den tunga som är nästan oskiljaktig äfven från 
det mast fogliga Krig. 

Denna instruction varder nu underskrifven af Magi- 
straten och Borgerskapets äldste. Ekenäs d: ~ Sept. 1808. 

R. 
T: S: B: W: 

Stad: Äldst. Westlin, M: Barman, Fr: Moberg, Silfverberg, 
Kessner, Ekholm, Winblad, Lindberg, Kempe, Österberg". 

Dessa skrifvelser kommo uppenbarligen icke adressa- 
ten till hända. Tjaeder hade, stadd på väg till Petersburg, 
den 22 september i Viborg fått del af budskapet, att 
deputationen i anseende till kejsarens frånvaro kunde 
återvända hem på 30 å 40 dagar, och inträffade till följd 
häraf först den 25 oktober i Petersburg. Att han ej häl- 
ler då erhöll brefvet och instruktionen, torde man få sluta 
af följande till magistraten i Ekenäs anlända ämbetsbref, 
som visar, att man i Petersburg icke kände till Buxhoev- 
dens medgifvande, att Ekenäs finge representeras af samma 
person som Åbo eller Helsingfors, ej häller de åtgärder 
staden på grund af detta medgifvande vidtagit: 


Digiti 


zed by Google 


186 Ett litet bidrag till ^Finska deputationens^ historia, 

^Promemoria 
I anseende till den för Eknäs stad utsedda Depute- 
rade Råd och Handelsmannen Hultmans försummelse att 
företaga resan till Pettersburg hafva de öfrige från Finland 
ankomne Deputerade ännu icke blifvit Hans Keijserliga 
Majestät förestälde eller kunnat sättas i någon verksam- 
het ledande till det ändamål som med deras resa åsyftas. 
Det åligger fördenskull Lofl. Magistraten at genast för- 
ständiga Hultman Hans Keijserliga Majestäts befallning 
at ofördröjeligen ofelbart företaga resan till S:t Petters- 
burg och äger Lofl. Magistraten med berättelse om verk- 
ställigheten deraf till mig inkomma. Åbo den ^^^^^^' 1808. 

C. Bagration 
Le. ge. 
Till Lofl. Magistraten i Ekenäs". 

Denna skarpa tillsägelse efterkoms naturligtvis utan 
vidare, så obefogad beskyllningen för försumlighet än 
kunde förefalla. På Bagrations ^promemoria" finnes an- 
tecknadt : 

„ankom d. 5 December 1808 och den 6 D:o förständigades 
Hultman**. 

Och på baksidan af konseptet till den för Tjaeder 
afsedda instruktionen: 

„NB. Likalydande Listruction till Dag och datum skrefs 
ått Handelsman Carl Hultman, då han på hög befallning 
reste til S:t Petersburg. 

Skjutsen på 51 mil gör med dubla fl. Släd på 2 

hästar 57: — 

12  resedagar uppehälle  för herren och Drengen 

å 2 Ed 24: — 

10 dagars uppehälle i Petersburg å 8 Rd  . ...   80: — 


Rd 161 

Vid  Ekenäsrepresentantens  ankomst till Petersburg 
var  likväl deputationen redan förestäld för kejsaren;  det 


Digiti 


zed by Google 


Ett litet bidrag till ^Finska deputationens" historia, 187 

hade skett den 30 november. Att han dock tagit säte 
i densamma — dess arbeten afslutades som bekant i se- 
nare hälften af januari 1809 — visar ett bref till honom 
från Sprengtporten, i konsept förvaradt i generalguver- 
nörskansliets arkiv härstädes (tr. hos Yrjö-Koskinen, Cor- 
respondance officielle de G.—M. Sprengtporten s. 93). 
Detsamma är dateradt den 15 januari 1809 och har åtföljt 
en medalj och en briljanterad ring, som „H. K. M. aller- 
nådigst behagat  förunna Deputerade af Borgareståndet". 

0. F. Hultman. 


Digiti 


zed by Google 


Ännu en abbedissa i Nådendals kloster. 


I den af undertecknad utgifna ^'De finska klostrens 
historia- finnas i sidd. 304 — 306 förtecknade inalles 12 
abbedissor i Nådendals kloster. Den 10:de af de där nämda 
hette Birgitta Pehrsdotter (Fleming), om hvilken på an- 
förda ställe endast uppges, att hon var abbedissa under 
hertig Johans tid och ännu något senare. 

Jämte det jag på grund af forskningar i Finlands 
Statsarkiv nu är i tillfälle att meddela, det denna Birgitta 
Petri eller Pedersdotter i egenskap af abbedissa utfärdat 
å konventets vägnar kvittenser åren 1557 — 1565 (F. S. 
n:ris 610, bl. 29 v., 776, bl. 66, 846, bl. 13 v., 899, bl. 
46 v., 959, bl. 2 v.*), 963, bl. 6, 972, bl. 4, 1,021, bl. 25), 
kan jag ock tillägga nanmet på den abbedissa, som när- 
mast efterträdde henne och sålunda var abbedissa i före- 
nämda kloster näst före Birgitta Knutsdotter Kurk, hvil- 
ken i angifna arbete upptages under nio 11. Hon hette 
Anna Nicolai eller Nilsdotter och har i akter, hvaraf kopior 
ännu finnas i behåll, tecknat sig såsom abbedissa tidigast 
den 31/^ 1565 (F. S. n:o 1,021, bl. 7) och senast den 22/. 
1568 (F. S. n:o 1,099, bl. 9 v.). Det kända antalet abbe- 
dissor i Nådendals kloster kommer sålunda att utgöi-a 13. 

Beträffande den under n:o 12 i bemälda arbete för 
åren 1577 — 1581 upptagna abbedissan Margareta Persdotter 


*) Af detta kvittens framgår särskildt, att syster Birgitta abba- 
tissa varit skicklig i handarbete. Hon kvitterar nämligen bland annat 
en tunna salt, „8om H. F. Nåde Hertigh Johan migh skencte för thz 
iag arbetade till H. N. behoflT". 


Digiti 


zed by Google 


Ännu en abbedissa i Nådendals kloster. 189 

Tönne får jag nämna, att hon fanns i lifvet ännu den 
7i2 1582, då hon tillika med Elin Knutsdotter kvitterade 
konventets underhåll (F. S. n:o 1,397, bl. 52), medan Elin 
Knutsdotter ensam kvitterade detsamma den ^*/i3 1583 
(F. S. n:o 1,415, bl. 47 v.) och alt sedan, så länge hon 
lefde. 

K« G. Leinberg. 


Digiti 


zed by Google 


Tvånne bref från tiden för Finlands skilsmässa 
från Sverge. 

Meddelade af K. G. Lemberg. 


I den för icke länge sedan med Kongl. biblioteket 
eller „Eiksbiblioteket" i Stockholm införlifvade Mander- 
strömska samlingen — så kallad, emedan den tillhört den 
utmärkte svenske statsmannen grefve Christoffer Eutger 
Ludvig Manderström (f 1873) — förekomma bland andra 
bref 8 stycken från notablare finnar i början af detta århun- 
drade, nämligen 1 bref af biskop Jakob Tengström rörande 
ett hans nära anförvants prästbefordringsärende, 2 bref af 
H. G. Porthan, 2 bref af Fabian Wrede, 1 bref af skal- 
den Michael ChoraBus, 1 bref af presidenten i Åbo hofrätt 
Adolf Tandefeldt och 1 bref af professorn i orientaliska 
och grekiska språken vid Åbo akademi Johan Bonsdorff. 

En afskrift af brefvet från Choraeus har förut läm- 
nats till Svenska Literatursällskapets begagnande. Här 
följa afskrifter af brefven från Tandefeldt och Bonsdorff. 
Liksom Chorsei bref äro äfven dessa stälda till titulärland s- 
höfdingen, sedermera statssekreteraren och föredraganden 
i ecklesiastikärenden, Nils von Rosenstein och ha följande 
hdelse : 


Digiti 


zed by Google 


Tvänne hr ef fr, tiden för Finlands skils^nässa fr. S ver ge.   1 91 
Från KungL Biblioteket,  Manderströmska samlingen. 

Bref till Nils von Rosenstein. 

Från A. Tandefeldt, dat. Åbo d. 14 febr. 1806. 

Högvälbome Herr Landshöfdinge och Commendeur 
af Kongl. Nordstjeme Orden. 

Kran första Stunden af mitt inträde i denna Hof 
Rätt såsom dess Styresman, förekom det mig besynnerligt, 
att H:r Cammar Jimekaren Rehbinder, som på en gång 
med Baron Koskull blef adjungerad, icke hade någon lön, 
eller arfvode af Extramedlen, då likväl den sednare åtniöt 
200 Riksd. om året. Ordsaken dertil förklarades mig vara, 
at Herr Baron Rehbinder af ädelmod och medlidande öfver 
HofRättens lönlösa Ordinarie Betjening, icke velat pre- 
tendera någon delagtighet i Adjunctionsmedel, hvaraf i 
Stället vid repartionen af Extra medlen de yngre af Or- 
dinarie Betjeningen erhållit mindre betydeliga andelar. 
Häi-vid förblef det, tils Baron Koskull flyttades til Göta 
HofRätt och Baron Rehbinder utnämdes til Assessor här- 
städes, då jag kort efter det han aflagt tjensteeden, til- 
sporde honom enskilt, om han ej vore sinnad at begära 
de 200 Riksd. Baron Koskull af HofRättens Extra medel 
åtniutit, i händelse någon Extra lön på Göta HotRätts 
Stat tillfölle den sistnämnde. Härpå lämnades mig ej af 
Herr Baron Rehbinder något vist Svar, hvaraf jag leddes 
på den tankan, at han genom en lönlös tjenstgörning, 
sökte förvärfva Sig Så mj^cken Större förtjenst, at efter- 
sträfva ett bättre Embete utom HofRätten. Af denna an- 
ledning och Sedan Lagmannen Orrseus blef Adjungerad i 
Baron Koskulls Ställe referera hans Acter, hemstälte Hof- 
Rätten til Kongl. Maij:t i underd. om han icke kunde 
erhålla Så mycket som Baronen af Adjunctions medelen 
förut bekommit, för den tid Orraeus komme at vara i Hof- 
Rätten adjungerad; men hvarken derom, Orraei Adjunction 
för innevarande Session eller huruvida 1000 Riksd. på 
Extra  Stat  ännu  för  detta år bestås, har något svar til 


Digiti 


zed by Google 


192 Tvänne bref från tiden for 

Kongl. HofRätten ankommit. Jmedlertid är det önskeligt 
at Baron Rehbinder, såsom tjänstgörande Assessor och 
utan lön, är först berättigad at erhålla andel i Adjimctions- 
medlen, så snart han det åstundar. Däraf följer dock, at 
när Lagman OrraBus äfven undfår 50 Eiksd. i qvartalet, 
emedan han med en ringa lön, deraf hans Vicarie i Borgo 
åtniuter någon del, ej kan förpliktas at aldeles utan något 
arfvode, här giöra tjenst, blifver föga något eller alsintet 
öfrigt at tildela vår fattiga Ordinarie Betjening. Derföre 
vore det väl och högstönskeligt, om Herr Lands Höfdin- 
gen i Samråd med Baron Kosenblad och Presidenten La- 
gerheim i Stats Contoiret kunde så begå, at af de 600 
Kiksd. hvilka på HofRättens Extra Stat varit afledne Hof- 
Rätts Rådet Georg Ehrenmalm bestådde och hvaraf Dess 
Broder Samuel Ehrenmalm i sidsthne April månad erhöll 
til fylhiad i full HofRätts Råds lön 200 Riksd. resten 
eller 400 Riksd. måtte Cammar Junckaren Baron Rehbin- 
der på Extra Stat i nåder beviljas, til dess Assessors lön 
på Ordinarie Stat kan honom tilfalla. Men med detta och 
alt annat som oss fattiga Finnar rörer, lärer blifva onö- 
digt at bråka sina hufvud til dess man med Säkerhet får 
erfara om Finland är lyckeligt, at ännu härefter som hit- 
intils lyda under Svensk Crona. Vår oro och vårt be- 
kymmer har naturligtvis stigit til hög grad ; men jag trö- 
star mig med den förhoppning, at det fredsbrott som synes 
vara nära för handen, ännu afvärjes. Hvad öden mig ock 
må öfvergå upphör jag ej at til mitt sidsta med utmärkt 
högagtning, och upriktigaste tilgifvenhet framhärda 

Högvälborne Herr Lands Höfdingens 

och Commendeurens 

ödmiuke tjenare 

A. TandefehU. 


Digiti 


zed by Google 


jB inlands skiUmässa från Sverge, 193 

Från KungL Bibliotheket  Manderströmaka Samlingen. 

Bref till Nils von Rosenstein. 

Högwälborne  Herr  Stats  Secreterare, En af de Aderton 

wid Swenska Academien, Comendeur af Kongl. Maij:ts 

Nordstjerne Orden! 

Sjelfwa tidens händelser hafwa ej warit mägtiga at 
hos mig utplåna minnet af den ynnest och nåd, hwarmed 
Herr Stats Secreteraren fordom behagade omfatta mig. 
Måtte det derföre tillåtas mig at såsom en ringa gärd af 
min fortfarande och af inga Tidskiften beroende djupa 
wördnad, till Herr Stats Secreteraren och Comendeuren i 
djupaste ödmjukhet öfverlämna inneliggande Disputations 
suite: De plagis Aegyptiaeisj hwilken jag icke längesedan 
wed Academien utgifvit; et arbete som, ehuru ofuUkom- 
hgt det ock må wara, likwäl därigenom at författaren 
blifwit underkastad en formlig Rättegång i afsesnde å 
Censuren, torde för dess misskända oskuld, förtjena en 
slags upmärksamhet. 

Det wore för widlöfligt, at ingå i en närmare detail 
om det litteraira krig, som i anledning af denna Disputa- 
tion, då de fem sidsta delarna skulle utgifwas, wed och 
utom Academien upstod, och för Herr Stats Secreteraren 
och Comendeuren, som städse med så mycken wärme nit- 
älskat för Uplysningen, wore denna polemiska berättelse 
mera tsedieuse än intresserande; det endast bör jag nämna, 
at då det sent omsider lyckades mig at segra, jag til för- 
löjligande af det blinda Religions-nitet, ex justo dolore 
utgaf den härhos äfwen, såsom en Pendant till de öfriga, 
i djupaste ödmjukhet widfogade Disputationen Da Muha- 
mede etc. 

Långt ifrån at gloriera mig af ofelbarhet i hypothe- 
seme, som i förenämda Disputationer blifwit framställda, 
inser jag nogsamt, at Herr Stats Secreteraren och Comen- 
deuren, med sin Critiska blick, skall kunna uptäcka åtskil- 
liga brister; dock wågar jag hoppas, at i anseende til ten- 

13 


Digiti 


zed by Google 


194   Tvänne bref fr. tiden för Finlands skilsmässa fr. Sverge. 


dencen af arbetet, blifwa rättfärdigad. — Men med detta 
hopp, min Nådigaste Herr Stats Secreterare! förenar sig en, 
nära tre år gammal, önskan, hvars upfyllande helt och hållet 
beror af Herr Stats Secreteraren och Comendeuren, den, 
at, om möjeligt är, blifva förhulpen til någon Prästa- eller 
annan för mig passande lägenhet inom det Land, ifrån 
hvilket wi genom wåldet blifwit afsöndrade. Min önskan 
är djerf, jag tillstår det, och kanske är jag icke nog wär- 
dig at njuta denna lycka: dock tilförser jag mig af Herr 
Stats Secreteraren och Comendeuren det Adelmod, at 
Nådgunstigast blifwa underrättad, huruwida jag skall kunna 
göra mig någon eller ingen apparence, at inom den i freds- 
slutet föreskrifna flyttningstid, se denna, den lifligaste af 
alla mina önskningar, upfyUd. 

Under afwagtan  af Nådigste swar framhärdar 

med djupaste wördnad och undergifwenhet 

Högwälborne Herr Stats Secreteraren s och 

Comendeurens 

imderdånödmjukaste 
tjenare 

Johan Bonsdorff. 
Åbo d. 9 Nor. 1810. 


Digiti 


zed by Google 


Den forna porträttsamlingen på Boe gård 
i Borgå socken.*) 

Uppgjord år 1876 af Reinh. Haugen. 


1. Drottning Ulrika Meonora, Fredrik I:s gemål. 

2. Prinsessan Sofia Albertina. 

3. Konung Oustaf IV Adolf som barn. 

4. Grefve Christoffer Gyllenstjerna af Eriksberg, riksråd, 

född 1647, död 1705.   Gift l:o med 

5. Friherrinnan Oustara Juliana Oxenstjerna, född 1644, 

död 1675, dotter af riksrådet friherre Gustaf Oxen- 
stjerna och grefvinnan Maria Sofia De la Gardie, 
samt 2:o med 

6. Prinsessan Catharina af Phaltz, född 1661, död 1720, 

dotter af hertig Adolf Johan af Zweibriicken och 
grefvinnan Elsa Elisabet Brahe. 
En dotterdotter af Gyllenstjernas första gifte var 

7. Grefvinnan  Catharina  Margareta  Bonde  af Björnö, 

född 1697, död 1755, dotter af riksrådet grefve 
Carl Bonde och grefvinnan Maria Gustafva Gyl- 
lenstjerna; gift med 

8. Grefve  Johan  Christoffer  von  Dilring, fältmarskalk, 

född 1695, död 1759. — Å porträttets baksida är 
antecknadt: „H. öfverste baron Diiring, måladt 
1722. — Hans broder (ej upptagen i ättartaflorna; 
se Biogr. lex. IV sid. 135—136) var 

9. Otto Fredrik xwn Diiring j öfverste, den ena af konung 

Karl Xn:s följeslagare från Turkiet, död 1715. — 
A baksidan är antecknadt: „L. Weyandt fec. Kiel 
A:o 1702. 

*) Ungefär hälften af denna namera skingrade porträttsamling åter- 
finnes å Tervik i Pämå.  Jfr FOrh. o. Upps. V sid. 217. 


Digiti 


zed by Google 


196   Den fonia porträttsamlingen på Boe gård i Borgå socken. 

En dottersons dotter till ofvannämda Christoffer Gyl- 
lenstjerna och Gustafva Oxenstjerna var 

10. Grefvinnan Fredrika Brigitta Bonde af Björnö, född 

1743, död 1814, dotter af riksrådet grefve Gustaf 
Bonde och Vivica Trolle, gift med öfversten fri- 
herre Berndt Johan Hastfer, död 1809. Å taflans 
baksida läses : „ Alltid undergifven Guds vilja intill 
det sista." 

11. Grefve  Gustaf Adam Taube, riksråd född 1673, död 

1732. — A baksidan angifvet att porträttet är af 
år 1727.   Gift med 

12. Friherrinnan  Anna  Dorothea  von  Ferse^i, dotter af 

generatlöjtnanten friherre Hans von Fersen och 
friherrinnan Anna Magdalena von Tiesenhausen. 
Deras dotter var 

13. Grefvinnan  Anna  Charlotta  Taube, född  1696, död 

1728. — A baksidan antecknadt att porträttet är 
måladt 1727 af G. E. Schröder. — Gift med ge- 
nerallöjtnanten Robert Muhl, död 1760. De hade 
dottern 

14. Anna Dorothea Muhl, född 1728, död 1778, gift med 

riksrådet Otto Wilhelm De Geer, död 1769. De- 
ras son var 

15. Grefve Robert Wilhelm De Oeer, landtmarskalk, leda- 

mot af Kejserl. Senaten, född 1750, död 1820. — 
A taflans baksida läses: ^Friherre B». W. De Geer, 
major vid Rautalambi bataljon af Sprengtporters 
Savolax jägareregemente" . Hans sondotters son var 

16. Bror Ulrik af Björksten, ledamot af Kejserliga Sena- 

ten, född 1795, död 1856, gift med 

17. Oustafva Ulrika Kuhlberg, född 1801, död 1856, som var 

dotter af majoren Johan Kuhlberg och dess maka 

18. Oustafva Magdalena  Heide^istrauch, dotter af hand- 

landen i Helsingfors Petter Heidenstrauch och Ul- 
rika Lovisa Wendelius. 

19. Gabriel  Reinhold  Fock,  direktor  för  Åbo  tekniska 

realskola, född 1809, död 1871. 


Digiti 


zed by Google 


Förteckning öfver Svenska Literatursällskapets 
i Finland manuskriptsamling. 


I.  Historiska handlingar. 

Ett häfte anteckningar från tiden under och näst efter 180S 
ars krig. 

Anteckningarna äro sannolikt gjorda af majoren Berndt Henrik 
Aminoff.  Httftot utgOr 13 folioblad, utomordentlig tätt skrifna. 
Gåfra af student Alexander Aminoff den 22 oktober 1885. 

General Fördelnings Ordres från och med den l:a September 
Är 1808.   23 folioblad. 

Gåfva af student Alexander Aminoff den 22 oktober 1885. 

Lista upptagande Björneborgs Regementes officerspersoncU år 
1808.   4 blad folio. — Början saknas. 
Gåfva liksom föregående. 

Namn Bulla uppå Bett Manskap vid för detta Björneborgs 
Regementes Buovesi Compag. som Är 1808 ut Marscherade I Fält 
och med dem under detta Krig skedde förändringar. — 5 blad 
kvarto. 

Gåfva liksom föregående. 

Karl  den  XI:s  syn den 16 December på Stockholms Slott. 

— En äldre handskrift i två folioblad. 

Gåfva af apotekaron J. H. Grahn den 19 november 1885. 

Xågra  handlingar  rörande  ^.Musikaliska Sällskapet i Äbo. 

— -1 blad kvarto. 

Gåfva af statsrådet W. Lagus den 19 november 1885. 

En äldre af skrift af von Döbelns bekanta af skedstal till fin- 
ländska armén. 

Medföljde fbrogåonde handlingar. 

14 


Digiti 


zed by Google 


198 Förteckning öfver Svenska Literaturaällskapets 

Äfskrift af ett vidlyftigt manuskript med öfverskrift jfiisto- 
rico-FoliUska Anteckningar till minnes författade af Henrik Adler- 
creutz". 

Arbetet begynner med en dedikation till läsaren, däri det sägos^ 
att bändolsema „)iro icke beskrifna sådana som de til uphof blif?it ihop- 
spunna uti hemliga kabinetter och uti archiveme kunna finnas förvarade, 
utaf hvilka en efter århundrade framträdande pragmatisk historieskrifvare 
eofer tilHllle sig begagna, utan äro anförda som de uti Eiket ibland under- 
saterne lupit man emellan*'. Det omfattar tiden från 1743 till 1796 och 
indelas i fyra delar: 

]:sta delen ifrån och med 1743 till och med 1772 
2:dra „ „ „ „ 1773 „ „ „ 1788 
3:dje „ „ „ „ 1789 „ „ „ 1792 
4:de   „  Förmyndareadministrationen 1792—1796 

Afskriften omfattar 120 tätt skrifna blad kvarto. — Gåfva af stats- 
rådet A. Moberg den 22 december 1885. 

Landshöfdingen Karl Adolf Möllersvärds efterlämnade papper, 
innehållande : 

l:o. Skrif?elser från general Mauritz Elingspor under 1788— 1790 
års krig.  10 stycken.  Dessutom ett bref från konung Gustaf III. 

2:o. Likvider, rekvisitioner, memorial, aflUningsIistor, förteckning 
öfver generalstaben m. m. 1788—1793. — 17 stycken. 

3:o. Aflöningsbok för 8:de skvadronen af Nylands dragonrege- 
mente 1809. 

4:o.  Anteckningar vid läsning af 01. Petri krönika. 

5:o.  Karl XI:s syn. 

6:o. Satirisk plankarta öfver Lovisa- trakten och en där förestäld 
manöver den 4 maj 1778 af major F. af Lund. 

Gåfva af godsegaren N. O. Nordenskiöld på Frugård i Mäntsälä, 
inlämnad den 22 december 1885. 

Afskrifter af fyra href till kongl. m/xjestätet under kriget 
1808 från landshöfdingen öfver Savolaks' och Karelens län O. 
Wibelius, 

Originalen förvaras i svenska riksarkivet. — Gåfva af okänd per- 
son den 18 februari 1886. 

Afskrifter af handlingar och bref, som dels tillhöj't, dels 
skrifvits af den bekante anjalamunnen öfverste J, H. Hästesko, 
De äro: 

l:o.  Reflexioner i anledning af arméns förhållande 1788. 

2:o. Till Chefen och Officers Corpsen vid Kongliga Elfsborgs 
Regemente. 

3:o. O väldigt omdöme om Svenska armeens Förening i Augusti 
månad 1888. 5 

4:o. Ett bref fi-ån J. H. Hästesko till hans hustru, dat. Åbo den 
28 Juni 1789. 

5:o. Ett bref från öfverste B. J. Hastfehr till Hästesko den 24 
Augusti 1790. 

6:o.  Ett  bref från Hästesko till Hastfehr den 30 Augusti 1790. 

7:o.  Några verser till Hästesko. 

Gåfva af vice häradshöfding C. F. Vendell den 18 februari 1886. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland nianuskriptsamling. 199 


Äfskrift af en dagbok, förd af Henrik Kristersson Spåre 
mi Falkenberg, omfattande tiden från 1664 Ull 1723. — 75 blad 
liten  oktav, hvaraf dock bladen 48—57 (1711-— 1718) saknas. 

Denna jämte de två ft)ljande afskrifterna äro tagna af origi- 
naldokument, förvarade å Valkila egendom i Birkkala och stälda till Säll- 
skapets förfogande genom godsegaren A. Spåre den 18 mars 1886. 

Äfskrift af ett dagboksfragment af Henrik Johan Spåre, en 
yngre son till Henrik Kristersson Spåre, 
Medföljde föregående handlingar. 

Äfskrift af ett dokument^ innehållande en år 1754 affattad 
öfverenskommelse mellan rådman Kristian Trapp och Henrik Jo- 
han Spåre angående den senares hustrus arf efter hennes fader 
borgmästaren Karl Merthen. 

Instucken bland föregående handlingar. 

Äfskrift af ett aktstycke rörande de län, som FHnlands för- 
nämsta adelsmän och några andra personer försträckt kon. Joh. IJJ. 

Insänd från amanuensen vid riksarkivet i Stockholm T. Westrin 
den 18 mars 1886. 

Äfskrifter af 21 st. bref från öfverste FaMander tUl Carl 
Qustaf Spåre, yngre son till Henrik Johan Spåre. 

Denne Carl Gustaf Spåre var kapten och chef för Sotkamo kom- 
pani af Kajana bataljon, hvarmed han deltog i 1808 års krig. — Af- 
skrifterna äro tagna af originalbrefven, h vilka ^r varas å Valkila^egendom 
i Birkkala och stälda till Sällskapets förfogande genom godsegaren A. 
Spåre den 18 mara 1886. 

En samling bref och handlingar, alla hänförande sig till ti- 
den för 1808—1809 års krig, 

l:o. 12 st. bref till öfverstelöjtnant G. W. Conradi från C. J. 
Adlercreutz, M. Klingspor, J. A. Sandels m. il. 

2:o.  3 st. ämbetsskrifvelser från Klingspor och Adlercreutz. 

3:o.  4 st. ordres utfärdade af Klingppor, Adlercreutz och Conradi. 

4:o.  Grefve M. Klingspors afsked till armén i äfskrift. 

5:o. Förteckning öfver officerarno vid Vasa regemente, hvars chef 
Conradi var. 

6:o.  Rekvisition af nya tält för Vasa regemente. 

7:o.  En likvid af kapten Hofflandor. 

8:o.  Forteckning Ofver soldater, hvilka utmärkt sig 1808 och 1809. 

9:o.  Verser till general C. J. Adlercreutz. 

Gåfva af frOken Elisabet Katarina Conradi, inlämnad till Säll- 
skapet genom senatskanslisten W. von Cbristierson den 15 april 1886. 

Äfskrifter af en samlivg bref, skrifna under åren 1790 — 
1810^ men hufvudsakligast 1808 till kapten C. Gr. Spåre. 

Brefven äro skrifna af bataljonspredikanten C. J. Frosterus, löit- 
nantema  G. A. Tavaststjoma,  N.  Spolander  och Krist. Cajalén, lands- 


Digiti 


zed by Google 


200 Förteckning öfver Svenska Literatursällskapets 

höfdingaraa O. Wibolius och N. Rosenstein m. ti. — Dessatom 1 br. från 
Gabr. Gustaf Granfelt år 1771 och 1 br. från Erik Edner 1772. 

Afäkrifter efter originalbrefven, hvilka fbrvaras å Valkila gård 
och blifvit stälda till Sällskapets förfogande genom godsegaron Alfons 
Spåre den 15 april 1886. 

Äf skrifter af hr ef och handlingar från åren 1706 och 1707, 

l:o.  2 st. ordres till löjtnant Spåre af år 1706. ^ 
2:o.  Ett memorial af år 1707 och resolution därå. 
3:o.  Ett bref från Lorentz Lauterbach af år 1707. 
Efter original handlingar å Valkila gård.  Se föreg. 

Några  äldre  handlingar  från  Fudasjårvi och Ijo socknar. 

l:o. Ett protokoll fbr ordinarie häradstinget med allmogen i i^mda 
socknar, datcradt i mars 1706 och undertecknadt af domaren And. Ma- 
thesius. — 2 blad fol. 

Därmed hopsydd en resolution af samma häradsrätt fbr den 9 mars 
1707, undert. af Joh. Stjemstedt. — 1 blad fol. 

2:o. Pudasjärvi socknemäns klagan till landshofdingen 1 Uleåborg 
öfver militärens framfart, dat. den 27 juni 1717. — 2 blad fol. 

3:o. Ett protokoll från häradstinget med Pudasjärvi socken, da- 
teradt i juli 1727 och undertecknadt af domaren Olof E. Tömstedt. — 
2 blad fol. 

Därtill är bifogadt ett äldre protokollsutdrag af år 1681. — 1 
blad fol. 

4:o.  Fragment af en besvärskrift från Österbotten till kongl. ma- 

i'estätet.  Början  och  slutet saknas.  I de  tillvaratagna bladen finnas 
:lagopunktema 3—27.  Tidpunkten synes vara stora ofreden. 

Gåfva af doktor P. A. Bäckvall i Uleåborg den 7 oktober 1886. 

Fyra stycken situationskartor öfver krigsteatem i näjden af 
Nyslott 1788, ritade af O. C. von Fieandt. 

Gåfva af possessionaten F. A. Charpentier å Hyvikkälä gård i 
Hauho den 7 oktober 1886. 

Äfskrifter af handlingar i svenska riksarkivet rörande för- 
svarskriget i Savolaks och Karelen åren 1742 — 1743. 

Gåfva af professor M. G. Schybergson den 11 november 1886. 

En samling handlingar och href^ som tillhört landshöfdingen 
i Nylands och Tavastehus län Änders de Bruce. 

l:o.  En själf biografi. 

2:o. En försvarsskrift till en vän rörande de Bruces värksamhet 
såsom landshöfding. 

3:o. Ett koncept från 1778 berörande själfständighetsplanema i 
Finland. 

4:o. 32 st. ämbetsbrof under åren 1776 och 1777 från baron Carl 
Sparre, konungens generalacljutant. 

5:o. 38 st. enskilda egenhändiga bref frän baron Sparre till de 
Bruce. 

6:o. 15 st. egenhändiga bref från statssekreteraren Elis Schrö- 
derheim till de Bruce. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland nianuskriptsamling. 201 


7:0. Ett bref af år 1783 från Per Adrian Gadd till do Brace an- 
gående folkräkningren. 

Originalhandlingama insända af godscgarcn N. O. Nordenskiöld 
den 11 november 1886. 

Tjänste- och meritförteckningar öfver några officerare vid 
finländska och svenska regementen, daterade i början af 1800'talet 
och åtföljda af bilagor, 

Gåfva af kapten G. A. Jemströin i Fredrikshamn don 17 maj 1887. 

Af skrifter af 3 st. order, utfärdade af general J". A. San- 
dels till kapten C. TT. Malm, daterade Ahokylä den 4 muj, Jorois 
den 27 maj och Toivola den 30 juli 1808, 

Gåfva af kapten E. S. Tigerstedt i St. Michol den 20 oktober 1887. 

Dag Bok, förd under 1808 års Fälttåg af A. G. W:n v. 
Wistein (=majoren A. G. Weissmann von Weissenstein). 

G af va af frCiken Sofie Weissmann von Weissenstein de 17 no- 
vember 1887. 

Handlingar rörande en afdelning af Timmermansorden på 
Sveaborg och delvis i Helsingfors, innehållande räkenskapen', kal- 
lelselistor och bref 

Gåfva af statsrådet W. Lagus den 17 november 1887. 

Handlingar (synbarligen i äldre af skrifter) rörande Anjala 
förbundet 

l:o.  Generalmajor C. G. Armfeldts bref till Kejsarinnan i Ryssland. 

2:o. Reponse de sa Majesté Impériale a Tadresso de Tarmée Fin- 
noise de St. Pettersbourg" le 19 aout 1788. 

3:o. Til Hans May:t Konangen från general Armfeldt, dat. An- 
jala den 12 augusti 1788. 

4:o.  Til H. M. K., dat. Anjala den 24 augusti 1788. 

5:o.  Til H. M. K., dat. Anjala den 20 augusti 1788. 

6:o.  Avertissement, dat. den 25 augusti 1788, med 36 underskrifter. 

7:o. öfverenskommelse slutad mellan Rcgcmenteme af den vid 
Anjala under General Major Armfeldts befUl stående arméen. 

Inlämnade den 17 november 1887 af senatskanslisten W. von 
Christierson, som funnit dem bland aflidna frOkcn Conradis kvarlåtenskap. 

Officiella dokument rörande Jakob Gadolin, biskop och Abo 
akademis pr okansler (fl802), 

Gåfva af professor G. Frosterus den 17 maj 1888. 

Afskrift af landshöfding Joh. Rosenhanes diarium för åren 
1652—1655. 

Gåfva af professor K. G. Lcinberg den 25 oktober 1888. 


Digiti 


zed by Google 


202 Förteckning öfver Svenska Literatursällskapefs 


Kordt Förteckning uppå dhe nampnkunnigaste Pestilentz tijder 
i Swerige af gamblare och nyare Skriffter och Documenter sam- 
mansatte af H, Assessor Brenner. 

Afskrift ur Rålambska samlingen i riksbiblioteket i Stockholm. 
fiJrärad af professor K. G. Leinberg don 25 oktober 1888. 

Ordning for gästgifvare i Wiborgs Gouv€7*nemente, giften 
Wiborgs slott (odaterad). 

Gåfva af kronolänsman E. J. Sallmén den 22 november 1888. 

En samling franska href 

Skrifna från Montbeliard åren 1786—1793 till en i Dorpat bosatt 
fransman, Jules Fréderic Hory, f. d. lärare vid kejs. vetenskapsakademins 
gymnasium i S:t Petersburg. Innehåller uttalanden om franska revolu- 
tionen. 

Gåfva af kronolänsman E. J. Sallmén den 17 januari 1889. 

Afskrifter af 10 st. href till kapten C. G. Spåre under krigs- 
åren 1788—1790 samt år 1808. 

Originalbrefven å Valkila gård i Birkkala hade till begagnande 
insändts af godsegaren Alfons Spåre den 21 mars 1889. 

Journal öfver Sveaborgs Belägring, Börjar Från den dag 
som första Skottet Lossades, den 15:de Martij 1808. Förd af 
Place Majoren von Hausvolff.   Afskrift. 

Gåfva  af expeditionssekreteraren A. Gripenberg den 25 april 1889. 

Sanna TJplysningar angående De Orsakei', som gifvit an- 
ledning till den emellan f: d: Vice Amiralen och Kommendanten 
på Sveöborgs Fästning Olof Cronstedt och Kejserliga Ryska Gene- 
ralen Suchtelen den 6 Aprill 1808 Slutna Conventjon angående 
Fästningens upgifvande: på hvilken Conventjon Fästningens öfver- 
gång den 3 Maij 1808 gtnndade sig. Utgifne af f. d. Amiralen 
Olof Cronstedt jemte bifogad Relatjon i samma Ämne af Majoren 
Gustaf Hjärne. 

Gåfva liksom föregående. 

Afsknft af landshöfding Johan Rosenlianes Diarium 1652 
—1655. 

Gåfva af professor Tigei*stedt i Åbo den 19 september 1839. 

Ett protokollutdrag frän Laihela vinterting^ dat den 6 feb- 
ruari 1784. 

Kyrkohorden Georg Forsman kräfver åtskilliga skattebönder på 
tiondeafgiften. 

Gåfva af student F. A. Hellström den 24 oktober 1889. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland manuskriptsamling. 203 


En kunglig resolution af den 9 sept 1800 angående tionde- 
afgift från nyodlingar,   Äfskrift. 
Gåfva liksom föregående. 

Johan IILs bref till Ivan den grymme i Ryssland, dateradf 
den 18 april 1573, 

Äfskrift. — Gåfva af professor C. G. von Essen den 23 april 1891. 

Af skrifter af några skrifvelser ur domkyrkoarkivet i Kuopio, 
daterade åren 1760-^1788, 

Gåfva af magister A. £. Frosterus den 21 maj 1891. 

Ordres Jouiirtal för tredje Compagniet af Kongl. Österbottens 
Fält BataUlm år 1809, 

Gåfva af rådman K. Svanljung i Vasa den 17 september 1891. 

Äfskrift ur JSrik Flemings Jordehok" i FinlaMs siatsarkiv, 
Gåfva af professor K. G. Leinberg den 21 april 1892. 

Dagorder af fältmarskalken M, A, von Vngem-Stemberg till 
kommendanten å fästningen Demmin öfverste W. Carpelan, dat, 
Oreifswald den 28 dec, 1757, 

Gåfva af kollegan, magister F. I. Mrling den 20 september 1894. 


II.  Brefsamllngar. 

Äfskrift af ett bref från Mikael Chorceus Ull prosten Bohm 
i Birkkala, dateradt Tervik den 31 januari 1801, 

Originalbrefvet fiJrvaras å Valkila gård i Birkkala och stäldes af 
god segaren A. Spåre till Sällskapets förfogande den 18 mars 1886. 

En stöt re samling originalbref skrifna till numera aflidne 
rektor B, W. Ahrenherg i Vihorg, 

Bref ven äro undertecknade af ett stort antal personer, bland dem 
professorerna Anders Frjxell, K. Styffe, J. V. Snellman, F. W. Pipping. 
F. L. Schanman, riksarkivarien J. J. Nordström, senator J. P. Palmen, 
baron  Aug.  Wrede m. fl.  Hela antalet bref är 174. 

Gåfva af arkitekten J. Ahrnberg den 16 december 1886. 

Ett bref frän Elias Lönnroth till sedermera prosten J, Bäck- 
vall, dateradt Kajana den 25 september 1853, 

Gåfva af doktor P. A. Bäckvall i Uleåborg den 24 februari 1887. 


Digiti 


zed by Google 


204 Förteckning öfver Svenska Literatursällskapets 


Äfskrift af ett bref frän öfverstelöjtnanten vid Savolaks tälta 
infanteriregemente Gustaf Adolf Tigerstedt till hans svärmor (fru 
Anna Donner), dateradt Jorois den 4 oktober 1789, 

Gåfva af kapten E. S. Tigerstedt don 20 oktober 1887. 

Tre bref till musikern ooh sångläraren Rudolf Sjögren^ ett 
från Runeberg j dateradt Borgå den 5 januari 1868, ett från Fredrik 
PaciuSr odateradl, och ett från Z. Topeltus, dat, den 5 december 188L 

Gåfva af borgm&staren Ch. Nyländer den 25 april 1889. 

En samling af 16 st. bref till kammarrådet Tulindberg från 
flere personer mellan åren 1786 — 1794. 

Gåfva af frOken H. Simelius den 23 maj 1889. 

En  samling  af 47 st. bref från A. I. Arwidsson till pro- 
fessor Erik CrohnSf omfattande Oden mellan 1813 och 1839. 
Gåfva af frOken Ida Crohns den 19 september 1889. 

Ett bref från kyrkoherden Matth, Castren, dateradt Kemi 
den 11 augusti 1844 

Delvis på franska. — Gåfva af student F. A. HellstrOm den 24 
oktober 1889. 

Ett bref från J. J. Wecksell, dateradt den 4 januari 186L 
Gåfva af student F. A. HellstrOm den 24 oktol)er 1889. 

Ett bref från J. L. Runeberg till doktor I. Ilmoni, da^ 
teradt Borgå den 7 oktober 1854. 

Gåfva af magister P. N. Crohns den 19 december 1889. 

Ett bref från H. G. Porthan till expeditionssekretei^aren C. 
F. Fredenheim, dat. Abo. den 18 nov. 1783. 

Äfskrift från svenska riksarkivet, af professor K. G. Leinbcrg fOr- 
Urad åt Sällskapet den -20 februari 1890. 

Tre st. bref från J. V. Snellman Hll dåvarande universitets- 
adjunkten B. E. Malmström i Upsala, daterade den 2 och 27 
februari samt 19 april 1849. 

Gåfva af riksarkivarien C. G. Malmström don 21 april 1892. 

Ett origifuUbref från assessoren i Abo hofrätt Mikael Vexi- 
onius-Gyldenstolpe Ull majoren Krister Larsson Carpelan, dateradt 
den 10 maj 1670. 

Gåfva af frih. K. J. Carpelan den 22 sept. 1892. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland manuskriptsamling. 205 


En samling bref från riksarkivarien J. J. Nordström i Stock- 
holm till professor B. O. LUle under åren 1852 — 1874. 
Gåfva af jarisdoktor A. Lillo den 25 m^y 1893. 

Tvänne originalbref Ull professorn och bibliotekarien i Upp- 
sala P. T, Äurivillius, det ena från biskop Jac. Tengström år 
1818, det andra från bibliotekarien F, W, Pipping år 1821. 

Gåfva af statsrådet Z. Topelius den 19 april 1894. 

, ^n  samling  originalbref från skalden J. L. Runeberg Ull 
fröken Emelie Björksten. 

Brefven äro inneslutna i ett frtrsejrladt konvolut med påskrift: 
„Att  Öppnas  1940,  till  dess  horalighållas". 

Gåfva  af statsrådinnan Mimmi Lagns den 16 april 1896. 

En samling bref af H. G, ForOum Ull särskilda personer^ 
såsom biskop C. F. Me7inander, bibliotekarien C. C Gjönvell, pro- 
fessor J. H. Liden m. fl., dagtecknade åren 1772 — 180B. 

Gåf?a af statsrådet W. Lagns don 17 december 1896. 

Ea mindre samling bref från A. I. Arwidsson till J. J. 
Pippingsköld åren 1815—1822. 

Brefven äro afskrifna af fröken Alfhild von Schantz efter originalen, 
förvarade å Pemo gård i Reso. — Gåfva af frtiken v. Schantz den 18 
mars 1897. 

En samling bref från skalden Mikael Chorceus Ull bröderna 
Lars och Nils MathesiuSj daterade Äbo^ Jockis, Tervik och Carl- 
berg åren 1799—1805. 

Gåfva af professor Ernst Bonsdorflf den 20 maj 1897. 

Afskrifter af bref från och Ull skalderna Chorceiis, Franzén 
m. fl. personer, äfvensom af särskilda handlingar j hufvudsakligen 
belysande Chorasi lif. 

Den stora samlingen, som tillhört doktor G. Lagus' kvarlåtenskap, 
förftrade-s till Sällskapet af doktorinnan Mimmi Lagus den 23 septem- 
ber 1897. 

Några originalbref af A. L Anvidsson mellan åren 1839 
och 1843. 

Gåfva af filltprosten C. Collan i Parikkala den 23 september 1897. 


Digiti 


zed by Google 


Förteckning öfver Svenska Literatursällskapets 


III.  Folkloristlska samlingar. 

a) Från Österbotten, 

Samlingar af folkliteraUir, upptecknade i Vasa läns svenska 
socknar: 

l:o. 217 st. folkvisor, lek-, dans- och vaggvisor, däraf omkring' 
20 i flore uppteckningar.  Dessutom 6 barnlekar, 

2:o. 13 st. omlagningar eller besvärjelse formler samt diverse 
vidskepliga bruk och huskurer (några med varianter). 

3:o.  14 st sagor, upptecknade t landsmål och en folksägen. 

Gåfva af upptecknarno, svenska Österbottniska studenter, den 19 
november 1885. 

En stjärnvisa frän Gamlakarleby, sjungen på 1840'talet. 

Upptecknad af fru H. ÖUcr ocb inlämnad genom til. mag. E.Lagus 
den 19 januari 1888. 

En mindre samling, lägm-ande 37 folk- och 10 vaggvisor från 
Österbotten. 

Gåfva af folkskol eläraren V. Stade den 20 december 1888. 

Folkioristiska samlingar frän Kronoby, Xedei'vetil o. a. Öster- 
bottniska socknar: 

l:o.  328 st. folkvisor jämte anmärkningar till visorna. 
2:o.  60 st  skrock och vidskepelse m. m. 
3:o.  87 st gåtor och 110 st ordstäf. 
4:o.  10 st.  folksaaor samt 36 st. räkningar och rim. 
5:o.  192 st meloaier till folkvisorna. 

Uppteckningarna gjorda af student Hcnr. Ståhl sommaren 1889 
ocb inlämnade den 20 februari 1890. 

En samling folklore frän Malaks socken i Österbotten. 

1:0.  Ordlista Öfver Malaksmålet. 

2:o. 15 st. folkvisor samt en uppsats om skrock och vidskepelse 
(numera tryckt i Förhandlingar och Uppsatser 5). 

Uppteckningarna gjorda af student J. Klockars sommaren 1889 
och inlämnade den 20 februari 18iK). 

29 st folkmelodier frän trakterna af Gamlakarléby. 
Upptecknade år 1882 af M. Åkerlund och inlämnade den 22 maj 1890. 

307 st. folkvisor med 39 melodier, upptecknade i Nykarleby^ 
Mnnsala, Oravais och Jeppo socknar i Österbotten. 

Samlingon hopbragt under sommaren 1890 af folkskolelärarcn M. 
Thors och inlämnad den 29 januari 1891. 


Digiti 


zed by Google 


t Finland manuskriptsamling, 207 


213 st folkvisor med 32 melodier^ 19 st sånglekar utan 
melodier och 35 st. folksagor och sägner, 

Uppteckninofarna gjorda sommaren 1891 i samma socknar och af 
samma person (M. Thors) som föregående och inlämnade den 15 okto- 
ber 1891. 

103 st. folkvisor, 80 st trollformler , 166 st. ordspråk och 
eftersägningar^ 17 st. gåtor y 61 st. folksagor, lo st. räkningar och 
43  st.  minnesstrofer^  upptecknade i Vörå,  Oravais och Munsala. 

Samlingen hopbragt sommaren 1892 af M. Thors och inlämnad 
den 22 september 1892. 

122 st sagor, 127 folkvisor, 206 ordstäf och 23 gåtor. 

Uppteckningarna äro gjorda af M. Thors nnder sommaren 1893 i 
samma trakter som de föregående samt inlämnade den 16 november 1893. 

217 st. mimiesverser^ upptecknade i Kronoby. 

Gåfva af upptecknaren folkskoleläraren Aug. Jakobsson den 14 
september 1893. 

167 folkvisor med 5 melodier samt en större samling skrock 
och vidskepelse, upptecknade i Kve flaks, Mustasaan och Sol f socknar. 

Samlingen, hopbragt sommaren 1891 af student Th. af Keeth, in- 
lämnades den 19 oktober 1893. 

128 st. folkvisor med 27 melodier samt 6 st folksagor frän 
Esse, Larsmo, Nedervetil, Peder sö och Teerijärvi. 

Uppteckningarna gjorda sommaren 1893 af folkskoleläraren John 
Finnäs och inlämnade den 19 oktober 1893. 

116 st. gåtor, 170 st ramsor och omkr. 40 lekar frän 
Kronoby. 

Uppteckningarna af Aug. Jakobsson inlämnades den 14 decem- 
ber 1893. 

Afhandling om fisket af folkskoleläraren Aug. Jakobsson i 
Kronoby. 

Genom lektor H. Bergroth inlämnad den 15 mars 1894. 

70 st folkvisor med 6 melodier, 65 ordspråk, 14 talesätt, 
några ,iecken och förebiul-^ samt trollfofmler, upptecknade i Kvef- 
läks socken. 

Inlämnade af student A. J. Nygren den 17 januari 1895. 

90 st. folkvisor från Esse socken. 
Inlämnade af John Finnäs den 14 mars 1895. 


Digiti 


zed by Google 


208 Förteckning öfver Svenska LiteratursäUakapets 

En större samling skrock och vidskepelse frän Oravais och 
Värd. 

Gåfva af K. Wcsterland den 21 maj 1896. 

90 st. folkmelodier från Munsala och Oravais. 

Upptccknado  af  folkskoleläraren J.  Alfr.  Strandberg sommaren 
1895 och inlämnade den 21 maj 1896. 

100 st. folkvisor med melodier ^ upptecknade i Beplot socken. 

Samlingen  inköpt af klockare- och orgelnistkandidaten O. F. V. 
Sjöberg don 24 september 1896. 

20 st. folkvisor med melodier från Beplot. 

Gåf^a af kronolänsmannen O. R. Sjöberg den 17 december 1896- 

En samling skrock^ folktro, vidskepliga seder och bi^k, upp- 
iecknade i Sidehy socken. 

Samlingen  inköpt  af serainariieleven Emil Norrback den 18 feb- 
ruari 1897. 

26  st.  sånglekar, 94 st. vidskepliga bruk, 22 troll fof^mler, 
6 historiska sägner och diverse från Lapp fjärd och Sidehy. 

Upptecknade af folkskoleläraren J. Alfr. Strandberg och inlämnade 
den 23 september 1897. 


b) Från västra Finland. 

87 st folkvisor och sånglekar, 8 st. sagor samt 57 st. gå- 
tor och ordsiäf från Färgas. 

Gåfva af upptecknaren student R. J. Sjöblom den 25 oktober 18S8. 

Ordlista till Hvittishofjärdsmålet. 

Inlämnad af fil. kandidaten I. Smeds den 25 april 1889. 

Ordlista öfver Pargasmålet. 

Gåfva af upptecknaren student J. A. Thurman den 22 maj 1890. 

En gammal inshok med 60 st. folkvisor från Åland. 
Inköpt genom student J. A. Thurman den 23 oktober 1890. 

158 st folkvisor med 150 melodier från Pargas. 

Upptesknado  af student  Karl Kkman sommaren 1890 och inläm- 
nade den 20 november 1890. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland manuakriptaamling. 209 


36 st folksagor, 77 st. ordspråk och en större samling skrock 
och vidskepelse från Pargas. 

Upptecknade sommaren 1889 af student J. A. Tharman och in- 
lämnade den 23 april 1891. 

Id8 st. folkvisor med 145 melodier från Kimito, Pargas 
och Hitis. 

Upptecknade sommaren 1891 af student Karl Ekman och inläm- 
nade den 15 oktober 1891. 

124 st. folkvisor med melodier och 26 dansmelodier från 
KimitOf Pargas och Åland. 

Upptecknade sommaren 1892 af student Karl Ekman och inläm- 
nade den 17 november 1892. 

145 st. folkvisor j 49 sånglekar, 16 minnesverser och 109 
gåtor från Åland. 

Upptecknade sommaren 1893 af student J. Torckell och inlämnade 
den 15 mars 1894. 

165 st. folkvisor med melodier^ 61 sånglekar och 11 vaggvisor' 
frän Åland. 

Upptecknade af student J. A. Sjublom och inlämnade den 17 
januari 1895. 

Stora folkloristiska samlingar från Nagu: 

l:o. 193 sagor, 51 gåtor, 422 ordstäf samt stora samlingar af 
skrock och vidskepelse. 

2:o. 286 folkvisor med omkr. 100 melodier, 48 sånglekar, 20 
vaggvisor, 120 lekar och 480 minnesverser. 

3:0.  Ordlista och språklära öfver Nagumålet 

4:o. Tvänne afhandlingar : „0m fisket" och „0m landtmanna- 
byggnader" samt en större samling diverse. 

Samlingarna under åren 1891 — 1896 hopbragta af folkskoleläraren 
K. P. Pettersson och vid särskilda till föllen under nämda år sålda till 
Sällskapet. 

18 st. sagor, 65 ordspråk samt en mindre samling skrock och 
vidskepelse, upptecknade i Kimito, Dragsfjärd, Vestanfjärd, Finby 
och Bjernå. 

Inlämnade af upptecknaren student V. Karsten den 22 april 1897. 


c) Från Kyland. 

En mindre samling folkvisor, upptecknade i Ebbo hy af Borgå 
socken. 

Anonymt insänd den 20 oktober 1887. 


Digiti 


zed by Google 


210 Förteckning Öfver Svenska LiteratursäUskapets 

En samling äldre sånger och visor ^ funna i Härjänvaisa 
hy i Karis-Lojo socken. 

l:o.  Ett vishäfU om 10 nummer, 

2:o. En inbunden bok (defokt) med 8 st krigsvisor från förra 
seklet samt 9 andra visor, 

3:o.  19 st. sånger dels i original, dels i afskrift. 

Gåfva af fil. kandidaten A. V. Forsman den 19 jannari 1888. 

Seder och bruk, ordspråk m. m, från Nyland, östra Finland 
och Österbotten, 

Upptecknade af ingeniOr Q. A. Hclsingius och inlttmnade genom 
fil. magistern E. Lagas den 19 januari 1888. 

En liten foUdorisUsk samling från Ingå, Degerby och Snap- 
pertuna, 

Gåfva af nppt«cknarinnan frOken A. Bengelsdorff den 19 sep- 
tember 1889. 

78 st. folkvisor och sånglekar med 65 melodier, upptecknade 
i Lojo, 

Gåfva af upptecknaren student U. Stadius den 25 september 1890. 

Ett häfte innehållande 14 kärleks- och sjömansvisor från 
Mörskom, 

Upptecknade af Ida Blomqvist och inlämnade den 20 november 1890. 

En mindre samling folkvisor, ordstäf och sagor från Borgå 
socken. 

Gåfva af I. A. Björkström den 20 november 1890. 

82 st, folkvisor med 23 melodier, 110 st sånglekar med 106 
melodier samt 86 st dansmelodier^ upptecknade i östra Nyland. 

Inlämnade af upptecknaren folkskoleläraren V. AUardt den 29 
januari 1891. 

70 st, folksagor, 66 st, gåtor, 58 ordstäf, 93 st, folkvisor 
med 27 melodier samt mindre samlingar skrock och vidskepelse, 
bamrim och dialektord, upptecknade i Sjundeå^ Kyrkslätt och Ingå. 

Inlämnade af upptecknaren student S. Perklén den 17 mars 1892. 

12 st folkvisor från Borgå och Pemd. 
Gåfva af I. A. Björkströra den 15 december 1892. 

Borgämälet, Ijiul- och formlära, af K. A. Björksten, 
Inlämnad den 19 april 1894. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland fnantiskriptsamling. 211 


98 st sdgor, 2 gåtor och 10 ordståf från östra Nyland, 
Inlämnade af I. A. BjOrksMm den 17 januari 1895. 

500 st. ardstäf, 110 gåtor, 90 lekar samt mindre samlingar 
skrock och vidskepelse, historiska sägner och dialektord, upptecknade 
i östra Nyland. 

Samlingen inlämnad af upptecknaren bonden K. F. Jaselias den 
23 september 1897. 


d] Från Est/ands S¥enska bygder, 

4 st. folkvisor, upptecknade år 1883 af student I. Smeds efter 
föredrag af sjömän från svenska Estland. 

Inlämnade genom magister E. Lagas den 19 januari 1888. 

43 st. folkvisor, 50 st. sagor och sägner, ett antal gåtor, 
ordstäf och skrock, omkr. 400 dialektord och 117 st. bomärken, 
upptecknade på Nuckö, Ormsö och Rågöama. 

Inlämnade af upptecknaren til. kand. S. Perklén den 19 mars 1896. 


!Y.  Vittra skrltter. 

Bn volym, innehållande i handskrift en samling bearbetningar 
och öfversättningar från Horatius, Ovidius, Boileau, La Fontaine, 
ComeUle m. fl., hvilka enligt en på inre sidan af pärmen gjord 
anteckning vore författade af riksrådet Josias Cederhjelm (f 1729) 
mellan åren 1712 och 1720. 

Handskriften insänd genom öfversto F. Pi-ocopé i Vasa den 7 ok- 
tober 1886. 

Af skeds Epilogue på Sveaborg den 18 Maj 1807. — I 
anledning af Societets Theaterns Directeur, Öfversten Herr Grefve 
Cronstedts bortresa. 

Verser^ afsjungna den 29 maj 1807 vid det tillfälle, då grefve 
Gronstedt afreste. 

Gåfva af statsrådet W. Lagus den 17 november 1887. 

ningen ros utan törne"', teaterpjes af Z. Topelius. 

Originalbandskrift, ftJrärad af författaren åt fröken Pauline Dammert, 
sedermera senatorskan Bmnou. — Gåfva af friherrinnan Anna af Schultén, 
fbdd Brunou, inlämnad till Sällskapet den 19 april 1880. 


Digiti 


zed by Google 


212 Förteckning öfver Svenska Literatursällskapeia 


En samling tälfallighetsdikter, politiska pamfletter w. m. 
Gåfva af statsrådet W. LAgua den 17 Januari 1889. 

Originalmanuskript till Nadeschda med en af skalden gjord 
påskrift: ^t Thilda Sirén^ vid hennes bortresa från Borgå, till 
minne af Joh, Ludv. Runeberg, d. 28 april 1854. 

Gåfva af prostinnan M. Siren den 25 april 1889. 

Originalmanuskript till J. L, Runebergs dikt „Kan ej", 
Oåfva af friherrinnan Mimmi Rotkirch den 22 maj 1890. 

Skalden Josef Julius Wecksells literära kvarlåtenskap, inne- 
hållande : 

1:0. Fem häften dikter (kvartformat). 

2:o. Ett dikthäfte: „ Vårblommor*' (oktavfonnat). 

3:o. Två häften dikter (halfarksformat). 

4:o. Dikter, tillegnade skaldens föräldrar. 

ö:o. Ett exemplar af „Valda Ungdomsdikter** (defekt) med hand- 
skrifna ändringar af skalden. 

6:o. En samling lyriska dikter, utkast och fragment. 

7:o. Komedin „Tre friare". 

8:o. Komedin ^Giftermålsspekulanten". 

9:o. Två afskrifter af „Daniel Hjort". 

10:0. Utkast och fragment, hörande till »Daniel Hjort". 

ll:o. Dramatiska utkast och fragment. 

12:o. En samling sagor: „Blommor i julgranen". 

18:o. Predikan på 10:e söndagen efter trefaldighet. 

14:o. Sagor och smärre anteckningar på prosa. 

15:o. Leistenii biografi m. fl. mindre stycken och uppsatser (afskrift). 

16:o. J. J. WeckdoUs studentbref, terminsbetyg, studieanteck- 
ningar o. d. 

17:o. Ett bref till skaldens mor (det sista af hans hand). 
Gåfva af skalden Wecksells anhöriga den 28 januari 1892 genom 
fabrikör Alfr. Wecksell, som försett samlingon med kartong. 

En dikt af J, J, Wecksell vid Axel Laurents graf. 
Gåfva af forstmästaren A. R. Svanström den 18 februari 1892. 

Skaldestycken af Vihelmina Nordström, med åndHngar af 
J, L. Runeberg, — 23 stycken. 

Gåfva af författarinnan genom doktor P. Nordmann den 14 no- 
vember 1895. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland manuakriptsamling, 218 


Y.  Reseskildringar. 

Två häften med påskrift Jannes Besejoumal ifrån början 
af 1815'' och j Jannes Besejoumal ifrån den 1 aug. 1817 till 
arets slutf. 

Innehålla reseskildrino^ar från en resa till Paris m. m., företagen 
af brödeme C. J. och J. M. af Tengströra. Journalen är fbrfattad af 
den senare, sedermera professor i botanik Tid universitetet i Helsingfors. 

Gåfva af doktor J. M. J. af Tengström i Lojo, genom statsrådet 
W. Lagus inlämnad den 20 januari 1887. 

Beseanteckningar och bref af arkitekten Nestor Tallgren, da- 
terade Bom och Paris åren 1857^1858. 

I afskrift meddelade af bibliotekarien Emil von Qvanten den 20 
oktober 1892. 

Trenne resebref af professor L Ilmoni från åren 1828 
—1830. 

Brefven Uro afskrifna af fröken Alfhild von Schantz efter origi- 
dalen, som ftJrvaras å Pemo gård i Reso. — Gåfva af fröken v. Schantz 
nen 19 november 1896. 


Yl.  Yetenskapllga skrifter. 

Annotationer öfver Jurispnidentia Criminalis, samlade undei' 
Herr Professoren och Biddaren Mathias Calonii Publica Föreläs- 
ningar af Jakob Meinander 1813. 

Gåfva af öfverste L. Meinander i Fredrikshamn don 17 januari 1889. 

Tankar om hushållningen. 

Ett större häfte, möjligen af kammarrådet Erik E. Tulindberg, bland 
hvars papper det fans. — Gåfva af fröken H. Simelius den 23 maj 1889. 

Föreläsningar öfver etiken, hållna af professor F. M. Fran- 
zén år 1802, 

Gåfva af statsrådet A. Mobergs sterbhus genom bärgsrådet K. A. 
Moberg den 21 maj 1896. 

Annotationer, gjorda vid Eloquentiae och Poeseos professoren 
Herr  Magister-  H. G.  Porthans Privata Föreläsningar År 1793 

15 


Digiti 


zed by Google 


214 Förteckning öfver Svenska LiteraturaäUskapets 

öfver Frosten Herr P. Bnmmarks Elementa Jurisprudentiae Xatu- 
ralis och skrefne af M. Sylvén. 

Liksom  fOreg. inlämnade af bärgsrådet  K.  A.  Moberg den 21 
maj 1896. 

Professor J, G. Linsens  föreläsningar i romersk  literatur- 
historia. 

Gåfva af student E. F. Pihlström den 24 september 1896. 


Yll.  Diverse, 

Ett fragment af en handskrifven tidning „Xöje och Tids- 
fardrif-' n:o 6 T^r den 18 augusH 1781. 

Innehåller början af ett poem, benämdt „Lärdom8prof^. 
Gåfva af doktor W. Grefberg den 14 januari 1886. 

Frågor och svar uti Salighetsläran for Herr Baron Otto 
Berndt De Geer af Michael Ghoraeus år 1801. 

Originalhandskrift, fbrärad af professor C. G. Estlander den 18 
mars 1886. 

Ett frimurarebref. 

Gåfva af statsrådet W. Lagus den 18 mars 1886. 

Tre styckeji kopparstick, graverade af J. GUlberg på 1760- 
talet, hvaribland ett efter en teckning af Ä. Ehrensvärdy äfvensom 
ett stycke etsning af Akrel efter teckning af Falcrantz. 

Gåfva af possessionaten F. A. Charpentier den 7 oktober 1886. 

En gammal karta öfver Åland, tillhörande Tömströms dis- 
sertation yj)€ Alandia". 

Gåfva af professor K. G. Leinberg den 11 november 1886. 

Afskrift af generalguvernören grefue Bergs cirkulär till lan- 
dets guvernörer rörande öfvervakandet af den för folket afsedda 
tidningsprässen, dateradt den 13 september 1860. 

Gåfva af doktor P. A. Bäck vall den 24 februari 1887. 

J. L. Runebergs gradualskrifning på latin, behandlande äm- 
net: ^Ignoscifo scepe aliis, nunquam tibi."^ ; daterad Åbo den 9 de- 
cember 1826. 

Gafva af doktor J. M. af Teng ström den 22 mars 1833. 


Digiti 


zed by Google 


i Finland manuskriptsamling, 215 


Ndgre af Fimka på Svenska öfversaite ordspråk af E. 
Brenner. 

Afskrift, förärad af professor E. G. Leinberg den 25 oktober 1888. 

Diverse Strö-Papper från 1791. 

Gåfva af professor O. G. von Essen den 23 april 1891. 

Tvänne handskrifna noihäfterif innehållande diverse äldre 
melodier. 

Gåfva af stationsinspektor R. K. Rosvall den 17 mars 1892. 

Äfskrift af prohiratom Mathias Calonius' testamente^ da- 
ieradt den 5 november 1812, 

Gåfva af häradshOfding K. Aspelund den 22 september 1892. 

En samling autogi'afei* af A» L Ärwidsson, C. J. L. Alm- 
qvist^ Emelie Flygare m. fl.. 

Gåfva af fältprosten C. CoUan den 20 september 1894. 

handlingar af skönliter ärt y biografiskt och ekonomiskt inne- 
häll, som tillhört öfverste O. F. Wetterhoff. 

Gåfva af fröknarna Rosina och Fredrika Wetterhoff den 13 de- 
cember 1894. 

Diverse handlingar och af skrifter af poesier m. m. från åren 
1790 — 1810, utan författarenamn. 

Gåfva af fil. magister A. Hammmarén den 14 februari 1895. 

Honores per obliqiium. 

4 blad latinsk poesi. 

Gåfva af statsrådet A. Moberg den 14 februari 1895. 

Diverse afskrifter af poesier samt några bref och handlingar, 
hvilka tillhört prosten C. G. Lundenitis i Kumlinge. 

Gåfva af statsrådet Mobergs sterbhus den 21 maj 1896. 

Anmärkningar vid „Förslag tUl Svensk Fsalmbok^, gjorda 
af statsrådet A. Moberg. 

Liksom föregående en gåfva, inlämnad af bärgsrådet K. A. Moberg 
den 21 maj 1896. 

Skrifter uplästa i en Samling af Studerande vid Upsala 
Akademie, afskrifna af S. M. S. 

Innehåller åtskilliga tal m. m. ~ Gåfva liksom föregående. 


Digiti 


zed by Google 


216    Förteckning öfver Sv. Literaturs. i Finland manuskript. 

Diverse dels otrykta^ dels irykta handlingar och j)oesier från 
Odensari gård i Masku. 

Vidlyftigast  äro  afskrifna  dagboksanteckningar  angående  prins 
Eagen af Savoyen. 

Gåfva af friherre Tor Carpclan den 21 maj 1896. 


Digiti 


zed by Google 


Förteckning öfver Svenska Literatursållskapets i Finland 
bestyrelse, ombudsmän och medlemmar. 

Bestypelse: 

Kedrnmordfttnuide: Estlander, C. G., kansliråd. 
Ordförande: Schybergson, M. G., professor. 
VioeordfSrande: Gustafsson, F. W., professor. 
Sekreterare: Hultin, Arvid, bibliotoksamanuens. 
Skattmftetare: Kullhcm, Sigfr., direktor. 
Arkivarie: Lagerblad, Elis, lektor. 

öfri^a ledamöter: Elfving, Fredr., professor. 

Freudenthal, A. O., professor. 
Hauscn, Reinb., statsarkivarie. 
Lagus, Ernst, rektor. 
Nordmann, P., fil. doktor. 
Synnerborg, Carl, kanslirSST' 


Ombudsmän: 

i Björneborg: Kosenlew, H., konsul. i HangO: Appel gren, K., stationsinspektor. 

„ Borgå: Strömborg, J. E., professor. „ Heinoia: Orohns, P. N., fil. magister. 

„Bnihestad: Heinricbs, Alfr., direktor. „ Itis: Stråhle, Lars, possessionat. 

nEkenfts: Snndvall, F. V., seminariidir. „ Jakobstad: Borg, G. F., stadsläkare. 

„ Fiskart: Julin, Albert von, bärgsråd. „Joensuu: Paldani, N. A., kassör. 

„ Forsa: Borgström, Aug., kommerseråd. „ Jyvlskylft: Afifricola, O. R., forstmästare. 

„ Frodrikshamn: Nordenstreng, S., lektor. „ Kajana: Lund, K. J., bäradshofding. 

j. Gamlakarleby: Staudingor, E. F., pro- „ KaskO: Nilsdorfi", L., tullförvaltare, 

yinsiallttkare. „ Kexhoim: Helin, O., dårhusläkare. 


Digiti 


zed by Google 


II 


Svenska Literatiirsällskapets ombudsmän 


i Kotka: Cadenias, G. V., konsul. 

^Kristlnestad: CarlstrOm, A., handlande. 

„ Kuoplo: Timgren, Oskar, hofrad. 

^Lahtis: Granholm, O., läkare. 

„ Lo|o: Allén, L., vicehäradshöfding. 

„ Lovisa: Christierson, W, von, tullfbr- 
valtare. 

„ Mariehamn: Tallqvist, K. A. L., kyrko- 
herde. 

„ Mantstia: De la Chapolle, K., friherre. 

„ Nykarlaby: Achrén, A., provinsialläkare. 

fi Nyslott: Österberg, V., vcterinärläkare. 

„ Nystad: tOr närvarande vakant. 

„ Nädendal: Siren, H., provinsialläkare. 

„ Pemå: Bom, V. M. von, friherre. 


i 8alo: Zetterman, A., professor. 
„8lbbo: Fredriksson, F. V., prost 
„Sjund6ä: Moberg, K. R, prost. 
„8:t Michel: Tigerstedt, E. S., kapten. 
„ S:t Patorsburg: Kaj anus, H., kyrkoherde. 
„ Tammerfors: Bergroth, E., stadsläkar*-. 
„Tavastehus: Sundet, Hj., rådman. 
^Tomeå: Lagerblad,  F. M., öfverfor^t- 

mästare. 
„ Uleåborg: Törngren, G., lyceirektor. 
„ Vasa: Rosenqvist, V. T., lyceirektor. 
„ Viborg: Timgren, G., räntmästare. 
„ VillmaDstrand: fDr närvarande vakanr. 
„ Abo: Rettig, Fr., kommerseråd. 


Medlemmar: 
Hedersledamöter : 


s, Wilh., statsråd. 
Nyblom, C. R., professor i Uppsala. 


StrOmborg, J. E., professor. 
Topelius, Z., statsråd. 


Korresponderande medlemmar: 

Eigenbrodt, Wolrad, fil. doktor i Karlsruhe.   Westrin, Th., arkivarie vid Kungl. rikMr 
Scbiick, Henrik, professor i Uppsala. kivet i Stockholm. 


Öfrlgra medlemmar: 

Kelaingfora. 

a) Stiftande medlemmar: 
Ahrenberg, Jac, förste arkitekt. Antell, P. K. S., Ufverste. 

Alfthan, A. E., fil. magister, teknisk ledare   Appolberg, K. A., teol. doktor, universitet^ 

fiJr TölO sockerbruk. assistent. 

Andstén, 0. W., hamnkapten. Arrhenius, Axel, rektor. 


Digiti 


zed by Google 


och medlemmar i Helsingfors. 


Ill 


Avellan, Gustaf, statsråd. 
Bongelsdorfl, Ludvig, pastor. 
Bergroth, Edvin, ingeniOr. 
Bargstodt, K. A., medicinalråd. 
BIOHcenheim, GVsta, disponent. 
B|«rl(sten, iiax, läkare. 
Bolin, Vilhelm, professor. 
Bonsdorfl, Adolf von, friherre, rektor. 
Borgström, G., landtbruksråd. 

Leon., kommerseråd. 

Broborg, K. T., pastor. 
BackstrSm, Anna, enkepastorska. 
Candolin, Leon., kommerseråd. 
Cedercreutz, Axel, friherre, godsegare. 
Emil, friherre, läkare. 

— - Nanny, friherrinna. 

Collan, A. von, protokollssekreterare. 

— Valter, läkare. 
Decker, T., furste arkitekt. 
Edlund, G. W., kommerseråd. 
Elfving, Fredrik, professor. 
Elving, RudoH, fabriksegarc. 
EngstrOm, Otto I., professor. 
Estlander, C. G., kansliråd. 
Fagerroos, J. F. E., fabrikör. 
Federiey, Georg, bruksdisponent. 
Florin, J. A., medicinalråd. 
Forslas, K. F., läkare. 
Frenckell, Teodor, löjtnant. 
Freudenthal, A. 0., professor. 
Frosterus, J. G., professor. 
Granfelt, Aug., bandirektOrsassistent. 
Granholm, G. F., hofråd. 
Grdnqvist, F. W., kommunalråd. 
GrOnholm, Alb., sjökapten. 
Gustafsson, Fridolf, professor. 
Hackman, Alfred, ill. magister. 
Hackman, Oskar, fil. magister. 


Hallberg, Maurltz, handlande. 
Hausen, Reinh., statsarkivarie. 
Heikel, Viktor, Ofverlärare. 
Heimberger, Richard, fabrikör. 
Hildén, Georg, kassor. 
Hjort af Ornas, C. 6., arkitekt. 
Holmberg, Axel, med. doktor. 

— Teodor, stadskamrerare. 
Kiscleff, Oiga, kommerserådinna. 
K|ällmansson, 0., handlande. 
Kjöllerfeldt, Emil, kollegiiassessor. 
Klärich, Valdemar, handlande. 
Krogius, Edvard G., statsråd. 

— Frans, lagman. 
Kullhem, Sigfrid, direktor. 

Kurtén, Lennart, fil. doktor, bankdirektör. 

— Uno, assessor. 
Lagerblad, Elis, lektor. 
Lagerborg, A. W., ingcniOrkapten. 
Lagus, Ernst, rektor. 

Landén, Ab., kommunalråd. 
Laurell, Alex., bankir. 
Leinberg, K. G., professor. 
Lemstrdm, Selim, professor. 
Lille, Axel, jurisdoktor. 
Lindberg, A. A. F., rådman. 
LindelOf, L., värkligt statsråd. 
Lindfors, Julius af, generalmajor. 
Lindgren, C. C, handlande. 
Lindroos, J. F., kommunalråd, Botby. 
Lundstrdm, Carl, docent, läkare. 
Lybeck, Mikael, fil. magister, fOrfattare. 
Mechelin, Leopold, senator. 
Montgomery, Robert, president. 
Nordman, G. A., docent, läkare. 

— J. A., refcrendariesekrcterare. 

— K. A., maskindirektör. 
Nordmann, Petrus, fil. doktor, kollega. 


Digiti 


zed by Google 


IV 


Svenska Literatursällskapots 


Nyborg, August af, senator. 
Nylandska afdelningen. 
Nyman, Israel, handlande. 
Nystrtfm, Gustaf, arkitekt, professor. 
Renlund, K. H., handlande. 
Roos, Oskar, fil. magister. 
Runeberg, J. V., professor. 
Saltzmann, Fredrik, generaldirektor. 
Sanmark, C. G., Ofverintendent 
Schildt, Hlalmar, handlande. 
Schulman, Selma, kaptenska. 
Schultén, August af, friherre, docent. 

— M. W. af, friherre, professor. 
Schybergson, Emil, bankdirektor. 

— M. G., professor. 
Serenius, Hugo, kamrerare. 
Sinebrychoff, Anna, kommerserådinna. 

— Paul, handlande. 
SjOblom, F. J. F., handlande. 
StandertskjOld, C. G., ingenior. 

— E., friherre, godsegare. 
Standertskjttid-Nordenstam, H. S., friherre, 

godsegare. 


n, Fridolf, trilvarahandlande. 

Strandman, E., professor. 

Svenska klubben i Helsingfors. 

Svensson, M., handlande. 

Synnerberg, Carl, kansliråd. 

SMerttrOm, J. Al., rådman. 

Thesleff, W., ingeniOr. 

Tigerstedt, T., läkare. 

TOtterman, K. R., professor. 

Wanerberg, Torsten, artist, intendent. 

Wasastjema, Axel, vicehäradshofding. 

Wasastjema, Osvald, professor. 

— Uno, vicehäradshofding. 

Wasenlus, A. F., generalkonsul. 

Wegelius, M., direktor vid musikinstitu- 
tet. 

Westeriund, R. E., fil. magister. 

Willebrand, R. F. von, friherre, vicehärads- 
hofding. 

Wolff, Axel, handlande. 

Wrede, R. A., friherre, professor. 

öhberg, Viktor, folkskoleinspektör. 

öhman, Elias, borgmästare. 


b) Ständiga 

Alftban, Kr. von, läkare. 
— Max, Ofverstelojtnant. 
Aminolft T. J., statsråd. 
—— Héiéne, folkskolelärarinna. 
Andersson, Aug., handlande. 
Asp, Georg, professor. 
Bergbom, Kari, bankdirektor. 
Bergholm, W. L , gymnastiklärare. 
Berndtson, A., literatOr. 
Björksten, J. I., arkiater. 
Björnberg, Rafael, ingenior. 


medlemmar: 

Blomqvist, Elisabet, skolföreståndarinna. 
Blumenthai, E. L., f. d. Ofverfoi-stmästare- 
Boisman, A., major. 
Bomansson, C. A., fil. doktor. 
Bonsdorfl, Augusta von, frokcn. 

— HJ. von, friherre, godsegare. 

— HJ. von, friherre, docent, läkare. 
Borgström, Hilda, fru. 

Brenner, Magnus, rektor. 

Brothenis, V. F., fil. doktor, kollega. 

Brummer, Vilhelm, hofråd. 


Digiti 


zed by Google 


medlemmar i Holsin erfors. 


Burmeister, J. C, handlande. 
Carlandor, J. N., konsul. 
Cederholm, T., sonator. 
Chydenlus, Emilia, frUken. 
Clouberg, Ludvig, sonator. 
Coiian, C. von, bankdii-ekUir. 
Collander, Paul, hofråd. 
Costiander, Tönten, geboimeråd. 
Cronstedt, Johan, friherre, bankdirektör. 

— Karl, bankdirektör. 

— Sigrid, direktörska. 
Dahlin, K. A., apotekare. 
Degorholm, C. E., kommunalråd. 
Donnor, Anders, professor. 
Edolfeii, Albert, artist. 

— Alexandra, öfvcrdirektörska. 
Ehmrootb, Carl, godsogare, .Helsinge. 

— Georg, vicebäradshöfding. 
Eichinger, J., ingeniUr. 
Einlghorst, A., handlande. 
Engdahl, Ernst, hofrättsassessor. 
Eskilsson, W., fabriksfOroståndaro, Lepj^- 

koski. 
Estlander, Louise, statsrådinna. 
Fabrttius, August, löjtnant. 
Fagerlund, L. W., docent, läkare. 
Falck, Viktor, räntmästare. 
Falcken, Frans, revisor. 
Federley, A., scnatorska. 

— C. B., byrådirektör. 
Finander, Albin, faktor. 

— Edla, fru. 

— Lydia, folkskolelärarinna. 
Flodin, Ford., läkare. 

— Fritiof, statsråd. 
Florin, Lydia, fru. 

Fontell, A. G., iil. doktor, aktuarie. 
Forsberg, A. W., fil. doktor. 


Forsberg, K. J., landtbruksöfveringeni<)r. 
Forselies, Artur af, docent, läkare. 
Forsius, Valter, abnormskoleinspektor. 
Forsman, Fredrik, statsråd. 
*— Julius, ingenior. 
Freudenthal, Edla, professorska. 
Furuhjelm, Elis, protokollssekreterare. 
Gadd, Adelatde, onkefru. 
Gahmberg, SoUe, öfverstinna. 
Grahn, Hjalmar, apotekare. 
Gripenberg, Alexis, öfverdirektör. 
Grotenfelt, Nils B., sonats förste kammar- 
förvant. 

— Reinhold, rentier. 
Gråsten, Ernst, lektor. 

GrOnlund, Augusta,  f. d. skolförestånda- 
rinna. 
•— Eiii, doktorinna. 
Hallberg, Alma, folkskolelärarinna. 
Hausen, William von, vicebäradshöfding. 
Heikei, I. A., professor. 

— Rosina, läkare. 

Heinrichs, Axel, iil. magister, universitets- 
assistent. 
Helnricius, Gtfsta, professor. 
Helsinglus, Alexander, öfverste. 
Henrikson, Gerhard, revisor. 
Heurthén, Sigrid, fröken. 
Hjort af Ornfts, T., fru. 
Hisinger, Augusta, fröken. 
Hollmerus, C. F., forstmästare. 
Holmberg, M., iil. kandidat. 
Holmström, T., handlande. 
Holsti, Hugo, professor. 
Hornborg, Albert, kamreraro. 

— Mauritz, statsråd. 
Hougberg, Emil, docent, läkare. 

— V. V., packhusinspektor. 


Digiti 


zed by Google 


VI 


Svenska Literatarsällskapets 


HHlMr, Emma, fru. 

— — Rob., ingenior. 

Httitin, A., biblioteksamaniions. 

Httltman, 0. F., iil. magister. 

Jansson, Pehr, med. kandidat. 

Jofremow, Alexander, lektor. 

Jewstratoff, Vladimir, kollega. 

Jung, Hulda, lärarinna. 

Jiasetius, August, hofrättsassessor. 

Jlder, Erilc Johan, kamremro. 

Kellgren, 8., enkeprofessorska. 

Kiseleff, Feodor, godsegare. 

Knorring, Carl von, järnvägstjänsteman. 

KocksirQm, V. R., lektor. 

Korsman, Carl, kapten. 

Kollien, Emil von, friheiTo, godsegare. 

Krogius, Ernst, vicehäradsliOfding. 

— — Lars, konsul. 

Ktthlefelt, Elis, läkare. 

Kdnig, Karl, restauratOr. 

Lagerborg, Constance, kaptenska. 

— Hjalmar, generalpostdirektOr. 
Laagenskitfld, Gustaf, senator. 
Laurent, Algot, fabrikör. 
Leontjeff, Paul, fil. magister. 
Liewendal, Gustaf, tryckeriegarc. 
Lindberg, Nella, fru. 

— Viktor, läkare. 
Lindeqvist, C. J., professor. 
Lundenius, G. A., protokollssekreterare. 
Lundqvist, Alexander, protokollssokreterare. 

— Anton, körsnär. 

— August, körsnftr. 
L4ittnbeck, E., handlande. 
LtfnnsirSm, A., kontorist. 
— - J. W., kontorist. 
Maconi, Eugéne, tullförvaltare. 
Mannelln, A. V., bankkamrcraro. 


Helan, August, revisor. 

Hellberg, E. J., professor. 

Moring, CM., ingeniOrmekaniker. 

Moberg, K. A., bärgsråd. 

Neovius, Arvid, fil. doktor. 

NIkiander, G., stationsinspektor. 

Nordman, Anna, lärarinna. 

NordstrUm, E. 8., fil. magister, rektor. 

Nordqvist, 0. F., fiskeriinspektOr. 

Norrmén, Alfred, bankdirektor. 

Nummelin, Carl, hofråd. 

Nyberg, Arvid, justitierådman. 

Nybergh. August, hofrättsassessor. 

Nyholm, K. G., kontorist. 

Nystrtfm, Augusta, fru. 

— Hilma, bankkassor. 

Paqvalln, Mikael, roferendariesekretorare. 

Palmen, Fanny, fiOken. 

Palmgren, Karl, urmakare. 

Palmroos, Axel, handlande. 

Pfaler, Leon. von, bankdirektor. 

PIpping, Augusta, skolföreståndarinna. 

Procopé, Feodor, generalmajor. 

— - Natalia, enkepresidentska. 

Prytz, L. K., lagman. 

Ramsay, Artur, generalmajor. 

— - August, fil. doktor, fOrsäkringsinspek- 
tör. 

«- Vilhelm, fil. doktor, docent. 

Regnell, Karl, kamrerare. 
Rehausen, V. E. von, ombudsman i Fin- 
lands bank. 
Router, Jonatan, lektor. 
— — Osslan, literator. 
Rosberg, Fredrik, fil. magister. 
Roth, Betty, kommunalrådinna. 
Runeberg, L., provinsialläkare. 
8sBlan, Thlodolf, professor. 


Digiti 


zed by Google 


medlemmar i Helsingrfors. 


VII 


Schauman, Ossian, läkare. 

Schiidt, Alfred, kassör. 

Schnitt, Gustaf, läkare. 

Schttltén, Anna af, friheninna. 

— — Arvid af, friherre, literatOr. 

Scbybergson, Mimmi, fru. 

Soderhoim, C, generallöjtnant. 

Serenius, Eva, kassOr. 

Serlachius, J. J., hofrättsråd. 

Sidorow, P., handlande. 

Slevers, R., docent, Ofv^erläkare. 

Siren, Bruno, assessor. 

SJSholffl, SoUe, fröken. 

Sjöstrand, Carl, skulptör. 

Snellman, G. R., £1. magister. 

Standertskjtfid, A., friherre, godsegare. 

— — Hugo, öfversto. 

— — Karl, referendariosekreterare. 

Stenberg, Jakob, pastor. 

Stenback, Elin, professorska. 

Stenius, M. G., trädgårdsntästare. 

St|emvall, F. G. 0. S., referendariesekrc- 

terare. 
— Sigrid, referendariesekretcrska. 
Strong, J. A., lektor. 
Ström, F. F., fältkam reraro. 
Stude, Teodor, handlande. 
Sucksdorff, M., fröken. 
— — Vilhelm, professor. 
Sundberg, Sascha, fru. 
Sundholm, August, literat^Jr. 
Sundman, Knut, yicchäradsböfding. 
Svensson, V. A., haranmästarc. 
Sättin, Alexandra, doktorinna. 


Tallberg, Julius, handlande. 

Taliqvist, T., öfveringeniör 

Tanninen, Ina, lärarinna. 

Tavaststjerna, Hiija, skolföreståndarinna. 

Tojkander, Anton L., Ju ris kand., sekrete- 
rare i medicinalstyrelsen. 

Toliander, T., handlande. 

Toppelius, Georg, hofråd. 

— - Nadine, hofrådinna. 

Ttfme, Olof von, bankdirektör. 

Törngren, Adolf, docent, läkare. 

Unonius, Leonard, kamrerare. 

Wtenerberg. M. G., fil. magister, ombuds- 
man. 

Wahlberg, C. F., statsråd. 

Wahlfors, K. R., professor. 

Wailensköld, A. G., fil. doktor, docent. 

Wasastjerna, Evert, bandirektör. 

Wasenius, Gösta, brandmästare. 

Werving, Alvar, hofråd. 

Wegelius, Ida, lärarinna. 

— Teodor, bankdirektör. 

Wendell, Herman, fil. doktor, docent. 

Westeriund, J. V., kontorsföreståndaro. 

Westermarck, N. C, kollegiiassossor. 

Westzynthius, W., hofråd. 

Wikman, K. E., tulirorvaltare. 

Wiliebrand, R. von, generalmajor. 

Zetterman, Siri, fi-ökon. 

Zilliacus, Viiheim, läkare. 

Ahtström, Frans, justitierådman. 

Aström, K. R., gårdscgare. 

öhmann, Ford., länearkitokt. 

öhrnberg, Edvard, vicchäradsböfding. 


Digiti 


zed by Google 


VIII 


Svenska Literatarsällskapcts 


c) Ärsniedlemmar : 


Allén, A. V., postoxpeditör. 
Antell, Axel, fil. magister. 
Appolqvist, H]., iil. doktor, loktor. 
Arppe, Aug., teaterdirektor. 
Aschan, Allan, apotekare. 
— — Ossian, fil. doktor, univcrsiLadjunkt. 
Ascholln, E., reforendanesekrotoraro. 
Atpelin, Valdemar, arkitekt. 
Becker, Richard, löjtnant. 
Berggren, G. E., ingeniOr. 
Bergroth, Hugo, universitetslektor. 
Bergmansson, 6. E., JUmvägskontrollOr. 
Berner, Stfren, handlande. 
Blaudet, 6., universitetslektor. 
BjQrkman, Gustaf, scnatskanslist. 
Blomi Bernhard, kamrcrarc. 
Boisman, T. J., assessor. 
Borenius, Georg, fil. doktor, lektor. 
Bonsdorlf, Carl von, fil. doktor, docent. 
Bränder, K. W., OfveringeniOr. 
Carlson, G. Ph., yicehäradshofding. 
Carlander, C. F., handlande. 
Charpentier, Axel, j urisdoktor, docent. 
Chmelevski, Paul, bruksogare. 
Chydenlus, Anders, ingen iOr. 
— — Vilhelm,   ju risdok tor,   universitets- 
adjunkt. 
Cederholm, Arne, vicchäradshofding. 
Crohns, Hjalmar, fil. doktor, docent. 
Dahlberg, 0. J., handlande. 
Degerholm, Artur, ryttmUstare. 
— — E., ingeniOr. 

De la Chapeile, Armida, friherrinna. 
DIttmar, John, vicehäradshofding. 
— — Vilhelm, kammarråd. 
Donner, J. 0. E., fil. doktor, doccnc. 


Ehrnrooth, Axel R., bankdirektor. 

Ehrstedt, 8., stadskassör. 

EhrstrQm, E. G., juriskandidat. 

Ek, Karl, löjtnant. 

Elmgren, K. L, universitetskamrerare. 

Enehjelm, Max af, OfverstolOjtnant. 

Enqvist, 6., OfverstelOjtnant. 

Erikson, Emil, läkare. 

Esttander, Ernst, juriskandidat. 

— - Georg, fil. magistor. 

Fagerroos, H|., guldsmed. 

Flodin, K., fil. magister, literatur. 

Forssman, Arvid, senatskam marfOr van t. 

Forselius, Frans, literator. 

Frenckell, A. R., fil. magister, redaktör. 

Frosterus, Th., bandiroktOrsadjoint. 

Furuhjelm, Aug., lektor. 

Gadd, Henrik, bankdirektor. 

Granfelt, George, juriskandidat. 

Granit, J. M., fil. doktor, kollega. 

Grenman, J., bankkamrerarc. 

Grotenfeit,  Julius,  jurisdoktor,  hofhUts- 

assessor. 
— - Nils, landtbruksråd. 
Granlund, Berndt, literatOr. 
Gustafsson, F. V., kamrerare. 
Gytting, Fritiof, vicehäradshofding, notarie. 
— - Oskar, senator. 
Haartman, J. von, vicehäradshofding. 
Hagelstam, Lennart, kontorist. 

— Wentzel, fil. magister, bokhandlare. 
Hammaren, Artur, fil. magister. 
Hammarstrdm, Artur, fil. magister. 

— H. A., tuUofveruppsyningsman. 
Heikel, Oskar, läkare. 
Heimbiirger, W., justitierådman. 


Digiti 


zed by Google 


medlommar i Helsin&rfora. 


IX 


Hellen, Harald af, vicchäradsbufdingr. 
Httllner, Herman, kamrorare. 
Hildén, Knut, handlande. 
Hintze, Alex., redaktör. 

— Harry, kontorsskrifvare. 
Him, Julius, rodaktUr. 

— Yrjd, fil. doktor, docent. 
Hjelt, E. A., handlande. 

-— J. G. M., sjökapten. 
Holm, Kari Emil, läkaro. 
HolmlMrg, Verner, vicolandskamrerare. 
Homén, E. A., professor. 

Lars, hofrättsasscssor. 

HSiier, T., arkitekt. 

Idestam, Eugéne, sonatskanslist. 

Idstrilm, G., ingeniOr. 

Jansson, F., vicehäradshofding. 

Jung, Bertil, arkitekt. 

Juselius, E. V., hofråd. 

Jftderhoim, Herman, ingeniOr. 

Jagersldtfld, L., kassOr i Finlands bank. 

Knorring, Alarik von, frih., hofrättsassessor. 

Kollin, K. G., referendariesekreterare. 

Kommonen, Vilhelm, handlande. 

Koroleff, Alex., kanslist. 

— — N., handlande. 

Krogerus, Arvid, vicehäradshofding. 

Krogius, Ali, docent, läkare. 

Kulihem, Hanna, skolföreståndarinna. 

Kåhlman, Henrik, kontorist. 

loigus, A. G., forstmästarc. 

Ladau, R. A., resepostexpeditOr. 

Lagerblad, Gustaf, vicehäradshofding. 

Landiman, A., OfvorkassOr. 

Lilius, Axel,  kapten,  senatsOfvertransla- 

torsadjoint. 
Lindberg, A. V., justitierådman. 
— — Alex. F., handlande. 


Lindebäck, Onni, handlande. 
Lindeltff, Ernst, fil. doktor, docent. 

— Uno, fil. doktor, docent. 
Linden, Hugo, assessor. 

— — K. E., läkare, kolIcgiii*åd. 
Linderoos, Georg, fil. kand., literator. 
Lindfors, Arvid, kontorist. 
— — Hugo, ingenior. 
Lindström, C. 0., grosshandlare. 
Ltfnnbeclc, Albin, fil. doktor, rektor. 
Mechelin, Oskar, direktor i statskontoret. 
Meinander, Valter, student. 
Mellin, Otto R., gårdsegare. 
Mexmontan, Mauriiz, gymnastiklärare. 
Modeen, Karl, vicehäradshofding. 
Neovius, C. F. P., j uriskandidat. 
— — T., ingenior. 
Nystedt, A. J., banktjänsteman. 
Nystrtfm, G. A. V., tulltjänsteman. 
Palmgren, Axel, sekreterare i landtbruks- 
styrelsen. 

— Ivar, vicehäradshofding. 
Piliigren, Axel, handlande. 
Pipping, Hugo, fil. doktor, docent. 

— V., professor. 
Qvist, E., kansliråd. 

Rautell, Edvin, fil. magister, redaktör. 

Router, Enzio, fil. doktor, docent. 

Riedell, George, handlande. 

Runeberg, Valter, skulptör. 

Ruth, Albert, generalmajor. 

Sagulin, V. F., ti-ädgårdsmästare. 

Sahlan, Alfred, kamrerare. 

Salin, 0. V., handlande. 

Salvén, Frans Viktor, järn vägskon trollOr. 

Sandberg, F. T., handlande. 

— G. B., fabrikör. 

Sandman, J. A., fiskoriinspektorsadjoint. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Helsingfors och BjUmeborpr. 


Sanmark, Arvid, banktjänsteman. 
Saurén, Hugo, arkitekt. 

— Karl V., fil. magister, affärsman. 
Schantz, B. E. von, godsegare. 
Schauman, Georg, biblioteksamanaens. 

— Max, assessor. 
Schoultz, Ivar, ingeniUr. 
Schwindt, W., löjtnant. 
Sederholm, J. J., direktor. 
Segerstråle, Alb., teologie kandidat. 

— J. V., assessor. 
Sjtfberg, H. J., kamrerare. 
SJtfblom, Frans, underbrandmästare. 
SJtfholm, J. H., kontorsfbreståndare. 
Spaak, G. R., konsistoriiamanuens. 
Stackelberg, Hjalmar, friherre, godsegare, 

Korpi— Ajakkala. 
— — Magnus, friherre, distriktsdirektor. 
Sternberg, Georg, provisor. 
St|ernvall, Knut, friherre, läkare. 
Stockman, A. W., läkare. 
— — Frans, kontorist. 
«- Karl, handlande. 
Stolt, Frans L., vicehäradshöfding. 
Strömberg, Emil, lagman. 
Sundholm, Artur, literatOr. 
Svanstrtfm, Robert, forstmästare. 
Svibergson, Carl, assessor. 
Stfderholm, Karl, protokollssekreterare. 
Söderman Karl, maskiningeniOr. 


Stfderatrdm, Lennart, kammarfbrvant. 
Tammelander, Sebastian, ingeniUr. 
Thorman, Teodor, tall förvaltare. 
Tilgmann, F., tryckeridirektor. 
Toilander, Emil, bankir. 
Ttftterman, K. A., kammarförvant. 
Vaibäck, F. J., literator. 
WasasUerna, Bjtfm, vicehäradshöfding. 

— E., assistentläkare. 

— Ivar, fil. kand., banktjänsteman. 
— — Nils, kontorist. 

Wasenius, Ernst, tandläkare. 

— Hannes, läkare. 

— - Leonard, vicekonsul. 
Weckstrtfm, K. A., hofråd. 
— — L., kontorsskrifvare. 
Wegelius, Edv., kamrerare. 
Wellingk, Werner, bankdirektor. 
Vendeli, Joh., folkskololärare. 
Westermarck, Edv., fil. doktor, docent. 
Westphal, Otto, tandläkare. 
Widerholm, 0. T., kamrerare. 
Wolf, Reguel, disponent. 
Ziliiacus, Allan, magister. 
Zitting, Gustaf, ingcniOr. 
— — Oskar, scnatskanslist. 
Åkesson E., stabskapten. 
Ärt, Axel, vicehäradshöfding. 
öhquist, Johannes, lektor. 


Björneborg'. 

a) Stiftande medlemmar: 
Malmgren, Carl Petter, provincialläkare.     Schildt, Ernst, stadsläkare. 


Rosenlew, C, handlande. 

— — Emma, kommerscrådinna. 


Öberg, Albert, tiillturvaltaro. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Björneborg och Borora. 


XI 


b) Ständiga medlemmar, 

BJVrkroth, M. W., handlande. 
6r0nfeldt, Maria, koromersorådinna. 

— Verner,  vicehäradshöfding. 
Hjorth, J. A., borgmästare. 
Juseliue, Bruno, handlande. 

— F. A., handlande. 
Lagerblad, Uno, rektor. 
Lindstrdni, F. J., ingeniOr. 
Nordqviat, F., handlande. 


Nyberg, E. 6., lektor. 
Ramberg, G. E., handlande. 
Rosenlew, H., konsul. 
— — U., handlande. 
Smolander, A., handlande. 
Tigerstedt, Karl, justitierådman. 
Westerberg, C. A., dif«ponent. 
Widbom, Henrik, läkare. 
— J. H., handlande. 


c) Äramedlemmar, 


Eck, T. L., häradshOfding. 
Färling, F. I., fil. magister. 
Juftnetius, Robert, kommunalråd. 
Juselius, John, apotekare. 
Liijeblad, Fritiof, stadsläkare. 
Lindman, K. F., fil. kandidat. 
Lydecken, E. A., prokurist. 
Malin, F. H., Ticekonsul. 
Mellin, Erik, handlande. 
Nordgren, Jenny, fra. 
Parman, Gustaf, handlande. 
Rehausen. C. von, bankdirektor. 


Rosenlew, 6., vice konsul. 
— — Hanna, konsulinna. 
Rtfnnholm, G. W., läne veterinär. 
Sandlund, Axei, tandläkare. 
Sarén, H., handlande. 
Sundblom, Bernhard, apotekare. 
Tavaststjerna, Karl Aug., redaktör. 
Tigerstedt, Ingeborg, fru. 
Widbom, GQsta, apotekare. 
Widbflck, August, kontorist. 
WIkstedt, A. A. 


Askolin, J., kommerseråd. 
Björkman, A. F., bankdirektor. 
Edelmann, F., kommissionslandtmätare, 
Ekblom, R. W., fabrikör. 
EklVf, August, kommerseråd. 
Fröberg, B. F., hofråd. 
Levin, Oskar, fabrikör. 
Lindh, A. T., justitierådman. 


Borg'å. 

a) stiftande medlemmar: 

Nyberg, 6. A., handlande. 
Scliauman, M., borgmästare. 
Standertskjtfld, Ludvig, friherre, godscgarö, 


Boe gård. 
Strömborg, G. J., professor. 
— J. E., professor. 
Tojkander, C. F., konsul. 


Digiti 


zed by Google 


XII 


Medlemmar i Borgå, Bfahestad och Ekenäs. 


b) Ständiga 
Allardt, Anders, lyceikollega. 
Boman, Minotte, cnkcfro. 
Ceder, M. H., sjökapten. 
EkiQf, Elin, kommerserådinna. 
Enehjelm,  F. af,  f. d. sominariiförestån- 

darinna. 
Federley, Viktor, 13'ceikolloga. 
Frosterus, A. V., prost. 
GrOnberg, Voidemar, assessor. 
HUlfors, J. E., häradshofding. 
Kropp, Gustaf, possessionat. 
Linderos, Lennart, stadsfiskal. 


medlemmar: 
Lindh, Albert, stadsläkare. 
Lindholm, Otto, hotellegare. 
Lindstrdm, K. E., rådman. 
Modéen, H. F., fil. magister, godsegare. 
Nordström, August, godsegare. 
— V., frökon. 
Nyholm, C. A., ingcniUr. 
Orrman, Adolf, handlande. 
Rindell, Edvard, fil. doktor, lektor. 
Runeberg, L. M., lektor. 
Stfderstrdm, G. L , vicekonsul. 
Wahlforss, F. R., lyceikollega. 


c) Årsmedlemmar: 


Backman, Adolf, fil. kandidat, redaktör. 
Boman, Aina, frOkon. 
-<— Anna, frOkcn. 
DablstrQm, John, rådman. 
Ekblom, Mårten, bryggmästaro. 
Enqvist, Valter, tullförvaltare. 
Grotenfeit, Ossian, fil. doktor, lektor. 
Guiin, Albert, läkare. 
— Allan, bankdirektor. 


Hellens, Harald von, friherre, domkapitels- 
sekreterare. 
Modeen, Hanna, skolföreståndarinna 
Smeds, Isak, fil. kandidat. 
SSderslrllm, Erik, bokhandlare. 
— Gustaf, handlande. 
Wallén, Kari, pastor, domkyrkosyssloman 
Wichmann, 0., dofstumskoleföreståndare. 
öholm, L. W., folkhOgskoloföroståndare. 


Braheatad. 

b) Ständiga medlemmar: 
Heinrichs,  Alfred,  handclsskoleförestån>   Sovelius, John, rentier. 


dåre. 


Frieman, Ivar, bankdirektor. 
Grdnroos, Fredrik, häradshofding. 


Tennander, Artur, apotekare. 

c) Årsmedlemmar: 

Lundberg, Lennart, bankdirektor. 
LundstrSm, Wladimir, tullförvaltare. 


a) Stiftande medlem: 


Kumlin, Abr., häradshofding. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Elimä, Esbo, Bura, Fiskars och Forsa. XIII 


b) Ständiga medlemmar: 
Linden, Mikael, seminariilektor. Sundvali, F. V, seminariidirektor. 

Sciiauman, BjQrn, borgmästare. 

Elim&. 

b) Ständig medlem: 
Wredo, Otto Ailiert, friherre, godsfSrvaltare. 

Esbo. 

a) Stiftande medlem: 
Myrberg, A. 6., godsegare. 

b) Ständig medlem: 
Wrede, lUbbe, friherre, ingeniör. 

c) Ärsmedlemmar: 

Bom, Otto, godsegare, Backby. Wasaetjerna, Osvald, godsegare, GumbOle. 

Gadoliii, A. H., fil. magister, godsegare, 
Urberga. 

Bura. 

b) Ständig medlem: 
Wrede, Kasper, friherre, häradshofding. 

FUkan. 

b) Ständiga medlemmar: 

Aspeiln, A., kontorist. Hallberg, Hugo, bruksförvaltare, Koskis. 

Btfrjeson, G. W., ingeniOr. HIslnger, F. L., friherre, bruksegare. 

Grelin, C, handlande. Julin, Albert von, bärgsråd. 

Forsa. 

a) Stiftande medlem: 
Borgstrtfm, Aug., kommerseråd. 

b) Ständiga medlemmar: 
Grotenfelt, Ellen, fru. Grotenfelt, GQsta, direktor. 

15 


Digiti 


zed by Google 


XIV Medlemmar i Fredriksbamn och Gamlakarleby. 


b) Ständiga medlemmar: 

Karsten, P. A., fil. doktor, lektor. Pousar, C. N., fabrikör. 

Meyer, Rudolf, kommunalråd. Rindell, Artur, professor. 

Nyman, A. G., kronolänsman. Wahran, Ernst, godsegare. 

Fredriluhaiiin. 

a) Stiftande medlemmar: 

Ahlqvist, Artur, konsul. Lagerblad, Adolf, bo f rättsassessor. 

— Carl Henrik, kommerseråd. Meinander, Ludvig, Ofrerste. 

Alopaeus, Ivar, borgmästare. Nordenstreng, Sigurd, lektor. 
JernstrSm, A., Ofrerste. 

b) Ständiga medlemmar: 

Ahlqvist, Valter, fil. magister. Ek, Robert, statsråd. 

AlopsBUS, Magnus, hofrättsråd. Koskull, W., löjtnant. 

Bjtfrk, Valdemar, kapten. Schulman, K. M. H., öfverste. 

BJQrnberg, Clas, ingeniOr. Segercrantz, Emil, major, kronofogde. 

Calonlus, Mattias, generalmajor. Sohlman, Viktor, bofråd. 

c) Äramedlemmar : 

Bergroth, Ossian, fil. kandidat, rektor. Sohlberg, Fredr., öfverstelöjtnant. 

Hornborg, Georg, provinsialläkaro. Stenlus, CtaSs, löjtnant. 

Lundström, Alexander, lärarekandidat. Wrede, C. A., friherre, arkitekt. 
Sandholm, E. A., stadsläkare. 

Oamlakarlebj. 

b) Ständiga medlemmar: 

Björklund, Alfr., handlande. RIska, Carl, konsul. 

DannstrOm, Alex., handlande. Staudinger, E. F., provinsialläkare. 

Hellstrdm, F. E., stadsläkare. Tallqvist, L. G., ingeniör. 
LÖfhjelm, Fr., apotekare. 

o) Ärsmedlemmar : 

Bengelsdorff, Edv., stationsinspektor. Rancken, Hjalmar,  stationsinspektor, Yli- 

vieska. 


Digiti 


zed by Google 


Medlommar i HangO, Hattula, Haukipudas och Heinola. XV 

Kajkgö, 

b) Ständiga medlemmar: 

Appolgren, C, stationsinspektor. Wright, Ferdinand von, fil. kandidat. 

Renqvist, H. W., rektor. 

c) Äramedlemmar : 

Andersin, Emil, direktör. Lemke, A., handlande. 

BorgstrOm, Artur H., handlande. Roos, Jeja, rektor. 

Chydenius, Samiml, läkare. Selenius, C, J., packhasinspektor. 

Ekhoim, Gabriel, konsul. Staudinger, Alex., bankdirektor. 

Friberg, Gustaf, handlande. StenstrOm, Fredr., borgmästare. 

Kaustell, Anders, bokhandlare. Stiinkel, Paul, handlande. 

Korsman, K. W., konsul. Svibergson, Aug., handlande. 

Kattnla. 

c) Ärsmedlem: 

Nordensvan, Torsten, fil. magister, gods> 
egare. 

KavUpucUyi. 

c) Åramedlem: 
Chydenius, Gabriel, häradshofding. 

Keinola. 

a) Stiftande medlemmar: 

Appeiberg, G. A., ingcniOr. Schiidt, Yr)0, possessionat, Paaso. 

Crohns, P. N., fil. magister. Waliiman, Isidor, possessionat. 

Lemstrlim, F., vicehäradshOfding. 

b) Ständig medlem: 
Adler, A. E., häradshofding. 

o) Ärsmedlemmar : 

Gerdten, Anna von, frUken. Gerdten, Kari von, yicehäradshofding, Gu- 

staf Adolfs socken. 


Digiti 


zed by Google 


XVI   Medlemmar i Helsinge, HOgfors bruk, Idensalmi, Ingfå och Itis. 

c) Ärsmedlemmar : 
Gerdten, Otto von,  possessionat, Gustaf   Nykopp, Mortimor, stadsläkare. 

Adolfs socken. Tandofett, ■agmn, kommunalråd, SysmU. 

Holmborg, Tootfor, kronofogde. 

KolsiBffe. 

a) Stiftande medlem: 
Etton, V. von, godsegare. 

c) Arsmedlemmar : 
Holnttrthn, 6. E., kronolänsman. Wahron, Axol, godsegaro, BastbOlc. 

Kögfom bmk. 

b) Ständig medlem: 
Ransay, Volter, brukscgare. 


b) Ständiga medlemmar: 
Backnanuon, Vilbolm, provincialläkare.     östiing, Igor, häradshöfding. 
on, Ernst, kronofogde. 


c) Ärsmedlem: 
Roinlus, F. L, löjtnant. 

Zncrå. 

b) Ständig medlem: 
HIsinger, Edv., friherre, fil. doktor, bruks- 
patron. 

Itu. 

b) Ständiga medlemmar: 
Landzott, Anton, läkare, Kouvola. Wondt, N. von, häradshofding. 

c) Ärsmedlemmar : 

Gallo, T., kassOr. Soliir, Knut, disponent, Kouvola. 

Llljeblad, J. V., kronofogde, Lappträsk.     Strähio, Lars, godsegaro, Eaasala. 
Undroos, F. V., ingoniOr, Kouvola. Akorstedt, Ludvig, apotekare. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Jakobstad, Joonsuu, Jorois, Jyväskyiä och Kajana.  XVII 

Jakobfltad. 

b) Ständiga medlemmar: 

Borg, Gustaf, stadsläkai-o. Maim, Otto Aug., kommerseråd. 

Foroén, Justus, borgmästare. 

b) Ärsmedlemmar : 

Englund, F. W., tullförvaltare. Nyttrtfm, G. A., kontorsskri f vare. 

Jo6nfliii&. 

b) Ständiga medlemmar: 

Hällström, H , läkare. Nysten, K. W., lagman. 

Nysten, J. 0., borgmästare, assessor. PaldanI, N. A., kassOr. 

Joroifl. 

b) Ständig medlem: 
Svinhufvud, Lennart, läkare. 

Jyvft8]c7l&. 

b) Ständiga medlemmar: 
Agrlcola, 0. R., forstmästare. Nilson, H. E., stadsläkare. 

Klljander, Frans, apotekare. 

c) Ärsmedlemmar: 

Edgren, Kl., läkare. Salimén, Ludvig, ingeniOr. 

Falck, C, forstmästare. Savandor, Emil, kronofogde. 

Gylling, Uno, distriktsingeniOr. Sflthrén, Otto R., disponent. 

HJelt, K. J., häradshOfding. Wiik, T., disponent. 
Johnson, Julius, kommerseråd. 

Ki^aaa. 

a) Stiftande medlem: 
Vennerstrdm, 0. V., läkare, hofråd. 

b) Ständig medlem: 
Lund, K. J., häradshOfding. 


Digiti 


zed by Google 


XVIII     Medlemmar i  Kaipiais, Kasko, Kexholm och Kotka. 


c) Ärsmedlemmar: 
Lund, Hanna, häradshofdingska. Waemrberg,  Otto,  forstmästare,  ByrvTi' 

Sandttrdm, Axel, kronolänsman, Suomus- salmi. 

salmi. Wennerstrtfm, Alma, doktorinna. 

Spftre, G., kronofogde. 

Zaipiaifl. 

b) Ständig medlem: 
Palmfeit, Axel, liniekassOr. 

c) Ärsmedlemmar: 

Aminoff, H. G., vicehäradshöfding. NiitdoHf, Ludvig, tullförvaltare. 

Brandenburg, Karl von, borgmästare. Perander, August, kollegitassessor. 

Laurén, Lennart, vicehftradshöfding. 

Xexholm. 

a) Stifiai%de medlem: 
WInqvist. Gustaf, stadsläkare. 

b) Ständiga medlemmar: 

Dahl, Emil, apotekare. Kronoborg. Molander, C. t., f. d. seminariidirektor. 

Gartz, Carl^ kronofogde, Jääskis. Helander, G. W., prost, Kivinebb. 

c) Årsmedlem. 
Helin, 0. R., dårhuslUkare. 

Zotka. 

b) Ständiga medlemmar: 

Appelberg, 0. I., stadsläkare. Biilow, Olof, konsul. 

— — K., ingeniör. Cadenius, G. W., konsularagent. 

Br6berg, Artur, bankkommissarie. 

c) Ärsmedlemmar. 

Hallberg, A., bankdirektor. Rbschier, Rurik, bankkassör. 

HuHin, Herman, fil. mag., rektor. Widell, Valter, kontorsskrifvare. 

LIndrMb, Valter, hofrättsauskultant. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Kristinestad, Kuopio och Kyrkslätt. XIX 


Kristinefltad. 

a) Stiftande medlemmar: 

CarlttrOm, Alfrod, handlande. Wendelin, Ludvig, konsal. 

HydéR, fiustef, konsul. 

b) Ständiga medlemmar, 

Bostrdm, K. J., häradshöfding. SOderlund, J. G., kontorist. 

Holmberg, R. E. G., rektor. Ttftterman, E. A., handlande. 

Muntterbjelm, Tönten, provincialläkaro. Wendelln, Bruno, konsnl. 

Rosenlew, Eva, frOken. — Emmy, frOken. 

Sundman, Konrad, handlande. — - Knut. 

c) Årsmedlemmar : 

Axelin, Emil, handlande. Trygg, Karl, veterinärläkare. 

Estlander, Hans, banktjänsteman. Ttftterman, Erik, kontorist. 

€ranfett, Elis, borgmästare. Wendelln, Ernst, läkare. 

Zuopio. 

a) Stiftande medlem: 
Ohmann, Herman, ingeniOrkapten. 

b) Ständiga medlemmar: 

Andelin, August, fil. magister. Londén, Ludvig, Ofverste. 

Andersin, A. F., landssekreterare. Pllspanen, A. E., apotekare. 

FabrHIus, Reinhold, hofråd. SchOnberg, Gustaf, löjtnant. 
Frösterus, A. E., lyceikoUega. 

c) Ärsmedlemmar: 

H09k, B., ingeniOrkapten. Timgren, Oskar, hofråd. 

Söderberg, Alfred, stationsinspektor. 

Kyrkslfttt. 

c) Ärsmedlemmar : 

Rosberg, Axel, hofrtlttsauskultant. Wickholm, G. A., handlande. 

Sumelios, Vilhelm, godsegare. 


Digiti 


zed by Google 


XX Medlemmar i Lahtis, Lojo, och Lovisa. 

laJiUu. 

a) Stiftande medlem: 
Edelheim, Frans, ingenidr, g^odsegare. 

b) Ständig medlem: 
Granholm, 0., läkare. 

c) Årsmedlemmar : 

Collin, Oskar, vicehäradshOfding,godsogare.   Nordenstrong, Arvid, vicohäradshofding. 
Follman, Artur, medicine studerande. 

Lojo. 

a) Stiftande medlemmar: 
Dahlberg, August, sågegare. l-tgus, Wilhelm, statsråd. 

b) Ständig medlem: 
Christlorson, C. 6. von, godsegare. 

c) Årsmedlemmar: 

Allto, Lennart, vicehäradshöfding. Lindberg, BJVrn, pomolog. 

Blom, Gustaf, apotekare. Maoxmontan, Nikolai, kapten. 

Christlorson, Louise von, fru. Rotkirch, Wenzel, stationsinspektor. 

Granstedt, Fridolf, kapten. Swertschkofff, Fanny, fröken. 

Loyisa. 

b) Ständiga medlemmar: 

Calonlus, 6. W., kollega. Kuhiefelt, Georg, borgmästare. 

Christlorson, E. W. von, tiiUfbrvaltare. Nylund, Alexander, kollega. 

Herckman, I., vicekonsiil. Helander, Artur, kollega. 
HoffstrOm, Oskar, provincialläkare. 

c) Årsmedlemmar: 

Ekelund, Ernfrid, stadsläkare. Lovenetzskl], Ivar, kollega. 

Forsell, Karl, bankdirektor. NystrSm, Karl, rektor. 

Hedengron, Johannes, fil. kandidat. Ruth, Jarl, stadsfiskal. 

LInderoos, V. E., kollega. Wahlroos, Konrad, apotekare. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Mariehamn, Mftntstlla, Nurmijärvi och Nykarleby.   XXI 

Kaxiohanui. 

a) Stiftande medlemmar: 

Landgren, Lars, stationschef. Ohbarg, Abraham, assessor. 

b) Ständiga medlemmar: 

Ekblom, Johan, sjökapten, EckerU. Meilenius, Konstantin, Ofverstelöjtnant. 

Godenhjelm, Uno, postf^rvaltare. Ursin, åugust af, provinsialläkare. Godby. 

c) Äramedlemmar : 

Bergroth, Ivar, rektor. SJVstrOm, J. E., bokhandlare. 

Furstenborg, C. A., apotekare. SundstrOm, J. E., handlande. 

Hagman, L., tallf^rvaltare. Tollet, Arter, stadsläkare. 

Nordenson, N. 0., grosshandlare. Alander, F., sjökapten. 

KiatelUL 

a) Stiftande medlemmar: 

Krakau, K. J., hofrättsråd. Qvanten, H. von, godsegare. 

Nyberg, Viktor, pastor. 

b) Ständiga medlemmar: 

Aspelund, K. E., prost. Nordenskiöld, N. 0., godsegare. 

De la Chapelle, R., friherre, godsegare.     — Olga, fru. 
Frisen, Akates, godsegare. Stjernvall, Solie, friherrinna. 

— Hilda, fru. 

a) Stiftande medlemmar: 

Aschan, Teodor, komroanalråd. Malm, 6. A., häradshofding. 

b) Ständig medlem: 
Adlercreutz, Matilda, fru. 

Vykarleby. 

b) Ständiga medlemmar: 

Achrén, Alarik, provinsialläkare. Grundfeldt, Hugo, bankdirektor. 

Barek, J. F., häradshofding. Hedström, Gustaf, lektor. 


Digiti 


zed by Google 


XXII Medlemmar i Nyslott, Nystad, Pargas och Pernå. 


b) Ständiga medlemmar: 
Lybeck, P. W., vicehäradsbofding. Wichmann, K« E., seminariilektor. 

Nylund, Carl, konsul. 

c) Årsmedlemmar : 

Mennander, A. F., seminariilektor. Strandell, Ivar, apotekare. 

Spolander, K. F., normalskoleföreståndaro. 

Vygloti. 

a) Stiftande medlemmar: 

Hedlund, Oskar, kommunalrad. Ttucher, Isldor, bäradsbofding. 

b) Ständiga medlemmar: 

Foras, H. F., bäradsbofding. Sogorcrantz, Oskar, tullfbrvaltare. 

Nyman, A. E., sjökapten. 

c) Årsmedlemmar : 

Burgman, Viktor, kontrollör. Lindeqvist, F. 6., tullförvaltare. 

Edgron, B., stadsläkare. Toricholf, Feodor, godsegare. 

Knifsund, F. B., apotekare. WIding, 6., apotekare. 

Kniper, Alexis, pastor emeritus. Österberg, Viktor, veterinärläkare. 
Lindberg, Valfrid, kronolänsman. 

Vyetad. 
b) Ständig medlem: 
Zachariasson, J. A., orgelbyggare. 

c) Ärsmedlemmar: 

Grflsbeck, Oskar, tullförvaltare. Rostedt, K. E., stadsläkare. 

Hartman, Robert, konsul. Savén, Erik, konsul. 

Roos, S. W., kyrkobord e. 

Parg^aa. 

c) Årsmedlem: 
Heurlin, Wilhelm af, godsegare. 

Pernå: 

a) Stiftande 7nedlem: 
Lindholm, Otto, fil. magister, godsegare. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Pikis, Rautalampi, Rovaniemi, Ruovesi och Salo.  XXIII 


b) Ständiga medlemmar: 

Born, Fanny von, friherrinna. Palme, Hanna, fm. 

— V. M. von, friherre, godsegare. Roielius, Konstantin, kommunalråd. 

LimHért, Henrik, löjtnant. 

c) Ärsmedlem: 

Meinander, Gregorius, fil. mag^ister, gods- 
egare. 

Pikin. 

a) Stiftande medlem: 
Leopold, Johannos, häradshofding. 

PucUuijflrvi: 

c) Ärsmedlem: 
Stenblck, J., provincialläkare. 

Rautalampi. 

c) Ärsmedlem: 
Wahlberg, J. A., häradshofding. 

Soyaniemi: 

b) Ständig medlem: 
Snellman, G. F., provisialläkare. 

Svoyesi. 

a) Stiftande medlem: 
Aminoff,  Alexander,  iil. magister,  gods- 
egare. 

c) Ärsmedlemmar: 
Aminoff, E., fru. Carpelan, Hjalmar, friheiTe. 

Salo. 

b) Ständiga medlemtnar: 
Andelin, A., possesionat. Hertzen, Emil von, kyrkoherde. 

Friberg, C. F., possessionat, HJelt, A. R., yicehäradshofding. 


Digiti 


zed by Google 


XXIV Medlemmar i S:t Michel och S:t Petersburg. 

b) Ständiga medlemnMr: 

Ktfhier, 0., possessionat. Wiklund, Carl, iil. doktor, possessionat. 

Ramsay, J. Aug., possessionat. Zetterman, Artur, professor. 

Wasastjerna, A.,.ufverstel(3jtnant. 

c) Ärsmedlemmar : 

Bergroth, J. E., possessionat. Splik, Viktor, disponent. 

Frisk, Edv., bruksdisponent. Stolpe, A. N., veterinärläkare. 

S:t aUohel. 

a) Stiftande medlemmar: 

Grotenfelt, Herman, aadit<)r. Lybeck, J. L., länearkitekt. 

b) Ständiga medlemmar: 

Antell, A., skolfbreståndarinna. Lindstedt, R. V. A., tullförvaltare. 

Bergbom, Axel, bankkommissarie. Savander, R. 8., generalmajor. 

Fabritius, W., liniekassCr. 

c) Årsmedlemmar : 

Essen, 0. M. von, löjtnant. Popplus, Ivar, vicelandssekrcterare. 

Kuivik, G. H. A., kollegiiassessor. Savander, 6., stabskapten. 

Lindholm, Artur, fil. doktor, lektor. TIgerttedt, E. 8., kapten. 

NordslrSm, A. W., lyceikoUega. TImgren, Verner F. W., bataljonsläkare. 

Officersblblloteket Tuderus, V. E. L., ofverstelojtnant. 

Orrman, 0. A., baningeniör. Winter, W., löjtnant. 

Planting, A. W., kammarrad. Åkesson, K. G., bankkassör. 

8:t Petembnxg. 

a) Stiftande medlemmar: 

Indrenius, B., friherre. Kajanus, Herman, kyrkoherde. 

b) Ständiga medlemmar: 

Bittrnberg, F. 6., öfverstelöjtnant. Munk, Lennart, värkligt statsråd. 

Enehjelm, Georg af, kassör. Runeberg, Robert, ingeniör. 

Haartman, B. von, baningeniör. 8tanderttkJVId, Oskar, kapten. 

HasselstHIm, Axel, ma.ssör. Zansen,Onnlvon,guvemementssekreterare. 


Digiti 


zed by Google 


Modlem mar i Sibbo, Sjundeå, Somcro, Stockbolm och Tammerfors.  XXV 

c) Ärsmedlemmar : 
Aimqvitt, Matilda, lärarinna. Ignatlut, A., orgelnist. 

Boehm, Jenny, lärarinna. Karvanen, Joh., pastor. 

GrtHindttroem, Zaida, lärarinna. Palmgran, Siri, lärarinna. 

GrOnlund, Adelaide, lärarinna. SJtfbiom, Irene, lärarinna. 

GrOnroi, Adele, lärarinna. Ostrifm, Elin, lärarinna. 

Sibbo. 

b) Ständiga medlemmar: 

Fredriicsaon, Wiliielm, prost. Sclimidt, Johan, f. d. räntmästare. 

Pelirnian, Artur, possessionat. Astrilm, Bernhard, possessionat. 

Sjimdeå. 

a) Stiftande medlemmar: 
Le Bell, Axel, ingeniOr. Moberg, C. P., prost. 

b) Ständig medlem: 
Le Bell, Berndt, ingenior. 

Somero. 

c) Årsmedlem: 
Wahren, Ivar, godsegare, Palikais. 

Stockholm. 

a) Stiftande medlem: 
Johansson, A. J., direktor. 

b) Ständig medlem: 
iLangenskJöld, Carl, friherre, jurisdoktor. 

c) Årsmedlem: 
Tlgerstedt, Robert, professor. 

Tammexfom. 

a) Stiftande medlemmar: 
BJtfrkell, Otto, f. d. bankkassor. BJtfrkell, Oskar, fabriksegare. 


Digiti 


zed by Google 


XXVI 


Medlemmar i Tammerfors och Tavastehus. 


a) Stiftande medlemmar: 


De It Crolx, Charles, konsal. 
Elving, Anton. fil. magister, godsegare. 
Enqvist, J. W., sågvärksogare. 
Htkulln, K., fabrikant. 
Hammtrén, L J., kommerseråd. 

b) Ständiga 

Björkman, Ludvis, vicehäradsbofding. 
BJMeli, Hugo, kassOr. 
Bruun, Chr., kommunalråd. 
Forselles, Teodor af, öf^erstelojtnant. 
Grahn, Kuno, aiförsman. 
Grttnvik, Emil, bankkommissarie. 
Idestam, Fredrik, fil. magister. 
— Maria, fm. 
Kauffman. H., affärsman. 
KrsBmer, Karl, polismästare. 


Klingendahl, Fabian, bandiande. 
lielan, N., generalska. 
Procopé, Fredrik, borgmästare. 
Sobiberg, K. F., ingeniUr. 

medlemmar: 

liolln, Karl, apotekare. 
Mttrtengren, Fredrik, stabskapten. 
Roseniew, Uno, handlande. 
Sandström, Rafael, kollegiiassessor. 
Stjemvall, J., kommunalråd. 
Sumellus« GOsta, handlande. 
Tallqvist, Antolnette, prostinna. 
Tennberg, Amanda, fru. 
Wesander, Emil, bokhandlare. 


c) Årsmedlemmar : 
Lemberg, Adolf, tullförvaltare. Munck, E. F., hofrättsråd, Earkku. 


Helan, C. 0. G., generallöjtnant. 


Orell, F. N., bryggmästare. 


Tayaateliva. 

a) Stiftande medlemmar: 

Bruslin, Otto, kommunalråd. Standertskjöid, E., friherre, godsegare, Lah- 

dentaka. 

b) Ständiga medlemmar: 

Backmansson, Knut, bankdirektor. PomoeJi, W., apotekare. 

Enehjelm, G. E. af, kapten. Sundet, Hjalmar, justitierådman. 

Grönfors, J. G., handlande. Tötterman, L. J., kronofogde. 

Helsingius, Axel, borgmästare. Wichmann, K. T., läkare. 

Novoschiloff, A., handlande. VIgren, R. L, v icel andssekreterare. 
Petander, Matilda, ufverstinna. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Torneå, Träskanda, Tuulois, Tyrvis och Uleåborg. XXVII 

c) Ärsmedlemmar : 

Anthoni, Knut, landssekreterare. LIbinhottz, V., godsegare. 

Bränder, 8eb., kapten. Renvall, Karl, iil. magister. 

Brefelt, P. A., assessor. Schauman, F., apotekare. 

Gadd, Ivar, bankduektOr. Schmausser, Wilheim, fil. magister. 

Gadding, K. T., öfverste. Vegellus, Uno, godsegare. 

Lindberg, V. A., politierådman. Zansen, Max von, kommisaionslandtmätare. 

Torneå. 

a) Stiftande medlem: 
Kalffl, Einar, stadsläkare. 

c) Årsmedlemmar: 

Lagerblad, F. M., öfverforstmästare. Nyman, Emil, kontorsskrifvare vid tull- 

kammaren. 

Trtekftnda. 

a) Stiftande medlem: 
EhrstrSm, Alex., kommunalråd. 

h) Ständig medlem: 
Dahl, Valfrid, possessionat. 

c) Ärsmedlem: 
Hjelt, Otto E. A., arkiater. 

Tuulois. 

c) Årsmedlem: 
Munsterhjelm, Rudolf, godsegare. 

Tyrvia. 

b) Ständig medlem: 
Weymarn, Edv. von, läkare. 

Uleåborg'. 

a) Stiftande medlemmar: 
Carlsson, Otkar, rådman. Ekholm, Alfred, sjökapten. 


Digiti 


zed by Google 


XXVIII Medlemmar i Uleåborg, Irdiala och Vasa. 

a) Stiftande medlemmar: 

Hedman, Ossitn, apotekare. Pentzin, Kari, handlande. 

Pentzin, J. G., handlande. Ravtii4er, Otto, vicekonsul. 

— J. L, borgmi&stare. Thornbarg, John, sjökapten. 

b) Ständiga medlemmar: 

Borg, G. J., hofråd. HOckert, Viktor, vicekonsal. 

Candolin, Loon., vicekonsal. Korttula, J. F.. bankdirektor. 

Caatrén, Z., handlande. Hoborg, 0. W., hofråd. 

Englund, Goorg, koUegiiråd. HooHn, R. W., hoffttttsnotarie. 

Enohjolm, Aina af, lärarinna. Nordblad, John, sågegare. 

Funibjolm, Edvard, Ofverste. Nykopp, Axol, stadsläkare. 

Haasolbiatt, Hugo, prorisor. Snellman, K. A., handlande. 

Hedman, J. S., kommerseråd. — P. W., rådman. 

Holonltts, C. 0., trafikdirektOrsassistent. Thomé, E. G., kapten, lotafttrdelniAgschef. 

Hortting, J. G., kammarråd. Tdnigron, G. R., lyceirektor. 

Hubtinon, Berndt, apotekare. Attrihn, I  H., konsul. 

c) Äramedlemmar : 

Fogelholm, A. M., skolföreståndarinna. Rancken, Runar F., iil. doktor, lektor. 

Frigréo, Wilhelm, Ijceikollega. Ravander, Isak, handlande. 

Granberg, Seth, stadsläkare. Rotberg, J. E., fil. doktor, lycoikoUega. 

Gratschofff, Louis, läkare. Stenbäck, Wiinli, postförvaltare. 

Hasseibiatt, Artur, apotekare. Wmnerberg, G. A., lycoilektor. 

Marelius, G., lyceirektor. Weckman, R., löjtnant, handlande. 

I7rdi«la. 

b) Ständiga medlemmar: 
Furuhieim, J. H., amiral. Kniper, A. G., stationsinspektor. 

▼aoa. 

a) Stiftande medlemmar: 

Aminoff, Germund Gustaf, hofrättsråd. Hedman, Alfred, konsul. 

Cajanus, Viktor, borgmUstarc. Åkesson, Knut, hofrättsassessor. 

b) Ständiga medlemmar: 

Bucht, Goorg, konsul. Carp, Carl, hofrättsassessor. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Vasa. 


XXIX 


b) Ständiga 

Ekholm, Gideon, hofrättsnotario. 
Ettlander, Carl, hofrftttsassossor. 
FonteH, Henr., komniunalläkare. 
Hatselblatt, Alarik, hofiUttsassessor. 
H^lund, L. L., provinsiallftkaro. 
Kurtén, Joachim, kommerseråd. 
LadaUi 0. W., postmästare. 
Rahm, Carl, rådman. 
Rosenqvitt, V. T., lektor. 


medlemmar: 

Schauman, Ax«l, kommerseråd. 
Skog, K. H., hofrilttsråd. 
Stenbäck, GOsta, vicehUradshOfding. 
StrSmmor, C. J., kollegiiassessor. 
Sttlfvorarm, Hugo, bankdirektor. 
Tollet, Cari, landskamrerare. 
Tujulin, Alexander, hofrättsråd. 
Utohakoff, Teodor, lektor. 


Akola, Emilia, lärarinna. 

Alcenius, Otto, magister. 

Aminoff, H. 6., vicebäradshofding. 

Aspclln, H. Em., lektor. 

Berger, Artvr, bankdirektiJr. 

BiVrksten, K. A., fil. magister, redaktör. 

Bränder, S., frOkon. 

Cedorberg, Axel, bofrftttskanslist. 

Eriksson. F. V., hofrllttsasséssor. 

Estlander, H., tallft)r7altare. 

Finniia, T., löjtnant. 

Forselius, A. G., bofrUttsadvokatfiskal. 

GrOnberg, Axel, sjökapten. 

Gulin, Ivar, OfvorstelOjtnant. 

Heikei, J. A., pastor. 

J. E., hofrättsråd. 

Hedman, K., doktor. 
Hemmer, B., hofrättskanslist. 
HJelt, HJ., fil. doktor, lektor. 
Ingman, G. A., lagman 
— — J. J., vicobäradshofding. 
Jurvelius, Alfons, handlande. 
Kiiilman, Henrik, fil. magister, banktjänste- 
man. 
— IN. L., hofrRttsregistrator. 


c) Ärsmedlemmar : 

Krook, Augusta, skolföreståndarinna. 
Langhoff, Elin, lärarinna. 
Laurén, L. 0., vicebäradsbofding. 
Lindberg, F. L., bofrättsasscssor. 
Lindeback, H. J., apotekare. 
Lundgren, Oskar, roagistratssekreteraro. 
lialmberg, Hugo, borgmästare. 
Marelius, 0. E., vicebäradsbofding. 
Moe, J. E., bandiande. 
Orell, F. V., vicelandssekreteraro. 
Ramsay, Adolf, Ofrerste. 
RelinstrSm, J. A., bof rättsassessor. 
Reinius, K. V., länearkitekt. 
Sandelin, 0., vicebäradsbofding. 
Sjödahl, John, bankdirektor. 
Stormbom, G. A., kronofogde. 
Strengeil, Emelie, doktorinna. 
Sundman, N. E., bankkommissarie. 
Saaf, Knut, kollega. 
Troil, Erik von, friberre, borgmästare. 
WahlstrVm, Tora, frOken. 
West, Eiiei, IjceikoUega. 
Zilliacus, Viktor, lyceikollcga. 
Åkerberg, Bruno, kontorist. 


16 


Digiti 


zed by Google 


XXX 


Medlemmar i Viborg. 


Viborff. 

a) Stiftande medlemmar: 

Avellan, Herman, hofråd. Hovins, Valter, bokhandlare. 

Ekstr5m, C. Aug., ingeniDrkapten. 


b) Ständiga 
Ahrenbers, Viktor, bäradsskrifvare. 
Alfthan, Ferdinand, vicekonsnl. 
Backlund, Henrik, kollegiirogistrator. 
Berenitts, Alexander, Ufverforstmästaro. 

— Carl, vic^konsul. 
Brunou, Wilhelm, kanslist. 
Burjam, Wilhelm, bankdirektor. 
Dippel, Edvard, arkitekt. 

— Wilhelm, vicekonsui. 
Elfvengren, R., hoMttsnotarie. 
Eriksion, Hjalmar, Ticeiandssokretorare. 
Försten, Mortlmer, kontraktsprost. 
Furahjeim, Viktor, jiiriskandidat. 
Grotenfelt, Alexander, ofvorsto. 

fackman, Wilhelm, kommerseråd. 
Hackzeil, A. K., hofrättsnotaric. 
Heikel, Felix, bankdirekt()r. 
Heinricius, J. 6., hofrad. 
Kniper, Artur, hofrättsnotarie. 
Knorring, A. L. von, landssek roterare. 
Lagerspetz, J. C, bokhandlare. 
Lindberg, Verner, yicehäradshofding. 
Lydecken, Herman, handlande. 
Mickelsson, M. F., handlande. 
Olin, Julius, handlande. 


medlemmar: 
Pacius, i. E., ingcniOr. 
— L., vicekonsui. 
Paldani, Edvard, hoMttsassessor. 
Perander, N. A., hofrättsråd. 
Pfaler, August von, bankdirektor. 
RHz, Fritiof, koUegiisekreterare. 
Boos, P. H., kollega. 
Rothe, Wilhelm, vicehäradshofding. 
SchrOder, Ivar, advokat. 
Selin, Nikolai, hoMttsråd. 
SjdstrSm, G. V., hofrHttsassessor. 
Sohlberg, Seth., handlande. 
Spåre, J. A., hofrättsråd. 
StandertskjOld, Berndt, ofvorstelojtnant. 
Starckjohann, Julius, handlande. 
Sundman, Nikolai, läkare. 
SundstrOm, Hans, Ofvcrste. 
Stttnkel, J. R., handlande. 
Timgren, 60sta, räntmUstaro. 
Ullberg, C. J., målarmästare. 
Wahlroos, 6. V., lyc^eilektor. 
Wallgren, J. A., läkare. 
Westertind, K. A., fältkamrerarc. 
Witting, R. M., kollega. 
Wrede, Carolus, fabrikant. 


Ekstrdm, Edvin, konsul. 
Erikson, Artur, j ustitierådman. 
Forsman, Emil, president. 
— William, hoMttskanslist. 


c) Ärsmedlemmar : 

Hackman, Fredrik, handlande. 
Lindberg, Ivar, disponent. 
QvarnstrSm, Elis, handlande. 
Rosenius, Karl, konsul. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Vichtis, Villmanstrand, Vttrtsilä och Åbo.     XXX I 


Rotlie, Emilf konsul. 
Simberg, M., Ofvorsto. 


c) Årsmedlemmar : 

Tollet, K. J., redaktör. 
Orn, A. W., jastitierådraan. 


Vichtis. 

c) Ärsmedlem: 
Stackelberg, Hj., friherre, godsegaro. 

Villmaastraad. 
b) Ständiga medlemmar: 
Aminoff, A. P. J., stabsryttmästare. Sdiogster, Albert, borgmästare. 

Lindeqvltt, Alfred, hofrättsassessor. Themé, Alfred, assessor. 


flundberg, 0., poUtierådman. 


Melslnglus, F., disponent. 


Arppe, E. W., godsegarc. 


II, Emil, lyceirektor. 
Surmeitter, C. V., handlande. 
Beman, N., fabrikant. 
Collan, Une, iil. magister. 
CygniBus, Gustaf, lyceilcktor. 
Dalberg, John, konsul. 
Dablstrdni, Ernst N., kommerseråd. 
— - Magnus, handlande. 
Essen, Georg von, läkare. 
Fabritlus, L, voterinärläkare. 
Favorin, Viktor, redaktör. 
FSreningen „Svenska bildningens vänner 


c) Ärsmedlem: 

V&rtsUft. 

b) Ständig medlem: 

c) Ärsmedlem: 

Åbo. 
a) Stiftande medlemmar: 

Grdniund, Kari, fil. magister. 
Hagfors, J. F., redaktör. 
Hedberg, Johan, redaktör. 
Heidecken, Carl von, läkai-e. 
Heurlin, Volmar af, possessionat. 
Hoffstedt, Gustaf, handlande. 
ItmonI, Torsten, kollega. 
Jaoobeeon, Alfred, konsul. 
Junnelius, C. F., kommunalråd. 
Kajanus, Artur, stadsingeniOr. 
Kingelin, Oskar, packhusinspoktor. 
Lindberg, Ernst, rodakU)r. 


Digiti 


zed by Google 


xxxir 


Medlemmar i Åbo. 


a) SHfiande 
Lindblom, Artur, handlande. 

— 6. A., konsul. 
Nordman, A. E., pastor. 
Paqvtlin, K. R., professor. 
Petrotiiit, G. A., kommanalråd. 
Rottig, Erik, possessionat. 

— Fr., kommerseråd. 

— Honning, fabrikör. 

— Pontus, possessionat. 
RosenlMrg, i(ari Goorg, possessionat. 
Sclinitt, Louis hr,, fabrikant. 
ScliylMrgson, Gustaf  Arvid,  yiceadvokat- 

fiskal. 
Spoof, Konrad, konsul. 

b) Ständiga 
Armfolt, Väva, frOken. 

Arrlioiiius, C. J., professor. 
Brunn. F. F., assessor. 
Bftlir, 6. M., handlande. 
Candolin, C. E., fabrikör. 
Codor, Axol, bankkassor. 
Coderqvist, 0. F., sjökapten. 
Daliistriim, Joli. Edv., justitierådman. 
Eifving, Wondla, professorska. 
Engblom, K. 0., hofrättsråd. 
Ericsson, liartin, konsul. 
Fabritius. Wiiholm, assessor. 
Forsoll, Artur, lyceikollega. 
Furuhjolm, Elis, vicebftradshofding. 
Gadoiln, Guido, Ofverste. 
GranstrOm, Niis, politierådman. 
Grttnfoldt, Vomor, vicebäradshofding. 
Hartman, K. J., fiL doktor, lektor. 
Holimorus, H. A., tullförvaltare. 
Hoiländor, J. F., kollegiisekreterare. 
Holmborg, Horman, skolaris. 


medlemmar: 
Stadius, Wiiholm, läkare. 
Stonvlk, F. Edv., land trän tmästare. 
Stråhio, E. J., sekreterare vid „ Finska hus- 
hållningssällskapet.'' 
Svonska klassiska iycoum. 
Tonién, G. M., assessor. 
Troll, Samuoi Verner von, hofmästare. 
Wockman, A. W», folkskoleinspektör. 
Wiienius, F. D., f. d. provinsialläkare. 
Akorman, K. R., handlande. 
Ostorblad, John, handlande. 
— — Julius, handlande. 

I, K. R., vicehäradshofding. 


medlernmar: 
ithimaus, Horman, vicepresident. 
Jack, Gustaf, possessionat. 
Jlgorskitfld, K., hofrättsassessor. 
Jönsson, C, fabrikant. 
Kumlin, Aloxandor, assessor. 
Kramor, W. von, vicehäradshofding. 
Lindborg, August, handlande. 
Lundonlus, Johan F., assessor. 
Marialin, J. W., kommunalråd. 
IRustolin, W., bokhandlare. 

I, Jullus, bokhandlare. 
I, Folix, kronolänsman. 
Routor, J. N., m. doktor. 

I, Axol, gymnastiklärare. 
, 0. E., rådman. 
Rosondai, August, assessor. 
Rosenholm, G. W., bandlande. 
Rydman, A. W., lagman. 
Sailiogro, W. G., hofrättsråd. 
Soronius, H., hofriLtcsråd. 
Siren, H., provinsialläkare. 


Digiti 


zed by Google 


Medlemmar i Åbo och Baku. 


XXXIIl 


b) Ständiga medlemmar: 


SJVbiom, E., fil. doktor, lektor. 
Stigzeliut, Alfred, yicehftradshofding. 
— K. E , ingeniOr. 
Stråhte, Lennart, läkare. 
StrVmbarg, Berndt Vllh., apotekare. 
Sundahl, N. J., bandiande. 
Sundholm, A. L., fil. doktor, lektor. 


Tigerstedt, K. K., professor. 
Tollet, C. A., hofrättsassessor. 
Uggla, Otto, tullförvaltare. 
WIlén, 6. V., boktryckare. 
Willebrand, Artur von, Ofverste. 
AstrSm, E. W., fabrikant. 
Ohrbom, H. I., Ofverstelöjtnant. 


c) Åramedlemmar : 


Aminoff, Ivar, vicehäradshofding. 

Appelroth, J. F., kollega. 

Arrhenius, Birger, Yicohäradshöfding. 

— Gustaf, vicehäradshofding. 

— Héléne, lärarinna. 
Bthne, Allan, tandläkare. 
Bergman, V. W., kontorsskrifvare. 
Bränder, V., stabskapten. 

Bahr, G. M., handlande. 
Eckhoff, V., kassor. 
Fredrikson, A. M., handlande. 
Gardberg, Hugo, vicehäradshofding. 
Granberg, A., lärarinna. 
Gröndahl, A. K. E., justitierådman. 
Hanson, Rudolf, kontorist. 
HIntzo, William, disponent. 
Holllnder, T. J., assessor. 
Hbim, J. L., handlande. 
Isaksson, William, vicehäradshofding. 
Karsten, Anton, fil. doktor, kollega. 
Ljigus, R., löjtnant. 

Lindeqvist,  Verner,  direktor för handels- 
institutet. 
LindstrOm, L., kontrollör. 


Löfdahl, D., handlande. 

Nordfors, Frans, sjökapten. 

Reims, E., apotekare. 

Richter, Oskar, kontorist. 

Sallmén, A. W., hofrättsråd. 

Schantz, Alfhild von, frOken. 

Serenius, H., hofrättsråd. 

Sergeieff, Alex., kammarskrifvare. 

Seth, r. E., konsul. 

Silfverberg, K. G., fabrikant. 

Skog, Albin, stadsingouiOr. 

Strandeli, F., arkitekt. 

Sundblom, Julius, redaktör. 

Sundvik, V., stationsinspektor. 

Svensson, S., prokurist. 

Sviberg, J. A., handlande. 

TOrnudd, Alex., ombudsman. 

Westerholm, Viktor, artist. 

Westerlund, Wilhelm, aktuarie. 

WIkestrdm, Oskar, vicekonsul. 

Willebrand,  August  von,  tullofveruppsy- 

ningsman. 
Wrede, Kasper, friherre. 
Alenius, Axel, ho f rättsnotarie. 


Junnelltts, Valdemar. 


Baku. 

b) Ständiga medlemmar: 

Palmroos, K. S. 


Digiti 


zed by Google 


Rättelser: 

Sid.  39 rad 9 nedifr. står: TengstrUm — Ifts: Franzén 

„  111  „ 18 uppifr.  „ son dommage —  ,t   un dommage 

„  112  „ 23 nedifr.   „ se sendre est hiver  —  „   se rendre cet bi ver 

„  126  „ 15   ^     „ Nu vore —   „   Nn voro 

„  132  .   5   n     „ frUe t till samma anda --  „   frUet till samma onda. 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


3igitized by VjOOQIC 


Digiti 


SKRIFTER 


UTGIFNA  AF 


SYENSKA LITEMTlSiLLSKÄPET 


FINLAND. 


XXXIX. 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


FÖRHANDLINGAR 

OCH 

UPPSATSER. 


12. 


1898. 


HELSINGFORS, 

TIDKIKOS- & TRTCKSRI-AKTIEBOLAaBTS TBTOKSRI. 
1899. 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


INNEHÅLL. 


FOrliandllngrar: 

Protokoll, förda vid Svenska Literatarsallskapetn i Finland be- 
styrelse- och funktionärssamman träden under år 1898 

Fanktion&rssanimantrftde den 5 januari 

Extra bestyrelsesammantrftde den 8 januari 

Bestyrelsesamman trade den 20 januari .  . 

Extra bestyrelsesamman trade den 28 januari 
Protokoll, fbrdt vid årsmötet den 5 februari 1898 
Sekreterarens årsberättelse den 5 februari  .... 
Arkivariens årsberättelse den 5 februari    .... 
Revisionsberättelse den 6 februari 

Funktionärssamnjan trade den 16 februari . 

Bestyrelsesamman trade den 17 februari 

Funktionärsssmmantrilde den 17 mars  .  . 

Bestyrelsesamraanträde den 17 mars   .   . 

Funktionärssammanträde den 28 mars  .  . 

Extra bestyrelsesamman trade den 31 mars 

Bestyrelsesamman trade den 21 april    .  . 

Bestyrelsesammanträde den 26 maj  .   .  . 

Bestyrelsesammantnide den 22 september 

Bestyrelsesammanträde den 20 oktober .  . 

Bestyrelsesammanträde den 17 november  . 
Protokoll,  fOrdt vid  Svenska  Literatursällskapets  samman- 
trade  den 12 december i anledning af femtionde års- 
dagen af Fänrik Ståls s&gners utkommande  . 

Bestyrelsesammanträde dsn 15 december 


Sid. 

I. 

II. 

III. 

XII. 

XII. 

XVIII. 

XXIV. 

XXVII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXX VI I. 

XXXVIII. 

XL. 

XLIII. 

XLVI. 

XLVIII. 

L. 


LXI. 
LXV. 


Uppsatser: 

DjHknelif och djäknegång. Föredrag vid Svenska Literatursäll- 
skapets årsmöte  den  5 februari  1898,   Senare utvidgadt, 

af Carl t\ Bonsdorff 1. 

Varianterna till Fänrik Ståls sägner, af Hj. Appelqviat .... 40. 

Abo akademis „rectorcs illustres**, af Carl v. Bonsdorff .... 122. 

En kvinnofråga för hundra år sedan, af Carl v. Bonsdorff   .  . 139. 


Digiti 


zed by Google 


Sid. 
Finlands sista hyllning åt svensk konangr, af Carl v. Bonsdorff . 166. 
Tvänne bref af C. A. Gk)ttlund, meddelade af K. G, Leinberg . 171. 
Anteckningar om Jakob TengstrOms värksamhet vid riksdagen i 

Norrköping år 1800, af M. G, Schybergson 180. 

Några minnen från Abo borgerskaps bal fbr Kejsar Alexander I 

den 2 april 1809, meddelade af Eeinh. Haiisen .... 186. 
BeriLttelse om Abo akademis invigning, meddelad SitMeinh. Hausen 190. 
Tillagg och rättelser till den i tom XXXVI af Sällskapets skrifter 

pnblicerade förteckningen Ofver Svenska LiteraturslUlskapots 

i Finland bestyrelse. ombudsmän och medlemmar  ....   193. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. 


Funktionärernas  sammanträde  den  5 
januari 1898. 

Beslöts att till ny ombudsman i Tomeå föreslå öfver- 
forstmästaren F. M. Lagerblad. 

Ordföranden uppläste följande af honom författade för- 
slag till adress i anledning af skalden Z. Topelius' snart infal- 
lande 80-års jubileum: 

Till  Zacharias  Topelim 
den 14 januari 1898. 

Svenska Literatursällskapet i Finland, som högt skattar 
äran af att räkna Eder bland sina hedersledamöter, hembär 
Eder på denna betydelsefulla dag genom undertecknade. Säll- 
skapets bestyrelse, sin vördnadsfulla lyckönskan. Det hälsar 
Eder såsom den snillrike skaparen på det fält, Finlands sven- 
ska literatur, där sällskapet sökt plocka och samla forsknin- 
gens ax. 

Seklet hade icke nått sin middagshöjd, då Ni upptog 
Franzéns lyra, och i Ljungblommor, fulla af skönt och fint 
behag, anslog toner, som genom stämningens innerlighet erin- 
rade om Selma- och Fanny-sångerna. Eder diktning, som från 
denna tid var älskad öfveralt i våra bygder, blef ännu verk- 
ningsfullare, ju mera fosterlandskärleken blef dess genomgående 
grundmotiv, hvilket återklingade äfven från de nya strängar, 
som fogades till lyran. Vår natur och vårt folklif, våra sor- 
ger och vårt hopp framträdde i Edra sånger i konstens för- 
klarande ljus. Äh^en andra stigar beträdde Eder alstringsrika 
diktarande. Vår historias rika värld låg öppen för Eder blick, 
och  därur  hämtade  Ni  skildringar  fulla  af lif och fägring. 


Digiti 


zed by Google 


II Förhandlingar. 

Greneration efter generation har genom Eder lärt sig att älska 
det förgångnas mäktiga gestalter. Ni vände Eder till barnen, 
som Ni fängslade med fantasirika bilder ar sagan och värk- 
ligheten, och som af Eder emottogo en sedligt ren världs- 
åskådning. Så har Edert ord under loppet af mera än ett 
hälft århundrade varit en förädlande och höjande kraft i vårt 
folks lif. 

Efter denna rika och fruktbringande skrifställarverksam- 
het står Ni nu vördad, åttatioårig bland oss, ännu varm för 
samma höga syften. Svenska Litératur sällskapet i Einland 
tackar Eder för Edert arbete och önskar Eder en lefnadskvälU 
som solbelyst och fridfull hägnas af ert folks kärleksfulla till- 
gifvenhet. 

Förslaget granskades och godkändes. Beslöts att för 
adressen anskaffa en vackert utstyrd portfölj med inskrift: 
Till Z. Topelius den 14 januari 1898 från Svenska Literatur- 
sällskapet i Finland. Arkitekten J. Ahrenberg skulle anmodas; 
att illustrera adressen, som skulle öfverlämnas till statsrådet 
Topelius på hans födelsedag den 14 januari. Vidare beslöts 
att sammankalla Bestyreisen till extra sammanträde den 8 
januari, för att taga kännedom om adressen. 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens extra sammanträde  den 8 
januari 1898. 

Ordföranden meddelade att Bestyreisen blifvit samman- 
kallad till extra möte for att taga kännedom om Funktionä- 
rernas förslag till adress i anledning af statsrådet Z. To- 
pelius' 89-års jubileum. Adressen upplästes och godkändes. 
Likaledes godkändes Funktionärernas åtgöranden beträffande 
adressens utstyrsel m. m. 

Arvid Hultifi. 


Digiti 


zed by Google 


FörhatMingar. 111 


Bestyreisens  sammanträde  den  20 ja- 
nuari 1898. 

Ordföranden meddelade att Sällskapets adress till stats- 
rådet Z. Topelius i anledning af hans 80-års jubileum hade 
blifvit öfverlämnad till skalden af landtbruksrådet G. Borg- 
ström, för hvilken skalden uttrykt sin tacksamhet vid adres- 
sens mottagande. Adressen var innesluten i en vacker port- 
följ af mörkgrön marokin, invändigt beklädd med siden samt 
konstnärligt textad och illuminerad af arkitekten J. Ahren- 
berg. Beslöts att till protokollet uttala Bestyreisens tack- 
sägelse till kr Ahrttiberg för hans medvärkan till adressens 
artistiska utstyrsel. 

Funktionäremas förslag att till Sällskapets ombudsman 
i Torneå utse öfverforstmästar P. M. Lagerblad godkändes. 

På förslag af Ordföranden beslöts med 8 röster mot 3, att 
årsberättelsen framdeles skulle uppläsas, icke vid den solenna 
akten uti solennitetssalen. utan vid årsmötets förhandlingar i 
sessionsrummet. 

Ordföranden anmälde till publikation i Sällskapets skrif- 
ter Valda vitterhetsarbeten af Jakob Tengström, föregångna 
af en biografisk inledning. Arbetet vore afsedt att ingå i den 
serie publikationer, som Best3rrelsen beslutit utgifva under den 
gemensamma titeln „Finlands svenska vitterhet". 

Föredrogs af hr Gustafsson följande redogörelse från den 
af Bestyreisen tillsatta komitén för åstadkommande af en kor- 
rekt upplaga af Fänrik Siäls sägner: 

Sedan Svenska Literatursällskapets i Finland bestyrelse på 
anhållan af Förlagsaktiebolaget Söderström & C:o tillsatt en 
komité, bestående af kanslirådet C. G. Estlander, professor F. 
Gustafsson och rektor £. Lagus, i och för åstadkommande af 
en korrekt upplaga af Fänrik Ståls sägner, sammanträdde komi- 
tén för slutligt afgörande om principerna för arbetet den 22 
november 1897 hos hr Estlander. 

1. Först antecknades att i enlighet med komiténs upp- 
drag dr Hj. Appelqvist jämfört alla tillgängliga manuskript 
till sägnerna jämte några äldre upplagor och fullständigt upp- 


Digiti 


zed by Google 


IV Förhandlingar. 

tecknat varianterna. Dessa och möjligen senare tillkomna 
jämförelser skulle efter arbetets slutförande öfverlämnas till 
Svenska Literatursällskapet. Därjämte uttalades inom komitén 
den önskan, att ordvarianterna i skaldens manuskript och hr 
Appelqvists redogörelse för skaldens ortografi skulle publiceras 
i Sällskapets Förhandlingar och Uppsatser. 

2. Skaldestycket Sveaborg ansåg komitén böra bibehålla 
sin redan traditionella plats i samlingen efter Fältmarskalken. 

3. Ändring af texten på grund af manuskripten ansågs 
i allmänhet icke böra ifrågakomma. Likaså förkastades den 
af hr Appelqvist föreslagna ändringen an i st. f. fram i elfte 
strofen af Löjtnant Zidén, hvilken ändring försvarades af hr 
Gustafsson. 

4. 1 af seende å den ortografi, som borde följas i den af 
Söderström & C:o föranstaltade, af Alb. Edelfelt illustrerade 
upplagan af sägnerna, ville komitén som sin åsikt uttala, att 
i denna speciella edition den första trykta upplagan, till hvil- 
ken skalden själf läst korrekturen, borde läggas till grund, 
dock så att enstaka inkonsekvenser skulle aflägsnas och vid 
vacklande skrifsätt det nyare skulle följas. Hr Lagus for- 
drade ett konsekvent genomforande af Svenska akademins 
ortografi enligt dess mera ljudenliga alternativ, som i alla fall 
skulle i vanliga upplagor bli den gällande. 

5. Äfven interpunktionen ville komitén i nu ifrågavarande 
upplaga bibehålla i öfverensstämmelse med den af skalden 
använda, hvilken med sina brister dock hade betydelse for 
kännedomen om hans egen uppfattning af innehållet. En med 
lätt och varsam hand gjord modernisering af interpunktionen 
syntes dock hr Lagus vara önskvärd. Vidare ansågs hvarje 
värsrad böra begynna med stor bokstaf. 

6. I sammanhang härmed vakte hr Lagus förslag om 
åtskilliga detaljfrågor, såsom om sammanskrifning af ord, om 
stor bokstaf vid titlar, folknamn och månader, om citations- 
tecknens bruk, om liten bedynnelsebokstaf efter kolon samt 
om vissa språkliga oegen tligheter, som t. ex. ,^r kuvert**. 
Äfven i dessa och dylika fall ansåg komitén den nu ifråga- 
varande upplagan böra återgifva skaldens skrifsätt, där ej 
synnerliga skäl till afvikelse förekomma. 

7. Slutligen beslöt komitén anmoda hr Appelqvist att 
på grund af komitén s uttalanden åstadkomma ett textexemplar 
af sägnerna, hvilket efter att halva af komitén granskats skulle 
till Söderström & C:o öfversändas jämte en kort redogörelse 
för komiténs grundsatser. 

C. G, Esilamler,     F. Gustafsson,     Ernst Lagus. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, 


Tillika meddelades att komitén numera granskat och fast- 
stält ett textexemplar efter ofvan nämda grundsatser. I sam- 
manhang härmed anmäldes till intagning i „ Förhandlingar och 
Uppsatser** de af hr Appelqvist samman stälda varianterna till 
Fänrik Ståls sägner. 

Ordföranden tackade komitén för dess arbete. 

Skattmästaren meddelade att räkenskaperna för senaste 
år voro afslutade och hade öfverlämnats till granskning åt 
revisorerna. Tillika lämnade skattmästaren följande tablå öfver 
inkomst- och utgiftsråkning för 1897: 


Inkomster, 

Behållning från  1890   .... ^7   5,905: 89 

Årsafgifter (^h/: 5,150: — 

Intressen och dividender ... „ 7,550: 02 

Försålda skrifter „     301: 99 

Bidraget ur  Längmanska fon- 
den  „ 3,333: 33 

Statsbidraget ^ ^ 8,000: —   ^   24,335: 34 


^ 30,241; 23 


Utgifter. 


Utgifna pris Ä5^   4,000: — 

Författarehonorarier ^t/: 3,24 i : — 

Tryckningskostnader „   3,971: 24 

Häftningskostnader „     879: — 

Utgifna stipendier „     600: — 

Inlösta samlingar „     200: — 8,891: 24 

Aflöningar ' 5S^' ~ 8ÖÖ.^~^ 

Annonser „    233: 35 

Öfriga omkostnader „   1,471: 57 2,504: 92 

Förlust å utlottade obligationer „ 14: — 

Eänta till stiftarnes fond   . . y^    1,316: 57 

Behållning „   13,514: 50 

^ 30,241: 23 


Digiti 


zed by Google 


VI Forhandlingar. 


Slillning den 31 december 1897. 
Tillgångar, 

Obligationer ^ 134,349: 5*2 

Aktier ^     6,640: — 

Bankdepositioner ^^  .^^i^^PL'^ ^^ 181,989: 52 

Utestående afgifter .... , 1,180: — 

D:o     hos arkivarien ^ 374: 67 

Upplupna räntor , 1,645: 99 

Löpande räkning Smf   13,825: 28 

Kassa ^    2,963: 30   ^    1 6,788: 58 

Smf 201,918: 76 
SkuhJei'. 

Victor Höckerts testaments- 
fond  9iif 81,582: 09 

Stiftames fond ^   85,359: 55 

Ständiga medlemmars fond   „   16,522: 62 ^^ 183,464: 2(j 

Bidraget   ur   Längmanska 

fonden, oanvändt ... ^     5,000: — 

Behållning „    13,514: 50 

9mf 201,978: 76 
Helsingfors den 20 januari  1898. 

Sigfr. KuUJtem. 

Hr Hausen redogjorde för Per Brahes relation till sven- 
ska regeringen angående Åbo akademis invigning, där\'id på- 
pekande att den i flere punkter afviker från den skildring, som 
ingår i akademins protokoll. Aktstycket skulle ingå i „För- 
handlingar och Uppsatser**. 

Sällskapets stipendiat, hr O. V. F. Sjöberg, hade insändt 
sina under senaste sommar värkstälda folkloristiska uppteck- 
ningar. Samlingen innehöll 100 dansmelodier, 50 folkvisor, 
ord och melodi, samt 25 danslekar. Då samlingen af hr Lagus, 
som genomgått densamma, vitsordades som utmärkt och mön- 
stergill, beslöts att tilldela hr Sjöberg en belöning af 50 mk. 

På förslag af hr Lagus beslöts vidare att för 150 mk 
inlösa en af hr H. R. A. Sjöberg i Replot insänd större sam- 
ling  af  folkloristik,  innehållande  14  numror traditioner och 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, VII 


sägner, 8 anteckningar om seder och bruk, 50 lekar, 1,500 
ortnamn, i 00 gåtor, 500 ordspråk, 31 spådomar och öknamn, 
30 huskurer, ett antal anekdoter, svordomar m. m. flela sam- 
lingen omfattade 2,075 numror. 

Enär Sällskapets stipendiater, hrr A. Jakobsson, J. Torckell 
och W. Karsten, ännu ej fullständigt insändt sina samlingar, 
beslöts att i bref påminna dem om att med det snaraste full- 
göra sina förbindelser. 

Ordföranden uppläste följande utlåtande och förslag af 
den på senaste möte nedsatta prisnämden: 

Till Svenska Literatursällskapets i Finland besiyrelse. 

Undertecknade, som vid Bestyreisens sammanträde den 
15 sistlidne december utsagos att afgifva utlåtande och för- 
slag rörande bortgifvande af sällskapets pris, få i sådant af- 
seende anföra följande: 

Priset är denna gång i tur att bortgifvas för förtjänst- 
fulla arbeten rörande fäderneslandets historia, hvilka utkom- 
mit under åren 1895 — 97. Förutom åtskilliga smärre bidrag 
och akademiska disputationer, hvilka icke här torde kunna 
tagas i betraktande, ha under nämda triennium utkommit föl- 
jande arbeten på den finska historiens område: 

af statsrådet Th. E.ein: 

Johan Vilhelm Snellman tecknad af Th. Rein, förra 
delen, V + 475 sid. 8:o.   Helsingfors 1895; 

af professor J. E. Strömborg: 

Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg. IV. 
1, 2.   547 sid. 8:o.   Helsingfors 1896, 1897; 

af arkiatem O. E. A. Hjelt: 

Naturhistoriens studium vid Abo universitet (Svenska 
Literatursällskapets i Finland skrifter 32). IV + 446 sid. 8:o. 
1896; 

af professor Eliel Aspelin: 

Elias Brenner, en forskare och konstnär från Karlarnes 
tid (utkommen äfven i finsk originalupplaga). 189 sid. stor 
8:o.   Helsingfors 1896; 


Digiti 


zed by Google 


VIII Förhandlingar. 

af lektor Gustaf Cygnaeus: 

K. Finska Hush&lliiiDgssällskapet 1797—1897. 412 sid. 
8:0.   Åbo 1897. 

Dessutom anse vi oss böra närana ett arbete af förste 
aktuarien vid Finlands statsarkiv dr J. W. Ruuth: 

Björneborgs stads historia, utgifven på Björneborgs stads 
bekostnad, 574 sid. 8:0, med talrika bilagor och kartor, 

men denna skrift, hvarom en af prisnämdens medlemmar er- 
hållit kännedom, har, ehuru titelbladet bär årtalet 1897, ännu 
icke utkommit i bokhandeln eller annars blifvit tillgänglig för all- 
mänheten, hvarför den torde böra räknas bland sådana histo- 
riska värk, som efter slutet af treårsperioden 1898 — 1900 
skola komma i åtanke vid då skeende prisutdelning. 

Bland de fem publikationer, som således enligt vår me- 
ning här komma i fråga, framstår Th. Reins skildring af J. 
V. Snellmans lif intill 1855 såsom synnerligen förtjänstfull. 
Förf. har gått till sitt arbete med all den pietet, som en stor 
uppgift kräfver, och fullföljt detsamma med sällspord energi 
under mångårigt samlande af upplysningar, hvarförutom han 
med stor urskillning siktat och grupperat sitt material. Hans 
uppfattningssätt är objektivt och fotad t på ett grundligt stu- 
dium af de allmänna historiska förhållanden, ur hvilka Snell- 
mans bana framgick. Bispositionen af ämnet är god och stilen 
altigenom klar och tilltalande. Den nu föreliggande delen 
kommer visserligen att fortsättas, men utgör redan i och för 
sig ett helt, i det att det i literärt afseende betydelsefullaste 
skedet af Snellmans lif 1855 var afslutadt, och ett nytt skede 
af väsentligen praktisk och politisk värksamhet därefter begynte. 

Med afseende å hvad sålunda anförts har prisnämden 
trott sig böra till prisets erhållande för denna gång föreslå 
statsrådet, prof. Th. Rein för arbetet „ Johan Vilhelm Snell- 
man, tecknad af Th. Rein", förra delen. 

Helsingfors den  15 januari  1898. 

M. G, Schybergson. 
G, Frosterus. Elis Lagerblad.     (\ von Botisdorff. 

Utlåtandet åtföljdes af följande reservation : 
Till Bestyreisen för Svenska Literatursällskapet. 

Bland de arbeten, hvilka af prisnämden denna gång an- 
setts kunna komma i fråga för erhållande af Sällskapets pris, 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. IX 


är ett, som enligt min tanke st&r Sällskapets uppgift och värk- 
samhet närmare än n&got annat tils dato prisbelönadt värk. 
Jag menar professor J, E, Strömborgs ^Biografiska antecknin- 
gar om Johan Ludvig Runeberg**. 

Af denna i hög grad förtjänstfulla lefnadsteckning ha 
fyra delar utkommit, den fjärde (547 sidor) under den tid- 
rymd prisbelöningen omfattar. Minnestecknaren har i dessa 
fyra delar redan hunnit öfver den m&hända svårast behandlade 
epoken af Runebergs utvecklingshistoria. 1 det senaste ban- 
det beröras flere af skaldens största episka värk: „ Julkvällen", 
„Nadeschda" och „Kung Fjalar", af hvilka särskildt Julkväl- 
len blifvit föremål för en värdefull analys. Det estetiska be- 
dömandet af Runebergs skaldevärksamhet ligger väl egent- 
ligen utom planen för prof. Strömborgs bok, som utom lef- 
nadsteckningen hufvudsakligen af ser att bel3^sa de yttre moti- 
ven för skaldens diktning. Men det kan ej nekas att, på 
samma gång minnestecknaren lämnat Runebergs ungdoms- och 
utvecklingsålder bakom sig och begynt följa skalden på hans 
väg till diktningens höjder, hans framställning blifvit djupare 
och mer psykologisk. Den stora värme och kärlek för ämnet, 
som minnes tecknaren röjer på hvarje rad i sin bok, äro den 
ledstjärna, som ledt honom till förståelse af skaldens skapel- 
ser, och dessa egenskaper äro en borgen för att han skall 
lyckas lika väl vid fortsättningen af sitt arbete. 

Professor Strömborgs bok är icke en vanlig biografi, 
den är ett af dessa sälls^^nta arbeten, på hvilka man ned- 
lägger ett helt lifs möda och som därigenom erhålla ett stort 
och blifvande värde. Redan under Runebergs lifstid var prof. 
Strömborg på grund af sin personliga bekantskap med skalden 
i tillfälle att förbereda sig på sin uppgift, och det är denna 
nära bekantskap man har att tacka för den mängd nya och 
intressanta upplysningar, hvilka boken innehåller. Härtill kom- 
mer att minnestecknaren haft tillgång till Runebergs intimaste 
brefväxling och därigenom kunnat framlägga förut okända drag 
af hans rika själslif. 

Sällan har väl någon gått till sitt värk med större sam- 
vetsgrannhet än prof. Strömborg. Boken är genomandad af 
den varmaste och vackraste pietet för skaldens minne. Afven 
stilen utmärker sig för enkelhet och flärdfrihet, hela fram- 
ställningen lika mycket genom sin sannfärdighet som genom 
sin hängifvenhet för skildringens föremål. 

En värksamhet sådan som prof. Strömborgs, egnad att 
gifva oss en i de minsta detaljer utförd och upplj^ftande bild 
af vår största diktare, bör väl i främsta rummet uppmuntras 
af Svenska Literatursällskapet, stiftadt till Johan Ludvig Ru- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, 


nebergs minne. Jag föreslår därför att Bestyreisen ville till- 
dela detta års pris för arbeten rörande Finlands historia och 
literatur åt prof. J, E, Strömborg^ som lagt grundvalen till en 
literär minnesvård af monumental art öfver J. L. Runeberg 
och i sin biografi meddelat så många och viktiga upplysnin- 
gar om skalden, hvilka måhända ingen framtida forskning 
skulle lyckats bringa i dagen. 

Helsingfors den  15 januari 1898. 

Arvid Hultin. 

Komiténs förslag beträffande hr Ruuths arbete ^Björne- 
borgs stads historia" godkändes, och skall således detta värk 
tagas i betraktande, då priset för arbeten i finsk historia nästa 
gång kommer att utgifvas. 

Hr Estlander ville med anledning däraf att såväl pris- 
komiténs som sekreterarens förslag gälde tvänne ofullbordade 
arbeten, påminna om att Bestyreisen vid senaste prisutdelning 
varit af den åsikt, att ofulländade värk icke borde prisbelönas 
af Sällskapet. 

Härtill upplystes af sekreteraren att, såsom framgår af 
prisnämdens utlåtande senaste år, man uttalat tvifvelsmål huru- 
vida ständernas pris ur Längmanska fonden skulle kunna till- 
dömas ett ofullbordadt arbete. Beträffande Sällskapets eget 
pris kunde en sådan tvekan ej komma i fråga, då oafslutade 
värk tidigare redan upprepade gånger blifvit prisbelönade. 

Hr Gustafsson förenade sig om prisnämdens förslag, men 
ville tillika uttala en viss betänklighet, dock endast i det af- 
seendet, att Sällskapets pris altmer tyktes glida öfver till 
författare, som borde ställas utöfver täflan, hvarigenom det 
ursprungliga, vid sammanträdena den 6 och 15 april 1886 tyd- 
ligt angifna ändamålet med prisen, uppmuntran till författare- 
värksamhet på svenska språket, mindre väl tillgodoses, och 
yngre vetenskapsmän, hvilka icke blott förtjäna, utan äfven 
behöfva uppmuntran, lämnas utan belöning. 

Hr Synnerberg yttrade, att han ej det minsta tvekade 
att förena sig med sekreteraren. 

Hr Ha US en yttrade att ehuru han ogärna tog till ordet 
i prisfrågor, han dock nu i allo ville förena sig med sekre- 
teraren.  Det skulle enligt hans mening förefalla bes^^nnerligt 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XI 

för  en eftervärld, om ett mouumentalt värk, sådant som Ström- 
borgs biografi, ej skulle vinna Sällskapets pris. 

Ordföranden redogjorde för de åsikter, som hyllades af 
prisnämdens flertal. Dess mening var att Reins biografi öfver 
Snellman röjde större historisk förmåga och talang, medan 
Strömborgs arbete mera gjorde intryck af en visserligen med 
stor pietet utförd materialsamling. 

Hr Lagus förenade sig med komitén, men föreslog til- 
lika att Best3'relsen, för att ådagalägga sin stora tacksamhet 
för Runebergs biograf, skulle ingå till årsmötet med förslag 
att utse professor Strömborg till Sällskapets hedersledamot. 

Hr Ku 11 hem förenade sig med hr Lagus. 

Hr Elfving förenade sig med komitén. 

Hr Nordmann ville tilldela Sällskapets pris åt profes- 
sor Strömborg. 

Hr Lagerblad förklarade att han i prisnämden med 
stor tvekan hade anslutit sig till flertalets åsikt, och att han 
fortfarande  var tveksam, men ville dock vidhålla sin mening. 

Hr Estlander ansåg, att professor Strömborgs bok 
ingalunda kunde betraktas blott som en materialsamling. I 
materialets anskaffande och ordnande hade Strömborg ådaga- 
lagt en fyndighet och påpasslighet, som var rentaf förvånande, 
och stod han i detta afseende till och med framom Rein. Då 
Strömborgs bok måste tillerkännas ett mycket stort värde, 
ville han förena sig med sekreteraren. 

Vid därefter anstäld slutlig votering omfattades komiténs 
förslag af (> af Bestyreisens medlemmar, medan 5 hade afgif- 
vit sina vota för att tilldela Sällskapets pris åt professor Ström- 
borg. Beslutet skulle i vanlig ordning tillkännagifvas vid 
årsmötet. 

Upptogs det af hr Lagus vakta och af hr Kullhem under- 
stödda förslaget att hos årsmötet hemställa om att utse pro- 
fessor J. E, Strömborg till hedersledamot i Sällskapet. För- 
slaget antogs enhälligt. 

Arvid Huitin. 


Digiti 


zed by Google 


XII Förhandlingar, 


Bestyrelseiis   extra  sammanträde  den 
28 januari 1898. 

Ordföranden meddelade att Bestyreisen hade blifvit sam- 
mankallad till extra möte med anledning af ett förslag, som 
redan i våras omedelbart efter kanslirådet Estlanders afgång 
från ordförandeplatsen hade diskuterats vid ett enskildt möte 
af Bestyreisens medlemmar. Vid detta möte hade de när- 
varande enhälligt omfattat den mening, att Bestyreisen på 
grund af de stora förtjänster kanslirådet Estlander inlagt om 
Sällskapet under sin tolfåriga värksam het som Bestyreisens 
ordförande, borde vid nästa årsmöte ingå till Sällskapet med 
förslag att tilldela honom den största hedersbevisning, som 
kan stå till dess förfogande, nämligen att kmislirddet Estlatidei' 
mutie valjas till Svenska LiteraiursiUlskapets i Finlaml Jiedersord- 
förande. Då tiden för årsmötet nu var inne, ville han förelägga 
detta förslag till Bestyreisens afgörande. 

Sedan förslaget varmt understödts af samtliga närvarande 
bestyrelseledamöter, blef Bestyreisens enhälliga beslut att före- 
slå kanslirådet Estlander till Sällskapets hedersordförande. 

Arvid Hultin. 


Årsmöte den 5 februari 1898. 

Årsmötet öppnades med en högtidlig akt i Universitetets 
solenni tetssal, hvarvid Ordföranden, professor 31. Ct. Schy- 
bergson, riktade följande ord till den talrikt församlade 
allmänheten : 

Ärade damer och herrar! Den biograliska forskningen, 
som med afseende å våra häfders egendomliga, väsentligen 
kulturhistoriska karaktär måste vara särskildt lockande för 
finska historiker, har hos oss jämförelsevis gamla anor. Den 
lärde  Algot  Scarin,  som  för  170 år sedan började bearbeta 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XI II 

Finlands historia, riktade redan sin uppmärksamhet åt detta 
håll, i det att han ur legendens dunkla skymning sökte fram- 
leta den helige Henriks lefnadsöden. Efter honom tecknade 
Johan Bilmark lefnadsbilder ur det finska universitetets histo- 
ria. Mera betydande voro dock de arbeten Porthans lärjunge 
och vän Jakob Tengström utförde på detta område. Hans 
^Minne öfver Joannes Elai Terserus* och „Vita Rothovii** bi- 
behålla för alla tider ett högt värde, det förra värket genom 
gedigen forskning och anslående form, det senare såsom en 
betydande källskrift till vår bildnings historia. Hans håg för 
biografiska studier öfvergick till honom nära stående yngre 
män, bland hvilka Wilhelm Gabriel Lagus inlagt stor förtjänst 
genom Åbo hofrätts historia och Johan Jakob Tengström ge- 
nom sina lefnadsteckningar öfver de båda Gezeliema och Åbo 
akademis lärare. Eredrik Wilhelm Pipping författade biogra- 
fiska bidrag i samband med sina bibliografiska undersökningar. 
Ett vittnesbörd om växande biografiskt intresse är äfven det 
stort anlagda värket „Finlands minnesvärda män^, som dock 
icke kunde slutföras. Sedermera synes lusten för dessa stu- 
dier för en tid hafva mattats, att döma däraf att under loppet 
af några decennier icke något biografiskt värk af framstående 
värde framträdde, men på senare tider hafva arbetena på detta 
falt återupptagits och drifvits med en flit, som utgör ett vac- 
kert drag i vår yngsta fosterländska literaturs historia. Jag 
behöfver icke här nämna de allmänt kända genealogiska och 
biografiska upplagsvärk samt lefnadsteckningar öfver enskilda 
bet^^dande män, som sedan slutet af 1870-talet hos oss sett 
dagen. 

Svenska Literatursällskapet i Finland har tillfredsställel- 
sen, att då Sällskapets pris af 2,000 mark nu för fjärde gån- 
gen utgifves för historisk skriftställar^^ärksamhet, kunna gifva 
det åt en författare, som med framgång och kärlek arbetat på 
det biografiska området. Sedan en för ändamålet tillsatt pris- 
nämd yttrat sig om de arbeten rörande fäderneslandets histo- 
ria, som under åren 1895, 1896 och 1897 utkommit på sven- 
ska språket, bland hvilka flere äro af betydande forsknings- 
värde, har Bestyreisen nämligen beslutit att för denna gång 
tilldela priset åt statsrådet Th, Rein för förra delen, omfat- 
tande åren 1806 — 1855, af hans biografi öfver Johan Vilhelm 
Snellman. Förf. har gått till sitt arbete med all den pietet, 
som en stor uppgift kräfver, och fullföljt detsamma med säll- 
spord energi under mångårigt samlande af upplysningar, hvar- 
utom han med stor urskillning siktat och grupperat sitt mate- 
rial. Hans uppfattning af skildringens föremål är objektiv 
och bygd på ett grundligt studium af de förhållanden, ur hvilka 


Digiti 


zed by Google 


XIV Förhandlingar. 

Snellmans bana framgick. Dispositionen af ämnet är god samt 
stilen klar och tilltalande. Den nu föreliggande delen är så 
till vida ett af den blifvande fortsättningen oberoende helt, 
som det i literärt afseende betydelsefullaste skedet af Snell- 
mans lif 1855 var afslutadt, och ett nytt skede af väsentligen 
praktisk och politisk värksamhet därefter begynte. 

Värt Sällskap led under det förflutna året en förlust 
genom att en af dess korresponderande ledamöter, arkivarien 
vid kongl. svenska riksarkivet Emanuel Wilhelm Bergman afled 
i Stockholm den 30 september 1897. Såsom tjänsteman vid 
riksarkivet hade arkivarien Bergman, som var född 1836 och 
på mödernet härstammade från Finland, bland annat sig anför- 
trodd vården om de finska manuskriptsamlingarna, dem han 
på ett förtjänstfullt sätt ordnade och med synnerligt tillmötes- 
gående stälde till finska forskares disposition. Äfven hans 
egna forskningar rörde sig delvis på den finska histonens 
område och ett värdefullt bidrag af hans hand är: Några blad 
ur Karleborgs grefskaps historia, som ingår i åttonde bandet 
af våra Förhandlingar och Uppsatser. Vid promotionen i filo- 
sofiska fakulteten 1897 emottog han, själf närvarande, doktors- 
graden. Den välvilja, hvarmed han omfattade vårt Sällskap 
och dess sträfvanden, skall i tacksamt minne bevaras. 

Vid Bestyreisens sammanträde den 18 mars undanbad 
sig kanslirådet Estlander, som sedan Sällskapets stiftelse med 
ospard nit och ständigt vaket intresse handhaft ordförandens 
åligganden, på grund af hälsoskäl återval. Jag kan här endast 
antyda, i huni hög grad Sällskapet är honom tacksamhet skyl- 
dig för hans värksamhet såsom ordförande. Hans namn, som 
lästes under uppropet till Sällskapets stiftande, ingaf förtro- 
ende till företaget. Hans organiserande förmåga skapade de 
former, i hvilka Sällskapets värksamhet fortgått. Han tog 
initiativet till våra publikationer och bidrog själf genom värde- 
rika arbeten af sin hand. Bestyreisen, som är erkänsam för 
att kanslirådet Estlander fortfarande kvarstått såsom dess med- 
lem, har trott att Sällskapet borde gifva uttryck åt sina kän- 
slor för honom genom att tilldela honom den största heders- 
bevisning, som kan stå till dess förfogande. Jag fkr i Be- 
styreisens namn föreslå, att kanslirådet Estlander må väljas 
till  Svenska  Literatursällskapets i Finland  hedersordförande. 

Därjämte har jag äran att likaledes i Bestyreisens namn 
framställa förslag om en hyllningsgärd åt en aktad skrift- 
ställare, som inlagt en oskattbar förtjänst om det minne, som 
framför andra är oss dyrbart. Professor J. E, Strömborg har 
år efter år med beundransvärd kärlek och uthållighet samlat 
upplysningar om Johan Ludvig Runebergs lif och värksamhet 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XV 


samt tillgodogjort detta material för ett värk, som ehuru ännu 
icke fullbordadt redan framstår s&som synnerligt värderikt. 
Han har därutöfver med trofast nit vårdat sig om Runebergs 
hem och graf. Bestyreisen har beslutit att föreslå, det Säll- 
skapet måtte bevisa honom sin tacksamhet genom att välja 
honom till sin hedersledamot. 

Sedan i sedvanlig ordning ett föredrag hållits, denna 
gång af doc. dr C. von Bonsdorff, som framställer „Djäknelif 
och djäknegårg uti forna dagar", samlas Sällskapet till års- 
möte i fakulteternas sessionsrum, där Sällskapets korrespon- 
derande ledamot professor Henrik Schiick håller ett föredrag 
„0m redaktionen af Birgittas revelationer**. Efter föredraget 
framställas Bestyreisens förslag till årsmötets afgörande. hvarpå 
sekreteraren, amanuensen Arvid Hultin, uppläser berättelsen 
om Sällskapets värksamhet under det nu tilländagångna redo- 
görelseåret och de förhandlingar vidtaga, som enligt stadgarna 
böra försiggå vid årsmötet. 

Därefter höll docenten, dr C. von Bonsdorff, ett med 
intresse åhördt föredrag om „Djäknelif och djäknegång i forna 
dagar **. 

Sedan Sällskapets medlemmar därpå församlats i fakul- 
teternas sessionsrum, höll Sällskapets korresponderande leda- 
mot, professor Henrik Schiick från Upsala, på inbjudning 
af Bestyreisen, ett föredrag „0m redaktionen af Birgittas reve- 
lationer" : 


Föredragaren framhöll, att de källor man har till Bir- 
gittas biografi icke äro många. De inskränka sig egentligen 
till den biografi, som omedelbart efter hennes död författades 
af hennes bägge skriftefäder, båda med namnet Petrus, den 
ena magister, den andra prior. Den är föga framstående och 
utmärker sig särskildt genom sin fullkomliga brist på psyko- 
logisk uppfattning. Man saknar också hvarje redogörelse för 
de inflytelser, som hon eraottagit utifrån. Emellertid har hon 
rönt ett mycket starkt inflytande från sin första biktfader, 
magister Mathias, som afled 1350. Denne man var en för 
sin tid ovanligt framstående teolog. Man vet ej med viss- 
het, när han blef Birgittas biktfader, men antagligen var 
det redan under hennes mans lifstid. Mathias betraktade 
henne med en svärmisk vördnad, och för henne var ett dylikt 
stöd  af  oskattbart värde.   Medeltiden saknade icke män och 


Digiti 


zed by Google 


XVI Förhandlingar. 

kvinnor, hvilka gjorde anspr&k på att tala i försynens namn, 
men alla blefvo dock icke erkända. Afven för Birgitta hade det 
kunnat gå sålunda, om ej Mathias varit hennes stöd. De älsta 
revelationema synas varit försedda med en teologisk kommentar 
af Mathias, h varigenom de erhöllo en auktoritet, som de an- 
nars icke fått. Men denna förmån var icke den enda, som 
Birgitta hade af sin bekantskap med Mathias. För att en 
uppenbarelse skulle erkännas såsom gudomlig, måste dess inne- 
håll vara fullt ortodoxt. Men detta var ingalunda en lätt sak 
under medeltiden, synnerligast för Birgitta, som icke var teo- 
logiskt bildad. Innan hennes revelationer utgåfvos, var det 
således nödvändigt att de underkastades en teologisk kritik, 
och antydningar iinnas att Mathias varit henne behjälplig i 
detta afseende. Mathias ansågs ega förmågan att skilja lög- 
nens och sanningens anda. Denna förmåga måste särskildt 
visa sig, då det gälde att skilja kätt^rska meningar från orto- 
doxa. Mathias torde hafva skilt ut de uppenbarelser, hvilka 
icke voro gifna sierskan ofvanifrån. Hans värksamhet upp- 
hörde emellertid kort före 1349, då Birgitta företog sin resa 
till Italien, därifrån hon icke återvände. Nu var det Petrus 
från Skenninge, som efterträdde Mathias, men han var denne 
vida underlägsen som teolog, och honom tillskrifves aldrig för- 
mågan att skilja lögn och sanning åt. De revelationer, som 
finnas från denna tid, 1349 — J367, äro så underlägsna till 
innehåll och form, att detta icke kan förklaras annorlunda än 
att flere kasserats vid den slutliga redaktionen eller också icke 
als utsändts af fruktan for att de icke voro ortodoxa. Större 
hjälp hade hon då af priorn Petrus, som öfversatte hennes på 
svenska skrifua revelationer till latin. Han var dock ofta 
frånvarande från Rom. Vid en jämförelse emellan det af 
Xlemming utgifna originalmanuskriptet med den latinska öfver- 
sättningen, finner man att det förra varit underkastad en radi- 
kal omarbetning och i denna form hafva vi antagligen de flesta 
af hennes revelationer. Mot slutet af sitt lif gjorde Birgitta 
en ny bekantskap, som i viss mån ersatte den förlust hon 
lidit genom Mathias' död. Det var eremitbiskopen Alfonsus, 
med hvilken hon sammanträffade 1367. Den fullmakt Alfonsus 
erhöll var så vidsträkt som möjligt. Hon gaf honom nämligen 
i uppdrag att ånyo pröfva revelationema och frånskilja det 
som icke hade sensum catolicum. Detta uppdrag upptog för- 
modligen Alfonsus tiden närmast efter Birgittas död. Det har 
påståtts att Alfonsus äfven gjort den slutliga indelningen i 
böcker. Denna mening torde dock vara oriktig. Han hade 
visserligen erhållit detta uppdrag, men hans ordning har med 
ett enda undantag icke bibehållits. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XVII 


Efter att ha slutat hälsades professor Schiick med lif- 
liga bifallsjrttringar af Sällskapets talrikt församlade med- 
lemmar, hvarpå Ordföranden till honom riktade en tacksägelse 
för det intressanta och lärorika föredraget. 

Sekreteraren uppläste redogörelsen för Sällskapets värk- 
samhet under det förgångna året. 

Ordföranden framstälde Bestyreisens förslag, att Sällska- 
pet ville utse kanslirådet C G, Estlander till sin hedersord- 
förande.  Förslaget antogs med acklamation. 

Kanslirådet Estlander tackade för denna utmärkelse, som 
var lika öfverraskande som glädjande för honom. Det var 
hans käraste minne att ha fått vara med om Sällskapets stif- 
telse. Han kunde icke tiUdela sig så stort erkännande, som 
denna utmärkelse innebar, men han ville emellertid uttala sin 
stora tacksägelse. 

Bestyreisens förslag till årsmötet att utse professor J. 
JE. Strömborg till Sällskapets hedersledamot antogs likaledes 
enhälligt. 

Sällskapets arkivarie, lektor E. Lagerblad, uppläste be- 
rättelsen öfver arkivets tillväxt under senaste år. 

Föredrogs revisoremas berättelse öfver Sällskapets räken- 
skaper och förvaltning under år 1897. På grund af reviso- 
remas förslag beviljades Bestyreisen full ansvarsfrihet. 

Då inga andra ärenden förelågo, skreds till val af fyra 
ledamöter i Bestyreisen i stället för de i tur afgående, kan- 
slirådet Estlander, statsarkivarien Hausen, direktör Kullhem 
samt lektor Lagerblad. Innan valet företogs, anmäldes af 
Ordföranden, att statsarkivarien Hausen hade undanbedt sig 
återval. Valet utföll sålunda, att samtliga de afgående åter- 
valdes: hrr Estlander och K ull hem med 20 röster, hr 
Lagerblad med J9 röster samt hr Hausen med 13 röster. 
Närmast i röstetal var professor Ivar Heikel, som erhöll 6 
röster. 

Till revisorer återvaldes folkskoleinspektör V. Öhberg 
med J5 röster samt kommerserådet L. Borgström med 14 
röster samt till revisorssuppleanter kommunalrådet A. Landén 

2 


Digiti 


zed by Google 


XVIII ForhandUngar. 


med  14  röster  samt  bankdirektor  £.  Schy bergson  med 12 
röster. 

Att jämte  Ordföranden  justera årsmötets protokoll ut- 
sagos öfverste K. Antell samt professorn, frih. R. A, Wrede. 


In fidem: 
Arvid Nultin. 


Justeradt: 


M. G. Schyberg^an. K AnUU. R. A. Wrede. 

* 


Årsberättelse den 5 februari 1898. 

Svenska Literatursällskapet afslutar i dag sitt trettonde 
värksamhetsär. Då vid detta tillfälle blicken riktas tillbaka 
på det förgångna, ligger det närmast till hands att påminna 
om den betydelsefulla förändring, som redan i början af det 
nu tilländagångna året inträdde i ledningen af Sällskapets an- 
gelägenheter, i det vid det senast försiggångna valet af Be* 
styrelsens funktionärer Sällskapets högt aktade och uppbume 
Ordförande, kanslirådet G. G. Estlander, förklarade sig ej län- 
gre vilja kvarstå på den post, som han innehaft altsedan Säll- 
skapets stiftelse. Denna afsägelse emottogs med stort bekla- 
gande af Bestyreisen, som under kanslirådets tolföriga värk- 
samhet som Ordförande hade lärt att uppskatta hans aldrig 
svikande intresse för Sällskapets angelägenheter och som under 
denna tid i så rik mån fått bevittna, hurusom Sällskapet när- 
mast hade hans rika initiativ och energiska samt oförtröttade 
ledning att tacka för den stora och erkända framgång, h var- 
med Sällskapet arbetat under detta första skede af dess värk- 
samhet. Bestyreisens enhälliga beslut blef att hos hr kansli- 
rådet anhålla, att han fortfarande ville kvarstå som Ordförande, 
på hvilken post han åtnjöt Bestyreisens och Sällskapets ode- 
lade förtroende och erkännande.   Först sedan kanslirdået för- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XIX 


klarat, att hans beslut att afgå denna gång var oåterkalleligt, 
skreds till nytt val, hvarvid till Bestyreisens Ordförande ut- 
sågs professor M. G. Schy bergson. 

Vid sitt öfvertagande af ordförandeskapet gaf professor 
Schybergson uttryck åt Bestyreisens hjärtliga och varma tack 
för kanslirådet Estlanders uppoffrande värksamhet och för den 
osparda möda, hvarmed han arbetat för Sällskapet. Tillika 
betonades att Bestyreisens känslor äfven delades af Sällska- 
pets utom Bestjnrelsens krets stående medlemmar, hvilka eg- 
nade kanslirådet ett vördsamt, medborgerligt erkännande för 
det arbete han nedlagt i Sällskapets tjänst. 

På samma gång Bestyreisen djupt beklagade denna sin 
förlust, kunde den emellertid glädja sig öfver att kanslirådet 
Estlander kvarstod som medlem af Bestyreisen, hvilken sålunda 
fortfarande fått draga fördel af hans bepröfvade erfarenhet 
och lifliga intresse för Sällskapets angelägenheter. 

Redan omedelbart efter kanslirådet Estlanders afgång 
från ordförandeplatsen uppstod bland Bestyreisens medlem- 
mar tanken på att Sällskapet på • något lämpligt sätt borde 
visa sin tacksamhet och erkänsla för hans långvariga värk- 
samhet som Sällskapets Ordförande och för de stora förtjän- 
ster han på denna post inlagt om Sällskapet. Bestyreisen 
har enhälligt beslutit att till mötet ingå med förslag om att 
utse kanslirådet Estlander till Sällskapets hedersordförande. 

Sällskapets värksamhet har under året fortgått utan stö- 
ringar på de områden Sällskapet omfattat som sina. 

Af Sällskapets publikationer ha följande under året ut- 
kommit: 

34:e delen: Förhandlingar och Uppsatser, 10:de häftet, 
omfattande åren 1895 — 96. Denna del innehåller, förutom 
förhandlingarna vid Bestyreisens möten, nio uppsatser af lite- 
rärt eller kulturhistoriskt innehåll. Dessutom ingår i häftet 
^Förteckning öfver svenska ortnamn i Finland", uppgjord af 
en för ändamålet af Bestyreisen nedsatt komité. Förtecknin- 
gen, som upptager öfver 1,100 namn, har spridts i talrika 
öfvertryck. 

I detta sammanhang må nämnas att Bestyreisen vidtagit 
åtgärd  om  uppgörande  af ett Register till delarna 6 — 10 af 


Digiti 


zed by Google 


XX Förhandlingar. 

^Pörhandlingar  och Uppsatser**.   Registret kommer att utar- 
betas af amanuensen, fil. mag. Alexander Boldt. 

35:e delen: Katalog öfver den svenska literaturen i Finland 
samt arbeten af inhemska författare på främmande språk. 
1891 — 95, uppgjord af Yrjö Hirn. 

För utgif vande af nästa femårskatalog har Bestyreisen, 
sedan dr Him afsagt sig uppdraget, antagit bibliotekarien, 
lektor Hugo Bergroth. 

Bland arbeten, som förberedts under senaste värksam- 
hetsår, äro att nämna „Värkliga statsrådet och senatorn Nat- 
hanaél Gerhard af Schulténs lefveme af honom själf förfat- 
tadt på hans sjuksäng om hösten 1820", utgörande ett intres- 
sant memoarvärk från slutet af förra samt början af inneva- 
rande sekel ; vidare en samling till Sällskapet förärade bref af 
skalden Michaél Choraeus samt „ Val da vitterhetsarbeten af 
Jakob Tengström^, föregångna af en biografisk inledning af 
professor M. G. Schy bergson. 

Följande afhandlingar och meddelanden ha anmälts och 
antagits till publikation i Sällskapets ^Förhandlingar och Upp- 
satser" : 

Af professor G. Frosterus: „En vändpunkt i Alexan- 
der 1:8 regering"; 

Af dr Yrjö Hirn: „0m utländska resande i Finland i 
slutet af förra århundradet" ; 

Af professor M. G. Schybergson: „0m Jak. Teng- 
ströms värksamhet vid riksdagen i Norrköping år 1800"; 

Af professor G. Leinberg: „Annu en abbedissa i Nå- 
dendals kloster", äfvensom tvänne bref till N. von Rosenstein 
från presidenten Tandefelt och professor J. Bonsdorff i Åbo; 
Af rektor E. Lagus angående källan till den ryska ord- 
förteckning, som förekommer i H. G. Porthans undersökning: 
„Be praecipuis dialectis linquaB fennicse"; 

Af magister O. Hultman tvänne meddelanden: „När 
dog Sigfrid Aronus Forsius?" samt „Ett litet bidrag till 'Fin- 
ska deputationens' historia"; 

Af magister Rolf Lagerborg: „ Historiska aktstycken 
rörande Anjalamannen K. H. Klick"; 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXI 

Af statsarkivarien R. Hausen: „Den forna porträttsam- 
lingen p& Boe g&rd i Borgå socken** samt „Per Brahes rela- 
tion till regeringen angående Åbo akademis invigning". 

För publikation i förhandlingarna ha yttermera följande 
meddelanden anmälts: 

Af magister Rolf Lagerborg en tilläggsupplysning till 
professor Leinbergs undersökning om finska studerande utrikes 
före J640; 

Af doktor P. Nordmann om hemorten för de svenskar, 
hvilka följde Erik den helige på hans korståg till Finland 
samt några uppgifter om biskop Thomas; 

Af professor M. G. Sch y bergson några anteckningar 
ur det genom M. Choraeus' värser kända „ Fiskargubbens biblio- 
tek" å Jokkis gård i Tammela. 

På anhållan af förlagsaktiebolaget Söderström & C:o har 
Bestyreisen genom en för ändamålet nedsatt komité dragit för- 
sorg om fastställandet af ett textexemplar för åstadkommande 
af en korrekt upplaga af ^Fänrik Ståls sägner". På upp- 
drag af komitén har dr Hjalmar Appelqvist upptecknat och 
sammanstält varianterna till sägnerna, och komma dessa att 
i sinom tid offentliggöras i Sällskapets „ Förhandlingar och 
Uppsatser" . 

Sällskapets stipendier för folkloristiska uppteckningar 
under senaste sommar ha tilldelats studeranden Werner Kar- 
sten med uppdrag att i Kimito, Hitis, Dragsfjärd m. fl. sock- 
nar insamla historiska sägner, ordspråk, dansmelodier m. m.; 
folkskolläraren M. Forss för bedrifvande af likartade forsk- 
ningar i Korsnäs, Malaks, Pörtom och Närpes, samt klockare- 
och orgelnistkandidaten O. W. F. Sjöberg för att i Replot 
och Bergö m. fl. socknar i hufvudsak uppteckna dansmelodier. 
Af Sällskapets stipendiater ha studerandena W. Karsten och 
J. Torckell, folkskol lärarena A. Jakobsson och J. A. Strand- 
berg, landthushållaren K. F. Juselius samt klockare- och or- 
gelnistkandidaten O. W. F. Sjöberg insändt sina samlingar, 
hvilka införlifvats med Sällskapets arkiv. Dessutom har till 
arkivet inlösts en samling skrock, folktro, vidskepliga pläg- 
seder och bruk i Sideby af seminariieleven Ertil Norrback 
samt en samling folklorestik af hr H. A. R. Sjöberg i Replot. 


Digiti 


zed by Google 


XX T T Förhandlingar, 


Enär samlingarna af folkvisor och folksagor redan äro 
tämligen fullständiga, har Bestyreisen nedsatt en komité för 
uppgörande af nytt program för fortsatta insamlingar af folk- 
loristiska alster i landets svenska bygder. £nligt komiténs 
äsikt borde af stipendiaterna under närmaste framtid insamlas 
historiska sägner, lokaltraditioner, g&tor och ordstäf, seder och 
bruk, lekar med och utan sång, dansmelodier, skrock och vid- 
skepelse, barnvisor, barnrim, vägg- och vallvisor, hvarjämte 
uppmärksamheten småningom borde börja ikstas vid ortnamn 
m. m. För framtiden borde Sällskapets stipendiater äfven 
erhålla af sakkunniga utarbetade instruktioner, dem de egde 
att noggrant följa och hvilka borde uppgöras på basen af hvad 
tidigare insamlats å de orter, dit stipendiaterna af Sällskapet 
sändas. Detta program har godkänts af Bestyreisen och redan 
tillämpats vid bortgifvandet af de senaste stipendierna. 

Enligt af skattmästaren till Bestyreisen afgifven rapport 
rörande Sällskapets ekonomiska ställning under senaste år ha 
inkomsterna stigit till 30,241 mark 21 penni samt utgifterna 
till J 6,720 mark 73 penni. Behållningen utgjorde således 
13,514 mark 50 penni. 

Sällskapets årliga pris, stort 2,000 mark, som denna 
gång enligt den faststälda ordningsföljden skulle tilldelas 
någon författare af arbeten rörande Finlands historia och 
literatur, utgifna under treårsperioden 1895 — 1897, har af 
Bestyreisen tilldömts statsrådet Th. Rein för förra delen af 
hans biografi öfver J. W. Snellman. Det historiska priset har 
tidigare tilldelats professor K. K. Tigerstedt 1889, professor M. 
G.  Schybergson  1892  och  docenten C. von BonsdorfF 1895. 

På grund af de stora förtjänster professor J. E. Ström- 
borg genom sitt arbete ^Biografiska anteckningar om J. L. 
Runeberg" inlagt om Runebergsforskningen, har Bestyreisen 
enhälligt beslutit hos årsmötet föreslå professor Strömborg till 
hedersledamot i Sällskapet. 

Som en glädjande händelse under året är att anteckna, 
att Sällskapet af aflidna apotekareenkan Maria Lindeman från 
Åbo ihågkommits med en donation af 5,000 mark. Det är 
den andra donation, som tills dato tillfallit Svenska Literatur- 
sällskapet.   Då  aflidna fru Lindemans bo för närvarande be- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XX II I 


finner  sig under utredning, ha medlen ännu ej kunnat öfver- 
lämnas till Sällskapet. 

Den vädjan Bestyreisen på hösten 1896 genom utsända 
listor riktade till intresserade personer att anteckna sig som 
medlemmar af Sällskapet, har fortfarande burit frukt. Under 
årets lopp har Sällskapets medlemsantal ökats med omkring 
50 stiftande medlemmar, 10 ständiga medlemmar och 160 års- 
medlemmar. På grund af det talrika antalet nya medlemmar 
har Bestyreisen beslutit att i det under utgifning varande häf- 
tet af „ Förhandlingar och Uppsatser* låta trycka en ny för- 
teckning öfver Sällskapets samtliga medlemmar. 

I de hyllningar, som nyss egnats skalden Z. Topelius 
vid fj^lda 80 år, har Bestyreisen å Sällskapets vägnar tagit 
del genom att till sin värderade hedersledamot aflåta en 
adress, som framlämnades till skalden på hans födelsedag den 
14:de sistlidne januari. 

Sällskapet har haft att beklaga förlusten af sin korre- 
sponderande ledamot, arkivarien vid Kongl. riksarkivet Erna- 
nml Wilhelm Bergman^ som afled i Stockholm den 30 sistlidne 
september. 

Arkivet har under året ökats med flera värdefulla för- 
äringar, bland hvilka må nämnas Nathanael Gerhard af Schul- 
téns lefveme af fröken Jaquette af Schultén, Michaél Choraeus' 
bref af professor E. Bonsdorff, afskrifter af brefsamlingen på 
Pernå gård i Reso socken af fröken Alfhild von Schantz, af- 
lidne skalden Gabriel Lagus' efterlämnade manuskript af dok - 
torinnan Mimmi Lagus, bref af A. I. Arwidsson af fältprosten 
Clas Collan m. m. Då Sällskapets manuskriptsamling ansen- 
ligt tillväxt under årens lopp och numera innehåller talrika 
dyrbara och värdefulla handskrifter, har Bestyreisen uppdra- 
git åt arkivarien att i „ Förhandlingar och Uppsatser" trycka 
en förteckning öfver samlingens innehåll. 

Af K. senaten har Sällskapet fått mottaga den medalj i 
silfver, som präglats till åminnelse af aftäckandet af minnes- 
stöden öfver Kejsar Alexander U. 

Af Sällskapets ombudsmän i landsorten ha under året 
afgått ombudsmannen i Nyslott, häradshöfning F. Forss, i 
Kaskö  hofrättsrådet  G.  AminofF, i Tammerfors  kaptenen F. 


Digiti 


zed by Google 


XXI v Förhandlingar. 


Mörtengren och i Tomeå häradshöfding K. J. Boström. Till 
nya ombudsmän ha utsetts: i Nyslott låneveterinären K. Öster- 
berg, i Kaskö tullförvaltar L. Nilsdorflf, i Tammerfors doktor 
Evald Bergroth och i Tomeå öfverforstmästaren F. M. La- 
gerblad. 

Slutligen må nämnas att Bestyreisen anhållit hos docen- 
ten dr C. von BonsdorflF, att han ville hålla föredrag vid detta 

årsmöte. 

Arvid Hultin. 


Arkivariens  årsberättelse den 5 febru- 
ari 1898. 

Sedan det visat sig, att de i vårt land under senaste 
decennier hopbragta samlingarna af svenska folkvisor, sagor 
och sägner redan blifvit så omfattande, att värdefullare alster 
inom dessa grenar af folklore knappast annat än i upprepade 
varianter kunde erhållas, har Svenska Literatursällskapets Be- 
styrelse beslutit att något inskiänka programmet för de sti- 
pendiater, hvilka fortfarande på Sällskapets bekostnad utsän- 
das till våra svenska bygder för att göra folkloristiska anteck- 
ningar. Denna inskränkning har måhända varit orsaken till 
att de under året till arkivet inkomna fyra samlingarna varit 
mindre innehållsrika än förut. Rikast har skörden varit af 
ordspråk och gåtor, hvilka uppgå till omkring 700 nummer. 
Visserligen mindre talrika, men af större intresse äro de del- 
vis ganska utförliga skildringarna al vidskepliga seder och 
bruk, hvaraf nummerantalet utgör något mer än 200. Af 
historiska sägner förekomma i fjolårets samlingar endast ett 
par tiotal, hvarjämte de äro ofullständiga och bristfälliga, be- 
roende synbarligen på upptecknames obekantskap med ämnet, 
men redan det lilla, som erhållits, vittnar om att på detta 
område intressanta f3nid borde kunna göras. Slutligen hafva 
samlingarna af ringlekar och andra folklekar ökats med vid- 
pass halftannat hundrade, till en del åtföljda af melodier. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XXV 

För öfrigt har manuskriptsamlingen under det förflutna 
året riktats med värdefulla g&fvor af bref från eller till per- 
soner, hvilkas namn tillhöra historien. — Af professor Ernst 
Bonsdorff har Sällskapet f^tt mottaga en samling af 33 origi- 
nalbref från skalden Mikael Choraeus till bröderna Nils och 
Lars Göranssöner Mathesius. Den förre var pedagog och ka- 
pellan i Nykarleby, den senare kapellan i Jakobstad. Bref- 
ven äro daterade Åbo, Runsala, Jockis, Tervik och Carlberg 
mellan åren 1799 och 1805. De innehålla talrika upplysnin- 
gar om det literära lifvet under denna tid och särskildt om 
skaldens egen värksamhet på detta område. 

Doktorinnan Mimmi Lagus har till Sällskapet förärat en 
betydande mängd manuskript, tillhörande aflidne skalden Ga- 
briel Lagus' literära kvarlåtenskap. Ett stort konvolut inne- 
håller åtskilligt rörande Mikael Choraeus, hvars lefnadsöden 
Lagus nyligen skildrat. Där finnas afskrifter af bref från 
Choraeus till F. M. Franzén, till bröderna Mathesius m. fl.; 
vidare afskrifter af otrykta poem af Choraeus, af recensioner 
öfver hans dikter, af uttalanden angående musiken till dem 
och annat mer. I ett annat konvulut finnas bland annat af- 
skrifter af bref till Franzén från Ruthström, Tengström, Leo- 
pold m. fl. samt af tvänne bref från Franzén till Porthan. 

Den redan förut rika samlingen af bref från A. I. Ar- 
vidsson, som Svenska Literatur sällskapet äger, har ytterligare 
ökats genom tvänne gåfvor, den ena utgörande 7 st. original- 
bref från åren 1839—1843, förärade af fältprosten Clas Col- 
lan i Parikkala, den andra bestående af 23 st. bref i afskrift, 
adresserade till J. J. Pippingskiöld under åren 1815 — 1822 
och donerade åt Sällskapet af fröken Alfhild von Schantz å 
Pemå gård i Reso socken. Den förra af dessa samlingar 
meddela upplysningar om literära förhållanden i Sverige, sär- 
skildt om C. J. L. Almqvist; den senare rör sig om förhål- 
landena i Åbo, men innehåller också underrättelser från en 
resa till och vistelse i Stockholm år 1816. 

Fröken von Schantz har dessutom tillsändt Sällskapet 
tvänne opublicerade resebref från professor Immanuel Ilmoni, 
daterade Berlin, Milano och Heidelberg åren  1828 — 1830. 


Digiti 


zed by Google 


XXVI Förhandlingar. 


Bland de under sistförflutna år inlämnade manuskripten 
hafva icke upptagits de, som afsedts för tryckning i snart 
utkommande häfte af ^Pörhandl ingår och Uppsatser**. Emel- 
lertid kvarligga i arkivet till ett följande år en samling histo- 
riska aktstycken rörande anjalamannen K. H. Klick, hvilka 
meddelats af fil. magister R. Lagerborg, äfvensom en uppsats 
om Jakob Tengströms värksamhet vid riksdagen i Norrköping, 
författad af professor M. G. Schybergson. 

Arkivets bokförråd har liksom tillförene hufvudsakligen 
förstärkts medels bytesexemplar, inkomna från föreningar och 
institutioner, med hvilka Svenska Literatursällskapet i Finland 
står i korrespondens. Härtill komma årgångarna 1834, 1839 
och 1840 af Helsingfors Tidningar samt Helsingfors Morgon- 
blad för år 1832. Emellertid har biblioteket nu iått mottaga 
en gåfva af säreget intresse. I ett tredje konvolut, som åt- 
följde de af doktorinnan M. Lagus skänkta manuskriptsamlin- 
garna, finnas innelykta de fragment af tryckalster och korrek- 
tur, hvilka doktor Lagus funnit såsom stoppning i pärmen till 
1693 års dombok för Viborgs stad och hvarom han publicerat 
ett utförligt meddelande i ^Förhandlingar och Uppsatser** för 
åren 1893 — 1894. Dessa blad utgöra visserligen blott frag- 
ment, men de äro, såsom i nämda uppsats meddelats, „i ordets 
egentligaste mening unika**, enär de alla tillhöra förut full- 
komligt okända arbeten. 

På Svenska Literatursållskapets eget förlag hafva under 
år 1897 utkommit tomema XXXII, XXXni," XXXIV och 
XXXV innehållande Åbo universitets lärdomshistoria. 6. Na- 
turalhistorien af Otto E. A. Hjelt, Raseborgs slotts historia 
af Torsten Hartman, „ Förhandlingar och Uppsatser** 10, och 
Katalog öfver den svenska literaturen i Finland af Yrjö Him, 
I särtryck har dessutom utgifvits Förteckning öfver svenska 
ortnamn i Finland. Af alla dessa arbeten finnas några tiotal 
exemplar i arkivet. 

Elit Ltgerblid. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XX VI I 


Revisionsberättelse. 

Utsedde att granska Svenska Literatursällskapets i Fin- 
land räkenskaper och förvaltning för år ]897 hafva under- 
tecknade vid genomgåendet af räkenskaperna funnit, att Säll- 
skapets behållning vid sagda års utgång utgjordes af: 

Obligationer Äy: 134,349: 52 

Aktier „ 6,640 

Bankdepositioner ^ 41,000 

Medlemsafgifter „ 1,180 

Å löpande räkning insatta ....   ^ 13,825: 28 

Upplupna räntor „ 1,645: 99 

Kassa 2,963: 30, tillgodohafvande 

hos arkivarien 374: 67 . . . .   ^ 3,337: 97 

ÄÄ/: 201,978: 76 

Dessa tillgångar motsvarade: 

Victor Höckerts fond ^if 81,582: 09 

Stiftames fond ^ 85,359: 55 

Ständiga medlemmars fond  ... „ 16,522: 62 
Bidraget  ur  Längmanska  dona- 
tionsfonden  „ 5,000: — 

Vinst- och förlusträkningen ... ,, 13,514: 50 

^ 201,978: 76 

Behållningen  för  1897 öfversteg 

1896 års behållning med . . . ^   14,668: 27 

Vinst- och förlusträkningen för  1897 visar: 

Debet. 
Prisbelöningar  4,000: — , förfat- 

tarehonorarier 3,241: —  . . . Sm^    7,241: — 
Tryckningskostnader  3,971:  24, 

häftningskostnader 879:  — . . ^yp    4,850: 24 
Transport ffm^   12,091: 24 


Digiti 


zed by Google 


XXVIII Förhandlingar, 

Transport ^^ 12,091: 24 

Stipendier 600: — , inköpta sam- 
lingar 200: — „ 800: — 

Aflöningar 800: — , annonser 233: 

35 „ 1,033: 35 

Diverse  omkostnader  1,471:  57, 

agio  14: — „ 1,485: 57 

Stiftames fond „ 1,316: 57 

Balansräkning „ 13,514: 50 

^ 30,241: 23 

Kredit. 

Balans ^^ 5,905: 89 

Arsmedlemmars konto .. 5,150: — 

Intressen  7,239:  02,  dividender 

311: —   7,550: 02 

Försålda skrifter „ 301: 99 

Bidrag ur Längmanska fonden  .   „  * 3,333: 33 

Statsbidrag .  .   „ 8,000: — 

%: 30,241: 23 

H varken förvaltning eller räkenskaper hafva lämnat nå- 
got skäl till anmärkning, hvarför undertecknade föreslå full 
ansvarsfrihet åt Sällskapets styrelse för år  1897. 

Helsingfors, den 4 februari  1898. 

Leon, Borgsirmn. Victor Öhberg. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXIX 


Funktionärernas  sammanträde den 16 
februari 1898. 

Beslöts att på grund af ökadt arbete föreslå för Besty- 
reisen höjandet af arkivariens arvode från 500 till 600 mark. 

Likaledes beslöts att hemställa om att arvodet för Prä- 
steståndets protokoll, som enligt ett tidigare beslut faststälts 
till 20 mark per ark, skulle beräknas enligt den sedermera 
vid mötet den 19 september 1895 faststälda tariff för beräk- 
nandet af arvodet för Sällskapets publikationer. Enligt denna 
tariff skulle arvodet blifva 40 mark per ark. 

Uppgjordes följande förslag till budget för år 1898, 
hvilket skulle föreläggas Bestyreisen till stadfåstelse : 

Inkomster. 
Behållning från 1897 %C 13,514: 50 

Härifrån afgå följande poster upptagna på 1897 års 
budget : 

Arvode för Prästeståndets pro- 

tokoU 55^:   700: — 

Häftningskostnader för d:o . .   „    300: — 

Förhandlingar  och  Uppsatser 

häftet  11 „   4,000: — 

Porthans brefväxling „   3,000: — 

Åbo universitets lärdomshisto- 
ria- VII .   4,000: — 55y: 12,000: — 


Summa behållning 55^ 1,514 

Intressen och dividender „ 7,500: 

Årsafgifter „ 5,000 

Försålda skrifter „ 400 

Statsbidraget „ 8,000 

Bidrag ur Längmanska fonden „ 1,000 


Summa ^i^ 23,414 


50 


50 


Digiti 


zed by Google 


XXX Förhandlingar. 


Utgifter. 

Sällskapets pris ^^ 2,000 

Ränta till stiftarenas fond „ 1,400; 

Ailöningar „ 960; 

Distributions- och förvaltningskostnader ... „ 1,940; 

Resestipendier „ 600; 

Tillskottsarvode för  Prästest&ndets protokoll „ 700; 

Jac. Tengströms vitterhetsarbeten „ 3,600; 

N. G. af Schulténs memoirer „ 1,400; 

Michaél Choraeus' bref „ 1,300; 

Bidrag till Nordmaxms Valda aktstycken till 

Finlands historia „ 500; 

Register till Förhandlingar och Uppsatser . . „ 500 

Äbo Universitets lärdomshistoria (Teologin 2) „ 4,000 

(Kemin)  . . „ 3,000; 

För oförutsedda ändamäl „ 1,514 


Summa ^^ 23,414 
Arvid Hultln. 


50 


50 


Bestyreisens  sammanträde  den 17 fe- 
bruari 1898. 

Vid anstäldt val af Funktionärer för innevarande är åter- 
valdes enhälligt till ordförande professor M. G. Schybergson, 
till viceordförande professor F. Gustafsson, till arkivarie lektor 
E. Lagerblad, till skattmästare direktör S. XuUhem samt till 
sekreterare amanuensen A. Hultin. 

Beslöts pä förslag af Funktionärerna att höja arkivariens 
arvode från 500 till 600 mark på grund af det ökade arbete 
han erhållit genom öfvertagandet af Sällskapets förlagsrörelse. 

Likaledes godkändes Funktionäremas förslag, att arvodet 
för Prästeståndets protokoll skulle beräknas enligt den år 1895 
faststälda tariiFen å 40 mark per ark. På förslag af Ord- 
foranden beslöts att arvodet för Förhandlingarna hädanefter 
skulle utgå enligt den högre tariffen å 96 mark per ark. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XXXI 


Hr Lagus päpekade det oegentliga i att enligt 1895 års 
tariff arvodet för urkundssamlingar i det större och mindre 
formatet utgick efter samma beräkningsgrund å 40 mark per 
ark, ehuru skilnaden mellan de båda formaten icke var oväsent- 
lig. Hr Lagus yrkade på någon förändring i denna punkt. 
Frågan öfverlämnades till Punktionärerna att förberedas till 
följande sammanträde. 

Upplästes Funktionäreruas förslag till budget för år 1898. 

Hr Estlander meddelade att det nu skulle kunna finnas 
utsikt till publicerande af den till Sällskapet förärade volym 
innehållande en samling öfversättniugar från 1700-talet efter 
franska skalder, hvilken samling enligt förmodan härrörde 
af riksrådet Josias Gederhjelm. Samlingen var af icke ringa 
intresse såväl på grund af öfversättningens förtjänst som eme- 
dan den ådagalade det franska inflytandet på denna tid. Dr 
Th. Dillner hade förklarat sig villig att utgifva arbetet och 
förse det med nödiga kommentarier. Hr Estlander hemstälde 
därför att detta arbete skulle upptagas på innevarande års 
budget, och något annat i stället uteslutas. 

Hr Gustafsson ifrågasatte huruvida offentliggörandet af 
detta arbete kunde komma i fråga, då öfversättaren icke var 
finländare. 

Härtill genmälde hr Estlander, att öfversättaren visserligen 
ej var finländare, men att volymen hade blifvit funnen här. 
Enligt hans mening var literaturen före 1809 gemensam och 
det  vore orätt att därförinnan inlåta sig på någon boskilnad. 

Beslöts att upptaga ifrågavarande arbete å årets budget 
i stället för M. Choraeus' bref, hvilka förmodades icke hinna 
blifva kompletterade och tryckfärdiga under årets lopp. Be- 
stämmandet af format och beräkning af arvode öfverlämnades 
åt Funktionärerna. 

Ordföranden anmälde att manuskriptet till matematikens, 
fysikens och astronomins historia vid Åbo universitet af K. F. 
Slotte numera var färdigt och hade öfverlämnats till Bestyrei- 
sen. Beslöts att omedelbart skrida till tryckning af arbetet, 
som skulle bilda sjunde delen af Åbo universitets lärdomshistoria. 

Då hr Slotte anmält, att han icke kunde åtaga sig att 
utarbeta  kemins   historia,  hade  Ordföranden  vändt  sig  till = 


Digiti 


zed by Google 


XXXII Förhandlingar. 


professor K. Tigerstedt i Stockholm, som äfven förklarat sig 
villig att öfvertaga denna uppgift. Beslöts att kemins historia 
skulle bilda 7:de delens andra häfte af Åbo universitets lär- 
domshistoria. 

Folkhögskoleföreståndaren Uno Stadius hade inlämnat till 
Bestyreisen auditör Carl Ekmans dagboksanteckningar frän 
kriget 1788—1790, funna hos fru Gadolin-Holmberg i Esbo. 
Anteckningarna för åren 1788 och 1789 voro af skrifter, för 
1790 original. 

Hr Hausen hemstälde huruvida icke statsarkivet, som 
redan egde de två första årens anteckningar i original, äfven 
kunde få inlösa 1790 års originala anteckningar. Bestyreisen 
samtykte för sin del härtill, men uppdrog tillika åt hr Hau- 
sen att till nästa möte inkomma med utlåtande, huruvida en 
publikation af anteckningarna vore att påtänka. 

Ordföranden anmälde till intagning i „ Förhandlingar och 
Uppsatser^ en af hr Artur TheslefP inlämnad samling bref 
från 1600-talet, funna i ett privatarkiv. Till bref vens offent- 
liggörande bifölls. 

Upplästes följande skrifvelse: 

Till Bestyreisen för Svenska Literatursällskapet i Finland, 

Undertecknad får härmedelst ödmjukast tillkännagifva, 
att jag icke ännu kan inlämna någon samling af skrock och 
vidskepelse, ordspråk och gåtor m. m., emedan jag blef tvun- 
gen att afbryta min resa i sista somras och måste därför £h 
fortsätta nästa sommar med insamlandet och då, som jag hop- 
pas, med önskadt resultat, hvarför jag i september skall in- 
lämna samlingen. — Omkring 40 ordspråk, gåtor och dialek- 
ter, samt några anteckningar öfver seder och bruk vid fisket 
i Kaskö är det enda, som jag hann uppteckna. 

Högaktningsfullt 

M. Forss. 

Beslöts att afvakta samlingarnas kompletterande och in- 
sändande  inom utgången af nästkommande september månad. 

Hr Hausen redogjorde för innehållet af ett af räntmästar 
V.  Falck  till  statsarkivet föräradt litet häfte dagboksanteck- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar, XXXIII 

ningar från slutet af förra och början af detta sekel af Agata 
Eleonora Timni (född 1780), dotter till egaren af Kauttua 
bruk. brukspatronen Johan Parmen Timm, samt sedermera 
gift med viceordföranden i senaten, geheimerådet Anders Hen- 
rik Falck. Anteckningarna sluta år 1833. Då de gifva en 
god bild af samhälls- och familjelifvet på den tiden, beslöts 
att påtänka en publikation af desamma i Sällskapets skrifter 
och föreslogs att de, ifall intet hinder möter, skulle trj^ckas 
tillsammans med N. G. af Schulténs memoirer. 

Arvid Hulttn. 


Funktionärernas sammanträde den 17 
mars 1898. 

Beslöts att föreslå till nya ombudsmän: i Lojo i stället 
för vicehäradshöfding A. Allén, som bortflyttar från orten, 
stationsinspektor Wenzel Kotkirch; i Nystad i stället för af- 
lidne borgmästaren Gideon von Qvanten konsul Erik Öavön 
samt i Villmaiistrand i stället för hofrättsassessor A. Linde- 
(^vist öfverstelöjtnanteu A. P. J. Aminotf. 

Bestyreisen hade uppdragit åt Funktionärerna att be- 
stämma format och arvode för den samling öf ver sättningar 
från 1700-talet, hvilken för Sällskapets räkning kommer att 
utgifvas af dr Th. Dillner. Arvodet faststäldes till 40 mark 
per ark och skulle arbetet tryckas i det större formatet. 

Med anledning af Bestyreisens uppdrag till Funktionä- 
renia att inkomma med förslag till förändring af den år 1895 
antagna tariffen, enligt hvilken arvodet för urkundssamlingar 
i det större och mindre formatet honorerades efter samma be- 
räkningsgrund a 40 mark per ark, beslöts att föreslå, att 
arvodet för urkundsamlingar i det mindre formatet hädanefter 
skulle beräknas efter 30 mark per ark. I särskilda fall, då 
tvifvel kunna uppstå angående den uppstälda tariffens tillämp- 
lighet, skulle Funktionärerna ega att besluta. 

Arvid Huitin. 


3 


Digiti 


zed by Google 


XXXrV Förhandlingar. 


Bestyreisens sammanträde den 17 mars 
1898. 

Ordföranden yttrade: 

Sedan Bestyreisen senast var samlad, har fosterlandet 
och Sällskapet lidit en djupt känd förlust genom Sällska- 
pets hedersledamot Zachris Topelius* död den ii mars. Den 
tid åk han först framträdde såsom diktare och då hans dikt- 
ning slog ut i rik fägring, var vår svenska literaturs storhets- 
tid, då den mäktigt vaknande fosterländska känslan gaf sig 
uttryck i poesin och från denna öfvergick till olika värk- 
ningsområden. Zachris Topelius blef denna tids idealer tro- 
gen intill slutet och återgaf dem med oförlikneligt behag i 
sång #ch saga. Ej minst hafva vi att tacka honom för att 
han i vidsträkta kretsar vakt och eldat kärleken till vår forn- 
tid. Hans minne skall lefva aktadt och äradt i detta Säll- 
skap, liksom i hela norden och vidt utöfver dess gränser. Jag 
ber Bestyreisens medlemmar genom att uppstiga från sina 
platser hedra Sällskapets aflidna hedersledamot. 

Härpå beslöts att genom Sällskapets hedersordförande 
nedlägga en krans på statsrådet Topelius' graf och att Besty- 
reisen  en  corps  skulle deltaga i begrafningshiigtidligheterna. 

Upplästes följande skrifvelser: 

NIKOLAI den andre, Kejsare 
och Sjelf herrskare öfver hela Ryss- 
land, Tsar af Polen, Storfurste till 
Finland etc, etc, etc. 

Till Svenska Lit^afnrsällskapet i Finland, 

I anledning af Finlands vid senaste landtdag församlade 
Ständers därom hos Oss gjorda underdåniga anhållan hafve 
VI funnit godt i nåder bevilja ett anslag af femtusen (5,000) 
mark för att årligen under en tid af tio år, räknad t från och 
med  innevarande år  1898, utdelas såsom premier åt förtjänta 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXXV 


skönliterära författare på svenska eller finska språket efter 
det åt Finska Literatursällskapet och Svenska Literatnrsäll- 
skapet i Finland hvarje gång lämnats tillfälle att därtill upp- 
göra förslag; och vele "VH! därhos i nåder bemyndiga Vår Se- 
nat för Finland att vidtaga de närmare åtgärder, som för pre- 
miemas utdelande kunna erfordras; hvilket samt att berörda 
anslag skall i staten observeras under sjunde hufvudtiteln och 
anslag för vetenskap och skön konst Eder till kännedom här- 
igenom i nåder meddelas. 

Helsingfors, den 22 februari 1898. 

Enligt Hans Kejserliga Majestäts Eget Beslut 

och i Dess Höga Namn, 

Dess tillförordnade Senat för Finland: 

(\ Tudeer. Z, Yrjö-Koskinen.    G. von Troil. 

K. F. Igmiiim,   J, G. Sohlman. Hjalmar Palin, 

Wald. Eneb€7'g,   Ossian Bergboni, Lennart Gripenherg, 

AI fr. Charpentier. 

J. X. Bärnlund. 


Till Svenska Literatursällskapet i Finland. 

Sedan Hans Kejserliga Majestät medels denna dag ut- 
färdadt nådigt bref beviljat ett anslag af femtusen mark för 
att årligen under en tid af tio år, räknadt från och med inne- 
varande år 1H98, utdelas såsom premier åt förtjänta skön- 
literära författare på svenska eller finska språket, efter det åt 
Finska Literatursällskapet och Svenska Literatursällskapet i 
Finland hvarje gång lämnats tillfälle att därtill uppgöra för- 
slag, samt bemyndigat Kejserliga Senaten att vidtaga de när- 
mare åtgärder, som för premiernas utdelande kunde erfordras, 
har Kejserliga Senaten funnit godt anbefalla Literatursällska- 
pet att i samråd med Finska Literatursällskapet uppgöra och 
till Kejserliga Senaten insända ett förslag till premiering af 
i landet under åren 1896—1897 på nämnda språk utkomna 
skönliterära originalarbeten, hvilket Ecklesiastik Expeditionen, 
jämlikt Kejserliga Senatens beslut, fUr Literatursällskapet till 
kännedom och efterrättelse härigenom meddela. 

Helsingfors den 22 februari  1898. 
Z. Yrjö-Koskinen, 

J. N. Bämlund. 


Digiti 


zed by Google 


XXX \'I Förhandlingar, 

Med anledning af dessa skrifvelser föreslog Ordföranden 
att Bestyreisen skulle utse tre delegerade och inbjuda finska 
literatursällskapet att äfven utse tre medlemmar till en ge- 
mensam delegation för att uppgöra förslag till grunderna for 
den ifrågasatta premieringen. Sedan detta förslag understödts 
af hrr Estlander, Gustafsson och Elfving och sedan Bestyreisen 
omfattat hr Estlanders mening att 1,000 mark skulle anses som 
den minsta premie, hvilken borde utgifvas, utsagos till delege- 
rade hrr Estlander, Grustafsson och Schybergson och beslöts att 
inbjuda finska literatursällskapet att äfven utse tre delegerade. 

Enligt Funktionärernas förslag antogos till ombudsmän: 
i Lojo stationsinspektor W. Rotkirch, i Nystad konsul E. 
Sev(in och i Villmanstrand öfverstelöjtnanten A. P. J. Aminofi*. 

På förslag af arkivarien beslöts att anställa tvänne om- 
budsmän i Stockholm, och skulle förfrågan göras hos direktör 
A. J. Johansson och professor R. Tigerstedt, huruvida de voro 
villiga att åtaga sig detta uppdrag. Afgifterna i Stockholm 
faststäldes till 7 kr. för årsmedlem, 70 kr. för ständig medlem 
och J40 kr. för stiftande medlem. 

Funktionärernas förslag om sådan förändring af den år 
1 895 faststälda tariffen, att urkund samlingar i det mindre for- 
matet hädanefter skulle honoreras med 30 mark per ark, god- 
kändes. 

Till ett af universitetsbibliotekarien i Upsala Cl. Anner- 
stedt i skrif velse till arkivarien vakt förslag om utbyte af 
publikationer mellan universitetet i Upsala och Svenska Lite- 
ratursällskapet bifölls. 

Hr Hausen, som fått i uppdrag att afgifva utlåtande om 
de till senaste möte inlämnade dagboksanteckningarna rörande 
1788 — 110 års krig af auditör C. Ekman, hade funnit dag- 
l)oken intressant, och då den ger läsaren omedelbara intryck 
från kriget, föreslog han att anteckningarna skulle publiceras 
i sin helhet. Härtill bifölls och uppdrogs åt hr Hausen att 
förbereda manuskriptet till tryckning. Tillika anmälde hr 
Hausen, att räntmästar V. Falck, som till statsarkivet förärat 
Agata Eleonora Falcks dagboksanteckningar, på förfrågan för- 
klarat, att från hans sida intet hinder mötte att med några 
smärre  uteslutningar  offentliggöra anteckningarna.   På grund 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXXVIl 


häraf beslöts att trycka manuskriptet, som tillsammans med 
N. G. af Schulténs memoarer skulle bilda en del%af Sällska- 
pets skrifter. 

Ordföranden meddelade, att ett härstädes under bildning 
varande nytt tryckeribolag med uppgift att jämte förlags- och 
tryckerirörelse betrygga Finsk Tidskrifts utgifvande hade in- 
gått till Sällskapet med anh&llan att fiL kalla sig „ Svenska Li- 
teratursällskapets trj^^ckeri**. N&gon förpliktelse för Sällskapet 
att trycka sina publikationer å detta tryckeri, skulle däraf 
icke följa. Sedan förslaget till stadgar for det nya bolaget 
upplästs, öfverlämnades ärendet till förberedande granskning 
åt Funktionärerna. 

Arvid Hultin. 


Funktionärernas  sammanträde den 28 
mars 1898. 

Föredrogs det af Bestyrelsen till Funktionärernas bepröf- 
vande hänskjutna förslaget af ett under bildning varande tryc- 
keribolag att få antaga Svenska Literatursällskapets namn och 
firma. 

Sedan Ordföranden delgifvit Funktionärerna det hufvud- 
sakliga innehållet af de föreslagna stadgarna för det tilltänkta 
bolaget, yttrade sig skattmästaren hr Kullhem och arkiva- 
rieu hr Lagerblad af böjande såväl på grund af betänkligheter 
emot själfva förslaget som emedan Bestyreisen tidigare med 
öfvervägande majoritet varit af den mening, att förslag om 
att bortgifva Sällskapets namn endast kunde afgöras af års- 
mötet. 

Sekreteraren lämnade närmare upplysningar angående det 
förslag i samma riktning, som tidigare inlämnats till Bestyrei- 
sen och som behandlades vid dess sammanträde den 23 maj 
1889. Då ämnade hr W. Westzynthius grundlägga ett nytt 
tryckeri och anhöll att få kalla detsamma „ Svenska Literatur- 
sällskapets tryckeri". Af det inlämnade förslaget kan man icke 
få  någon  bestämd föreställning, huruvida med namnets bort- 


Digiti 


zed by Google 


XXXVllI F(h'handlingar. 

gifvande äfven skulle följa förpliktelsen att trycka Sällska- 
pets publij^ationer på sagda ofiicin, men förslagsställaren för- 
utser en s&dan eventualitet och lofvar trycka för samma pris 
som Sällskapet hittils erlagt. Då Best3nrelsen förehade ären- 
det till afgörande, beslöts med 9 röster mot 2, att frågan 
icke kunde afgöras af Bestyreisen, utan borde hänskjutas till 
årsmötet. Då vidare 2 röster afgåfvos för en tillstyrkande 
framställning till årsmötet, 2 för omedelbart afslag, 2 för af- 
styrkande framställning till årsmötet och 5 för ett afböjande 
att upptaga saken till behandling i dess dåvarande skick, 
ansågs den mening inom Bestyreisen hafva vunnit pluralitet, 
att en framställning till årsmötet icke skulle af Bestyreisen 
i sakens dåvarande skick göras. Beträffande det nu före- 
liggande förslaget var sekreteraren af samma mening, som om- 
fattades af Bestyreisens stora flertal år 1889, att nämligen 
Bestyreisen icke egde rätt att bortskänka sitt namn åt enskildt 
aifärsf öretag utan årsmötets hörande. 

Sedan diskussionen härmed af slutats, beslöts med 3 röster 
mot I att hos Bestyreisen föreslå afstyrkande af förslaget, att 
det nya bolaget finge antaga Svenska Literaturaällskapets namn. 

Arvid Huttin. 


B ti styrelsens extra samniaiitiäde ilen 31 
mars 1898. 

Ordföranden meddelade, att han låtit kalla BestjTelsen 
till extra möte med anledning af det på senaste sammanträde 
af honom vakta förslaget, att åt ett under bildning varande 
tryckeribolag bortgifva Svenska Literatursällskapets namn och 
firma. 

Sekreteraren delgaf Best^-relsen Funktionärernas afstyr- 
kande votum och de grunder, på hvilka detsamma stödde sig. 

Ordföranden uppläste ett till honom adresseradt privat- 
bref från kanslirådet Estlander, hvari kanslirådet, som på 
grund  af  sjukdom  icke kunde infinna sig på mötet, uttalade 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XXXIX 


sig till förmån för förslaget såsom ett billigt och tillika värk- 
samt sätt att betrygga Finsk tidskrifts fortvaro. 

Professor Freudenthal, som äfven var förhindrad att när- 
vara, hade såväl till ordföranden som arkivarien uttalat sig 
afstyrkande. 

Ordföranden framhöll, att det af Sällskapet begärda firma- 
namnet s^ntö för det nya företaget lämpligt. ^Finsk tidskrifts 
tr^-ckeribolag^ skulle klinga för smått. Det vore enligt hans 
mening fördelaktigt om Sällskapets namn vore fäst vid någon 
firma. Han förestälde sig vidare, att Sällskapet för framtiden 
ej borde hålla sig till ett tryckeri, utan anlita äfven det nya. 
Förklarade slutligen, att från det nya företagets sida intet 
hinder mötte att hänskjuta frågan till årsmötets afgörande. 

Hr Synnnerberg sade sig ej kunna neka till att det 
vore föga praktiskt att skänka bort Sällskapets namn som 
firma. Endast för den händelse att Sällskapet själft ingår 
som intressent i bolaget, kunde han för sin del bifalla till att 
bolaget finge antaga Sällskapets namn och firma. Föreslog 
därför att tillsätta en komité af tre personer för att inleda 
underhandlingar med bolaget. 

Hr Lagerblad påpekade att här förelåg att bortgifva 
Sällskapets namn och firma åt ett företag, som ännu ej var 
bildadt och om hvars soliditet och framgång man således ej 
kunde hafva några bestämda fcireställningar. Tryckeriaffärer be- 
rodde i främsta rummet på huru de skötas, och det fans exempel 
på att sådana burit sig illa och till och med varit tvungna att likvi- 
dera. Då det ej kunde öfverens stämma med Sällskapets uppgift 
att associera sig med affärsföretag, på hvilkas soliditet man ej 
kunde vara absolut säker, förordade han förslagets afstyrkande. 

Hr Lagus fann förslaget mycket plausibelt. Bestyrel- 
seii var i sin fulla rätt att skänka bort Sällskapets namn. 
Bad att i allo få understöda förslaget. 

Hr Kullhem yttrade, att då Bestjrelsen år 1889 med 
så stor majoritet förklarat sig icke berättigad att bortskänka 
Sällskapets namn, skulle det förråda altfc^- stort vankel- 
mod, om hon nu skulle anse sig ha rätt att afgöra saken. 
Han fann äfven af stadgarna, att denna rätt icke tillkom Be- 
styreisen.  Han  uttalade  sig  därför för att hänskjuta frågan 


Digiti 


zed by Google 


XL Förhandlingar. 

till årsmötet. Sällskapet skulle hafva intet gagn af att gifva 
bort sitt namn. Hvad förslaget beträffar att inträda som 
aktionär i företaget, skulle det i sådan händelse vara af vikt 
att taga värksam del i förvaltningen och öfva någon kontroll 
öfver företaget. Han skulle för sin del icke vilja rekommen- 
dera att använda Sällskapets medel för detta ändamål. 

Hr Hausen ansåg att Sällskapet ej bör gifva bort sitt 
namn och ej ingå på några affärsspekulationer. Ansåg ej att 
Bestyreisen kunde besluta i denna sak utan årsmötets hörande. 

Hr Nordmann föreslog att frågan skulle hänskjutas 
till en med tio personer förstärkt best3rrelse, för att af den- 
samma slutligen afgöras. 

Hr Gustafsson förordade förslaget att inträda som 
aktionär i det nya bolaget, men föreslog att Sällskapet i sådan 
händelse skulle förbehålla sig rätt att genom därtill utsedd 
person utöfva kontroll öfver bolagets värksamhet. Då Säll- 
skapet själft måhända i en framtid kunde finna det förmånligt 
att grundlägga eget tryckeri, borde det förbehålla si^ rätt 
att återtaga sitt firmanamn, ifall det så finner för godt. An- 
såg det olämpligt att Bestyreisen skulle afgöra frågan, utan 
borde Sällskapet sammankallas till extra möte för frågans af- 
görande. 

Sedan diskussionen härmed förklarats afslutad, beslöts 
med 6 röster mot 4 (hrr Hausen, Kullhem, Lagerblad och 
Hultin) att träda i underhandlingar med det under bildning 
varande bolaget för att närmare fastställa de vilkor och grun- 
der,  af  hvilka  det inlämnade förslagets eventuella antagande 

ansågs vara beroende. 

Arvid Hultin. 


B estyre Is ens  sammanträde  den  21 
april 1898. 

Ordföranden erinrade om den förlust, som Svenska Lite- 
ratursällskapet lidit genom skalden Karl August Tavaststj ernås 
bortgång, samt meddelade att viceordföranden, prof. F. Gustaf s- 


Digiti 


zed by Google 


Förhafidlingar. XLl 


son, och sekreteraren, amanuensen Arvid Hultin, nedlagt en 
krans från Svenska Literatursällskapet å Tavaststjernas graf 
samt att den förre därvid i ett tal gifvit uttryck åt Bestvrel- 
sens känslor. 

Vidare meddelade .Ordföranden att några underhandlin- 
gar ännu icke öppnats med det under bildning varande tryc- 
keribolag, som ingått med förslag om att få antaga Sällska- 
pets namn och firma, enär förslagsställame funnit det vara 
bäst att vänta, tils bolaget vore fardigbildadt och organiseradt. 

Af de personer, hvilka på senaste möte föreslogos till 
Sällskapets ombudsmän i Stockholm, hade professor R. Tiger- 
stedt förklarat sig villig att åtaga sig detta uppdrag, hvar- 
emot direktör A. J. Johansson gifvit ett nekande svar. På grund 
häraf antogs till Sällskapets ombudsman i Stockholm professor 
R. Tigerstedt. De vid föregående möte utsedda ombudsmän- 
nen, stationsinspektor Wenzel Rotkirch i Loj o, konsul Erik 
Savön i Nystad samt öfverstelöjtnant A. Aminoif i Villman- 
strand,  hade  i  bref underrättat, att de åtagit sig uppdraget. 

Hr Estlander meddelade att de komiterade, som af Be- 
styreisen utsetts för att i samråd med finska litera tursäll- 
skapets delegerade öfverenskomma om grunderna för den af 
senaten anbefalda premieringen af skönliterära författare, hvilka 
offentliggjort arbeten under åren 1896 och 1897, nyligen 
haft sitt första sammanträde. Därvid hade man öfverenskom- 
mit om att mindre understöd än 1,000 mark icke borde ut' 
gifvas. Finska literatursällskapets delegerade hade ansett, 
att någon fördelning af den för ändamålet anslagna summan 
mellan de båda sällskapen icke kunde ifrågakomma. De 
hade vidare befuUmäktigats att utdela premierna samt hade 
redan föreslagit några personer till erhållande af pris. Då Sven- 
ska Literatursällskapets delegerade icke hade erhållit ett sådant 
uppdrag, föreslog, hr Estlander att Bestyreisen nu skulle utse 
tre delegerade och två suppleanter, hvilka skulle erhålla full- 
makt att i samråd med finska literatursällskapets representan- 
ter värkställa den ifrågasatta premieringen. 

Efter en kort diskussion, hvarunder olika meningar ut- 
talades huruvida Bestyreisen skulle öfverlåta full beslutande- 
rätt åt sina delegerade, eller förbehålla sig den slutliga gransk- 


Digiti 


zed by Google 


XLII Förhandlingar, 

ningen och godkännandet af det uppgjorda förslaget, beslöts 
med 6 röster mot 4 att gifva delegationen öppen fallmakt att 
besluta i Bestyreisens namn. Den gemensamma delegationens 
förslag till premiering skulle emellertid delgifvas Bestyreisen 
för att af densamma insändas till Kejs. senaten. 

Till medlemmar i delegationen uta&gos professorerna M. 
G. Schybergson och F. Gustafsson samt i stället för kansli- 
rådet Estlander, som afsade sig uppdraget, friherre R. von 
Willebrand. Till suppleanter valdes hrr E. Lagus samt A. 
Hultin. 

Beslöts att lediganslå trenne stipendier å 200 mark hvart 
för folkloristiska uppteckningar under instundande sommar. 
För att bestämma uppteckningsorterna m. m. samt granska 
ansökningshandlingarna och till Bestyreisen inkomma med för- 
slag om stipendiernas bortgifvande tillsattes en komité af tre 
personer och utsagos till medlemmar af densamma professor 
Freudenthal, docenten Vendell samt rektor Lagus. 

Genom kanslirådet Estlander hade friherre V. M. von 
Bern till Sällskapet förärat ett antal handskrifter ur F. M. 
Franzéns literära kvarlåtenskap, dem han funnit hos biskopin- 
nan Grafström i Stockholm. Samlingen utgjordes af predik- 
ningar och tal på finska språket, finska ordspråk och troll> 
runor med svensk öfversättning, ett antal lappska värser, öfver- 
sättningar från Kalevala m. ra. Då några af dessa handskrifter 
vore af större intresse för finska literatursällskapet, föreslog 
hr Estlander att dessa skulle afskiljas från de öfriga och öfver- 
låtas till detta sällskap, för den händelse att friherre von Bom 
ej skulle hafva något att däremot invända. Beslöts att in- 
hämta friherre von Boms mening angående detta förslag samt 
att till honom aflåta en tacksägelseskrifvelse för gåfvan. 

Sällskapets korresponderande ledamot, dr Wolrad Eigen- 
brodt, hade erbjudit Sällskapet manuskripten till de af honom 
värkstälda öfversättningarna af Runebergs arbeten. Beslöts 
att med tacksamhet mottaga gåfvan. 

Amanuensen Georg Schauman meddelade nya bidrag 
till kännedom af Jak. Tengströms förhållande till rikshistorio- 
grafen Anders Schönberg, hämtade ur bref från Schönberg till 
excellensen  grefve N. Gyldenstolpe.   Brefven förvaras i arki- 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XLIH 


vet  på  Sjöholms  gods i Södermanland,  tillhörigt grefvnnnan 

Lewenhaupt,  född  Gyldenstolpe.   I  brefsamlingen  hade  hr 

Schauman  äfven  funnit tvänne hittils outgifna dikter af Jak. 

Tengström. 

Arvid Hultio. 


Bes ty re Is ens  sammanträde  den  26 
maj  1898. 

Ordföranden meddelade att Industristyi-elsen hade kallat 
representanter för de vetenskapliga och literära sällskapen 
till ett möte för att öfverlägga om ett gemensamt uppträdande 
af dessa å Pariserutställningen. Ordföranden hade deltagit i 
nämda möte, hvarvid bland annat beslut fattats att de sär- 
skilda Sällskapen skulle utse medlemmar till en gemensam 
kommission för vidtagande af de förberedande åtgärderna för 
Sällskapens representerande vid utställningen. Ordföranden 
uppmanade Bestyrelsen att utse en medlem i denna kommis- 
sion, och valdes härtill professor Schybergson. 

Till Sällskapets ombudsman i Upsala utsågs professor 
Henrik Öchiick och till ombudsman i Lund docenten O. Syl- 
van, hvilka båda i bref till ordföranden förklarat sig villiga 
att mottaga detta ujjpdrag. 

Sällskapets folkloristiska stipendier hade ansökts af föl- 
jande personer: 

Pil. kandidaten, föreståndaren för Vestankvam landt- 
manna- och husmoderskola Karl T. Oljemark, student Alfons 
Takolander och t. f. folkskolläraren Karl Himberg för folklo- 
ristiska uppteckningar inom Raseborgs härad; 

Fil. magister J. P. Johansson för uppteckningar i Kum- 
linge, Vårdö, Sottunga och Föglö. Sökanden besitter icke för- 
måga att uppteckna melodier; 

Folkskolläraren P. Aug. Pettersson och hr Torsten Ström 
för uppteckningar i Pedersö, Esse, Terijärvi, Purmo och Jep- 
jjo; samt 


Digiti 


zed by Google 


XLIV Förhandlingar, 


Folkskolläraren Aug. Rosendahl, hr O. W. F. Sjöberg 
samt folkskolläraren J. Alfr. Strandberg för uppteckningar i 
Mnstasaari, Kveflaks och Maksmo, den sistnämnda eventuelt 
äfven i Esse, Terijärvi, Purmo och Jeppo. 

Ansökningshandlingarna hade granskats af den härför på 
senaste möte nedsatta komitén, som hade afgifvit följande ut- 
låtande : 

Sällskapets komité för de folkloristiska forskningsresor- 
nas ordnande och de härför anslagna understödens bortgif vande 
har enats om att föreslå, det till stipendiater må antagas hrr 
K. T. Oljemark, A. Takolander och O. W. F. Sjöberg, af 
hvilka den förste ämnar besöka Raseborgs härad, den andre 
delar af Åland och af Egentliga Finlands skärgård samt den 
tredje Vasa-trakten. 

A. O. FreiidenthaL E. Lagus. H. A, Vendell. 

Sedan upplysts att student A. Takolander, som ansökt 
stipendiet för Raseborgs härad, förklarat sig villig att värk- 
ställa uppteckningar äfven i angifna delar af Åland och Egent- 
liga Finland, godkändes förslaget af Bestyreisen. 

Föredrogs följande till Bestyreisen stälda skrifvelse: 

Till Svenska Liter ahtrsäU skåpet i Finland, 

Sedan undertecknad den 4 sistvikne april blifvit bemyn- 
digad att med anlitande af såväl trykta som otrykta källor 
utarbeta en ordbok öfver värt lands svenska dialekter, tillkommer 
det mig att sörja för, att våra munarter må bli så väl repre- 
senterade som möjligt i det planlagda värket. Den 16 decem- 
ber 1897 erhöll jag Svenska Literatiirsällskapets tillstånd till 
att i sådant afseende genomgå i dess ägo befintliga hand- 
skrifna samlingar, en kär sysselsättning, som jag numera slut- 
fört. Då dessutom omfångsrika orduppteckningar äfveu af 
professor Freudenthal och flere andra enskilda personer stälts 
till mitt förfogande, är det nu redan möjligt att öf verskåda 
det hopbragta materialet. Det visar sig då att blott två en- 
hetliga dialektområden äro i ringare grad undersökta än hvad 
önskvärdt är, nämligen: 1) Kimito jämte underlydande kapell- 
församlingar, och 2) jfasta'^ Åland jämte närmast helägnn skär- 
gård.  För  en  del  af  det  senare  området har dock en icke 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XL V 

obetydlig ordsamlin^ ötVerlämnats åt mig, men för det torra 
existera alls inga sådana. Af denna orsak ville jag gärna 
egna någon del af instundande sommar åt undersökning af det 
svenska folkspråket i Kimito jämte underlydande kapellförsam- 
lingar. 

I sådant af seende inlämnade undertecknad den ^l inne- 
varande maj till Conmtoriiim Acadeinicum ansökan om ett rese- 
anslag, stort tvåhundra (200) å tvåhundrafemtio (250) finska mark. 
Då det emellertid s^^nes osäkert huruvida nämda ansökan kom- 
• mer att vinna bifall och ifrågavarande forskningsfärd af per- 
sonliga skäl ej kan uppskjutas till ett följande år, nödgas jag 
hännedels hos Svenska JÄteratursåtlskapei ödmjukligen eventuelt 
anhålla om att få en summa af samma storlek mig gifven, d. 
v. s. att Svenska Litiratursällskapet gunstbenäget taktes åt un- 
dertecknad utanordna denna summa, som af mig finge lyftas 
för den händelse att Consistmnm Äcademiaivi ej bifölle min 
ofvannämda ansökan. Och skola de samlingar, dem jag kan 
lyckas hopbringa, då i sinom tid öfverlåtas till sällskapets arkiv. 

Helsingfors den 23 maj  189^^. 

Högaktningsfullt 

Herman  Ä.  VendelU 
Docont. 

Mötet beviljade docenten Vendell ett eventuelt anslag af 
250 mark, h vilken summa, ifall den komme att utbetalas, 
skulle, på förslag af skattmästaren, utgå ur fonden för oförut- 
sedda ändamål. 

Arkivarien anmälde, att doktor Hj. Appelqvist inlämnat 
manuskriptet till det tidigare anmälda arbetet „ Varianterna till 
Fänrik Ståls sägner" med uttalad Önskan, att trj^ckningen finge 
pågå under sommarferierna. Då doktor Carl von BonsdoriF, 
som närvar vid mötet, upplyste att hans vid senaste årsmöte 
hållna föredrag äfven förelåg i tryckfärdigt skick, beslöts att 
omedelbart skrida till tryckning af 12:te delen af „Förhand- 
lingar och Uppsatser''. 

Till oifentliggörande i ^Förhandlingar och Uppsatser*' 
anmäldes och antogs en af doktor Carl von Bonsdorff förfat- 
tad uppsats om grefve Claes Ekeblad som „rector illustris" 
vid  Åbo  akademi,  hvilken  stödde  sig  på arkivforskningar i 

Stockholm. 

Arvid Hultin. 


Digiti 


zed by Google 


X L v I Förhandlingar, 


Bestyreisens  sammanträde  den  22 
september 1898. 

Ordföranden meddelade, att den kommission som bildats 
för de vetenskapliga och literära sällskapens representerande 
vid Pariserutställningen år 1900, hade haft ett sammanträde 
under juni månad, hvarvid som önskningsmål uttalades att 
de lärda sällskapen skulle sända sina publikationer till utställ- 
ningen. BestjTelsen beslöt att i detta afseende handla i sam- 
råd med öfriga sällskap. 

Af Ordföranden vaktes förslag om utseende af föredragare 
till  nästa årsmöte.   Frågan uppsköts till nästa sammanträde. 

Statsrådet Estlander meddelade att Sällskapets korre- 
sponderande ledamot, doktor W. Eigenbrodt, i skrifvelse till 
honom förfrågat sig huruvida Sällskapet vore villigt att öfAor- 
taga utgifvandet af en reviderad upplaga af den af honom 
värkstälda tyska öfversättningen af Fänrik Ståls sägner. Den 
första upplagan hade icke haft önskad afsättning i TysklanJ, 
hvilken omständighet han tillskref den tyska förläggaren, Nie- 
meyer i Halle, som icke hade gjort något för arbetets sprid- 
ning. Doktor Eigenbrodt uttalade den förhoppning, att om 
Sällskapet åtoge sig att ombesörja den nya upplagan, skulle 
dess auktoritet vara nog för att tillförsäkra arbetet en stön-e 
spridning. Den nya upplagan hade öfversättaren underkastat 
en genomgående revision och försett texten med noter och ett 
företal. Statsrådet Estlander, som hade genomgått manuskrip- 
tet till den reviderade upplagan, afgaf ett förmånligt utlåtande 
öfver doktor Eigenbrodts tolkning, som yttermera hade \'unnit 
genom de gjorda förändringarna i texten. Han föreslog att 
Sällskapet skulle inköpa förlagsrätten för en summa af exem- 
pelvis 500 mark. 

Med anledning af detta förslag upplyste arkivarien, att 
förlagsfirman Söderström & C:o till julen förberedde en illu- 
strerad upplaga af Fänrik Ståls sägner och äfven vore betänkt 
på att utgifva en tysk edition af sägnerna. Det syntes där- 
för  troligt  att  sagda  firma  icke  vore ovillig att lyssna till 


Digiti 


zed by Google 


mrhamUingar. XLVI[ 

hr Eigenbrodts anbud. Då äfven statsrådet Estlander efter 
denna upplysning fann det önskvärdt att Söderström & C:o 
skalle öfvertaga förlaget, beslöts att uppdraga åt statsrå- 
det att för ändamålet träda i underhandlingar med sagda 
förlagsfirma. 

Arkivarien, lektor E. Lagerblad, anmälde att aflidna bruks- 
patron von Julins sterbhus hade genom honom till publika- 
tion inlämnat en af bärgsrådet John Julin författad rese- 
berättelse öfver en af honom under åren 18 J 5 — 1816 företagen 
resa till Sverge, Danmark, Tyskland, England, Frankrike och 
Holland. Hr Lagerblad redogjorde i korthet för innehållet af 
denna reseberättelse och förordade dess publicerande. Af bärgs- 
rådet Julin lörefunnos i manuskript äfven berättelser öfver 
senare företagna resor, och beslöts med anledning däraf att 
söka införskaffa äfven dessa samt att öfverlämna dem till 
granskning åt en komité, hvilken egde att uttala sig angående 
deras lämplighet för publikation i Sällskapets skrifter. Till 
medlemmar i denna komité utsagos hrr F. Elfving, R. Hausen 
och E. Lagerblad. 

Doktor C. von Bonsdorff, som närvar vid mötet, an- 
mälde för intagning i det under utgifning varande häftet af 
^Förhandlingar och Uppsatser „ tvänne af honom författade 
kortare af handlingar : „ Finlands sista hyllning åt svensk 
konung** samt „En kvinnofråga för hundra år sedan**. Hr 
von Bonsdorff lämnade en redogörelse för innehållet af dessa 
uppsatser. 

Statsrådet Estlander meddelade i egenskap af ordförande 
i kommissionen för utgifvande af Finlands äldre svenska vitter- 
het, att förarbetena för denna af Sällskapet beslutna serie 
publikationer nu hade fortskridit så långt, att en del förelåg 
i tryckfärdigt skick. Det var Jakob Tengströms vitterhets- 
arbeten, föregångna af en biografisk inledning af M. G. Schy- 
bergson. Tryckningen af detta arbete komme att vidtaga i 
den närmaste framtiden. 

Af sekreteraren anmäldes att Registret till Sällskapets 
Förhandlingar och Uppsatser, delarne 6 — 10, uppgjordt af ma- 
gister A. Boldt, var färdigt till tryckning. 


Digiti 


zed by Google 


X r j v 1 1 1 Förhandlingar. 

Ordföranden anmälde, att det tryckeribolag, som sena- 
ste vår anhållit att {k antaga Sällskapets namn och firma, na- 
mera  afst&tt  härifrån  och i stället  beslutit  kalla sig  Finsk 

tidskrifts tryckeriaktiebolag. 

ArvM Hultln. 


Be styrelsens  sanimanträde den 20 ok- 
tober 1898. 

Ordföranden meddelade, att delegationen för de veten- 
skapliga och literära sällskapen nyligen haft ett sammanträde, 
hvarvid de delegerade enades om att de af dem företrädda 
korporationerna skulle deltaga i världsutställningen i Paris, 
hvarjämte den tanke uttalades, att man borde sträfva till att 
på utställningen gifva en bild af forskningens och det literära 
arbetets tillstånd i vårt land vid det 19:de seklets slut. I 
denna afsikt beslöts: 

att institutionerna och sällskapen skulle utställa sina 
samtliga publikationer af vetenskaplig art eller af större värde, 
dock sålunda att icke flere upplagor af samma arbete blefve 
utstälda ; 

att en särskild publikation skulle utarbetas genom af 
enhvar institution eller sällskap utsedd redaktör och som i 
kort och koncentrerad form skulle omfatta en sakrik fram- 
ställning af institutionens eller sällskapets historia med sär- 
skildt afseende fästadt på den sista perioden; arbetet tänkte 
man sig komma att omfatta omkring 250 a 300 trycksidor 
och borde detsamma framträda såväl under bokform som i 
särtryck ; 

att därjämte en annan publikation skulle ombesörjas, 
gifvande ett generalregister öfver titlarna af samtliga i säll- 
skapens eller institutionemas nyssnämda publikationer ingå- 
ende uppsatser och af hand lingar, hvarvid dessa borde vara 
ordnade efter vetenskaper och sedan inom hvarje afdelning i 
kronologisk  ordningsföljd;  hvarje  titel  borde  åtföljas af en 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. XL IX 


hänvisning till publikation sstället och af en fransk öfversätt- 
ning, där titlarna voro svenska eller finska. 

Bestyreisen godkände detta program, såvidt det afsåg 
Svenska Literatursällskapets representerande vid utställningen, 
samt uppdrog åt sekreteraren att afFatta redogörelsen öfver 
Sällskapets värksamhet samt generakegistret öfver publikatio- 
nernas innehåll. 

Till föredragare vid nästa årsmöte utsågs öfverläraren, 
rektor V. T, Bosenqvist, som förklarat sig villig att åtaga sig 
uppdraget. 

Bestyreisen hade fått mottaga följande inbjudningsskrift: 

Till Styrelsen för Svenska Literatursällskapet i Finland. 

Å Nordiska museets styrelses vägnar anhåller jag här- 
med vördsamt att få inbjuda eder till deltagande i den fest, 
som till minne af Nordiska museets tjugufem&riga tillvaro 
kommer att firas på Skansen måndagen den 24 oktober J898. 

Stockholm i oktober  1898. 

Artur Hazelius. 

Med anledning af inbjudningen beslöts att aflåta ett 
tacksägelse- och lyckönskningstelegram till 25-års festen. 

Statsarkivarien Ha u sen anmälde för Sällskapets „För- 
handlingar och Uppsatser": „Några minnen från Åbo borgare- 
skåps bal för Alexander I den 2 april 1809". 

Professor Leinberg, som närvar vid mötet, inlämnade 
några afskrifter, som han värkstält dels i Riksarkivet, dels i 
Kongl. biblioteket i Stockholm, nämligen: 1) En trykt notifika- 
tion om Mathias Calonius' frånfälle åtföljd af biografiska no- 
tiser; 2) Tvänne bref af Michaél Choraeus, det ena till G. 
Gjörvell dat. den 1 november 1802, det andra till kongl. se- 
kreteraren A. C. af Kullberg af den 27 juni 1803; 3) Tvänne 
bref af C. A. Gottlund till utrikesministern Lars von Enge- 
ström. båda af år 1823 och handlande om finnarna i Värmland. 
Gottlunds bref skulle offentliggöras i „ Förhandlingar och Upp- 
satser", de öfriga aktstyckena förvaras i arkivet. 

4 


Digiti 


zed by Google 


Ij Förhandlingar. 


Rektor Lagus inlämnade en af hofrådet Weckström till 
Sällskapet förärad afskrift af ett i hans ego befintligt original- 
poem af Bengt Lidner, utgörande ett litet bidrag till Lidners 
tillfällighetsdiktning, äfvensom en afskrift af ett bref af Lidner. 

Till arkivet öfverlämnades genom professor Gustafsson 
de af doktor Hj. Appelqvist värkstälda kollationer af manu- 
skripten till varianterna af Fänrik Ståls sägner. 

Arvid Hultin. 


Bestyreisens  sammanträde  den  17  no- 
vember 1898. 

Ordföranden meddelade att den gemensamma delegation, 
som utsetts af svenska och finska literatur sällskapet för att, 
enligt K. senatens uppdrag, i samråd uppgöra förslag till pre- 
miering af under åren 189() och 1897 i landet utkomna skön- 
literära alster, numera slutfört sitt uppdrag. De båda säll- 
skapens delegerade hade icke kunnat enas om ett gemensamt 
förslag, utan skulle hvartdera sällskapets delegation afgifva 
skildt utlåtande. Med anledning häraf hade Sällskapets komi- 
terade uppgjort följande försUig till skrifvelse till K. senaten: 

Sedan Svenska Literatursällskapet i Finland i skrifvelse 
från Ecklesiastikexpeditionen i K. senaten af den 22 februari 
1898 anbefalts att i samråd med finska literatursällskapet upp- 
göra och till K. senaten insända ett förslag till premiering 
af i landet under åren 1896 — 1897 på svenska och finska 
språken utkomna skönliterära arbeten, har å Sällskapets väg- 
nar dess Bestyreise för ärendets beredning utsett trenne dele- 
gerade, professorerna M. G. Schybergson och F. Gustafsson 
samt vice häradshöfdingen R. F. von Willebrand, hvilka, så- 
som ur bilagda protokollsutdrag framgår, med delegerade för 
finska literatursällskapet samrådt i frågan, och får Bestyrei- 
sen för Svenska Literatursällskapet, jämlikt den utredning 
som sålunda vunnits, å Sällskapets vägnar underdånigst af- 
gifva följande yttrande: 

Bland de under åren 1896—1897 i Finland utkomna 
skönliterära  arbetena  synas  Juhani Ahos  ^Panu**  och  Jac. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. hl 

Ahrenbergs ^Vår Landsman* främst vara förtjänta af att pris- 
belönas. 

Förstnämda arbete, ^»Panu'*, utmärker sig genom disposi- 
tionens klarhet, en fast, om än af longörer något tjTigd kom- 
position, ställvis stor poetisk fägring, gedigen stil och förträff- 
lig spräkbehandling. De svårigheter ämnet erbjudit ha väl 
icke af förf. till fullo öfvervunnits, men synas arbetets däraf 
beroende brister, främst i afseende å tidsskildringens historiska 
trohet och fullständighet samt erforderlig omväxling under 
den långt utdragna framställningen, icke egnade att väsentligen 
förringa ofvan antydda förtjänster. 

Jac. Ahrenbergs „Vår landsman" utgör på sätt och vis 
en fortsättning af den bildserie, hvari förf. tidigare återgifvit 
Östra Finlands på historisk grund uppvuxna, säregna sociala 
förhållanden. Fixerande sitt ämne vid en speciell, för sagda 
samhällsförhållanden i viss mån karaktäristisk typ, har han 
denna gång i och genom sin framställning af hufvudpersonens 
lefnadsbana funnit tillfälle till en med psykologisk blick och 
stor åskådlighet affattad skildring af land och folk mot bak- 
grunden af historiskt betydelsefulla tilldragelser. Ftirtjänsterna 
hos Ahrenbergs diktning: den underhållande berättarekonsten, 
stilens liffulla behag, rikedomen på detaljer och kombinationer 
samt en iin, ofta af poetisk ingif velse buren stämning särskild t 
uti naturbeskrifningama, framträda till fullo också i detta 
arbete. Däremot varsnas där äfven brister: en viss löslighet 
i kompositionen samt benägenhet att hoj: a detaljer och episo- 
der äfven där de af ämnet icke påkallas, vid h vilket förhål- 
lande värkan icke sällan blir den, att det väsentliga, till men 
för det helas konstnärliga propositioner, undanskymmes af det 
mindre väsentliga. 

Närmast de båda omnämda författarno synes Adolf Paul 
i fråga om belöning böra komma i åtanke, med hänsjoi till 
det konstnärliga allvar och den högt utbildade stilistiska talang, 
hvarom hans senaste arbeten bära vittne. Hans till ifråga- 
varande period hörande publikationer hafva dock icke befun- 
nits tillräckligt betydande för att i jämförelse med ^Panu** 
och „Vår landsman** nu kunna blifva delaktiga af den utfästa 
premiesumman. 

På icke ringa afstånd från dessa tre författares arbeten 
står i fråga om konstvärde hvad som under åren 1896 — 1897 
producerats af J. H. Erkko, Mikael Lybeck, Jonatan Reuter 
och Konni Zilliacus, hvarför äfven dessas arbeten icke för 
denna gång ansetts kunna ifrågakomma vid prisbelöning. 

I stöd af det anförda för Bestyreisen således under- 
dånigast  föreslå, att  af de för premiering af i Finland under 


Digiti 


zed by Google 


LII Förhandlingar. 

åren 1896 — 1897 utkomna skönliterära arbeten n&digst an- 
slagna medlen pris utgifves åt skriftställarne J. Brofeldt (för- 
fattaremärket Juhani Aho) och Jac. Abrenberg samt att, med 
hänsyn till det på intensivare konstnärlig omsorg grundade 
högre literära värde, som torde böra tillerkännas den först- 
nämdes bok ^Panu" och med af seende jämväl å att denne 
författare genom sin under tidsperioden utgifna tredje samling 
af „Lastuja^ häfdat sitt anseende på den poetiska skissens 
område, summan 5,000 finska mark blefve så fördelad, att hr 
Brofeldt tilldelas 3,000 och hr Ahrenberg 2,000 mark. 

Slutligen får Bestyi^elsen underdån igst bifoga en förteck- 
ning af under åren 1896 — 1897 i Einland utkommen skön- 
literatur på svenska språket. 


Protokoll, fördt vid den för af- 
gifvande af förslag till författarepremier 
af svenska och finska literatursällska- 
pen utsedda delegationens sammanträde 
den 23 oktober 1898. 

Sedan Kejserliga senaten genom skrifvelse af den 22 
februari 1898 uppdragit åt Svenska Literatursällskapet i Fin- 
land och finska literatursällskapet att i samråd uppgöra och 
till sehaten insända förslag till utdelande af premier åt för- 
tjänte svensk- eller finskspråkige författare för af dem under 
åren 1896 och 1897 i landet publicerade skönliterära origi- 
nalarbeten, och Svenska Literatursällskapet för sin del till 
medlemmar i en gemensam delegation för ärendets behandling 
valt professor F. W. Gustafsson, professor M. G. Schyberg- 
son och såsom tredje medlem statsrådet C. G. Estlander och 
efter hans afsägelse af uppdraget juriskandidaten, friherre R. 
F. von Willebrand, hvilka erhöUo öppen fullmakt att besluta 
i Svenska Literatursällskapets bestyrelses namn, dock så att 
förslaget till premiering skulle delgifvas Bestyreisen för att 
af densamma insändas till Kejserliga senaten, finska literatur- 
sällskapet åter utsett professor E. N. Setälä, professor O. E. 
Tudeer och doktor K. Grotenfelt att med full afgöranderätt å 
finska literatursällskapets vägnar uppgöra och insända ofvan- 
nämda förslag, sammanträdde de af sällskapen valde delege- 
rade  den  18  april  och den 11 maj för beredning af frågan. 

Såsom de skriftställare, hvilka främst kunde komma i 
fråga vid utdelandet af premiema, nämdes Juhani Aho för 
romanen „Panu*', J. Ahrenberg för romaren „Vår landsman^^ 
A. Paul för arbetet „Ung-Hans kärleksbref", och J. H. Erkko 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. Lill 

för diktsamlingen ^Ajan varrelta", hvarvid dock några af med- 
lemmarne yttrade sin tvekan i afseende & hr Paul, då hans 
arbete i bokform utkommit i Sverge och författaren var svensk 
undersåte. 

Med anledning af en medlems bortresa från orten upp- 
sköts emellertid det slutliga afgörandet till hösten. 

Yiå sammanträde den 23 oktober upptogs frågan till 
slutligt afgörande och utsågs professor Tudeer till ordförande 
samt undertecknad till sekreterare. Professor Gustafsson före- 
slog att af den för ändamålet anslagna summan femtusen 
(.5,000) mark, åt skriftställaren Juhani Aho skulle tilldelas 
tretusen (3,000) och åt arkitekten J. Ahrenberg tvåtusen (2,000) 
mark. 

I detta professor Gustafssons förslag förenade sig pro- 
fessor Schybergson och friherre von Willebrand. 

Professor Tudeer, med hvilken docenten Grotenfelt in- 
stämde, ville tilldela författaren Juhani Aho tretusen (3,000) 
mark för romanen „Panu". Af öfriga utkomna arbeten ansåg 
han intet fullt motsvara de fordringar, som kunna uppställas 
för deras belönande, men då önskvärdt vore, att hela den 
anslagna summan korame till användning, borde delegationen 
till Kejserliga senaten hemställa huruvida ej åt hvardera af 
skriftställame J. H. Erkko och J. Ahrenberg kunde tilldelas 
ett understöd af ettiisen (1,000) mark. 

Professor Setälä afgaf följande sedermera skriftligen af- 
fattade utlåtande: 

1 följd af den stora förlust Finlands svenska literatur 
lidit genom K. A. Tavaststjemas frånfålle uppträder sagda 
literatur vid denna täflan tämligen svagt representerad. Sven- 
ska Literatursäll skåpets delegerade hafva slutligen till premie- 
ring föreslagit endast arkitekten J. Ahrenbergs roman „Vår 
landsman**, men för min del måste jag på det bestämdaste 
opponera mig emot att ett i konstnärligt afseende så under- 
haltigt arbete som detta skall belönas med statens pris, och 
att hr Ahrenbergs namn skall nämnas jämsides med Juha- 
ni Ahos. 

Hr Ahrenberg är onekligen en liflig berättare, men hans 
sätt att skildra är icke konstnärens utan den joumalistiske 
anekdotberättarens. Hans sätt att behandla figurer och situa- 
tioner är ytligt, jag ville nästan säga oärligt, ty annorlunda 
kan jag ej beteckna sådana smaklösheter som till exempel att 
författaren låter Kejsar Alexander II å ett militärhospital i 
Bulgarien hålla en del af sitt trontal till Finlands ständer 
1863. Hans skildringar af det ryska lifvet, hvilka i Sverge 
torde vunnit en viss ynnest, göra intryck af att vara hämtade 


Digiti 


zed by Google 


LIV Förhandlingar, 

ur ryska romaner och icke grunda sig på författarens egna 
observationer. De arbeten hr Ahreuberg tidigare offentlig- 
gjort hafva åtminstone erbjudit det intresse, som ligger i äm- 
nets nyhet; det i fråga varande arbetet framställer ett redan 
användt motiv med gammal rutin, men bevisar intet framsteg 
hos sin författare. Svenska Literatursällskapets delegerade 
hafva under diskussionen refererat till en i Sverge offentlig- 
gjord gynsam kritik Öfver hr Ahrenbergs bok, men det torde 
lika väl förtjäna omnämnas att framstående literaturkritiker 
därstädes bedömt arbetet strängt och bland annat stämplat 
det såsom „ järnvägslektyr''. Det bör icke heller förbises, att 
den inhemska kritiken så godt som utan undantag mottagit 
hr Ahrenbergs arbete ogynsamt. Under sådana omständig- 
heter och då därtill kommer att hr Ahrenbergs bok — såsom 
han själf i sin polemik mot kritikerna framhållit — ännu är 
halffärdig och väntar på sin afslutning, anser jag detta arbete 
icke värdigt att af iinska staten prisbelönas, hälst en sådan 
åtgärd vore egnad att inge den stora allmänheten en falsk 
föreställning om hvad med konstnärlig literatur bör förstås 
och leda den literära produktionen hos oss in på dilettantis- 
mens breda stråt. 

Det enda arbete, som af båda sällskapens delegerade 
ansetts förtjänt af pris, är Juhani Ahos „Panu^, som af finska 
literatursällskapets representanter framhållits såsom det enda 
under denna premieringsperiod utkomna skönliterära alster, 
som fullt motsvarar de af Kejserliga senaten faststälda vil- 
koren. Då man tager i betraktande att Juhani Aho användt 
llere år för utarbetandet af sin roman och att han, sysselsatt 
med ett nytt stort arbete, under en lång tid framåt ej torde 
kunna konkurrera om statens pris, samt då dessutom under 
detta år icke utkommit, ej heller veterligen är att förvänta 
något betydelsefullare arbete, för hvilket det vore skäl föreslå 
att ett större belopp måtte för nästa års räkning inbesparas, 
kan jag icke föreslå annat än att hela anslaget femtusen 
(5,000) mark måtte tilldelas Juhani Aho för hans roman „Pa- 
nu". De anmärkningar, som mot detta värk kunna göras och 
gjorts, borde icke vara af den beskaffenhet, att de förhindra 
hela beloppets utgif vande åt honom. Enligt min uppfattning 
göra detta arbetes betydelse och ställning i den iinska litera- 
turen, dess stil och språkbehandling samt det därpå nedlagda 
fleråriga arbetet det fullt förtjänt af att premieras med hela 
anslaget. 

Enligt Kejserliga senatens skrifvelse tillkommer det icke 
litera tursällskapen att föreslå understöd åt författare, hvilka 
under  1896 — 1897 icke utgifvit något märkligare arbete, men 


Digiti 


zed by Google 


lörhandlingar. LV 

hvilkas tidigare värksamhet gör dem förtjänta af understöd. 
Skulle Kejserliga senaten likväl anse att en sådan åtgärd 
kunde tagas under ompröfning, borde enligt min uppfattning 
arkitekten Ahrenberg icke ens i detta fall komma i fråga, t}' 
i sin egenskap af statens tjänsteman är han icke i den ställ- 
ning att han borde föreslås till erhållande af diktargage. De 
skriftställare, hvilka i sådant afseende borde komma i åtanke, 
iiro enligt min åsikt skalden J. H. Erkko, hvilken egnar hela 
sin värksamhet åt literärt arbete, samt författaren Konni Zil- 
liacus, som för vår literatur öppnat ett lika originelt som 
intressant område och som under denna premieringsperiod ut- 
gifvit „Nya utvaudrarehistorier** och tidigare andra berättelser 
af samma slag, i hvilka han framstält finska t3'per, af hvilka 
några helt säkert komma att ega ett bestående värde. 

Då delegationens medlemmar sålunda ej kunde förena 
sig om ett gemensamt förslag, skulle hvartdera Sällskapets 
delegerade afgifva skildt utlåtande. 

Detta protokoll skulle på svenska tillställas Svenska 
Literatursällskapets Bestyrelse och på finska finska literatur- 
sällskapet. 


In fidom:' 
A'  Grotenfelt. 


Justeradt och godkändt: 
O. E. Tudeer. 


Inhemsk sveiisk skönliteratur 1896 och 1897. 

Ahrenberg,  Ja c.  Vår  landsman.   8:0,  ^39  s.  Hel- 
singfors 1897. 

Aina  (Edith  Forssman),  Vid aftonlampan.   Haft. 5. 
Nya skizzer och noveller.   8:0, fH4 s.   Helsingfors  1896. 

Appelberg,  Henrik,  Dikter.   8:0,  96  s.   Helsing- 
fors 1896. 

Blom,  Lina, Dikter till minne af ett lif.   I2:o, 65 s. 
Helsingfors 1896. 

Laurén,  Ludvig, Råmaterial.   Rytmer och rim.   8:0, 
10-2 3.   Helsingfors 1897. 

Lybeck,  Mikael,  Dagar  och nätter.   Första samlin- 
gen.  8:0, 179 s.   Helsingfors  1896. 

Mariner o, Blvga blad.  Skaldeförsök. 8:0, 54 s. Kotka 
1897. 


Digiti 


zed by Google 


LVI Förhandlingar. 


Moberg,  Nen ne  (fru Enzio Re ute r), Kurt Radnäs. 
I.   8:0, 240 s.   Helsingfors 1896. 

Numers, G. von,   Snälla flickor.   Lustspel, ej utgifvet 
i tryck. 

Paul, Adolf, Ung-Hans kärleksbref.  8:0, 159 s.  Stock- 
hobn (Alb. Bonnier)  1897. 

Paul,  Adolf,  Mäter dolorosa.   Skådespel.   8:0, 64 s. 
Stockholm (C. & E. Gemandt)  J897. 

Paul. Adolf, Kung Christian II.   Skådespel i 5 akter 
(9 tablåer); torde fullbordats  1897: ej utgifvet i tryck. 

Reuter, Jonatan, Seglande skyar.   Dikter.   8:0,  115 
s.   Helsingfors  1896. 

Sundman,  Gösta, Karin Eksten m. fl. konturtecknin- 
ningar.   8:0,  101 s.   Helsingfors  1896. 

Torborg  (Zenaida  Lindeman),  Drömmar  och  lifs* 
bilder.   8:0, 76 s.   Ekenäs  1896. 

Torckell,  Olga,  Kvinnor och andra berättelser.   8:0, 
330 s.   Helsingfors  1S97. 

Wa sas tj erna,  Torsten,  Dröm och värklighet.   Illu- 
strerade vars.   4:o, (6 4-) 32 s.   Helsingfors  1896. 

Zilliacus,  Konni, Nya utvandrarehistorier.   8:0,  261 
s.   Helsingfors  1897. 


Då Bestyreisen tidigare hade gifvit sina delegerade öp- 
pen fullmakt att besluta i Sällskapets namn, föranledde för- 
slaget ingen diskussion, utan beslöts endast att detsamma skulle 
undertecknas af Bestyreisens samtliga medlemmar samt genom 
sekreteraren inlämnas till K. senaten. 

Eöredrogs Eunktionärernas förslag att af Sällskapets me- 
del utlåna en summa af 35,000 mark mot andra inteckning i 
gården n:o 20 vid Vladimirsgatan, och beslöts att skattmästa- 
ren skulle erhålla BestjTelsens begifvande att uppgöra affären, 
ifall han finner placeringen fullt säker och fördelaktig för 
Sällskapet. 

Fil. mag. J. Dahlbo i Maksmo hade insändt en samling 
sägner från Porto m och andra orter i Österbotten, åtföljda af 
följande skrifvelse: 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LVII 

Täl Svenska Literaiursällskapet i Finland, 

För något år sedan såg undertecknad i tidningarna, att 
Svenska Literatursällskapet i Finland anslagit stipendier för 
insamlande af sägner ifrån de svenska trakterna i Finland. 
Jag kom då att tänka på, att också de sägner jag i barn- 
domen hört berättas i Österbotten borde antecknas och hem- 
bjudas Literatursällskapet. Åtskilliga af dessa sägner voro 
af kulturhistoriskt värde och borde räddas från glömskan. 

Jag började altså anteckna sägnerna. En stor del af 
desamma hade jag hört i min barndom af min farmoder Beata 
Eriksdotter Norrback, då för tiden sytningsenka på Norrback 
hemman i Pörtom, men numera död. Bland öfriga personer 
i Pörtom, af hvilka jag hört sägner, äro följande döda: min 
farbroder Gabriel Norrback och hans hustru Greta Stina Karl 
Ghistafsdotter född Backman ifrån Petalaks, inhysingen Her- 
man Ahlqvist (hvars moder, Gammel-Moster kallad, hette Hed- 
vig och var dotter till en länsman Borg i Solf, och hvars 
fader Johan, Gammel- Skräddaren kallad, var son till en kloc- 
kare Ahlqvist i Pörtom), hans hustru, Maja, hemma från Ma- 
laks (och hans son Karl) samt nämdemannen Isak Sten. De 
öfriga lefva. De sägner jag hört af numera aflidna personer 
har jag icke kunnat kontrollera genom dem själfva. Men dels 
kommer jag mycket väl ihåg dessa, dels hafva äfven andra, 
ännu lefvande personer hört desamma, så att jag genom dessa 
kunnat öfvertyga mig om, att de värkligen lydt så som jag 
upptecknat dem. De sägner jag hört af ännu lefvande per- 
sonar har jag i de flesta fall låtit dessa kontrollera. Jag be- 
sökte i sådant af seende Pörtom den 25 februari 1898 och den 
24 — 25 juni samma år. 

Berättelsen om sjöjungfrun, som jag hört af min farmor, 
berättades därvid olika af kontrollanterna: min far och min 
farbroder Karl Norrback (s. 44 o. f.) o. s. v. Om dessa 
variationer har jag för öfrigt anmärkt i slutet af sägnerna. 

Sägnerna från Sundom by har forskaren Berg därifrån 
berättat mig den 25 april 1898, då jag besökte folkskolan i 
nämda by. Sägnerna ifrån Kvimo by i Maksmo har bonden 
Mårten Borgmästar, en 60-årig gubbe, berättat mig den 28 
oktober 1898. En sägen berättades vid samma tillfälle af hans 
son  Jakob  Hannus,  ledamot i folkskoledirektionen i Kvimo. 

Bönderna Otto Nygård och Klämtas-Gubben, som berät- 
tat sägnerna från Mustasaari, lefva också bådadera. Detsam- 
ma är fallet med Matts Ståhl. De få berättelser jag hört af 
andra personer, har jag icke kunnat kontrollera, sedan jag 
nedskrifvit desamma, men jag är öfvertygad om, att de äro 
riktigt återgifna. 


Digiti 


zed by Google 


L VI 1 1 Förhandlingar. 


Skada blott, att jag icke kunnat kontrollera den af min 
farbroder Gabriel Norrback berättade sägnen om den stora 
torkan (s. 80). 

Då, sägnernas upptecknande, nedskrifvande och kontrol- 
lerande tagit ganska lång tid i anspråk, vore jag mycket be- 
låten, om Svenska Literatursällskapet i Finland skulle anse 
sägnerna förtjänta af någon gratifikation. Jag hade tänkt, 
att om Svenska Literatursällskapet i Finland skulle tilldela 
mig en belöning af par hundra mark, så skulle jag gifva 2 
mark åt fiskaren Johan Berg i Sundom ( en dagspenning) 
och 10 mark åt inhysesmannen Johan Eriksson Nordbeck 
eller Arstu Jucka i Pörtom. (Han måste med sina händers 
arbete förtjäna sig sitt bröd och är nu en 60-årig gubbe.) 
Men om Svenska Literatorsällskapet i Finland så tycker, så 
kunna dessa belopp genast afdragas ifrån gratifikationen och 
af Literatursällskapet sändas till nämda personer. Detta alt 
naturligtvis för den händelse, att Svenska Literatursällska- 
pet i Finland anser sig kunna utgifva någon gratifikation för 
sägnerna. 

Kvimo den 5 november 1898. 

J". DaJiIbo, 
fil. mag. 

Sägnerna öfverlämnades till granskning åt rektor E. 
Lagus. 

Hr Elis Lagerblad meddelade att den granskningsnämd, 
bestående utom honom af hrr Elfving och Hausen, som fått 
i uppdrag att genomgå aflidna bärgsrådet von Julins till Säll- 
skapet inlämnade reseskildringar, numera hade fullgjort sitt 
uppdrag. Komiténs åsikt var, att arbetet i sin helhet ej eg- 
nade sig att offentliggöras af Sällskapet, då det bland annat 
innehöll i detalj gående skildringar af föråldrade maskiner 
och inrättningar för tekniska behof. Däremot vore ett utdrag 
ur arbetet, innehållande själfva reseskildringarna, väl egnadt 
för publikation. Med anledning af detta utlåtande beslöts att 
genom hr Lagerblad inhämta familjen Julins samtycke till 
arbetets publicerande i utdrag. 

Hr Elfving uttalade som sin mening, att äfven reseskil- 
dringarna borde offentliggöras i starkt förkortad form. 

Arkivarien anmälde att ^Bref från H. G. Porthan till 
samtida", utgifna af Ernst Lagus, hade utkommit och distri- 
buerats  samt att registret till „ Förhandlingar och Uppsatser* 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LIX 


(delame 6 — 10) var färdigt att lämna prässen. Sista hand 
hade lagts vid utgifvandet af Prästeståndets protokoll vid Borgå 
landtdag, som antagligen skulle utkomma före nästa samman- 
träde. Under tryckning voro för närvarande: Tolfte häftet af 
Förhandlingar och Uppsatser, Valda vitterhetsarbeten af Jak. 
Tengström, utgiina af M. G. Schy bergson, samt En samling 
äldre öfversättningar af franska skalder, utgifna af Th, Dillner. 

Dr P. Nordmann refererade en samling aktst^-cfcen, hän- 
förande sig till en literär ungdomsförenings i Åbo värksamhet 
åren 18 J 4 och 1815 samt förärade till Sällskapet af folkhög- 
skoleföreståndaren Uno Stadius. Pappren utgöras af åtta pro- 
tokoll förda vid „ orden** Mucis möten. Medlemmarna, hvilka 
voro unga studenter, sammanträdde en gång i veckan för att 
uppläsa och bedöma dikter och prosauppsatser, författade inom 
föreningen. I början af år 1815 befans föreningens namn 
mindre lämpligt, hvarför det ändrades till „ Sällskapet för san- 
ning och dygd**. Liksom förut valdes ordförande för hvarje 
möte, och denne ålåg det att till bröderna hålla ett hälsnings- 
tal. Nio sådana tal och ett tiotal dikter finnas närslutna pro- 
tokollen, de flesta författade af studiosi Anton Fredrik af 
Tengström (kapten f 1828), Jakob Algot Gadolin (teologie pro- 
fessor t 1848), J. Tulindberg (komminister f 1^45), V. F. 
Brummer (possessionat -f  1837) m. fl. 

Professor Leinberg förärade till Sällskapet ett exemplar 
af det af honom utgifna arbetet „ Handlingar rörande finska 
kyrkan och prästerskapet**, 3:e samlingen, samt meddelade föl- 
jande af skrifter ur Svenska riksregi straturen för åren 1672 
och 1675 fol. 154 och 426: 

Datum Stockholm den 3 Septemb. A:o  1672. 

Till  Cammaren för Professoren 
M: Jacobo Flachsenio på 100 Rijs 
Pappers Tullfrijheet. 
Carl etc. 

Wår synnerlige ynnest etc. Hoos Oss hafwer Troo Männ 
H:r Rijkr. Skattmästare etc. Methapysicae och Logicae Pro- 
fessor i Åboo M. Jacobus Flachenius i Vnderdånigheet anhål- 
lit, att bekomma licent-frijhet på Etthundrade Rijs papper, 
till  det arbeetetz fortsättiande som han till Academiske Vng- 


Digiti 


zed by Google 


LX Förhandlingar. 


domens förkofringh uthi sin Profession allareeda begynt och 
under händer hafwer. Såssom nu till sådant nyttigt wårck 
Wij detta bewilliat hafwe, Altderföre befalle Wij Eder nåde- 
ligen det J den Anställt giören at han Jacobus Flachsenius 
wid införslen måtte wärkeligen niuta Licent frijheeten på 
samma  Etthundrade  Rijs  papper,  her medh förrätten J etc. 

H. E. 

P. Brahe. C\ G. W. G. O. Stenb. M. G. D. L. G. 

C. Rolamb. 

S. Franc. 


Datum Stockholm den 9 Jun.  1675. 

Privilegium för Olao Arenio * ) 
Pastor i Malax att få upplåggia 
een reesee eller huuspostilla. 

Wij Carl etc. Griöre witterligit, att Oss hafwer wär troo 
Vndersåte och Pastor uti Malax wällärde Olaus Magni Arenius 
underdånigst låtet föredraga, hurusom han är sinnat forder- 
ligast aff trycket låta utgåå en book kallat E-eese och Huus 
Postilla öfwer alla Ewangelier som heela åhret igenom uti 
Gudz försambling pläga läsas och förklaras, hwilcken book af 
hans förmän är öfiv-ersedd och approberat och han numehra 
om wårt nådige förbud och Privelegio till samma wärcks desto 
bättre och tryggare utförande i lijka underdånigheet anhåller: 
Altså hafwe wij aff gunst och nåde så och i betracktande till 
detta hans loflige och berömlige upsåt förundt och effterlåtet, 
som wij härmed och i krafft aff detta wårt öpne breeff för- 
unne och effterlåte honom Olao Magni Arenio uppå ofwan- 
bemelte book wårt nådige privelegium så att ingen aff wåre 
undersåtare som Oss med hörsamheet och lydno förplicktade 
äre och för wår skull weele och skole giöra och låta skall 
wara lofligit den samma booken resee- och huus postilla öfwer 
alla Ewangelier heela Ähret igenom benämd, utom Arenij eller 
hans arfwingars weetskap och samtyckie antingen sielf upläg- 
gia, eller och annorstädes tryckia låta fast mindre den samma 
införa och försättia hemligen eller uppenbarligen wid förlust 
af samma bööker och wederbörligit straff tillgiörandes. Detta 
alle  som  wederbööre  hafwa  sig hörsambligen att effterrätta. 

') Olaus Majrni Arenius. vorml , var pastor i Malaks 1649—1682. 
rtgaf ett stort antal predikningar. Hans Rose- och Huspostilla tryktes 
i Abo 1675—1677 in 4:o. 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXI 


icke giörandes honom eller hans arfwingar häremot hinder eller 
intrång  i  någon  måtto  nu  eller framdeeles.   Till yttermera 


VISSO etc. 


Carolns. 

L F. Olivekrans, 

Arvid Hultln. 


Sällskapets sammanträde den 12 decem- 
ber 1898 i anledning af 50:de årsdagen af Fän- 
rik Ståls sägners utkommande. 

Sammanträdet, som egde rum i Universitetets solennitets- 
sal i närvaro af ett stort antal af Sällskapets medlemmar samt 
en talrik allmänhet, öppnades af Ordföranden, professor M. 
G. Schy berg son, som yttrade att han, eft^r att ha samrådt 
med Bestyreisens medlemmar, sammankallat Sällskapets med- 
lemmar för att gemensamt öfverlägga om lämpligaste sättet 
att hugfästa minnet af femtionde årsdagen af Fänrik Ståls 
sägners utkommande. Bestyreisen hade hoppats att Sällska- 
pets hedersordförande, statsrådet C. G. Es tian der, skulle in- 
leda mötet, men då han genom ett tillfälligt illamående var 
hindrad att närvara, hade han anmodat Ordföranden att upp- 
läsa följande af honom afgifna skriftliga yttrande till inled- 
ning af förhandlingarna: 

Man har erinrat sig att det var i dag för femtio år sedan 
Fänrik Ståls sägner, första delen, gafs ut och begynte spridas 
bland allmänheten. Bestyreisen för Svenska Literatursällska- 
pet, hvilket ju vill utföra sitt värk i hägn af Runebergs minne, 
har trott att Sällskapet borde samlas vid hågkomsten af denna 
händelse och för att öfverlägga om den åtgärd, som däraf 
kunde föranledas. 

Den hvars minne sträcker sig så långt tillbaka som till 
nämda tid, erinrar sig hvilket ovanligt intryck framkallades 
af denna publikation. Först och främst visste man att den 
innehöll berättelser från 1808 års krig, och de direkta håg- 
komsterna från kriget hade icke slocknat då ännu. De fort- 
lefde ganska lifligt på orterna där kriget rört sig; ovännens 
framfart och de våras växlande lycka, nöd, försakelser och fel 


Digiti 


zed by Google 


lj\ I r Förhandlingar. 


talte de gamle om på kvällen efter aftonvarden, och spridda 
öfveralt kring landet fannos ännu åldringar, krutgubbar kal- 
lade man dem, som visste förtälja om den och den aflfaren 
och huru det hade gått om icke den, utan den eller den fört 
folket an. Hos den stora allmänheten hade visserligen denna 
sorgens och hopplöshetens tid sjunkit nedom sjTikretsen i 
glömskans sjö; de fredliga och jämförelsevis ljusa tider landet 
genomlefvat hade måhända bragt de ödesdigra krigsåren lät- 
tare i förgätenhet; men så mycket fans kvar i alla fall af 
hågkomster liksom nervstrålar mellan den tid som var och 
den som varit, att den s?nare kunde återställas till lif igen. 
Och skalden, som nu skulle i sin sång återväcka hos 
nationen denna tid, var Runeberg. Man får väl icke föreställa 
sig att beundran och hänförelsen för honom var lika stor före 
Fänrik Stål, som den sedan blifvit, och kanske öfverdrifver 
man, om man tror att hans rykte, som växte långsamt, sträkt 
sig mycket ut öfver den del af den bildade allmänhetens krets, 
som kunde kallas den läsande. Kung Fjalar, hans då sista 
dikt, var icke någon populär dikt, man fann den konstig till 
språket och kärf till tänkesätt; så hade icke Fritjofs saga lärt 
oss att skåda an vikingatiden. Elgskyttarna hade gått så 
långt som gränserna af nämda krets sträkte sig och kanske 
därutöfver; inom den läste man med oändligt välbehag Hanna, 
Julkvällen och Nadeschda, och med alt detta var Runeberg 
vorden för denna krets en kär, en del sade en stor skald, och 
då det nu förspordes att han besjungit finska kriget, funnos 
några uppmärksamma älskare af hans sångmö, som sågo i 
andanom hvad en större allmänhet kanske dunkelt anade: att 
hans Fänrik Ståls sägner skulle blifva en evärdelig skatt af 
fosterländska hjältebilder i en fullkomnadt skön gestaltning. 
Hade man icke liksom ett prof på dem i 3:e delen af hans 
dikter, två berättelser från sista finska striden: Den döende 
krigarn och Molnets broder, den förra mera allmänt mänsklig 
och rörande, men den senare en upphöjd herosgestaltning ur 
folkets djupaste lager, torpardrängen, som stod upp och stred 
och gaf sitt lif för hembygden, samt hans fästmö som sä^er 
oss huru en sådan död för fosterlandet rätteligen bör begråtas, 
icke med sorg och klagan, utan såsom en sommarafton gråter 
uppfriskande dagg på jorden, med luften full af ljus och fågel- 
sång, och med famnen sträkt mot morgonrodnaden, d. ä. med 
ögat lyft mot det himmelska, dit den förlåtne tiggarns bragd 
hör hemma. Skulle man nu i det nya häftet erhålla en hel 
samling liknande bilder, hvem ville ej önska sig en sådan? 
Också den anda i hvilken han skulle uppfatta hela kriget, 
dess  män  och  deras  gärning,  hade man en förkänning af, i 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXIII 


slutscenen af Julkvällen, i samtalet mellan den ädle majoren 
och gamle Pistol, där fosterlandskänslan så ^iper en, att 
äfven det manliga sinnet har svårt att hålla tåren tillbaka. 
Slutligen hade ju hänförelsen för Runeberg och „Vårt land", 
som skulle öppna häftet, brutit lös bland studenterna vid 
Majfesten. 

Så kom dagen när häftet utgafs. Någon sä kallad str^»^- 
kande åtgång vet vår bokhandel icke af, icke några 60,000 
exemplar såsom på en dag såldes i London, då fortsättningen 
af Macaulays historia utkom, men likväl en god afsättning 
för våra förhållanden, då inom par år en ny upplaga bl ef 
nödig. Visst är att många studenter lade in det gula häftet, 
då de snörde sina kappsäckar för hemfärden. Så fördes Fän- 
rikens sägner rundt kring landet och utgjorde en läsning i 
hemmen under helgen, såsom jag mycket väl minnes från en 
af landsorterna. Man tröttnade icke att höra dem, men mån- 
gen gång afbröts läsningen af tårar. Det samtalades ifrigt 
om hvilka stycken vore bättre och bäst, och för att afgöra 
striden läste man dikterna å nj-o. Jag har det intrycket att 
Sven Dufva var mest omtykt och därnäst, åtminstone bland 
den manliga ungdomen, Löjtnant Zidén. 

Sedan har läsningen fortgått i sällskapslifvet, i skolorna, 
i familjerna, i ensliga stunder, alt under det att de som då 
voro unga åldrats. Ett nytt häfte sånger har tillkommit, lika 
värderadt och dock till skaplynne märkbart olikt det första, 
men alla bilderna hafva fått sin plats i de växlande genera- 
tionernas hjärtan, som upphöjda föredr)men, som varnande stäm- 
mor, som hopp- och tröstgifvande exempel. Huru ofta, när i 
lifvets strid räddhågan velat öfvermanna själen, har ej Gamle 
Hurtig stigit fram med sin sköna konst att aldrig fly, eller 
när man haft att glädja sig åt manligt gjordt från de yngres 
sida, huru har man då icke tänkt med Veteranen: „Gud vare 
pris och ära, ännu har landet män!" Och mer än en gång har 
det väl också händt att man med Drufva stått vid en graf, 
som tidigt öppnats för någon fosterländsk förhoppning. 

Men huru ofta man än läst och åter läst Fänrik Ståls 
sägner ur boken eller ur minnet, har deras skönhetsvärkan 
icke i någon mån förminskats; medan eljes i konstens värk 
alltid plägar finnas någonting som föråldras, tycker man här 
efter oO-årigt prof kunna förutspå en sällsynt varaktighet och 
oföränderlighet. Då nu dagen är inne att en så lång tidrymd 
förgått sedan nationen fick emottaga denna dyrbara, för hjär- 
tats och för skönhetssinuets uppfostran lika betydelsefulla 
gåfva, har den tanken vakts att dagen borde hugfästas på 
något  sätt,  som  bure vittne om varaktigheten af de känslor, 


Digiti 


zed by Google 


LXIV Förhandlingar. 

med hvilka hon bevarat den undf&ngna skatten. ^Rled till- 
fredsställelse erfar man att i dag begynnes utgifvandet af en 
illustrerad upplaga, där skaldens bilder helt visst äro af må- 
laren tolkade med lika stor pietet som konstfärdighet. Men 
konsten har andra medel, som kunna vara egnade att för efter- 
världen bevittna den allmänna tacksamhet, vördnad och be- 
undran vi hysa för skalden och tillika bland dem ett, som 
just betecknar varaktigheten af dessa känslor, ett medel ej 
ovärdigt att ställas vid sidan af de större monument som till- 
f orene rests och som på, samma gång synes väl lämpadt, där 
den yttre tilldragelsen som skall firas är publikationen af en 
bok. Till Svenska Ijiteratursällskapets härvarande medlemmar 
öfverlämnas att taga i öfvervägande denna sak. 

Sedan Ordföranden därpå utsetts att leda förhandlingarna 
vid Sällskapets möte, begärdes ordet först af dr P. Nord- 
mann, som framförde ett ursprungligen af handlanden Mau- 
rits Hallberg vakt förelag, att Svenska Literatursällskapet 
skulle till minne af dagen låta prägla en medalj, hvars ena 
sida skulle ätergifva Runebergs bild och den andra sidan 
något motiv från sägnerna samt någon lämplig inskription 
från desamma. Medaljens modellering skulle anförtros t. ex. 
åt skulptören Walter Runeberg, och borde medaljen präg- 
las i silfver och koppar. Anledningen till dess prägling, äf- 
vensom att den utgått från Svenska Literatursällskapet i Fin- 
land borde äfven angifvas. 

Senator L. Mechelin tillstyrkte bifall till förslaget så- 
som i allo värdigt, välbetänkt och ändamålsenligt. 

Erih. R. von Willebrand understödde jämväl varmt 
projektet samt föreslog att medaljens ombesörjande i öfrigt 
skulle öfverlämnas åt Sällskapets Bestyrelse. 

Sedan Ordföranden därefter påpekat att det måhända 
äfven vore skäl att prägla några exemplar af medaljen i guld, 
uttrykte Sällskapets närvarande medlemmar genom uppstigning 
sitt enhälliga godkännande af förslaget, hvarefter värkstäl- 
landet af beslutet öfverlämnades åt Bestyreisen. 

Ordföranden uppläste följande till mötet anlända häls- 
ningstelegram från Tammerfors: 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. IjXV 

På denna för v&rt dyra fosterland sk bemärkelserika dag, 
Fänrik Ståls halfsekelsjabileum, höjes för skaldekungen Johan 
Ludvig Runebergs minne ett trefaldt hell af 

tacksamma medborgare och medborgarinnor 
i Tammejfors. 

På förslag af Ordföranden höjdes ett trefaldigt hurra för 
Runebergs minne, hvarpå mötet upplöstes. 

Arvid Hultin. 

Justeradt : 

M. 6r. Schybergson. 


Bes ty re Is ens  sammanträde den 15 de- 
cember 1898. 

Upplästes protokollet för Sällskapets möte den \:l de- 
cember i anledning af 50:de årsdagen af Fänrik Ståls sägners 
utkommande. Då Sällskapet hade öfverlämnat värkställigheten 
af beslutet att prägla en medalj till minne af 50-årsdagen åt 
Bestyreisen, uppmanade Ordföranden Bestyreisens medlemmar 
att yttra sig i frågan. 

Hr Gustafsson ansåg full beslutanderätt i saken böra 
öfverlämnas till en kommission, dock så att det antal exem- 
plar, som i olika material präglas, skulle på kommissionens 
furslag bestämmas af Bestyreisen. 

Mot detta förslag yttrade hr Kullhem, att det icke vore 
välbetänkt af Bestyreisen, åt hvilken Sällskapet öfverlämnat 
frågan, att i sin tur af stå all beslutanderätt åt en kommission, 
utan borde åt denna endast gifvas i uppdrag att till Besty- 
reisen inkomma med förslag till medaljens storlek, utseende, 
material och inskription jämte kostnadsberäkning. 

Denna mening omfattades af Bestyreisens flertal, och ut- 
sagos till medlemmar i kommissionen statsrådet C. G. Est I än- 
der, handlanden Mauritz Hallberg samt artisterna Albert 
Edelfelt och Torsten Wtenerberg. 

5 


Digiti 


zed by Google 


LXVl Förhandlingar. 


För att förbereda frågan om bortgifvande af Sällskapets 
pris, som vid nästa årsmöte är i tur att utgifvas för arbeten 
rörande svensk språkforskning, utkomna under treårsperioden 
1896 — 1898, tillsattes en prisnämd, till hvilken invaldes pro- 
fessor Treudenthal och lektor Lagerblad samt af utom Besty- 
reisen stående personer lektor H. Bergroth och fil, mag. O. 
Hultman. 

Kollegan fil. mag. F. I. Färling i Björneborg hade i bref 
till kanslirådet C. Synnerberg meddelat, att aflidne pastor B. 
A. Reinholm i Borgå sedan ilere år varit betänkt på utgif- 
vandet af en lefnadsteckning öfver Arvid Stålarm samt för 
ändamålet insamlat materialier. Hr Färling hade gjort detta 
meddelande för den händelse att Sällskapet kunde vara intres- 
serad t af att från den afiidnes rättsinnehafvare söka införskaffa 
ifrågavarande manuskript. Med anledning af meddelandet be- 
slöts att gifva Sällskapets ombudsman i Borgå, professor J. 
E. Strömborg, i uppdrag att i detta afseende anställa efter- 
forskningar och till Bestyreisen inkomma med underrättelse 
i saken. 

Tillika hade magister Färling bifogat i afskrift följande 
ordre af generalmajor J. F. Aminoff af den 15 februari 1809. 
hämtad ur „Wehmo Compagnis Journal** för åren 1804— 1809, 
förd åren 1806—1809 af kaptenen, frih. Vilhelm Paul Car- 
pelan samt sedermera för\'arad å Odensaari fideikomissegen- 
dom i Masku, numera i Satakunta museum i Björneborg: 

Torneå den 15 Februari 1809. 

Välborae Herr Brigad Chef Öfverste Lieutenant samt Riddaren 
af Kongl. Maij:ts Svärds Ordens Stora Kors! 

Kongl. Finska Armén hvars nedlagda ära på Fädernes 
Landets Altare gjort den förtjent af Konungens, Medborgares, 
verldens Odelade Lof och beundran bör heller icke sakna In- 
dividualiskt hvarken ibland samtida eller efterverld uppdagan- 
det af de sällsamma dygder af densamma blifvit utötVade. 

Herrar Befålhafvare I ibland helgden af Edert Kall är 
äfven at rättvisa fortjenster och gemingar der d^-gden och 
sjelf uppoffring x-arit den enda driffjeder, ej uteslutande den 
ringaste  bland  likar  vare  .«?ig Medborgaren på slagfältet och 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXVII 


den vid plogen. 1 stöd af denna hos mig öfvertygande san- 
ning, anhåller jag det behagade Herr Öfverste Lieutenanten i 
Dess Brigade infordra af under dess Befäl varande Rege- 
menter och Corpser Anecdoter om den enskildes Dygder och 
bragder fr&n Befälet till Soldaten med Namn, Nummer, Rege- 
mente och Compagnie, Medborgarens af alla Klasser, Bondens, 
hvilkas Namn och hemvist bör antecknas och upgifvas. 

Denna dyrbara samling mig sedan tillsänd, hvarom jag 
likaledes anhåller, befaller mig äran, skyldigheten, min vörd- 
nad och tillgifvenhet för Kongl. Finska Armeen, Fädemes- 
landets älsklingar! at så vidt jag förmår låta den komma till 
verldens och efterverldens Kännedom. 

Med fullkomligaste högaktning har jag den äran at vara 
Välborne, Herr Brigade Chefen, Öfverste Lieutenanten och 
Riddarens med Stora Korsett 

Ödmjuke tjenare 

I. F. Aminoff, 
Gen: Major. 

Rätteligen afskrifvet ur „Wehmo Comp. Förslag Jour- 
nal" 1804—18011, intygar: 

Fredr, Ign. Färling, 

Sällskapets stipendiat, studeranden J. Torckell, hade in- 
sändt sina folkloristiska uppteckningar, åtföljda af följande 
skrifvelse : 

Till Svenska Literatursällskapet i Finland, 

Härmed har jag äran till Sällskapet öfversända en kol- 
lektion af skrock, vidskepelse, trollformler m. m., insamlade 
inom Lemlands och Jomala kommuner på Åland. En ytter- 
ligare samling af gåtor, vagg^*isor och barnrim skall af mig 
före nästa möte till Sällskapet öfverstyras. 

Lappträsk den  14 november 1898. 

J, TorckelL 

Professor Freudenthal, som genomgått samlingen, afgaf 
om densamma följande utlåtande: 

Studeranden J. Torckélls samling af skrock, vidskepliga 
föreställningar, trollformler m. m. från Lemlands och Jomala 
socknar på Åland har jag genomgått och ganska noga jämfört 


Digiti 


zed by Google 


LX VITT Förhandlingar, 

med två andra likartade åländska samlingar, offentliggjorda i 
tidskriften „Nyare bidrag till kännedom om de svenska lands- 
målen och svenskt folklif" band. II och VII. Dessa samlin- 
gar innehålla högst litet gemensamt med hr Torckells, och 
dennes uppteckningar äro därför så mycket vårderikare som 
de i sin mån komplettera b vad som förut är kändt. Såsom en 
brist förefaller dock, att upptecknaren har alldeles intet nytt 
bidrag att meddela till kännedomen om de naturgudomlig- 
heter (gårds-, skogs- och sjöråd, hafsfrun, tomten m. il.), som 
enligt den ena af de ofvannämda samlingarna fortfarande ingå 
i den åländska folktron. — De 106 nummer, samlingen om- 
fattar, äro ordnade efter innehållet, men utan gruppering med 
skilda rubriker, hvilket dock hade varit både önskvärdt och 
lätt att åstadkomma. 

Den i29 november 1898. 

A, O. FreudenthaL 


Af sekreteraren anmäldes att en annan af Sällskapets 
stipendiater, klockare- och orgelnistkandidaten O. W. F. Sjö- 
berg, äfven insändt sina under sommaren gjorda insamlingar 
af folkloristik i Vasa trakten. Samlingen bestod af 76 dans- 
melodier, marscher ni. m., 15 lekdanser (ord och melodier) 
samt öfver 325 figurer af bomärken från Replot socken och 
några prof på vidskepelse från samma ort. Det hade varit 
stipendiatens mening att söka göra insamlingen af melodier 
mera omfattande och rikligare, men hade han nödgats af bryta 
arbetet på grund af ögonsjukdom. 

Samlingen öfverlämnades till granskning åt rektor E. 
Lagus. 

Til. magister O. Hultman, som närvar vid mötet, upp- 
läste följande förslag: 

Till Svenska Literaiursållskapet i Finland. 

Att svenska språket, sådant det här i vårt land fram- 
träder i „bildadt** tal och i skrift, i vissa afseenden skiljer 
sig från det i Sverge brukliga, har man länge varit medveten 
om, men först på den sista tiden är det man, åtminstone hos 
oss, lärt sig rätt inse, huru betydande afvikelserna äro — 
och huru bet^^delsefulla. Esomoftast och från de mest skilda 
håll höres nu maningen „ bättre svenska!"   Då frågan sålunda 


Digiti 


zed by Google 


Förh andlinga r, Tj X I X 

synes vara aktuell, vågar jag hoppas, att Sällskapet egnar 
någon uppmärksamhet åt det förslag jag här nedan går att 
framställa. 

Då man förebrår våra skribenter deras med provinsialis- 
mer bemängda språk, är man altför benägen att glömma, att 
det i de flesta fall helt enkelt icke stått i deras makt att pre- 
stera någonting bättre. Litet hvar af oss har det händt, under 
samtal med personer från Sverge, att han fått höra ord eller 
uttryck betecknas som främmande för riksspråket, hvilkas 
egenskap af fullgod högsvenska han dittils ej ett ögonblick 
sutt i fråga. 1 själfva värket utgör vårt öra, vandt som det 
är vid vår egen munart, en mycket otillförlitlig pröfvosten för 
urskiljandet af de idiomatiska beståndsdelarna i densamma. 
Och någon fullständig, på observationer af utomstående grun- 
dad redogörelse för dessa, hvilken kunde härutinnan supplera 
vårt språkliga gehör, existerar som bekant icke. 

Att åstadkomnia en sådan redogörelse vore därför utan 
tvifvel att tillgodose ett i vida kretsar kändt behof. Lösnin- 
gen af denna uppgift är emellertid förbunden med alldeles 
särskilda svårigheter. Med behandlingen af ljud- och böj- 
oingsläran bör visserligen hvarje i Finland hemmahörande 
person med observationsförmåga och språkvetenskaplig skol- 
ning godt kunna gå i land. Men på de områden, som här 
ligga oss mest om hjärtat, emedan de i sknftspräket uppdy- 
kande provinsialismerna så godt som uteslutande falla inom 
desamma — jag menar det lexikaliska och framför alt det 
syntaktiska — på dessa områden måste i hvarje händelse 
observationerna värkställas af personer med riksspråket till 
modersmål. Och detta kan enligt min mening ske endast så, 
att en dj^lik person under en längre vistelse i vårt land enkom 
egnar sig åt uppgiften. Den motsatta utvägen, att någon här- 
ifrån begåfve sig till Sverge och där insamlade de anmärk- 
ningar mot sitt språk han — låt vara på uttrycklig anhållan 
— finge höra, skulle, därom är jag Öfvertygad, icke leda till 
målet. I detta fall blefve gifvetvis observationerna långt mera 
tillfälliga än i det förra, och deras föremål en enda persons 
individuella språk i stället för — hvad som här just skulle 
gälla att utforska  — den finländska högsvenskan i sin helhet. 

Att någon svensk forskare af intresse för saken skulle 
ikläda sig den uppoffring af tid och penningar, som åväga- 
bringandet af ett sådant arbete kräfver, är dock naturligtvis 
icke att förvänta. Men jag betviflar ej, att ett stipendium af 
exempelvis 4,000 eller 5,000 mark, som Sällskapet ansloge för 
ändamålet, kunde förmå någon kompetent person att utföra 
den  ifrågavarande  undersökningen.   Hans  arbete  skulle helt 


Digiti 


zed by Google 


LXX Förhandlingar. 

visst i ej ringa mån underlättas genom anlitande af de sam- 
lingar Svenska landsmålsföreningen hopbragt och tvifvelsulan 
stälde till hans förfogande, äfvensom genom enskilda, intres- 
serade personers biträde. Det fUr väl därför tagas för gifvet 
att han, under träget umgänge med sin omgifning och med 
flitigt tillgodogörande af det material literaturen och — ej 
minst — kriaböckema erbjöde, på nämda tid hunne fullstän- 
digt genomforska vår finländska högsvenska. I en ej altför 
allägsen framtid såge vi oss sålunda i besittning af ett ar- 
bete, som gjorde slut, om ej på våra provin sialismer, så dock 
på det tillstånd af famlande osäkerhet, hvari alla de bland 
oss  nu  befinna sig, som vilja skrifva godt svenskt riksspråk. 

Helsingfors den  15 december 1898. 

O. F. Hultman, 

Prof. Freudenthal, som först begärde ordet, fann för- 
slaget behjärtansvärdt, men framhöll att en finsk forskare, 
docenten H. Pippiog, för närvarande riktat sina studier åt 
samma håll. I den reseplan, som han inlämnat för erhållande 
af stipendium ur kammarrådet Rosenbergs fond, hade han 
framhållit som hufvudändamålet med sin resa att studera äldre 
svensk literatur för författandet af en historia öfver det sven- 
ska h vardagsspråket i Finland. Då en inhemsk lof vande for- 
skare egnade sig åt en sådan uppgift, vore det icke ändamåls- 
enligt att uppmana en forskare från Sverge att komma hit. 
Frågans afgörande vore därför icke brådskande, utan vore det 
bäst att se tiden an och vänta tils resultatet af docenten 
Pippings forskningar framträda. 

Professor Gustafsson ville understöda förslaget. Han 
fann detsamma vara af eminent praktisk betydelse och ansåg 
att Sällskapet genom förslagets antagande skulle besluta en 
åtgärd, som vore af gagn för hela landet. 

Sedan yrkande främst alts om bordläggning, beslöts att 
uppskjuta ärendets behandling till nästa sammanträde. 

Arkivarien meddelade att han, enligl; Bestyreisens upp- 
drag, at aflidna bärgsrådet von Julius rättsinnehafvare utvär- 
kat tillstånd till offentliggörande af dennes reseskildringar i 
utdrag.   Dock  hade  manuskriptet  ännu  ej  öfverlämnats till 


Digiti 


zed by Google 


Förhandlingar. LXXI 

Sällskapet, men så snart detta skett, skulle arkivarien in- 
komma med slutligt yttrande om den tillärnade publikationen. 
Sällskapets ombudsman i Jyväskylä, forstmästar O. R. 
Agricola hade anmält, att han på grund af bortilyttning från 
orten ej längre kunde kvarstå som ombudsman. På förslag 
af hr Agricola antogs dr Klas Edgren till ombudsman å orten. 

Arvid Hultin. 


Digiti 


zed by Google 


Digiti 


zed by Google 


Djäknelif och djäknegäng. 

Foredrag vid Svenska literatursäUskapets årsmOte den 5 februari 1898. 
Senare utvidgadt. 


Det går, som bekant, genom vår tid en allvarlig 
sträfvan att låta bildningens och den fria forskningens 
ljus tränga ned till folkets djupaste samhällslager. Det 
råder ett lifligt behof och en liflig önskan att genom en 
alt allmännare utbredd folkupplysning höja hela vår na- 
tion i andligt, moraliskt och ekonomiskt hänseende. Folk- 
skolor och ständigt nya folkskolor är tidens lösen; folk- 
skolor i hvarje by är det xmiversalmedel, genom hvilket 
man hoppas att kunna råda bot för hvarjehanda sociala 
missförhållanden, förjaga fattigdom och håglöshet, skärpa 
eftertanke och förstånd, rena seder och lefnadssätt och 
kanske äfven omskapa hjärtan och sinnen. 

Så långt gingo hvarken behofven eller förhoppnin- 
garna i forna tider. Väl skulle hvar bonde kunna läsa i 
bok och redan den stränge biskop Rothovius i Åbo för- 
bjöd sina präster att viga folk, som icke bestodo en pröf- 
ning i sina kristendomsstycken. Men i öfrigt ansågs bild- 
ningsbehofvet tillgodosedt, om städerna förseddes med 
latinskolor, trivialskolor och pedagogier, och dessa åter fyl- 
des med djäknar, hvilka efter slutad lärokurs ingingo i 
kyrkans eller statens tjänst, gagnade folket såsom själaher- 
dar och skolmästare eller inträdde som kugglijul i statens 
stora förvaltningsmaskineri. Att få statens och kyrkans 
behof af arbetare tillfredsstäldt, var ett spörsmål, som 
ofta ingaf en landsfaderUg regering stora bekymmer och 
som  dikterade  talrika  uppmaningar  till  menige man att 


Digiti 


zed by Google 


Djäknelif och djäknegång. 


låta barnen i ädel täflan tillegna sig den kunskap om 
andens och naturens värld, som bjöds dem i skolan i tal 
och pränt på mer eller mindre välklingande romarspråk. 
Tio år efter sin tronbestigning uppgaf Gustaf Wasa 
i bref till dannemännen i Uppsala stift, att skolorna i riket 
råkat på förfall och att somliga blifvit platt ödelagda, 
livilket, förmenade konungen, kom sig däraf, att bönderna 
icke ville sätta sina barn i skola, såsom de tillförene gjort, 
icke häller ville komma d.jäknarne till hjälp med allmosor, 
såsom deras fäder och förfäder före dem gjort hade. „Där- 
för, käre dannemän, rade och förmane vi eder, att I vele 
lägga där bot uppå, sätta eder barn till skola och hjälpa 
dem, som gå till skola, när de komma till eder". — Med 
citat ur gamla och nya testamentet sökte den första pro- 
testantiska kyrkoordningen af år 1571 bevisa föräldrames 
moraUska plikt att sända barnen i skola, hvarjämte an- 
visningar gåfvos, huru prästerne, hvilka ägde att invärka 
på menige man, skulle gendrifva allmogens invändningar. 
Det dugde icke att förebara, att barnen behöfdes hemma 
i arbetet, „ty man måste se mera till Guds bud än sin 
egen nytto". Icke häller godkändes invändningen, att en 
del djäknar blefvo ^^skalkar och bofvar", ty människan 
måste lämna utgången i Guds hand, „att han därmed gör, 
hvad hans gudomUga vilja tillsäger". Äfven borde prä- 
sterne tillhåUa menige man att icke sätta till lärdom endast 
sådana söner, som till intet annat dugde, ty sådan han- 
del förtröt storhgen Gud. Skolordningen af 1693 ålade 
biskopar och präster att ofta förmana föräldrame, „att de 
ingalunda låta sina barn uti lättja, själfsvåld och fåfänga 
förnöta sina ungdoms år, fäderneslandet till skada och 
vanheder, sig själfvom till timhgt och ofta till evigt för- 
därf, utan först och främst böra de lära dem sine kristen- 
domsstycken och sedan i boldiga konster vidare låta dem 
fortfara, som därtill synas bekväme". Särskild vigt lades 
vid att barn af adliga föräldrar ingingo i skolorna. Deras 
studier borde lärarene med synnerlig flit öfvervaka, pa 
det att „riket så väl som Guds församling alltid kunna 
blifva väl betjänt af dem, hvilka i sina unge år till Guds 


Digiti 


zed by Google 


Djäknelif och djäknegång. 


fruktan, vishet och alla dygder hållne äro". I bref till 
en landshöfding i Sverge framhöll konung Carl XI ar 1693 
nyttan för den adliga ungdomen att frekventera den 
publika informationen i gymnasierna. Landshöfdingen 
borde därför „på alt görligt sätt animera och förmå" adeln 
att hålla sina barn till studier i de offentliga läroanstal- 
terna, „lärandes — tillade konungen med god människo- 
kännedom — kunna tjäna till ett stort skäl att förmå dem 
därtill, om I låter dem förstå, att detsamma icke allenast 
lärer oss väl behaga, utan vele vi jämväl om fädernas 
befordring vid tillfälle framför andra i nåder vara på- 
minte" 1). 

Skol- och kyrkoordningarnas bud förkunnades från 
predikstolarna och upplästes af l)orgmästare och rad, när 
borgerskapet var till större antal församladt pa rådstugan. 
Af rikets första stånd blefvo de länge ignorerade. Före 
1700-talets midt hände det jämförelsevis sällan, att adliga 
föräldrar frängingo ståndets sed att låta barnen undervi- 
sas i hemmen eller fullf()lja sin uj)j)fostran i främmande 
land. Ståndets håg stod icke till de prästatjänster, till 
hvilka vägen från skolan som oftast ledde. I stället fyldes 
skolorna med lärjungar från bondstugorna och prästgår- 
darna, från borgerliga hus, från skol- och universitets- 
lärares samt lägre civile betjäntes familjer. Det var en 
till det yttre torftig skara af tiU stor del fattigmans barn, 
livilkas ärelystnad icke gick mycket längre än att i fram- 
tiden bekläda en lägre civil syssla eller att efterträda den 
kyrkoherde eller kapellan, på hvars inrådan de beträdt 
den lärda vädjobanan. 

I de latinska sånger, som inpräntades i djäknarne 
af skolans tlirector cantus under de dagligen återkom- 
mande lektionerna i musica choralis och musica figurativa, 
lärdes nykomHngarna att betrakta lifvet i skolan såsom 
det härligaste pa jorden, djäloiens lott såsom den lyckli- 


*) Thjselius, Handl. rör. svenska kyrkans och Iftrovftrkens hist. 
1:84—85; Kyrkoordningar och torslag därtill I: 156 följ.; Leinberg, Handl. 
rör. finska skolväsendets historia I: 18. 


Digiti 


zed by Google 


Djåknelif och djähnegång. 


gaste af alla lotter.   Så hette det i en sång, som flitigt 
sjöngs i skolorna: 


O scholares discite, 
auribus percipite, 
oculis videte, 
quam beatam ducitis 
vitam, quam diligitis 
studium quietis. 


Måne scholas petite, 
vesperi recedite 
domum repetentes: 
quis status felicior? 
Quae vita securior 
inter nunc vi ventes? 


Att det icke låg någon öfverdrift i detta påstående, 
framgick bäst vid en jämförelse med de höge och rike 
på jorden, h vilkas lif förbittrades af ständiga bekymmer 
och farhågor.   Ty, förmenade sången: 


Eeges, duces, comites, 
principes et milites 
nunquam sunt securi. 
Vivunt enim misere, 
arma debent gerere 
semper pugnaturi. 
Apellantur domini, 
omini, non homini 
talis laus debetur. 
Bona transitoria 
sunt eorum gloria, 
sicuti videtur. 


Mercatores avidi, 
nocte, die timidi, 
flumina marina 
propter lucrum transeunt 
et quandoque pereunt 
morte repentina. 


Rustici sunt asini, 
quibus terrae domini 
dominantur mire. 
Quicquid habent rapiunt; 
si non habent, adigunt 
pauperes abire. 


Men om djäknarne ock gingo fria för de mödor, som 
trykte världens store, om de ock voro förskonade från 
besväret att skydda sin egendom för rost och mal och 
uppbördsmäns utpressningar, saknade icke häller de an- 
ledningar tUl bekymmer, och mest trj^ktes de af tanken 
på dagUgt bröd, hvilket sången icke häller kunde fördölja: 


Regula scholarium 
est excellens omnium 
vitae sanctitate. 
Licet nuUa similis, 
tamen est diificilis 
in asperitate. 


Soli deo serviunt, 
sitiunt, esuriunt, 
quorum paupertatem 
enarrare nequeo. 
Consequuntur ideo 
Christi pietatem. 


Digiti 


zed by Google 


Djäknelif och djäknegång. 


Vandringen till parnassen var således, liksom vägen 
till rikedom och ära, förenad med faror och besvärHghe- 
ter. För mången djäkne blef skolgången en fortsatt strid 
mot brist och nöd, en tid af lärda mödor och fysiska 
umbäranden. Somliga räddades genom medmänniskors 
hjälpsamhet eller genom konditionering i förmögnare hus; 
andra åter stupade på vägen eller afstodo frivilligt från 
den ojänma kampen för att söka sig in på banor, som 
snabbare förde till dagligt bröd. Många „vackra ingenia", 
många begåfvade ynglingar gingo sålunda förlorade för 
skolan och vetenskapen, medan andra, som af Herren 
utrustats med färre pund, men från föräldrahemmet med- 
tagit en rikhgare matsäck, förde striden med de latinska 
auktorerna fram till akademin och prästabostället. 

Allmänna anslag och enskilda imderstöd för medel- 
lösa djäknars skolgång saknades dock icke. Ur skolor- 
nas vanligen mj''cket klena kassor utdelades, när till- 
gångarna medgåfvo det, små understöd för uppköp af 
böcker och för vård under sjukdom. Större flit och begåf- 
ning i sång eller i latinskrifning uppmuntrades med årliga 
gratifikationer. I domkapitelsstäderna och måhända äfven 
annorstädes utbetalades understöd åt djäknar, som biträdde 
vid kyrkosången, isynnerhet på högtidsdagar. Så plägade 
under 1600-talet djäknarne i Åbo katedralskola åtnjuta 
årligen af domkyrkan två tunnor spanmål för att de „in- 
tonerade" vid den allmänna gudstjänsten. Nu och då 
upptogos i kyrkorna kollekt er för fattiga djäknar. I Ny- 
köpings skola omtalas under 1600-talet som en regelbun- 
den inkomst s. k. pungpenningar, hvilka uppburos i)å hög- 
tids- och bönedagar samt vid förnämligare j)ersoners 
likbegängelser >). I Åbo voro ända in på 1620-talet de 
fattigaste gossarna i tillfälle att skaffa sig en Hten sportel 
genom att vakta kyrkans tvätt eller, såsom det hette, 
„hålla kyrkans kläder i vädret".  Att honoraret icke alltid 


*) G. V. Schotte, Bidr. till Nyköpings elomentarlärovärks historia 
II: 14—15 (Ingår i Nyköpings högre allm. lärovärks årsberättelse för 
1880-81). 


Digiti 


zed by Google 


Djäknelif och djäknegång. 


gick till brödfödan, framgår af en uppgift i domkyrko- 
räkenskaperna, som nämner, att några djäknar erliöUo för 
sitt besvär 6 öre, „som de köffte sig fyra kannor öl före** *). 

En icke så obetydlig inkomstkälla ägde de fattiga 
djäkname vidare i begrafningar inom förnäma och för- 
mögna familjer. Vanligt var nämligen vid sådana tillfällen, 
att skolans djäknar och isynnerhet dess med sångröst 
begåfvade alumner uppbådades att med psalmer och latin- 
ska sånger beledsaga den hädangångne till den sista hvi- 
lan. EnUgt gammal plägsed skulle djäkname ansluta sig 
till liktåget, när den döde bars ut ur sorgehuset. Detta 
„utsjungande ur husen" förklarades i ett kungligt reskript 
af år 1688 strida mot den nya kyrkoordningen och djäk- 
name förbjödos att möta processionen förr än på kyrko- 
gården, men ovisst är, huruvida den gamla plägseden 
genast upphörde^). 

För besväret med likgången erlade de sörjande an- 
föivandterna till skolan en afgift, som till sitt belopp 
mycket växlade på olika orter. År 1648 uppgifves, att 
en likgång, hvari hela skolan deltog, kostade 6 daler i 
Åbo och 4 daler i Viborg. Vid den visitation, som år 
1667 företogs i Helsingfors af biskop Petrus Brommius, 
bestämdes, att för hela skolan borde i likpenningar er- 
läggas 2 dal. 8. m., för halfva skolan en daler o. s. v. 
Sannolikt fi(-k dock honoraret i de flesta fall bero på god- 
villig  öfverenskommelse  med  sterbhuset.   Tyvän*  till- 

*) Bidrag till Åbo stads historia första ser. I: 50. På sina ställen 
hado djäkname väl en liten förtjänst af att hugga ved ät skolans lärare. Så 
berättar djäknen vid Karlstads trivialskola Petras Magni Gyllenias i sin 
dagbok för september 1641: „Den 15 var hela skolan på JäfverOn och 
hOgg ved åt mäster Nils Hangwidio och veden förde vi till staden med 
en stor pråm. Den 17 voro vi på Jäf veron och höggo ved åt skolemä- 
staren mäster Gudmund och förde samma ved också till staden." (Dia- 
rium Gyllenianum, utg. af finska statsark. genom R. Hausen I: 64.) 
— Om Viborgs djäknars extra sysselsättningar förmäler en anteekning^ 
i Sjögrens handskriftsamling i univers. biblioteket (N:o 343): »Viis 
vipurin toln